Предложение за резолюция - B8-0028/2014Предложение за резолюция
B8-0028/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Украйна

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Валентинас Мазуронис от името на групата EFDD

Процедура : 2014/2717(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0028/2014
Внесени текстове :
B8-0028/2014
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0028/2014

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Украйна

(2014/2717(RSP))

Европейският парламент,

–       взе предвид предишните си резолюции относно европейската политика за съседство, Източното партньорство и Украйна,

–       като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 26 и 27 юни 2014 г. относно Украйна,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че положението в Украйна напомня началото на Втората световна война и че невинни граждани и деца загубват живота си;

1.      изразява дълбоката си подкрепа за Украйна и нейното население този труден момент;

2.      изцяло подкрепя единството, суверенитета и териториалната цялост на Украйна; настоятелно призовава украинските органи и представителите на гражданското общество да вземат всички възможни мерки, за да засилят националното единство и да гарантират помирението между различните групи от обществото;

3.      изразява дълбока загриженост във връзка с текущите военни действия в Източна Украйна и призовава настоятелно за намирането на решение на конфликта чрез договаряне на споразумение;

4.      призовава всички участници да положат конструктивни усилия за намаляване на напрежението и за стабилизиране на ситуацията, като по този начин осигурят на украинските органи възможност за заемане на силна позиция и за незабавно съсредоточаване на усилията върху икономическите и социалните проблеми;

5.      изразява своята загриженост относно потенциалното отражение на кризисното положение в Украйна върху сигурността и на неговото значение за стабилността на целия регион, както и за отражението върху отношенията между ЕС и Русия в бъдеще;

6.      счита, че действията от страна на Русия нарушават международното право и международните задължения, поети от страна на Русия, по Хартата на ООН, Заключителния акт на ООСЕ от Хелзинки и Меморандума от Будапеща относно гаранциите за сигурност за Украйна;

7.      отново заявява, че е от изключително значение ЕС и неговите държави членки да заемат единна позиция при отношенията си с Русия;

8.      горещо приветства ангажимента, поет от международните финансови институции и ЕС, за предоставянето на финансова подкрепа на Украйна; счита, че е от изключително значение да се гарантира, че тази подкрепа ще бъде използвана, за да се изпълни програмата за реформи на правителството на Украйна, да се засили принципа на правовата държава, да се гарантира защитата на националните граници и на дейността на полицията и да се провежда ефективна борба срещу корупцията;

9.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейската служба за външна дейност, на Съвета, на Комисията, на държавите членки, на президента, на правителството и парламента на Украйна, както и на правителството и парламента на Руската федерация.