Forslag til beslutning - B8-0028/2014Forslag til beslutning
B8-0028/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Ukraine

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Valentinas Mazuronis for EFDD-Gruppen

Procedure : 2014/2717(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0028/2014
Indgivne tekster :
B8-0028/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0028/2014

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ukraine

(2014/2717(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om den europæiske naboskabspolitik, det østlige partnerskab og Ukraine,

–       der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 26.-27. juni 2014 om Ukraine,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at situationen i Ukraine minder om begyndelsen af ​​anden verdenskrig, og at uskyldige civile og børn mister livet,

1.      udtrykker sin stærke støtte til Ukraine og landets befolkning i denne svære tid;

2.      støtter fuldt ud Ukraines enhed, suverænitet og territoriale integritet; opfordrer indtrængende de ukrainske myndigheder og civilsamfundsrepræsentanter til at træffe alle mulige foranstaltninger til at styrke den nationale enhed og sikre forsoning mellem forskellige grupper i samfundet;

3.      er dybt foruroliget over de igangværende militære operationer i det østlige Ukraine, og opfordrer til, at der findes en forhandlingsløsning på konflikten;

4.      opfordrer alle aktører til at gøre en konstruktiv indsats for at mindske spændingerne og stabilisere situationen og derved give de ukrainske myndigheder mulighed for at indtage en stærk position, således at de straks kan koncentrere sig om de økonomiske og sociale problemer;

5.      udtrykker sin bekymring over den potentielle virkning og betydning som krisesituationen i Ukraine kan have med hensyn til sikkerheden og stabiliteten i hele regionen, og med hensyn til de fremtidige forbindelser mellem EU og Rusland;

6.      mener, at Ruslands handlinger tilsidesætter folkeretten og Ruslands internationale forpligtelser i henhold til FN-pagten, OSCE's Helsingforsslutakt og Budapestmemorandummet om sikkerhedsgarantier for Ukraine;

7.      gentager endnu en gang, at det er af allerstørste betydning, at EU og dets medlemsstater indtager en fælles holdning over for Rusland;

8.      bifalder kraftigt de internationale finansielle institutioners og EU's tilsagn om at yde økonomisk støtte til Ukraine; finder, at det er meget vigtigt at sikre, at denne støtte bliver anvendt til at gennemføre den ukrainske regerings reformagenda, styrke retsstatsprincippet, sikre beskyttelse af nationale grænser og politiets aktiviteter og bekæmpe korruption effektivt;

9.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, Ukraines præsident, regering og parlament og Den Russiske Føderations regering og parlament.