Διαδικασία : 2014/2717(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0028/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0028/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/07/2014 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 121kWORD 55k
15.7.2014
PE534.972v01-00
 
B8-0028/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2717(RSP))


Valentinas Mazuronis εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2717(RSP))  
B8‑0028/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, την Ανατολική Εταιρική Σχέση και την Ουκρανία,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 26-27 Ιουνίου 2014, σχετικά με την Ουκρανία,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Ουκρανία θυμίζει την αρχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και ότι αθώοι πολίτες και παιδιά χάνουν τη ζωή τους·

1.      εκφράζει την ισχυρή υποστήριξή του στην Ουκρανία και τον λαό της στους δύσκολους αυτούς καιρούς·

2.      υποστηρίζει πλήρως την ενότητα, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας· καλεί τις ουκρανικές αρχές και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών να λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα προκειμένου να ενδυναμωθεί η εθνική ενότητα και να διασφαλιστεί η συμφιλίωση μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων·

3.      εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με τις τρέχουσες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ανατολική Ουκρανία και προτρέπει να εξευρεθεί λύση στη διαμάχη μέσω συμφωνίας κατόπιν διαπραγματεύσεων·

4.      καλεί όλους τους παράγοντες να καταβάλουν εποικοδομητικές προσπάθειες προκειμένου να μειωθούν οι εντάσεις και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στις ουκρανικές αρχές να εδραιώσουν τη θέση τους και επιτρέποντάς τους να συγκεντρώσουν άμεσα την προσοχή τους σε προβλήματα οικονομικής και κοινωνικής φύσεως·

5.      εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο και τη σημασία της κρίσης στην Ουκρανία όσον αφορά την ασφάλεια και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής, καθώς επίσης και όσον αφορά τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας·

6.      θεωρεί ότι οι ενέργειες της Ρωσίας συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών υποχρεώσεών της σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Τελική Πράξη του Ελσίνκι του ΟΑΣΕ και το Μνημόνιο της Βουδαπέστης περί διαβεβαιώσεων ασφαλείας για την Ουκρανία·

7.      επαναλαμβάνει ότι είναι υψίστης σημασίας να τηρηθεί μία ενωμένη στάση από την πλευρά της ΕΕ και των κρατών μελών της κατά τις επαφές τους με τη Ρωσία·

8.      επικροτεί ιδιαιτέρως τη δέσμευση των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της ΕΕ να παράσχουν οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία· θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω υποστήριξη θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της ουκρανικής κυβέρνησης, να ενισχυθούν οι αρχές του κράτους δικαίου, να διασφαλιστεί η προστασία των εθνικών συνόρων και των δραστηριοτήτων της αστυνομίας και να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η διαφθορά·

9.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου