Menetlus : 2014/2717(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0028/2014

Esitatud tekstid :

B8-0028/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/07/2014 - 10.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 108kWORD 49k
15.7.2014
PE534.972v01-00
 
B8-0028/2014

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Ukrainas (2014/2717(RSP))


Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Ukrainas (2014/2717(RSP))  
B8‑0028/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Euroopa naabruspoliitika, idapartnerluse ja Ukraina kohta,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 26.–27. juuni 2014. aasta järeldusi Ukraina kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et olukord Ukrainas meenutab teise maailmasõja algust, ning arvestades, et elu kaotavad süütud tsiviilisikud ja lapsed;

1.      avaldab Ukrainale ja tema rahvale sel raskel ajal tugevat toetust;

2.      toetab igati Ukraina ühtsust, suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust; nõuab tungivalt, et Ukraina ametivõimud ja kodanikuühiskonna esindajad võtaksid kõik võimalikud meetmed selleks, et tugevdada riiklikku ühtsust ja tagada eri ühiskonnarühmade lepitus;

3.      tunneb sügavat muret Ida-Ukrainas jätkuvate sõjaliste operatsioonide pärast ja nõuab tungivalt, et konfliktile leitaks lahendus läbirääkimiste tulemusel sõlmitud kokkuleppe kaudu;

4.      kutsub kõiki osalisi üles tegema konstruktiivseid jõupingutusi pingete vähendamiseks ja olukorra stabiliseerimiseks, mis võimaldaks Ukraina ametivõimudel saavutada tugeva positsiooni ning keskenduda kohe majanduslikele ja sotsiaalsetele probleemidele;

5.      tunneb muret selle pärast, milline mõju ja tähtsus võib olla Ukraina kriisiolukorral, kui pidada silmas kogu piirkonna julgeolekut ja stabiilsust ning ELi ja Venemaa edasisi suhteid;

6.      on seisukohal, et Venemaa rikub oma tegevusega rahvusvahelist õigust ning Venemaa rahvusvahelisi kohustusi, mis tulenevad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjast, OSCE Helsingi lõppaktist ja Budapesti memorandumist Ukraina julgeolekutagatiste kohta;

7.      kordab veel kord, et ELil ja selle liikmesriikidel on äärmiselt tähtis olla Venemaaga suheldes ühisel seisukohal;

8.      peab igati tervitatavaks rahvusvaheliste finantsasutuste ja ELi võetud kohustust anda Ukrainale rahalist toetust; peab väga tähtsaks, et seejuures oleks tagatud, et kõnealust toetust kasutatakse Ukraina valitsuse reformikava rakendamiseks, õigusriigi põhimõtete tugevdamiseks, riigipiiride kaitse ja politsei tegevuse tagamiseks ning tõhusaks võitluseks korruptsiooni vastu;

9.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa välisteenistusele, nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, Ukraina presidendile, valitsusele ja parlamendile ning Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika