Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0028/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0028/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Ukrainoje

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu

Procedūra : 2014/2717(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0028/2014
Pateikti tekstai :
B8-0028/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0028/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje

(2014/2717(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Europos kaimynystės politikos, Rytų partnerystės ir Ukrainos,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 26–27 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Ukrainos,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi padėtis Ukrainoje primena Antrojo pasaulinio karo pradžią ir kadangi žūsta nekalti civiliai gyventojai ir vaikai;

1.      reiškia tvirtą paramą Ukrainai ir jos gyventojams šiuo sudėtingu laikotarpiu;

2.      visiškai pritaria Ukrainos vienybei, suverenumui ir teritoriniam vientisumui; ragina Ukrainos valdžios institucijas ir pilietinės visuomenės atstovus imtis visų galimų priemonių, kad sustiprintų tautinę vienybę ir užtikrintų skirtingų visuomenės grupių susitaikymą;

3.      yra giliai susirūpinęs dėl tebesitęsiančių karinių operacijų Rytų Ukrainoje ir ragina derybų būdu pasiekti susitarimą dėl konflikto sprendimo;

4.      ragina visus veikėjus dėti konstruktyvias pastangas siekiant sumažinti įtampą ir stabilizuoti padėtį, taigi suteikti Ukrainos valdžios institucijoms galimybę užimti stiprią poziciją ir sudaryti joms sąlygas nedelsiant imtis spręsti ekonomines ir socialines problemas;

5.      reiškia nerimą dėl galimo Ukrainos krizės poveikio ir reikšmės viso regiono saugumui ir stabilumui bei ES ir Rusijos santykiams ateityje;

6.      mano, kad Rusija savo veiksmais pažeidžia tarptautinės teisės nuostatas ir Rusijos tarptautinius įsipareigojimus, prisiimtus pagal Jungtinių Tautų Chartiją, ESBO Helsinkio baigiamąjį aktą ir Budapešto memorandumą dėl saugumo garantijų Ukrainai;

7.      dar kartą pabrėžia, jog itin svarbu, kad ES ir jos valstybės narės savo santykiuose su Rusija laikytųsi vieningos pozicijos;

8.      labai palankiai vertina tarptautinių finansinių organizacijų ir ES įsipareigojimą teikti finansinę paramą Ukrainai; mano, kad labai svarbu užtikrinti, kad ši parama būtų naudojama Ukrainos vyriausybės reformų darbotvarkei įgyvendinti, teisinės valstybės principams stiprinti, valstybės sienoms apsaugoti ir policijos veiklai bei veiksmingai kovai su korupcija;

9.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos išorės veiksmų tarnybai, Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui bei Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.