Ontwerpresolutie - B8-0028/2014Ontwerpresolutie
B8-0028/2014

  ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Oekraïne

  15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

  naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
  ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement

  Valentinas Mazuronis namens de EFDD-Fractie

  Procedure : 2014/2717(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  B8-0028/2014
  Ingediende teksten :
  B8-0028/2014
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  B8‑0028/2014

  Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Oekraïne

  (2014/2717(RSP))

  Het Europees Parlement,

  –       gezien zijn eerdere resoluties over het Europees Nabuurschapsbeleid, het Oostelijk Partnerschap en Oekraïne,

  –       gezien de conclusies van de Europese Raad van 26-27 juni 2014 over Oekraïne,

  –       gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

  A.     overwegende dat de situatie in Oekraïne herinneringen oproept aan het begin van de Tweede Wereldoorlog en dat onschuldige burgers en kinderen omkomen;

  1.      spreekt zijn krachtige steun uit voor Oekraïne en zijn bevolking in deze moeilijke tijd;

  2.      steunt de eenheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne volledig; dringt er bij de Oekraïense autoriteiten en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld op aan alle mogelijke maatregelen te nemen om de nationale eenheid te versterken en te zorgen voor bemiddeling tussen de verschillende groepen in de samenleving;

  3.      is uiterst bezorgd over de voortdurende militaire operaties in Oost-Oekraïne en dringt erop aan dat een oplossing voor het conflict via een onderhandelde overeenkomst moet worden gevonden;

  4.      verzoekt alle actoren constructieve inspanningen te leveren om de spanningen te verminderen en de situatie te stabiliseren, waardoor de Oekraïense autoriteiten een sterke positie kunnen innemen en zich onmiddellijk kunnen concentreren op economische en sociale problemen;

  5.      uit zijn bezorgdheid over de mogelijke impact van de crisissituatie in Oekraïne op en de betekenis ervan voor de veiligheid en stabiliteit van de hele regio en de toekomstige betrekkingen tussen de EU en Rusland;

  6.      is van mening dat de acties van Rusland in strijd zijn met het internationaal recht en met de verplichtingen van Rusland in het kader van het Handvest van de Verenigde Naties, de Slotakte van Helsinki van de OVSE en het memorandum van Boedapest betreffende veiligheidsgaranties voor Oekraïne;

  7.      herhaalt eens te meer dat het uiterst belangrijk is dat de EU en de lidstaten een eensluidend standpunt innemen ten aanzien van Rusland;

  8.      is zeer ingenomen met de beloften van de internationale financiële instellingen en de EU om aan Oekraïne financiële steun te verlenen; acht het zeer belangrijk ervoor te zorgen dat deze steun wordt gebruikt om het hervormingsprogramma van de Oekraïense regering uit te voeren, de beginselen van de rechtsstaat te versterken, de bescherming van de nationale grenzen en politieactiviteiten te garanderen en op doeltreffende wijze corruptie te bestrijden;

  9.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Dienst voor extern optreden, de Raad, de Commissie, de lidstaten, de president, de regering en het parlement van Oekraïne en de regering en het parlement van de Russische Federatie.