Procedura : 2014/2717(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0028/2014

Teksty złożone :

B8-0028/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/07/2014 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 120kWORD 54k
15.7.2014
PE534.972v01-00
 
B8-0028/2014

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2717(RSP))


Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2717(RSP))  
B8‑0028/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa, Partnerstwa Wschodniego i Ukrainy;

–       uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej w sprawie Ukrainy przyjęte w dniach 26–27 czerwca 2014 r.;

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że sytuacja na Ukrainie przypomina początek II wojny światowej oraz że giną niewinni cywile i dzieci;

1.      wyraża zdecydowane poparcie dla Ukrainy i jej mieszkańców w tym trudnym okresie;

2.      wyraża pełne poparcie dla jedności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy; wzywa władze ukraińskie i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu wzmocnienia jedności narodowej i zapewnienia pojednania między różnymi grupami społeczeństwa;

3.      jest głęboko zaniepokojony trwającymi operacjami wojskowymi na wschodniej Ukrainie i apeluje o to, by konflikt został rozwiązany w drodze wynegocjowanego porozumienia;

4.      wzywa wszystkie strony do podjęcia konstruktywnych wysiłków na rzecz złagodzenia napięć i ustabilizowania sytuacji, co stworzy władzom ukraińskim możliwość umocnienia pozycji i umożliwi im bezzwłoczne skupienie się na problemach gospodarczych i społecznych;

5.      wyraża swoje zaniepokojenie potencjalnym wpływem sytuacji kryzysowej na Ukrainie na bezpieczeństwo i stabilność całego regionu, jak również na przyszłe stosunki między UE a Rosją oraz znaczeniem tej sytuacji;

6.      uważa, że działania Rosji stanowią naruszenie prawa międzynarodowego i międzynarodowych zobowiązań Rosji wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych, aktu końcowego OBWE z Helsinek i budapeszteńskiego memorandum w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy;

7.      po raz kolejny podkreśla, że podstawowe znaczenie ma to, by UE i jej państwa członkowskie prezentowały jednolite stanowisko w relacjach z Rosją;

8.      z dużym zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie międzynarodowych instytucji finansowych oraz UE do udzielenia wsparcia finansowego Ukrainie; uważa za bardzo istotne zadbanie o to, by to wsparcie zostało wykorzystane do realizacji programu reform rządu ukraińskiego, do umocnienia zasad praworządności, do zapewnienia ochrony granic państwowych i działań policji oraz do skutecznego zwalczania korupcji;

9.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Radzie, Komisji, państwom członkowskim, prezydentowi, rządowi i parlamentowi Ukrainy, a także rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności