Postup : 2014/2717(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0029/2014

Předložené texty :

B8-0029/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/07/2014 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0009

NÁVRH USNESENÍ
PDF 138kWORD 73k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0025/2014
15. 7. 2014
PE534.973v01-00
 
B8-0029/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci na Ukrajině (2014/2717(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Ukrajině (2014/2717(RSP))  
B8‑0029/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o evropské politice sousedství, o Východním partnerství a o Ukrajině, především na usnesení ze dne 17. dubna 2014 o ruském nátlaku na země Východního partnerství, a zejména destabilizaci východní Ukrajiny(1),

–       s ohledem na závěry ze zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 23. června a na závěry ze zasedání Evropské rady ze dne 27. června 2014 o Ukrajině,

–       s ohledem na prohlášení komise NATO-Ukrajina ze dne 1. dubna 2014,

–       s ohledem na společné prohlášení ze setkání čelných představitelů skupiny G7, které se konalo v Haagu dne 24. března 2014,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že dne 25. května 2014 byl Petro Porošenko zvolen novým prezidentem Ukrajiny; vzhledem k tomu, že i přes násilí ve východních regionech proběhly volby podle celkově kladného hodnocení mezinárodních pozorovatelů ve velké míře v souladu s mezinárodními závazky a na většině území země byly dodrženy základní svobody;

B.     vzhledem k tomu, že nový prezident předložil plán o patnácti bodech pro mírové urovnání situace na východě Ukrajiny se zachováním svrchovanosti, územní celistvosti a národní jednoty Ukrajiny; vzhledem k tomu, že prvním krokem prezidenta Porošenka bylo vyhlášení jednostranného příměří v období od 20. do 30. června a vyjádření ochoty vyhlásit další příměří, pokud budou plněny následující tři podmínky: oboustranné dodržování klidu zbraní, propuštění všech rukojmích a dohled nad účinnou kontrolou na hranici ze strany OBSE;

C.     vzhledem k tomu, že ukrajinská armáda dodržela příměří, námezdní vojáci je však odmítli; vzhledem k tomu, že neuznání příměří z jejich strany vedlo ke ztrátám na životech na obou stranách;

D.     vzhledem k tomu, že po selhání jednostranného příměří Petro Porošenko opět zahájil protiteroristickou operaci;

E.     vzhledem k tomu, že ukrajinská armáda opět převzala kontrolu nad řadou měst na východě Ukrajiny, což přinutilo povstalce a námezdní vojáky, aby se stáhli k Doněcku; vzhledem k tomu, že násilí však i nadále pokračuje;

F.     vzhledem k tomu, že dne 27. června 2014 EU s Ukrajinou podepsala zbývající ustanovení dohody o přidružení a prohloubené a komplexní zóně volného obchodu;

G.     vzhledem k tomu, že ministři zahraničních věci Německa, Francie, Ruska a Ukrajiny se dne 2. července 2014 sešli v Berlíně, aby projednali bezpečnostní situaci na východě Ukrajiny;

H.     vzhledem k tomu, že Rada federace zrušila své rozhodnutí povolit použití ruských ozbrojených sil pro vojenský zásah na Ukrajině;

I.      vzhledem k tomu, že prezident Porošenko dne 14. července 2014 prohlásil, že spolu s povstalci bojují proti ukrajinským ozbrojeným silám ruští armádní důstojníci a že Rusko zavedlo nový raketový systém pro boj s ozbrojenými silami Ukrajiny;

1.      vítá podepsání zbývajících ustanovení dohody o přidružení i o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu a je přesvědčen, že tento krok nastartuje politické a hospodářské reformy, přispěje k modernizaci a posílení právního státu a povede k oživení hospodářského růstu; vyjadřuje Ukrajině svou podporu v pokračování prozatímního provádění dohody; prohlašuje, že Evropský parlament dokončí postup ratifikace dohody co nejdříve; vyzývá členské státy a Ukrajinu, aby ji bez prodlení ratifikovaly s cílem zajistit co nejdříve její plné provádění;

2.      vítá rovněž podepsání dohody o přidružení s Gruzií a Moldavskem; vyzývá k tomu, aby tyto dohody byly neprodleně ratifikovány, a vítá skutečnost, že Parlament Moldavska tak již učinil; odmítá ruskou politiku obchodních opatření proti zemím, které dohody o přidružení a prohloubené a komplexní dohodě o volném obchodu podepsaly, a to i nedávné vyhlášení zákazu dovozu hovězího masa z Moldavska; zdůrazňuje, že tyto kroky jsou v rozporu s pravidly Světové obchodní organizace a jsou politicky motivovány a proto zcela nepřijatelné; zdůrazňuje, že vztahy mezi EU a východními partnery nejsou v žádném případě namířeny proti Rusku a nebrání bilaterálním vztahům mezi Ruskem jeho partnery;

3.      vítá zvolení Petra Porošenka do úřadu prezidenta Ukrajiny v prvním kole voleb; konstatuje, že výsledek voleb ukazuje silnou podporu občanů evropské a demokratické perspektivě země;

4.      podporuje mírový plán jako významnou šanci na zmírnění konfliktu a mír; podporuje rozhodné kroky prezidenta Porošenka k zajištění jednoty, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny; vítá jeho odhodlání řešit problém systematické korupce a zneužívání veřejných prostředků; znovu opakuje, že Rusko je zapojeno do vojenské intervence a zásobování povstalců; vyzývá Rusko, aby plnilo své mezinárodní závazky, skutečně se odhodlalo jednat o mírovém urovnání konfliktu a využilo svého skutečného vlivu k zastavení veškerého násilí;

5.      znovu opakuje, že mezinárodní společenství podporuje jednotu, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny; znovu opakuje, že ukrajinské orgány mají plné právo využít veškerých nezbytných opatření, včetně práva na sebeobranu, jak stanovuje článek 51 Charty OSN; znovu opakuje, že neuznává a v budoucnu neuzná protiprávní anexi Krymu; zdůrazňuje, že Ukrajina má jako každá jiná země právo činit svá vlastní rozhodnutí o politických vztazích a hospodářské integraci; je pevně přesvědčen, že EU musí postupně prohlubovat spolupráci s Ukrajinou s cílem zvýšit prosperitu a politickou stabilitu této země;

6.      odsuzuje pokračující násilí a každodenní ztráty na životech na východě Ukrajiny; poukazuje na to, že povstalci a námezdní vojáci nedodrželi příměří jednostranně vyhlášené ukrajinskými orgány, což vedlo k dalšímu krveprolití;

7.      vyzývá Rusko, aby podpořilo mírový plán s opravdovým odhodláním, přijalo opatření k účinné kontrole svých hranic s Ukrajinou a zastavilo pokračující pronikání nezákonně ozbrojených mužů, zbraní a vybavení, využilo svou moc nad povstalci a námezdními vojáky a přinutilo je dodržovat příměří, složit zbraně a stáhnout se zpět do Ruska koridorem pro odchod vojáků, jak je stanoveno v Porošenkově mírovém plánu, a propustilo všechny zadržované osoby;

8.      odsuzuje nezákonné zadržení ukrajinské vojenské pilotky Nadi Savčenkové v Rusku a požaduje její okamžité propuštění a rovněž propuštění všech dalších zadržovaných osob na Ukrajině nebo v Rusku;

9.      vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby hrály důležitější úlohu a zviditelnily se v rámci dialogu vedeného s cílem vyřešit krizi, mj. v rámci kontaktní skupiny; vítá rozšíření stávající sankcí na dalších 11 osob, z nichž většina jsou úředníci takzvaných separatistických úřadů; vítá přípravné kroky, které učinila Rada, ESVČ a členské státy s cílem rozšířit sankce proti Rusku, které by měly zahrnovat hospodářské, finanční a energetické odvětví, a embargo na zbraně a technologie dvojího užití;

10.    žádá, aby Rada vyhlásila novou lhůtu, v níž by Rusko mělo splnit své mezinárodní závazky podle mezinárodního práva, a pokud to bude situace vyžadovat, uplatnila sankce třetí fáze;

11.    znovu opakuje, že je nutné, aby EU vystupovala vůči Rusku jednotně, a to i v otázkách spojených s energetickou bezpečností EU; odsuzuje skutečnost, že některé členské státy tuto jednotnost nezachovávají a neprojevují dostatečnou solidaritu s EU;

12.    podporuje obnovené vzájemné příměří s cílem stabilizovat bezpečnostní situaci, dosáhnout skutečného zmírnění konfliktu a vytvořit podmínky pro provádění mírového plánu prezidenta Porošenka, což je podmíněno oboustranným dodržováním příměří, propuštěním zajatců a účinnými kontrolami hranic prováděnými OBSE; vítá nedávný úspěch ukrajinských sil na východě Ukrajiny a skutečnost, že znovu získaly kontrolu nad řadou velkých měst;

13.    vyzývá ukrajinské orgány, aby pokračovaly ve svém reformním úsilí, a to i v ústavních a decentralizačních reformách, reformě soudnictví, boji proti korupci a úsilí o zlepšení podnikatelského prostředí a práv příslušníků národnostních menšin; vítá nedávné vyplacení finanční pomoci v rámci dohody o budování státu a programu makrofinanční pomoci; připomíná, že mezinárodní finanční pomoc může Ukrajině přinést hmatatelné výsledky, pouze pokud bude podmíněna přísným dodržováním podmínek a prováděním programu reforem ukrajinské vlády;

14.    vítá přijetí zákona o zadávání veřejných zakázek a vyzývá k jeho důslednému uplatňování; očekává urychlené vytvoření politicky nezávislé agentury pro boj proti korupci s pravomocí vyšetřovat korupční jednání;

15.    znovu vyjadřuje svou podporu záměru prezidenta Porošenka uspořádat předčasné parlamentní volby;

16.    vyjadřuje hluboké obavy ze zhoršování situace v oblasti lidských práv a humanitární situace na východě Ukrajiny a na Krymu, způsobované z popudu Ruska povstalci a námezdnými vojáky, zejména co se týče mučení, zabíjení, případů zmizení novinářů a aktivistů a zadržování rukojmích, včetně případů únosů dětí; vyzývá k lepší ochraně civilistů a dále k tomu, aby ukrajinské orgány zajistily poskytování humanitární pomoci v postižených oblastech;

17.    vítá zákaz zboží pocházejícího z Krymu nebo Sevastopolu, a to včetně zákazu financování nebo finanční pomoci, pojištění a zajištění v souvislosti s dovozem takového zboží; vyzývá členské státy OSN, aby v souladu s rezolucí Valného shromáždění OSN č. 68/262 zvážily obdobná opatření;

18.    znovu připomíná, že Rusko přerušilo dodávky plynu na Ukrajinu a žádá nyní v případě budoucích dodávek platbu předem; doufá, že třístranná jednání o energetice pod záštitou Evropské komise přinesou pozitivní výsledky, a Ukrajina bude za své nákupy plynu platit přiměřené ceny, které nebudou politicky motivovány;

19.    vyzývá členské státy, aby zajistily dostatečné dodávky plynu prostřednictvím zpětného toku ze sousedních států v EU; vítá v této souvislosti memorandum o porozumění o zpětném toku mezi Slovenskem a Ukrajinou, což by mělo Ukrajinu podpořit při zavádění transparentního a spolehlivého systému pro přepravu plynu; připomíná strategickou úlohu Energetického společenství, jemuž v roce 2014 Ukrajina předsedá; vítá skutečnost, že spolupráce s Ukrajinou tvoří nedílnou součást evropské strategie energetické bezpečnosti, kterou Komise představila v červnu 2014;

20.    vítá skutečnost, že Ukrajina nedávno zahájila druhou fázi akčního plánu pro uvolnění vízového režimu, čímž znovu potvrdila své odhodlání zavést potřebné právní předpisy, politiku a institucionální právní rámec; znovu opakuje, že konečným cílem by mělo být rychlé zavedení bezvízového styku; vyzývá k tomu, aby mezitím byly okamžitě zavedeny velmi jednoduché a finančně nenáročné dočasné postupy udělování víz na úrovni EU a členských států;

21.    vítá rozhodnutí zřídit na Ukrajině plnohodnotnou misi v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie a členské státy, aby urychlily její ustavení; je přesvědčen, že tato mise musí mít ambiciózní mandát s cílem efektivně podpořit Ukrajinu v jejích důkladných snahách stabilizovat situaci v zemi;

22.    vítá skutečnost, že Komise vytvořila Skupinu na podporu Ukrajiny, která poskytne ukrajinským orgánům veškerou potřebnou pomoc při provádění politických a hospodářských reforem;

23.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, úřadujícímu prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny, Radě Evropy a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.

 

(1)

P7_TA(2014)0457.

Právní upozornění - Ochrana soukromí