Procedure : 2014/2717(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0029/2014

Indgivne tekster :

B8-0029/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/07/2014 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0009

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 132kWORD 60k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0025/2014
15.7.2014
PE534.973v01-00
 
B8-0029/2014

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Ukraine (2014/2717(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ukraine (2014/2717(RSP))  
B8‑0029/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om den europæiske naboskabspolitik, om det østlige partnerskab og om Ukraine, navnlig til sin beslutning af 17. april 2014 om russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine(1),

–       der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (udenrigsanliggender) den 23. juni 2014 og Det Europæiske Råds konklusioner af 27. juni 2014 om Ukraine,

–       der henviser til erklæringen af 1. april 2014 fra udvalget NATO-Ukraine,

–       der henviser til den fælles erklæring fra G7-lederne i Haag den 24. marts 2014,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Petro Porosjenko den 25. maj 2014 blev valgt til ny præsident i Ukraine; der henviser til, at valget trods volden i de østlige provinser fik en positiv samlet vurdering fra internationale observatører, idet det – i langt de fleste dele af landet – stort set var i tråd med internationale forpligtelser og overholdt de grundlæggende frihedsrettigheder;

B.     der henviser til, at den nye præsident har fremsat en femtenpunktsplan for en fredelig løsning på situationen i det østlige Ukraine, som vil bevare Ukraines suverænitet, territoriale integritet og nationale enhed; henviser til, at præsident Porosjenko som et første skridt erklærede en ensidig våbenhvile i perioden 20.-30. juni og gav udtryk for sin vilje til at erklære endnu en våbenhvile på tre betingelser, nemlig at våbenhvilen overvåges bilateralt, at alle gidsler frigives, og at en effektiv kontrol af grænsen overvåges af OSCE;

C.     der henviser til, at den ukrainske hær overholdt våbenhvilen, men at lejesoldaterne nægtede at overholde den; der henviser til, at lejesoldaternes manglende anerkendelse af våbenhvilen førte til dødsfald på begge sider;

D.     der henviser til, at præsident Porosjenko genoptog antiterroraktionen efter den fejlslagne ensidige våbenhvile;

E.     der henviser til, at den ukrainske hær har genvundet kontrollen over flere byer i det østlige Ukraine, hvilket har tvunget oprørere og lejesoldater til at trække sig tilbage i retning mod Donetsk; der henviser til, at volden imidlertid stadig fortsætter;

F.     der henviser til, at EU ​​den 27. juni 2014 undertegnede de resterende bestemmelser i associeringsaftalen / den vidtgående og brede frihandelsaftale (AA/DCFTA) med Ukraine;

G.     der henviser til, at udenrigsministrene fra Tyskland, Frankrig, Rusland og Ukraine mødtes i Berlin den 2. juli 2014 for at drøfte sikkerhedssituationen i det østlige Ukraine;

H.     der henviser til, at Føderationsrådet har tilbagetrukket sin beslutning om at tillade brugen af ​​russiske styrker til at gribe militært ind i Ukraine;

I.      der henviser til, at præsident Porosjenko den 14. juli 2014 udtalte, at russiske militære stabsofficerer kæmpede sammen med separatistiske oprørere imod de ukrainske styrker, og at et nyt russisk missilsystem var blevet etableret for at bekæmpe Ukraines væbnede styrker;

1.      glæder sig over undertegnelsen af de resterende bestemmelser i associeringsaftalen, herunder den vidtgående og brede frihandelsaftale, og er overbevist om, at den vil være en drivkraft for politiske og økonomiske reformer, hvilket vil medføre modernisering, styrke retsstaten og stimulere den økonomiske vækst; udtrykker sin støtte til Ukraine i at gå videre med den midlertidige anvendelse af aftalen; erklærer, at Europa-Parlamentet vil afslutte sin procedure for ratificering af aftalen så hurtigt som muligt; opfordrer medlemsstaterne og Ukraine til at ratificere den hurtigt med henblik på fuld gennemførelse snarest muligt;

2.      glæder sig også over undertegnelsen af ​​associeringsaftalerne med Georgien og Moldova; opfordrer til, at de ratificeres hurtigt, og glæder sig over, at parlamentet i Moldova allerede har gjort dette; afviser Ruslands politik med handelsforanstaltninger mod lande, der har underskrevet en AA/DCFTA, herunder de seneste tiltag for at forbyde eksport af oksekød fra Moldova; understreger, at disse tiltag er i modstrid med Verdenshandelsorganisationens bestemmelser, er politisk motiverede og derfor ikke kan accepteres; understreger, at forbindelserne mellem EU og de ​​østlige partnere på ingen måde er rettet mod Rusland og ikke vil hindre de bilaterale forbindelser mellem Rusland og disse ​​partnere;

3.      glæder sig over Petro Porosjenkos valgsejr i første runde til embedet som Ukraines præsident; konstaterer, at valgresultatet viser stor opbakning i befolkningen til et europæisk og demokratisk fremtidsperspektiv for landet;

4.      støtter fredsplanen som en vigtig mulighed for nedtrapning og fred; støtter præsident Porosjenkos beslutsomme tiltag for at sikre Ukraines enhed, suverænitet og territoriale integritet; bifalder hans engagement i at løse problemet med systemisk korruption og misbrug af offentlige midler; gentager, at Rusland er involveret i militære handlinger og forsyninger; opfordrer Rusland til at opfylde sine internationale forpligtelser, til reelt at forpligte sig til fredelige forhandlinger om en løsning og til at bruge sin reelle indflydelse til at standse enhver form for vold;

5.      gentager, at det internationale samfund støtter Ukraines enhed, suverænitet og territoriale integritet; gentager, at de ukrainske myndigheder har den fulde ret til at træffe alle nødvendige foranstaltninger, herunder retten til at forsvare sig, som fastlagt i artikel 51 i FN-pagten; minder om, at det ikke har anerkendt, og ikke vil anerkende, den ulovlige annektering af Krim; understreger, at Ukraine ligesom ethvert andet land har al mulig ret til at træffe sine egne valg med hensyn til politisk associering og økonomisk integration; er stærkt overbevist om, at EU derfor er nødt til at intensivere sit samarbejde med Ukraine med henblik på at udbrede velstand og øge den politiske stabilitet i landet;

6.      fordømmer den fortsatte vold og de daglige tab af menneskeliv i det østlige Ukraine; påpeger, at oprørerne og lejesoldaterne ikke respekterede den ensidige våbenhvile, som de ukrainske myndigheder havde erklæret, hvilket førte til yderligere blodsudgydelser;

7.      opfordrer Rusland til at støtte fredsplanen med ægte overbevisning, til at træffe foranstaltninger til effektivt at kontrollere sin egen grænse med Ukraine og stoppe den fortsatte indtrængen af illegale bevæbnede mænd, våben og udstyr, til at bruge sin magt over oprørerne og lejesoldaterne med henblik på at tvinge dem til at overholde våbenhvilen, nedlægge deres våben og trække sig tilbage til Rusland gennem en tilbagetrækningskorridor i henhold til Porosjenkos fredsplan samt til at befri alle gidsler;

8.      beklager den ulovlige tilbageholdelse i Rusland af navigatør i det ukrainske flyvevåben Nadija Savtjenko og kræver hendes øjeblikkelige løsladelse såvel som løsladelse af alle gidsler, der tilbageholdes i Ukraine eller Rusland;

9.      opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til at fremvise en stærkere tilstedeværelse og større synlighed i de dialogmekanismer, der er etableret med henblik på at løse krisen, herunder kontaktgruppen; bifalder udvidelsen af ​​de nuværende sanktioner til at omfatte yderligere 11 mennesker, hvoraf de fleste er tjenestemænd i de såkaldte separatistmyndigheder; bifalder det forberedende arbejde, som Rådet, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne har foretaget med henblik på yderligere sanktioner mod Rusland, som bør omfatte økonomi‑, finans- og energisektorerne, samt en embargo mod våben og teknologi med dobbelt anvendelse;

10.    kræver, at Rådet meddeler Rusland en ny frist til at overholde sine forpligtelser i henhold til folkeretten, og at det pålægger "fase 3"-sanktioner, hvis situationen skulle kræve det;

11.    gentager nødvendigheden af​​, at EU taler til Rusland med én samlet stemme, herunder om spørgsmål vedrørende energisikkerheden i EU; beklager, at nogle medlemsstater viser splittelse i denne henseende og en mangel på solidaritet inden for EU;

12.    understøtter en fornyet, gensidigt aftalt våbenhvile med henblik på at stabilisere sikkerhedssituationen, opnå en ægte nedtrapning og skabe momentum for gennemførelsen af ​​præsident Porosjenkos fredsplan, som er betinget af, at våbenhvilen overholdes bilateralt, gidsler frigives, og at OSCE overvåger en effektiv grænsekontrol; glæder sig over de ukrainske styrkers seneste fremgang i det østlige Ukraine og det faktum, at de har genvundet kontrollen over flere større byer;

13.    opfordrer de ukrainske myndigheder til at fortsætte deres reformbestræbelser, herunder forfatningsmæssige reformer og decentraliseringsreformer, reform af retsvæsenet, bekæmpelse af korruption og bestræbelser på at forbedre erhvervsklimaet og rettigheder for personer, der tilhører nationale mindretal; bifalder den nylige udbetaling af økonomisk hjælp i henhold til statsopbygningskontrakten og det makrofinansielle bistandsprogram; gentager, at den internationale økonomiske støtte kun kan opnå konkrete resultater for Ukraine, hvis den er betinget af strengt håndhævede vilkår og gennemførelse af den ukrainske regerings reformdagsorden;

14.    glæder sig over vedtagelsen af loven om offentlige indkøb og opfordrer til, at den gennemføres omhyggeligt; forventer hurtig etablering af en politisk uafhængig antikorruptionsmyndighed med beføjelser til at undersøge korrupt adfærd;

15.    gentager sin støtte til præsident Porosjenkos hensigt om at afholde parlamentsvalg før tiden;

16.    udtrykker dyb bekymring over de forværrede menneskerettighedsforhold og den forværrede humanitære situation i det østlige Ukraine og på Krim, som er forårsaget af oprørere og lejesoldater på Ruslands foranledning, især med hensyn til tortur, drab, journalisters og aktivisters forsvindinger samt gidseltagning, herunder tilfælde af bortførelse af børn; opfordrer til en bedre beskyttelse af civile og til, at de ukrainske myndigheder yder humanitær bistand i de berørte regioner;

17.    bifalder forbuddet mod varer fra Krim eller Sevastopol, herunder finansiering eller finansiel bistand, forsikring og genforsikring i forbindelse med import af sådanne varer; opfordrer FN's medlemsstater til at overveje lignende foranstaltninger i overensstemmelse med FN's Generalforsamlings resolution 68/262;

18.    minder om, at Rusland afbrød gasforsyningen til Ukraine og nu anmoder om forudbetaling for enhver fremtidig forsyning; udtrykker håb om, at de trilaterale energidrøftelser under Europa-Kommissionens ledelse vil give et positivt resultat, så Ukraine kan betale en konkurrencedygtig pris, som ikke er politisk motiveret, for sine indkøb af naturgas;

19.    opfordrer medlemsstaterne til at sikre en tilstrækkelig gasforsyning ved hjælp af gaslevering den anden vej fra nabolandene i EU; bifalder i denne forbindelse aftalememorandummet om tilbagestrømning mellem Slovakiet og Ukraine, som bør tilskynde Ukraine til at indføre et gennemsigtigt og pålideligt gastransportsystem; minder om energifællesskabets strategiske rolle, og om at Ukraine har formandskabet i 2014; glæder sig over, at samarbejde med Ukraine er en integrerende del af Kommissionens europæiske energisikkerhedsstrategi forelagt i juni 2014;

20.    glæder sig over, at Ukraine for nylig er nået til anden fase af handlingsplanen for visumliberalisering og dermed har bekræftet sin vilje til at indføre de nødvendige lovgivningsmæssige, politiske og institutionelle rammer; minder om, at det endelige mål bør være en hurtig indførelse af en visumfri ordning; opfordrer i mellemtiden til øjeblikkelig indførelse af midlertidige, meget enkle og billige procedurer på EU-plan og medlemsstatsplan;

21.    bifalder afgørelsen om at oprette en robust civil mission for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik i Ukraine; opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt medlemsstaterne til at fremskynde oprettelsen heraf; er overbevist om, at denne mission har brug for et ambitiøst mandat med henblik på at støtte ukrainerne effektivt i den nødvendige dybtgående indsats for at stabilisere situationen i landet;

22.    glæder sig over Kommissionens etablering af støttegruppen for Ukraine, som vil give de ukrainske myndigheder al nødvendig bistand til at gennemføre politiske og økonomiske reformer;

23.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Ukraines fungerende præsident, regering og parlament, Europarådet og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.

 

(1)

P7_TA(2014)0457.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik