Διαδικασία : 2014/2717(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0029/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0029/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/07/2014 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 146kWORD 79k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0025/2014
15.7.2014
PE534.973v01-00
 
B8-0029/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2717(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2717(RSP))  
B8‑0029/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση και σχετικά με την Ουκρανία, ιδίως το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πίεση της Ρωσίας στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και ειδικότερα την αποσταθεροποίηση της ανατολικής Ουκρανίας(1),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών, της 23ης Ιουνίου, και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2014, για την Ουκρανία,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της επιτροπής ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, της 1ης Απριλίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των ηγετών της G7, που συνήλθαν στη Χάγη στις 24 Μαρτίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Μαΐου 2014 ο Πέτρο Ποροσένκο εξελέγη νέος Πρόεδρος της Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη βία στις ανατολικές επαρχίες, η εκλογή του έλαβε θετική εν γένει εκτίμηση από τους διεθνείς παρατηρητές, με το σκεπτικό ότι ήταν ευθυγραμμισμένη –στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας– με τις διεθνείς δεσμεύσεις και με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος Πρόεδρος κατέθεσε σχέδιο 15 σημείων για ειρηνική διευθέτηση της κατάστασης στην ανατολική Ουκρανία, το οποίο διαφυλάσσει την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ενότητα της Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ένα πρώτο βήμα, ο Πρόεδρος Ποροσένκο ανακοίνωσε μονομερή κατάπαυση του πυρός για την περίοδο 20-30 Ιουνίου και εξέφρασε την προθυμία του να ανακοινώσει δεύτερη κατάπαυση του πυρός υπό τρεις όρους, και συγκεκριμένα ότι η κατάπαυση του πυρός θα τηρηθεί και από τις δύο πλευρές, ότι όλοι οι όμηροι θα ελευθερωθούν και ότι θα παρακολουθείται αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων από τον ΟΑΣΕ·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ουκρανικός στρατός συμμορφώθηκε με την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός αλλά οι μισθοφόροι αρνήθηκαν να το πράξουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη αναγνώριση της κατάπαυσης του πυρός από τους μισθοφόρους οδήγησε σε απώλειες ζωών και από τις δύο πλευρές·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Ποροσένκο ξανάρχισε τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις μετά την αποτυχία της μονομερούς κατάπαυσης του πυρός·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ουκρανικός στρατός έχει επανακτήσει τον έλεγχο διαφόρων πόλεων στην ανατολική Ουκρανία, αναγκάζοντας τους εξεγερμένους και τους μισθοφόρους να αποσυρθούν προς το Ντονέτσκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρ’ όλα αυτά εξακολουθούν οι βιαιοπραγίες·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Ιουνίου 2014 η ΕΕ υπέγραψε τις εναπομένουσες διατάξεις της Συμφωνίας Σύνδεσης/Εκτενούς και Ολοκληρωμένης Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΣΣ/ΕΟΖΕΣ) με την Ουκρανία·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας και της Ουκρανίας συναντήθηκαν στο Βερολίνο στις 2 Ιουλίου 2014 για να συζητήσουν την κατάσταση ασφαλείας στην ανατολική Ουκρανία·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο έχει ανακαλέσει την απόφασή του να επιτρέψει τη χρήση ρωσικών ένοπλων δυνάμεων για στρατιωτική επέμβαση στην Ουκρανία·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Ποροσένκο δήλωσε στις 14 Ιουλίου 2014 ότι αξιωματικοί του ρωσικού στρατού πολεμούσαν εναντίον των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων μαζί με εξεγερμένους αποσχιστές και ότι ένα νέο ρωσικό πυραυλικό σύστημα εγκαταστάθηκε για πόλεμο εναντίον των ένοπλων δυνάμεων της Ουκρανίας·

1.      χαιρετίζει την υπογραφή των υπόλοιπων διατάξεων της ΣΣ, συμπεριλαμβανομένης της ΕΟΖΕΣ, και είναι πεπεισμένο ότι θα αποτελέσει καθοδηγητική δύναμη για την πολιτική και οικονομική μεταρρύθμιση, φέρνοντας τον εκσυγχρονισμό, την ενίσχυση του κράτους δικαίου και τη ζωογόνηση της οικονομικής μεγέθυνσης· εκφράζει την υποστήριξή του στην Ουκρανία ως προς την πρόοδο στην προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας· δηλώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ολοκληρώσει από την πλευρά του τη διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας το συντομότερο· καλεί τα κράτη μέλη και την Ουκρανία να το κυρώσουν γρήγορα, με σκοπό την πλήρη εφαρμογή του το συντομότερο δυνατόν·

2.      χαιρετίζει επίσης την υπογραφή των Συμφωνιών Σύνδεσης με τη Γεωργία και τη Μολδαβία· ζητεί τη γρήγορη κύρωσή τους και επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το κοινοβούλιο της Μολδαβίας το έχει ήδη πράξει· απορρίπτει την πολιτική εμπορικών μέτρων της Ρωσίας εις βάρος χωρών που έχουν υπογράψει ΣΣ/ΕΟΖΕΣ, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων κινήσεων να απαγορευθούν οι εξαγωγές βοδινού κρέατος από τη Μολδαβία· υπογραμμίζει το γεγονός ότι αυτές οι κινήσεις αντίκεινται στους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, οφείλονται σε πολιτικά κίνητρα και είναι επομένως απαράδεκτες· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών της εταίρων δεν στρέφονται κατά κανένα τρόπο κατά της Ρωσίας και δεν θα υπονομεύσουν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και αυτών των εταίρων·

3.      χαιρετίζει την εκλογή του Πέτρο Ποροσένκο από τον πρώτο γύρο στο αξίωμα του Προέδρου της Ουκρανίας· επισημαίνει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δείχνει ισχυρή υποστήριξη εκ μέρους του πληθυσμού στην ευρωπαϊκή και δημοκρατική προοπτική της χώρας·

4.      στηρίζει το ειρηνευτικό σχέδιο ως σημαντικότατη ευκαιρία για την αποκλιμάκωση και την ειρήνευση· στηρίζει τις αποφασιστικές ενέργειες του Προέδρου Ποροσένκο για τη διασφάλιση της ενότητας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας· χαιρετίζει τη δέσμευσή του στην αντιμετώπιση του προβλήματος της δομικής διαφθοράς και κατάχρησης του δημόσιου χρήματος· επαναλαμβάνει ότι η Ρωσία έχει εμπλακεί σε στρατιωτική δράση και εφοδιασμό· καλεί μετ’ επιτάσεως τη Ρωσία να τηρήσει τις διεθνείς της υποχρεώσεις, να δεσμευθεί ειλικρινά σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και να χρησιμοποιήσει την πραγματική επιρροή της για τον τερματισμό κάθε βιαιοπραγίας·

5.      επαναλαμβάνει ότι η διεθνής κοινότητα υποστηρίζει την ενότητα, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας· επαναλαμβάνει ότι οι ουκρανικές αρχές έχουν πλήρη δικαιώματα να χρησιμοποιήσουν όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην αυτοάμυνα, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ· υπενθυμίζει ότι δεν αναγνωρίζει ούτε πρόκειται να αναγνωρίσει την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας· τονίζει ότι, όπως κάθε άλλη χώρα, η Ουκρανία έχει κάθε δικαίωμα να κάνει τις επιλογές της σε θέματα πολιτικής σύνδεσης και οικονομικής ολοκλήρωσης· πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ πρέπει επομένως να κλιμακώσει τη συνεργασία της με την Ουκρανία, με σκοπό τη διεύρυνση της ευημερίας και την αύξηση της πολιτικής σταθερότητας αυτής της χώρας·

6.      καταδικάζει τη συνεχιζόμενη άσκηση βίας και την καθημερινή απώλεια ζωών στην ανατολική Ουκρανία· επισημαίνει ότι οι εξεγερμένοι και οι μισθοφόροι δεν σεβάστηκαν τη μονομερή κατάπαυση πυρός που κήρυξαν οι ουκρανικές αρχές, με αποτέλεσμα τη συνέχιση της αιματοχυσίας·

7.      καλεί τη Ρωσία να στηρίξει το ειρηνευτικό σχέδιο με γνήσια αποφασιστικότητα, να εγκρίνει μέτρα για τον αποτελεσματικό έλεγχο των δικών της συνόρων με την Ουκρανία και να σταματήσει τη συνεχή διείσδυση παρανόμως εξοπλισμένων ανδρών, όπλων και εξοπλισμού στην Ουκρανία, να χρησιμοποιήσει τη δύναμή της επί των εξεγερμένων και μισθοφόρων, ώστε να τους αναγκάσει να σεβαστούν την κατάπαυση πυρός, να καταθέσουν τα όπλα και να αποσυρθούν πίσω στη Ρωσία μέσω διαδρόμου υποχώρησης, όπως προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο Ποροσένκο, καθώς και να ελευθερώσουν όλους τους ομήρους·

8.      εκφράζει τη λύπη του για την παράνομη κράτηση της ουκρανής κυβερνήτριας αεροσκάφους Νάντια Σαφτσένκο και απαιτεί την άμεση ελευθέρωσή της καθώς και την ελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στην Ουκρανία ή στη Ρωσία·

9.      καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να επιδείξουν εντονότερη παρουσία και έναν πιο ορατό ρόλο στους μηχανισμούς διαλόγου, προκειμένου να επιλυθεί η κρίση, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας επαφής· χαιρετίζει την επέκταση των ισχυουσών κυρώσεων σε 11 ακόμη ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι αξιωματούχοι των λεγόμενων αποσχιστικών αρχών· χαιρετίζει το προπαρασκευαστικό έργο που ανέλαβαν το Συμβούλιο, η ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη, με σκοπό την επιβολή επιπλέον κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας, στις οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν ο οικονομικός, ο χρηματοπιστωτικός και ο ενεργειακός τομέας καθώς και ένα εμπάργκο στην πώληση όπλων και τεχνολογίας διπλής χρήσεως·

10.    απαιτεί να ανακοινώσει το Συμβούλιο νέα προθεσμία για τη Ρωσία, προκειμένου να τηρήσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να εφαρμόσει το "στάδιο 3" των κυρώσεων, αν η περίσταση το απαιτήσει·

11.    επαναλαμβάνει την ανάγκη να μιλά η ΕΕ με τη Ρωσία με μία ενωμένη φωνή, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν συμβάλλουν στην ενότητα από αυτή την άποψη και δείχνουν έλλειψη ενωσιακής αλληλεγγύης·

12.    στηρίζει μια ανανεωμένη, αμοιβαία συμπεφωνημένη κατάπαυση του πυρός, για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση ασφαλείας, να επιτευχθεί μια γνήσια αποκλιμάκωση και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα προωθήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου Ποροσένκο, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για τον διμερή σεβασμό της κατάπαυσης του πυρός, να ελευθερωθούν οι όμηροι και να διενεργηθεί αποτελεσματικός συνοριακός έλεγχος υπό την εποπτεία του ΟΑΣΕ· χαιρετίζει τις τελευταίες επιτυχίες των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία και το γεγονός ότι έχουν ανακτήσει τον έλεγχο διαφόρων μεγάλων πόλεων·

13.    ενθαρρύνει τις ουκρανικές αρχές να συνεχίσουν τις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων των συνταγματικών και αποκεντρωτικών μεταρρυθμίσεων, της μεταρρυθμίσεως του δικαστικού συστήματος, της καταπολεμήσεως της διαφθοράς και των προσπαθειών να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα και των δικαιωμάτων όσων ανήκουν σε εθνικές μειονότητες· χαιρετίζει την πρόσφατη εκταμίευση χρηματοδοτικής βοήθειας στο πλαίσιο της σύμβασης ανάπτυξης του κρατικού μηχανισμού και της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής· υπενθυμίζει ότι η διεθνής χρηματοδοτική βοήθεια μπορεί να αποφέρει απτά αποτελέσματα στην Ουκρανία μόνο αν υπόκειται στην αυστηρή εφαρμογή των όρων και στην υλοποίηση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων της ουκρανικής κυβέρνησης·

14.    χαιρετίζει την έγκριση του νόμου περί δημόσιων συμβάσεων και ζητεί την επιμελή εφαρμογή του· αναμένει την άμεση ίδρυση ενός πολιτικά ανεξάρτητου οργανισμού καταπολέμησης της διαφθοράς με εξουσίες διερεύνησης της διεφθαρμένης συμπεριφοράς·

15.    επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην επιθυμία του Προέδρου Ποροσένκο να διεξαγάγει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές·

16.    εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρωπιστικής κατάστασης στην ανατολική Ουκρανία και Κριμαία, η οποία προκαλείται από τους εξεγερμένους και μισθοφόρους με υποκίνηση από τη Ρωσία, και ιδιαίτερα όσον αφορά τους βασανισμούς, τους φόνους, τις εξαφανίσεις δημοσιογράφων και ακτιβιστών καθώς και την κράτηση ομήρων, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων απαγωγής παιδιών· ζητεί να προστατεύονται καλύτερα οι πολίτες και να παράσχουν οι ουκρανικές αρχές ανθρωπιστική βοήθεια στις εν λόγω περιοχές·

17.    χαιρετίζει την απαγόρευση αγαθών που προέρχονται από την Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη, συμπεριλαμβανομένων της χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας, της ασφάλισης και αντασφάλισης που συνδέονται με την εισαγωγή τέτοιων αγαθών· καλεί τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής παρόμοιων μέτρων σύμφωνα με την απόφαση 68/262 της ΓΣΗΕ·

18.    υπενθυμίζει ότι η Ρωσία διέκοψε τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με αέριο και τώρα ζητεί προπληρωμή για οποιονδήποτε μελλοντικό εφοδιασμό· εκφράζει την ελπίδα ότι οι τριμερείς ενεργειακές συνομιλίες υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αποφέρουν θετικό αποτέλεσμα, επιτρέποντας στην Ουκρανία να πληρώσει σε μία ανταγωνιστική τιμή, η οποία δεν θα υπαγορεύεται από πολιτικά κίνητρα, για τον εφοδιασμό της σε αέριο·

19.    καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τον επαρκή εφοδιασμό με ανάστροφη ροή αερίου από γειτονικά κράτη εντός της ΕΕ· χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, το μνημόνιο κατανόησης για τις ανάστροφες ροές μεταξύ της Σλοβακικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας, το οποίο αναμένεται να ενθαρρύνει την Ουκρανία να συγκροτήσει ένα διαφανές και αξιόπιστο σύστημα μεταφοράς αερίου· υπενθυμίζει τον στρατηγικό ρόλο της Ενεργειακής Κοινότητας, της οποίας την προεδρία ασκεί για το 2014 η Ουκρανία· χαιρετίζει το γεγονός ότι η συνεργασία με την Ουκρανία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή ασφάλεια, όπως παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2014·

20.    χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ουκρανία πέρασε πρόσφατα στη δεύτερη φάση του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, επαναβεβαιώνοντας έτσι την αποφασιστικότητά της να ενεργοποιήσει το αναγκαίο νομοθετικό, πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο· υπενθυμίζει ότι τελικός στόχος πρέπει να είναι η γρήγορη θέσπιση ενός καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης· ζητεί, εντωμεταξύ, να θεσπιστούν άμεσα προσωρινές, απλούστατες και μη δαπανηρές διαδικασίες θεώρησης διαβατηρίων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών·

21.    χαιρετίζει την απόφαση να συγκροτηθεί ισχυρή μη στρατιωτική αποστολή κοινής ασφάλειας και άμυνας στην Ουκρανία· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξή της· είναι πεπεισμένο ότι αυτή η αποστολή πρέπει να έχει φιλόδοξη εντολή, προκειμένου να στηρίξει τους Ουκρανούς αποτελεσματικά στις αναγκαίες εις βάθος προσπάθειες να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη χώρα·

22.    χαιρετίζει τη δημιουργία της Ομάδας Στήριξης για την Ουκρανία, εκ μέρους της Επιτροπής, η οποία θα παράσχει στις ουκρανικές αρχές όλη την αναγκαία βοήθεια στη διεξαγωγή πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων·

23.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον ασκούντα χρέη Προέδρου, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 

(1)

P7_TA(2014)0457.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου