Menetlus : 2014/2717(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0029/2014

Esitatud tekstid :

B8-0029/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/07/2014 - 10.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0009

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 129kWORD 61k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0025/2014
15.7.2014
PE534.973v01-00
 
B8-0029/2014

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Ukrainas (2014/2717(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Ukrainas (2014/2717(RSP))  
B8‑0029/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Euroopa naabruspoliitika, idapartnerluse ja Ukraina kohta ning pidades eelkõige silmas oma 17. aprilli 2014. aasta resolutsiooni Venemaa surve kohta idapartnerluse riikidele ja eelkõige Ida-Ukraina destabiliseerimise kohta(1),

–       võttes arvesse välisasjade nõukogu 23. juuni 2014. aasta järeldusi ja Euroopa Ülemkogu 27. juuni 2014. aasta järeldusi Ukraina kohta,

–       võttes arvesse NATO-Ukraina komisjoni 1. aprilli 2014. aasta avaldust,

–       võttes arvesse 24. märtsil 2014 Haagis kohtunud G7 juhtide ühisavaldust,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et 25. mail 2014 valiti Ukraina uueks presidendiks Petro Porošenko; arvestades, et riigi idaosas esinenud vägivallast hoolimata said valimised rahvusvahelistelt vaatlejatelt positiivse üldhinnangu, kuna need olid valdavas osas riigi territooriumist enamasti kooskõlas rahvusvaheliste kohustustega ja põhivabaduste austamisega;

B.     arvestades, et uus president esitas Ida-Ukraina olukorra rahumeelseks lahendamiseks 15 punktist koosneva plaani, mis säilitaks Ukraina suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse ja riikliku ühtsuse; arvestades, et president Porošenko kuulutas esimese sammuna ajavahemikuks 20.–30. juuni välja ühepoolse relvarahu ning andis teada oma valmisolekust kuulutada välja teine relvarahu kolmel tingimusel: kui relvarahust peetakse kinni kahepoolselt, kui kõik pantvangid vabastatakse ja kui OSCE teostab järelevalvet tõhusa piirikontrolli üle;

C.     arvestades, et Ukraina sõjavägi järgis relvarahu, kuid palgasõdurid keeldusid sellest; arvestades, et kuna palgasõdurid relvarahu ei tunnustanud, oli hukkunuid mõlemal poolel;

D.     arvestades, et president Porošenko alustas pärast ühepoolse relvarahu nurjumist uuesti terrorismivastast operatsiooni;

E.     arvestades, et Ukraina sõjavägi on saavutanud taas kontrolli mitme Ida-Ukraina linna üle ning sundinud mässulisi ja palgasõdureid Donetski suunas taganema; arvestades, et vägivald kestab siiski edasi;

F.     arvestades, et EL allkirjastas 27. juunil 2014 Ukrainaga assotsieerimislepingu / põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna lepingu ülejäänud sätted;

G.     arvestades, et Saksamaa, Prantsusmaa, Venemaa ja Ukraina välisministrid kohtusid 2. juulil 2014 Berliinis, et arutada julgeolekuolukorda Ida-Ukrainas;

H.     arvestades, et föderatsiooninõukogu tühistas oma otsuse, millega lubatakse Vene vägede kasutamist sõjaliseks sekkumiseks Ukrainas;

I.      arvestades, et president Porošenko teatas 14. juulil 2014, et Vene sõjaväe ohvitserid võitlevad Ukraina vägede vastu koos separatistlike mässulistega ning et Venemaa on loonud uue raketisüsteemi Ukraina relvajõudude vastu võitlemiseks;

1.      tunneb heameelt assotsieerimislepingu, sealhulgas põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna lepingu ülejäänud sätetele allakirjutamise üle ning on veendunud, et see hoogustab poliitilise ja majandusreformi läbiviimist, aitab riiki kaasajastada, tugevdab õigusriiki ja suurendab majanduskasvu; avaldab Ukrainale toetust lepingu ajutisel kohaldamisel; annab teada, et Euroopa Parlament lõpetab menetluse lepingu ratifitseerimiseks võimalikult kiiresti; kutsub liikmesriike ja Ukrainat üles lepingut ruttu ratifitseerima, et seda saaks täielikult rakendada nii kiiresti kui võimalik;

2.      peab samuti tervitatavaks assotsieerimislepingute allkirjastamist Gruusia ja Moldovaga; nõuab nende kiiret ratifitseerimist ja tunneb heameelt selle üle, et Moldova parlament on lepingu juba ratifitseerinud; mõistab hukka Venemaa poliitika, mille kohaselt võetakse assotsieerimislepingu / põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu allkirjastanud riikide suhtes kaubandusmeetmeid, sealhulgas hiljutised sammud Moldova veiseliha ekspordi keelustamiseks; rõhutab, et sellised võtted on vastuolus Maailma Kaubandusorganisatsiooni eeskirjadega ja poliitiliselt motiveeritud ning pole seetõttu vastuvõetavad; rõhutab asjaolu, et ELi ja idapartnerite suhted ei ole mingil juhul suunatud Venemaa vastu ega takista Venemaa ja asjaomaste partnerite kahepoolseid suhteid;

3.      tunneb heameelt selle üle, et Petro Porošenko valiti esimeses voorus Ukraina presidendiks; märgib, et valimistulemus näitab elanikkonna tugevat toetust riigi Euroopa ja demokraatia perspektiivile;

4.      toetab rahuplaani, mis on parim võimalus olukorra rahunemiseks ja rahu saavutamiseks; toetab president Porošenko otsustavat tegevust Ukraina ühtsuse, suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse tagamiseks; peab tervitatavaks tema lubadust tegeleda süsteemse korruptsiooni ja avaliku sektori vahendite omastamise probleemiga; kordab taas, et Venemaa on kaasatud sõjalisse tegevusse ja varustamisse; nõuab tungivalt, et Venemaa täidaks oma rahvusvahelisi kohustusi, pühenduks tõeliselt läbirääkimistele rahumeelse lahenduse leidmiseks ning kasutaks oma reaalset mõju igasuguse vägivalla peatamiseks;

5.      kordab, et rahvusvaheline üldsus toetab Ukraina ühtsust, suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust; kordab, et Ukraina ametivõimudel on täielik õigus kasutada kõiki vajalikke meetmeid, sealhulgas enesekaitseõigus, nagu on kindlaks määratud ÜRO põhikirja artiklis 51; tuletab meelde, et ta ei tunnusta Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist ega tee seda ka edaspidi; rõhutab, et Ukrainal, nagu mis tahes muul riigil, on täielik õigus teha poliitilise assotsieerimise ja majandusliku integreerumise küsimustes ise valikuid; on kindlal arvamusel, et ELil on sellest tulenevalt vaja tihendada koostööd Ukrainaga, et levitada riigis heaolu ja suurendada poliitilist stabiilsust;

6.      mõistab hukka jätkuva vägivalla ja igapäevase inimelude kaotuse Ida-Ukrainas; juhib tähelepanu sellele, et mässulised ja palgasõdurid ei järginud Ukraina ametivõimude väljakuulutatud ühepoolset relvarahu, põhjustades seega edasist verevalamist;

7.      kutsub Venemaad üles toetama tõelise otsustavusega rahuplaani, võtma meetmeid enda ja Ukraina vahelise piiri tõhusaks kontrollimiseks ning selleks, et peatada relvastatud meeste, relvade ja varustuse jätkuv ebaseaduslik sisenemine, kasutama oma mõjuvõimu mässuliste ja palgasõdurite üle, et sundida neid relvarahust kinni pidama, relvad maha panema ja naasma Venemaale Porošenko rahuplaanis ette nähtud taganemiskoridori kaudu, ning vabastama kõik pantvangid;

8.      taunib Ukraina õhujõudude piloodi Nadja Savtšenko ebaseaduslikku kinnipidamist Venemaal ja nõuab tema kohest vabastamist ning ka kõikide Ukrainas ja Venemaal pantvangis hoitavate isikute vabastamist;

9.      palub komisjoni asepresidendilt ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgelt esindajalt ning Euroopa välisteenistuselt jõulisemat esindatust ja suuremat nähtavust kriisi lahendamiseks loodud dialoogimehhanismides, sealhulgas kontaktrühmas; peab tervitatavaks praeguste sanktsioonide laiendamist veel 11 isikule, kellest enamus on nn separatistlike ametivõimudega seotud ametnikud; peab tervitatavaks nõukogu, Euroopa välisteenistuse ja liikmesriikide alustatud ettevalmistavat tööd Venemaa vastu täiendavate sanktsioonide võtmiseks, mis peaksid hõlmama majandus-, finants- ja energiasektorit ning ka relvade ja kahesuguse kasutusega tehnoloogia embargot;

10.    palub, et nõukogu seaks Venemaale rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks uue tähtaja ning rakendaks kolmanda etapi sanktsioone, kui olukord peaks seda nõudma;

11.    kordab, et EL peab rääkima Venemaaga ühel häälel, seda ka ELi energiajulgeoleku küsimustes; peab kahetsusväärseks, et mõned liikmesriigid on ilmutanud selles küsimuses ühtsusetust ja solidaarsuse puudumist ELiga;

12.    toetab uuendatud ja vastastikku kokku lepitud relvarahu, et stabiliseerida julgeolekuolukorda, saavutada olukorra tõeline rahunemine ja luua impulss president Porošenko rahuplaani rakendamiseks, mille tingimusteks on relvarahu kahepoolne järgimine, pantvangide vabastamine ja OSCE järelevalve tõhusa piirikontrolli üle; tunneb heameelt Ukraina vägede hiljutise edu üle Ida-Ukrainas ning selle üle, et nad on taastanud kontrolli mitme suurema linna üle;

13.    innustab Ukraina ametivõime jätkama jõupingutusi reformide, sealhulgas põhiseadusliku reformi ja detsentraliseerimiseks tehtava reformi ning kohtusüsteemi reformi elluviimiseks, võitlust korruptsiooni vastu ning jõupingutusi ettevõtluskliima ja rahvusvähemustesse kuuluvate inimeste õiguste parandamiseks; peab tervitatavaks rahalise abi hiljutist väljamaksmist vastavalt riigi ülesehitamise lepingule ja makromajandusliku finantsabi programmile; kordab, et rahvusvaheline finantsabi saab jõuda Ukraina jaoks käegakatsutavate tulemusteni ainult siis, kui selle suhtes kohaldatakse rangeid tingimusi ja viiakse ellu Ukraina valitsuse reformikava;

14.    tunneb heameelt riigihangete seaduse vastuvõtmise üle ja nõuab selle hoolikat rakendamist; ootab, et kiiresti loodaks poliitiliselt sõltumatu korruptsioonivastane amet, kellel on pädevus uurida korruptiivset käitumist;

15.    kordab oma toetust president Porošenko soovile korraldada ennetähtaegsed parlamendivalimised;

16.    väljendab sügavat muret selle pärast, et mässulised ja Venemaa kihutusel tegutsevad palgasõdurid on põhjustanud inimõiguste ja humanitaarolukorra halvenemist Ida-Ukrainas ja Krimmis, pidades eelkõige silmas piinamisi, tapmisi, ajakirjanike ja aktivistide kadunuks jäämist ning pantvangivõtmisi, sealhulgas lapseröövi juhtumeid; nõuab tsiviilelanike paremat kaitset ja et Ukraina ametivõimud annaksid vastavates piirkondades humanitaarabi;

17.    peab tervitatavaks Krimmist ja Sevastoopolist pärit kaupade keeldu, sealhulgas selliste kaupade impordiga seotud rahastamise või rahalise abi, kindlustuse ja edasikindlustuse keeldu; kutsub ÜRO liikmesriike üles kaaluma sarnaste meetme võtmist kooskõlas ÜRO Peaassamblee resolutsiooniga nr 68/262;

18.    tuletab meelde, et Venemaa peatas Ukraina varustamise gaasiga ja soovib nüüd edasiseks varustamiseks ettemakset; väljendab lootust, et Euroopa Komisjoni egiidi all toimuvatel kolmepoolsetel energiat käsitlevatel läbirääkimistel jõutakse positiivse tulemuseni, mis võimaldab Ukrainal maksta gaasi ostmisel konkurentsivõimelist hinda, mis ei ole poliitiliselt motiveeritud;

19.    kutsub liikmesriike üles tagama piisava gaasitarne gaasi tagasivoolu kaudu ELis asuvatest naaberriikidest; peab seetõttu tervitatavaks Slovaki Vabariigi ja Ukraina vahel gaasi tagasivoolu küsimuses sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit, mis peaks innustama Ukrainat looma läbipaistva ja usaldusväärse gaasitranspordisüsteemi; tuletab meelde energiaühenduse strateegilist rolli ja asjaolu, et Ukraina on 2014. aastal selle eesistuja; tunneb heameelt selle üle, et koostöö Ukrainaga on komisjoni 2014. aasta juunis esitatud Euroopa energiajulgeoleku strateegia lahutamatu osa;

20.    tunneb heameelt asjaolu üle, et Ukraina jõudis hiljuti viisanõude kaotamise tegevuskava teise etappi, mis annab taas kinnitust tema kindlast sihist luua vajalik õigus-, poliitiline ja institutsiooniline raamistik; tuletab meelde, et lõppeesmärk peaks olema viisavabaduse kiire kehtestamine; nõuab, et seniks kehtestataks viivitamata ELi ja liikmesriikide tasandil ajutised, väga lihtsad ja odavad viisamenetlused;

21.    peab tervitatavaks otsust luua tugev ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tsiviilmissioon Ukrainas; kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ning liikmesriike üles selle lähetamist kiirendama; on veendunud, et kõnealusel missioonil peab olema laiaulatuslik mandaat, mis aitaks ukrainlastel tõhusalt teha põhjalikke jõupingutusi, mida on vaja riigi olukorra stabiliseerimiseks;

22.    tunneb heameelt selle üle, et komisjon on loonud Ukraina toetusrühma, mis hakkab Ukraina ametivõimudele andma kogu vajalikku abi poliitiliste ja majandusreformide läbiviimisel;

23.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, Ukraina presidendile, valitsusele ja parlamendile, Euroopa Nõukogule ning Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja parlamendile.

 

(1)

P7_TA(2014)0457.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika