Menettely : 2014/2717(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0029/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0029/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/07/2014 - 10.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0009

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 131kWORD 62k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0025/2014
15.7.2014
PE534.973v01-00
 
B8-0029/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Ukrainan tilanteesta (2014/2717(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainan tilanteesta (2014/2717(RSP))  
B8‑0029/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Euroopan naapuruuspolitiikasta, itäisestä kumppanuudesta ja Ukrainasta, erityisesti 17. huhtikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistamasta painostuksesta ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttamisesta(1),

–       ottaa huomioon ulkoasioiden neuvoston 23. kesäkuuta 2014 esittämät päätelmät ja Eurooppa-neuvoston 27. kesäkuuta 2014 esittämät päätelmät Ukrainasta,

–       ottaa huomioon 1. huhtikuuta 2014 annetun Nato–Ukraina-komission julkilausuman,

–       ottaa huomioon G7-maiden johtajien Haagissa 24. maaliskuuta 2014 antaman yhteisen julkilausuman,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Petro Porošenko valittiin 25. toukokuuta 2014 Ukrainan uudeksi presidentiksi; toteaa, että vaikka maan itäisissä maakunnissa ilmeni väkivaltaisuuksia, kansainväliset tarkkailijat antoivat vaaleista kokonaisuutena myönteisen arvion ja katsoivat, että vaalit olivat selvästi olleet suurimmassa osassa maata pitkälti kansainvälisten sitoumusten mukaiset ja että perusoikeuksia oli kunnioitettu;

B.     toteaa, että uusi presidentti esitti Itä-Ukrainan tilanteen rauhanomaista ratkaisemista varten 15 kohtaa sisältävän suunnitelman, jolla säilytettäisiin Ukrainan suvereniteetti, alueellinen koskemattomuus ja kansallinen yhtenäisyys; toteaa, että presidentti Porošenko julisti 20.–30. kesäkuuta voimassa olleen yksipuolisen tulitauon ja ilmoitti olevansa valmis toisen tulitauon julistamiseen kolmella ehdolla: kumpikin osapuoli tarkkailee tulitaukoa, kaikki panttivangit vapautetaan ja Etyj tarkkailee rajavalvonnan tehokkuutta;

C.     toteaa, että Ukrainan armeija oli sitoutunut tulitaukoon mutta palkkasotilaat kieltäytyivät siitä; toteaa, että palkkasotilaiden tulitauosta kieltäytyminen on johtanut kummankin osapuolen kuolonuhreihin;

D.     toteaa, että presidentti Porošenko käynnisti terroristien vastaisen operaation uudelleen yksipuolisen tulitauon epäonnistuttua;

E.     toteaa, että Ukrainan armeija on onnistunut palauttamaan useita Itä-Ukrainan kaupunkeja hallintaansa ja pakottanut kapinalliset ja palkkasotilaat vetäytymään kohti Donetskia; toteaa kuitenkin väkivaltaisuuksien jatkuvan edelleen;

F.     ottaa huomioon, että EU allekirjoitti 27. kesäkuuta 2014 Ukrainan kanssa assosiaatiosopimuksen ja pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen loput määräykset;

G.     ottaa huomioon, että Saksan, Ranskan, Venäjän ja Ukrainan ulkoministerit tapasivat 2. heinäkuuta 2014 Berliinissä keskustellakseen Itä-Ukrainan turvallisuustilanteesta;

H.     toteaa, että Venäjän liittoneuvosto on kumonnut päätöksensä, jolla se oli myöntänyt luvan käyttää Venäjän joukkoja sotilaalliseen väliintuloon Ukrainassa;

I.      ottaa huomioon, että presidentti Porošenko ilmoitti 14. heinäkuuta 2014, että Venäjän armeijan upseereita sotii separatistien rinnalla Ukrainan joukkoja vastaan ja että Venäjän uusi ohjusjärjestelmä on suunniteltu taisteluun Ukrainan armeijan joukkoja vastaan;

1.      pitää myönteisenä, että myös loput assosiaatiosopimuksen ja siihen sisältyvän pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen määräyksistä on allekirjoitettu, ja katsoo, että sopimus vauhdittaa poliittisia ja taloutta koskevia uudistuksia, edistää maan nykyaikaistamista, lujittaa oikeusvaltioperiaatetta ja elvyttää talouskasvua; ilmaisee tukensa Ukrainalle maan pyrkiessä alustavasti soveltamaan sopimusta; ilmoittaa saattavansa päätökseen omat kyseisen sopimuksen ratifiointia koskevat menettelynsä mahdollisimman pian; kehottaa jäsenvaltioita ja Ukrainaa ratifioimaan sopimuksen ripeästi, jotta se voidaan panna kokonaisuudessaan täytäntöön mahdollisimman pian;

2.      pitää myös myönteisenä, että Georgian ja Moldovan kanssa on allekirjoitettu assosiaatiosopimukset; edellyttää näiden sopimusten ripeää ratifioimista ja pitää myönteisenä, että Moldovan parlamentti on jo tehnyt näin; tuomitsee Venäjän tavan käynnistää kaupan alan toimia assosiaatiosopimuksen ja pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen allekirjoittaneita maita vastaan, kuten uusimmat toimet, joilla kielletään naudanlihan vienti Moldovasta; toteaa, että kyseiset toimet ovat vastoin Maailman kauppajärjestön (WTO) määräyksiä ja niiden tarkoitusperät ovat poliittiset, joten niitä ei voida hyväksyä; korostaa, että EU:n ja sen itäisten kumppanien suhteet eivät kohdistu millään tavoin Venäjää vastaan eikä niillä estetä Venäjän ja kyseisten kumppaneiden kahdenvälisiä suhteita;

3.      pitää myönteisenä, että Petro Porošenko valittiin ensimmäisellä kierroksella Ukrainan presidentin virkaan; toteaa vaalituloksen osoittavan, että Ukrainan väestö tukee selvästi maansa mahdollisuutta eurooppalaiseen ja demokraattiseen kehitykseen;

4.      tukee rauhansuunnitelmaa, joka tarjoaa merkittävän tilaisuuden tilanteen kärjistymisen pysäyttämiseen ja rauhaan; kannattaa presidentti Porošenkon päättäväisiä toimia Ukrainan yhtenäisyyden, suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi; pitää myönteisenä, että presidentti on sitoutunut paneutumaan järjestelmällisen korruption ja julkisten varojen väärinkäytön ongelmaan; on edelleen sitä mieltä, että Venäjä on mukana sotilaallisessa toiminnassa ja asetoimituksissa; kehottaa Venäjää täyttämään kansainväliset velvoitteensa, sitoutumaan aidosti rauhanomaisen ratkaisun puolesta käytäviin neuvotteluihin ja käyttämään todellista vaikutusvaltaansa kaikkien väkivaltaisuuksien lopettamiseksi;

5.      muistuttaa, että kansainvälinen yhteisö kannattaa Ukrainan yhtenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta; muistuttaa, että Ukrainan viranomaisilla on täysi oikeus kaikkien tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen, myös oikeus käyttää puolustautumisoikeuttaan sellaisena kuin se on määriteltynä YK:n peruskirjan 51 artiklassa; muistuttaa, että se ei tunnusta eikä aio tunnustaa Krimin laitonta liittämistä Venäjään; korostaa, että Ukrainalla on kaikkien muiden maiden tavoin täysi oikeus tehdä omat poliittista assosiaatiota ja taloudellista integroitumista koskevat valintansa; toteaa painokkaasti, että EU:n on siten vauhditettava yhteistyötään Ukrainan kanssa, jotta maa vaurastuisi ja sen poliittinen vakaus paranisi;

6.      tuomitsee sen, että väkivalta jatkuu Itä-Ukrainassa ja että ihmisiä kuolee päivittäin; muistuttaa, että kapinalliset ja palkkasotilaat eivät noudattaneet Ukrainan viranomaisten julistamaa yksipuolista tulitaukoa, mikä on johtanut verenvuodatuksen jatkumiseen;

7.      kehottaa Venäjää tukemaan rauhansuunnitelmaa tosissaan ja päättäväisesti ja hyväksymään toimenpiteitä oman Ukrainan vastaisen rajansa valvonnan tehostamiseksi ja laittomien aseistettujen ryhmien sekä aseiden ja muiden tarvikkeiden maahan virtaamisen pysäyttämiseksi; kehottaa Venäjää käyttämään valtaansa kapinallisiin ja näiden palkkasotilaisiin, jotta ne noudattaisivat tulitaukoa, laskisivat aseensa ja vetäytyisivät Venäjälle erillisen turvakäytävän läpi Porošenkon rauhansuunnitelman mukaisesti ja vapauttaisivat kaikki panttivangit;

8.      pitää valitettavana, että Ukrainan ilmavoimien lentäjä Nadija Savtšenko pidätettiin laittomasti Venäjällä, ja vaatii hänen välitöntä vapauttamistaan ja kaikkien Ukrainassa tai Venäjällä panttivankeina pidettävien vapauttamista;

9.      kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) lisäämään osallistumistaan ja näkyvyyttään kriisin ratkaisemiseksi perustetuissa vuoropuhelumekanismeissa, myös yhteysryhmässä; pitää myönteisenä, että nykyiset pakotteet on ulotettu yhteentoista uuteen henkilöön, joista useimmat ovat separatistien niin kutsuttuja viranomaisia; pitää myönteisenä, että neuvosto, EUH ja jäsenvaltiot ovat valmistelemassa Venäjää vastaan uusia pakotteita, joihin olisi sisällytettävä talous-, rahoitus- ja energia-alan pakotteita sekä aseiden ja kaksikäyttötuotteiden vientikielto;

10.    kehottaa neuvostoa asettamaan Venäjälle uuden määräajan kansainvälisen oikeuden mukaisten velvollisuuksien täyttämistä varten ja soveltamaan kolmannen vaiheen pakotteita, mikäli tilanne niin edellyttää;

11.    toteaa, että EU:n on keskusteltava Venäjän kanssa yksimielisenä, myös EU:n energiavarmuutta koskevissa asioissa; pitää valitettavana, että eräät jäsenvaltiot osoittavat tässä suhteessa epäyhtenäisyyttä ja unionin solidaarisuuden puutetta;

12.    kannattaa uudistettua ja yhteisesti sovittua tulitaukoa, jotta voidaan vakauttaa turvallisuustilanne, purkaa aidosti eskaloitumista sekä edistää presidentti Porošenkon rauhansuunnitelmaa, jossa edellytetään tulitauon molemminpuolista noudattamista, panttivankien vapauttamista ja Etyjin tarkkailussa olevaa tehokasta rajavalvontaa; pitää myönteisenä Ukrainan armeijan viimeaikaista menestystä Itä-Ukrainassa sen kyettyä palauttamaan useita tärkeitä kaupunkeja hallintaansa;

13.    kannustaa Ukrainan viranomaisia jatkamaan uudistustoimiaan, mukaan luettuina perustuslailliset ja hajauttamista koskevat uudistukset, oikeuslaitoksen uudistaminen, korruption torjunta, liiketoimintailmaston parantaminen sekä kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien oikeuksien parantaminen; pitää myönteisenä, että äskettäin on maksettu rahoitusapua valtion kehittämistä koskevan sopimuksen ja makrotaloudellisen rahoitusavun ohjelman mukaisesti; muistuttaa, että kansainvälisellä taloudellisella tuella voidaan saada aikaan konkreettisia tuloksia Ukrainassa ainoastaan, jos ehtoja noudatetaan tiukasti ja Ukrainan hallituksen uudistusohjelma pannaan täytäntöön;

14.    pitää myönteisenä, että julkisia hankintoja koskeva laki on hyväksytty, ja kehottaa panemaan sen huolellisesti täytäntöön; odottaa, että perustetaan pikaisesti poliittisesti riippumaton korruptiontorjuntavirasto, jolla on valtuudet tutkia korruptiotapauksia;

15.    kannattaa edelleen presidentti Porošenkon pyrkimystä järjestää ennenaikaiset parlamenttivaalit;

16.    pitää erittäin huolestuttavana, että Itä-Ukrainan ja Krimin ihmisoikeustilanne ja humanitaarinen tilanne ovat huonontuneet Venäjän lietsomien kapinallisten ja palkkasotilaiden vuoksi, etenkin kun otetaan huomioon kidutus, tapot, toimittajien ja aktivistien katoamiset ja panttivankien ottaminen, sekä lapsien sieppaaminen; edellyttää, että Ukrainan viranomaiset suojelevat siviilejä paremmin ja turvaavat humanitaarisen avun kyseisillä alueilla;

17.    pitää myönteisenä, että Krimin ja Sevastopolin alueelta peräisin olevat hyödykkeet on kielletty ja että kielto on ulotettu myös näitä tuotteita koskevaan rahoitukseen, rahoitustukeen sekä vakuutuksiin ja jälleenvakuutuksiin; kehottaa YK:n jäsenvaltioita harkitsemaan vastaavanlaisia toimenpiteitä YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 68/262 mukaisesti;

18.    muistuttaa, että Venäjä on katkaissut Ukrainan kaasutoimitukset ja vaatii nyt mahdollisista uusista toimituksista maksua etukäteen; toivoo, että komission suojeluksessa käytävissä kolmen osapuolen neuvotteluissa päästään myönteiseen tulokseen, jonka turvin Ukraina voi maksaa kaasuostoistaan kilpailukykyisen hinnan, joihin ei liity poliittisia tarkoitusperiä;

19.    kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan riittävät kaasutoimitukset unionin naapurimaiden fyysisten vastakkaisvirtausten avulla; pitää siten myönteisenä, että Slovakian tasavalta ja Ukraina ovat laatineet fyysisiä vastakkaisvirtauksia koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan kannustaakseen Ukrainaa luomaan avoimen ja luotettavan kaasunsiirtojärjestelmän; palauttaa mieliin, että energiayhteisöllä on tärkeä merkitys ja että Ukraina toimii yhteisön puheenjohtajamaana vuonna 2014; pitää myönteisenä, että Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on olennainen osa komission kesäkuussa 2014 esittelemää Euroopan energiavarmuutta koskevaa strategiaa;

20.    pitää myönteisenä, että Ukraina siirtyi äskettäin viisumipakon poistamista koskevan toimintasuunnitelman toiseen vaiheeseen, millä maa vahvisti uudelleen pyrkivänsä luomaan tarvittavan lainsäädännöllisen, poliittisen ja institutionaalisen järjestelmän; muistuttaa, että lopullisena tavoitteena olisi oltava viisumivapausjärjestelmän pikainen käyttöön ottaminen; kehottaa sillä välin ottamaan viipymättä käyttöön hyvin yksinkertaisia ja edullisia viisumien väliaikaisia myöntämismenettelyjä EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla;

21.    pitää myönteisenä päätöstä toteuttaa Ukrainassa tuntuva siviilioperaatio yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita nopeuttamaan operaation käynnistämistä; katsoo, että operaatiota varten on annettava kunnianhimoisten tavoitteiden mukaiset valtuudet, jotta ukrainalaisia voidaan tehokkaasti auttaa tarvittavissa perusteellisissa pyrkimyksissä maan tilanteen vakauttamiseksi;

22.    pitää myönteisenä, että komissio on perustanut Ukrainan tukiryhmän, jonka avulla varmistetaan, että Ukrainan viranomaiset saavat kaikkea tarvitsemaansa apua toteuttaessaan poliittisia ja taloudellisia uudistuksia;

23.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Ukrainan virkaatekevälle presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0457.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö