Procedūra : 2014/2717(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0029/2014

Pateikti tekstai :

B8-0029/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/07/2014 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0009

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 140kWORD 73k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0025/2014
15.7.2014
PE534.973v01-00
 
B8-0029/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Ukrainoje (2014/2717(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje (2014/2717(RSP))  
B8‑0029/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Europos kaimynystės politikos, dėl Rytų partnerystės ir dėl Ukrainos, visų pirma į 2014 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl Rusijos spaudimo Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimo(1),

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2014 m. birželio 23 d. išvadas ir į Europos Vadovų Tarybos 2014 m. birželio 27 d. išvadas dėl Ukrainos,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 1 d. NATO ir Ukrainos komisijos pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į Didžiojo septyneto (G7) vadovų per 2014 m. kovo 24 d. susitikimą Hagoje pateiktą bendrą pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2014 m. gegužės 25 d. Petro Porošenka išrinktas naujuoju Ukrainos prezidentu; kadangi, nepaisant smurto rytiniuose regionuose, tarptautiniai stebėtojai apskritai teigiamai įvertino šiuos rinkimus ir mano, kad didžiojoje šalies dalyje jie surengti iš esmės laikantis tarptautinių įsipareigojimų ir gerbiant pagrindines laisves;

B.     kadangi naujasis prezidentas pateikė 15-os punktų padėties Rytų Ukrainoje taikaus sureguliavimo planą, pagal kurį būtų išsaugotas Ukrainos suverenitetas, teritorinis vientisumas ir nacionalinė vienybė; kadangi prezidentas P. Porošenka žengė pirmąjį žingsnį – paskelbė vienašales paliaubas birželio 20–30 d. ir išreiškė pasiryžimą paskelbti antrąsias paliaubas, jei bus įvykdytos trys sąlygos, o būtent paliaubų laikysis abi šalys, visi įkaitai bus paleisti ir ESBO stebės veiksmingą sienos kontrolę;

C.     kadangi Ukrainos armija laikėsi paliaubų, tačiau samdiniai atsisakė jų laikytis; kadangi tai, jog samdiniai nepripažino paliaubų, lėmė abiejų konfliktuojančių šalių žmonių žūtis;

D.     kadangi prezidentas P. Porošenka po nesėkmingų vienašalių paliaubų vėl pradėjo antiteroristinę operaciją;

E.     kadangi Ukrainos armija atgavo kelių Rytų Ukrainos miestų kontrolę, privertusi sukilėlius ir samdinius pasitraukti į Donecką; kadangi vis dėlto smurtas ir toliau tęsiasi;

F.     kadangi 2014 m. birželio 27 d. ES pasirašė likusias ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo ir išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo nuostatas;

G.     kadangi 2014 m. liepos 2 d. Vokietijos, Prancūzijos, Rusijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrai susitiko Berlyne, kad aptartų saugumo padėtį Rytų Ukrainoje;

H.     kadangi Federacijos Taryba atšaukė savo sprendimą leisti naudoti Rusijos karines pajėgas karinei intervencijai į Ukrainą;

I.      kadangi prezidentas P. Porošenka 2014 m. liepos 14 d. paskelbė, jog Rusijos armijos kadriniai karininkai kaunasi su Ukrainos pajėgomis kartu su sukilėliais separatistais ir kad nauja Rusijos reaktyvinės artilerijos kovos mašina nustatyta siekiant įveikti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas;

1.      džiaugiasi, kad pasirašytos likusios Asociacijos susitarimo nuostatos, įskaitant Išsamų ir visapusišką laisvosios prekybos susitarimą, ir mano, kad šis susitarimas bus politinių ir ekonominių reformų, kuriomis bus užtikrintas modernizavimas, sustiprinta teisinė valstybė ir skatinamas ekonomikos augimas, varomoji jėga; išreiškia paramą Ukrainai, toliau laikinai taikančiai minėtą susitarimą; skelbia, kad Europos Parlamentas kaip galima greičiau užbaigs šio susitarimo ratifikavimo procedūras; ragina valstybes nares ir Ukrainą skubiai ratifikuoti minėtą susitarimą, kad būtų galima jį kuo greičiau visapusiškai įgyvendinti;

2.      taip pat džiaugiasi, kad pasirašyti asociacijos susitarimai su Gruzija ir Moldova; ragina juos skubiai ratifikuoti ir džiaugiasi, kad Moldovos parlamentas jau tai padarė; nepritaria Rusijos prekybos priemonių politikai, taikomai šalims, pasirašiusioms asociacijos susitarimus bei išsamius ir visapusiškus laisvosios prekybos susitarimus, įskaitant pastaruosius veiksmus, kuriais siekiama uždrausti jautienos eksportą iš Moldovos; pabrėžia, kad šie pasiūlymai prieštarauja Pasaulio prekybos organizacijos nustatytoms taisyklėms, jų motyvas yra politinis ir todėl jie yra nepriimtini; pabrėžia, kad ES santykiai su Rytų šalimis partnerėmis jokiais būdais nėra nukreipti prieš Rusiją ir netrukdys dvišaliams Rusijos ir šių partnerių santykiams;

3.      sveikiną Petro Porošenką, jau per pirmąjį rinkimų turą išrinktą eiti Ukrainos prezidento pareigas; pažymi, kad rinkimų rezultatai rodo, jog gyventojai labai remia šalies europinę ir demokratinę perspektyvą;

4.      pritaria taikos planui ir mano, kad jis atveria plačias galimybes sumažinti padėties eskalavimą ir siekti taikos; pritaria prezidento P. Porošenkos ryžtingiems veiksmams, kuriais siekiama užtikrinti Ukrainos vienybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą; pritaria jo įsipareigojimui spręsti sisteminės korupcijos ir viešųjų lėšų pasisavinimo problemas; pakartoja, kad Rusija dalyvauja kariniuose veiksmuose ir susijusi su kariniu tiekimu; ragina Rusiją vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus, iš tiesų prisidėti prie taikaus problemos sprendimo derybų ir pasinaudoti savo tikrąja įtaka, kad būtų nutraukta bet kokia prievarta;

5.      pakartoja, kad tarptautinė bendruomenė pritaria Ukrainos vienybei, suverenitetui ir teritoriniam vientisumui; pakartoja, kad Ukrainos valdžios institucijos turi visas teises panaudoti visas būtinas priemones, įskaitant teisę į savigyną, kaip nustatyta JT chartijos 51 straipsnyje; primena, kad EP nepripažįsta ir nepripažins neteisėtos Krymo aneksijos; pabrėžia, kad Ukraina, kaip bet kuri kita šalis, turi visas teises į savarankišką pasirinkimą, susijusį su politine asociacija ir ekonomine integracija; yra tvirtai įsitikinęs, kad todėl ES turėtų stiprinti bendradarbiavimą su Ukraina siekiant skleisti gerovę ir didinti šios šalies politinį stabilumą;

6.      smerkia besitęsiantį smurtą ir tai, kad Rytų Ukrainoje kasdien žūsta žmonės; primena, kad sukilėliai ir samdiniai nepaisė vienašalių paliaubų, kurias paskelbė Ukrainos valdžia, ir dėl to toliau liejamas kraujas;

7.      ragina Rusiją iš tiesų ryžtingai remti taikos planą, nustatyti veiksmingos savo sienos su Ukraina kontrolės priemones ir nutraukti neteisėtų ginkluotų kareivių, ginklų ir įrangos srautą į šią šalį, pasinaudoti savo įtaka sukilėliams ir samdiniams ir priversti juos laikytis paliaubų, sudėti ginklus ir pasitraukti atgal į Rusiją pasitraukimo koridoriumi, kaip numatyta pagal P. Porošenkos taikos planą, taip pat paleisti visus įkaitus;

8.      smerkia neteisėtą Ukrainos oro pajėgų pilotės Nadios Savčenko sulaikymą Rusijoje ir reikalauja ją nedelsiant paleisti, taip pat paleisti visus įkaitus, laikomus Ukrainoje arba Rusijoje;

9.      ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) stiprinti savo vaidmenį ir didinti matomumą krizės išsprendimo tikslais nustatytuose mechanizmuose, įskaitant Ryšių grupę; pritaria tam, kad išplėstas dabartinių sankcijų taikymas dar 11 asmenų, kurių dauguma yra vadinamųjų separatistų valdžios institucijų pareigūnai; pritaria parengiamiesiems veiksmams, kurių ėmėsi Taryba, EIVT ir valstybės narės siekiant taikyti Rusijai papildomas sankcijas, kurios turėtų apimti ekonomikos, finansų ir energetikos sektorius, taip pat ginklų ir dvejopo naudojimo technologijų embargą;

10.    reikalauja, kad Taryba paskelbtų Rusijai naują jos įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę įvykdymo galutinį terminą ir kad prireikus Taryba taikytų trečiojo etapo sankcijas;

11.    pabrėžia, kad ES ir jos valstybės narės turi su Rusija kalbėtis vienu sutelktu balsu, įskaitant kalbėjimą klausimais, susijusiais su ES energetiniu saugumu; nepritaria tam, kad kai kurios valstybės narės yra nevieningos šiuo klausimu ir kad nesama solidarumo ES mastu;

12.    pritaria atnaujintoms abipusiai sutartoms paliauboms siekiant stabilizuoti saugumo padėtį, pasiekti tikrą eskalavimo mažėjimą ir suteikti postūmį prezidento P. Porošenkos taikos plano įgyvendinimui, tačiau dėl šių tikslų būtina, kad abi šalys laikytųsi paliaubų, kad būtų paleisti įkaitai ir kad ESBO stebėtų veiksmingą sienos kontrolę; džiaugiasi Ukrainos pajėgų naujausiais pasiekimais Rytų Ukrainoje ir tuo, kad minėtos pajėgos atgavo kelių labai svarbių miestų kontrolę;

13.    ragina Ukrainos valdžios institucijas tęsti jų vykdomas reformas, įskaitant konstitucines ir decentralizacijos reformas, teismų sistemos reformą, kovą su korupcija, pastangas pagerinti verslo aplinką ir geriau užtikrinti nacionalinėms mažumoms priklausančių asmenų teises; džiaugiasi, kad neseniai išmokėtos pirmosios finansinės paramos sumos pagal Sutartį dėl paramos valstybei stiprinti ir makrofinansinės paramos teikimo programą; pakartoja, kad Ukraina, naudodama tarptautinę finansinę pagalbą, konkrečių rezultatų galės pasiekti tik tuomet, jei šios pagalbos naudojimui bus taikomos sąlygos, kurių laikymasis bus griežtai užtikrinamas, ir jei bus įgyvendinta Ukrainos vyriausybės reformų darbotvarkė;

14.    džiaugiasi, kad priimtas viešųjų pirkimų įstatymas, ir ragina stropiai jį įgyvendinti; tikisi, kad bus skubiai įsteigta politiškai nepriklausoma kovos su korupcija agentūra, turinti įgaliojimus tirti korupcinę elgseną;

15.    pakartoja, kad pritaria prezidento P. Porošenkos norui surengti išankstinius parlamento rinkimus;

16.    reiškia didelį susirūpinimą, kad dėl sukilėlių ir samdinių Rytų Ukrainoje ir Kryme blogėja žmogaus teisių ir humanitarinė padėtis, ypač dėl kankinimų, žudymų, žurnalistų ir aktyvistų dingimų bei imamų įkaitų, įskaitant vaikų grobimo atvejus; ragina geriau apsaugoti civilius gyventojus, taip pat ragina Ukrainos valdžios institucijas teikti humanitarinę pagalbą susijusiuose regionuose;

17.    džiaugiasi, kad uždraustos Krymo arba Sevastopolio kilmės prekės, įskaitant finansavimą arba finansinę pagalbą, draudimą ir perdraudimą, susijusius su šių prekių importu; ragina JT valstybes nares apsvarstyti panašias priemones pagal JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 68/262;

18.    primena, kad Rusija nutraukė dujų tiekimą Ukrainai ir dabar reikalauja, kad bet kokio būsimo tiekimo atveju už dujas būtų apmokama iš anksto; viliasi, kad trišalėse derybose energijos klausimais, kurias remia Europos Komisija, bus pasiekta teigiamų rezultatų ir už savo perkamas dujas Ukraina galės mokėti konkurencingą kainą, kuri nebus pagrįsta politinėmis priežastimis;

19.    ragina valstybes nares užtikrinti pakankamą dujų tiekimą užtikrinant dujų srautą priešinga kryptimi iš kaimyninių valstybių Europos Sąjungos narių; todėl džiaugiasi, kad Slovakija ir Ukraina pasirašė susitarimo memorandumą dėl dujų srauto priešinga kryptimi, kuris turėtų paskatinti Ukrainą nustatyti skaidrią ir patikimą dujų transportavimo sistemą; primena apie strateginį Energijos bendrijos, kuriai 2014 m. pirmininkauja Ukraina, vaidmenį; džiaugiasi, kad bendradarbiavimas su Ukraina yra neatskiriama Europos energetinio saugumo strategijos, kurią Komisija pristatė 2014 m. birželio mėn., dalis;

20.    palankiai vertina tai, kad neseniai Ukraina pradėjo antrąjį vizų režimo liberalizavimo proceso etapą, taip patvirtindama savo apsisprendimą įgyvendinti reikiamą teisėkūros, politikos ir institucinę sistemą; primena, kad galutinis tikslas turėtų būti greitas bevizio režimo įgyvendinimas; kol kas ragina ES ir valstybių narių lygmenimis nedelsiant pradėti taikyti laikinas, labai paprastas ir nebrangias vizų išdavimo procedūras;

21.    pritaria sprendimui įkurdinti Ukrainoje tvirtą civilinę bendros saugumo ir gynybos politikos misiją; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai paspartinti šios misijos dislokavimą; yra įsitikinęs, kad šiai misijai reikia suteikti plačius įgaliojimus ir ji galėtų veiksmingai remti ukrainiečius, dedančius visas būtinas pastangas, kad būtų stabilizuota padėtis šalyje;

22.    pritaria tam, kad Komisija sukūrė Paramos Ukrainai grupę, kuri teiks Ukrainos valdžios institucijoms visą būtiną pagalbą vykdant politines ir ekonomines reformas;

23.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, laikinajam Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai ir Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

(1)

P7_TA(2014)0457.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika