Procedura : 2014/2717(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0029/2014

Teksty złożone :

B8-0029/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/07/2014 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0009

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 142kWORD 77k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0025/2014
15.7.2014
PE534.973v01-00
 
B8-0029/2014

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2717(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2717(RSP))  
B8‑0029/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa, Partnerstwa Wschodniego (PW) i Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem rezolucji z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie nacisków Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacji wschodniej Ukrainy(1),

–       uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 23 czerwca oraz konkluzje Rady Europejskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie Ukrainy,

–       uwzględniając oświadczenie Komisji NATO-Ukraina z dnia 1 kwietnia 2014 r.,

–       uwzględniając wspólne oświadczenie przywódców G7 złożone na posiedzeniu w Hadze w dniu 24 marca 2014 r.,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że dnia 25 maja 2014 r. Petro Poroszenko został wybrany na nowego prezydenta Ukrainy; mając na uwadze, że choć w prowincjach wschodnich doszło do aktów przemocy, obserwatorzy międzynarodowi ogólnie pozytywnie ocenili te wybory, uznając, że prawie wszędzie odbyły się one w dużym stopniu zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami i z poszanowaniem podstawowych wolności;

B.     mając na uwadze, że nowy prezydent przedstawił 15-punktowy plan na rzecz pokojowego wyjścia z kryzysu we wschodniej części Ukrainy, tak aby ochronić suwerenność, integralność terytorialną i jedność narodową Ukrainy; mając na uwadze, że pierwszym krokiem prezydenta Poroszenki było ogłoszenie jednostronnego zawieszenia broni na okres 20–30 czerwca oraz wyrażenie gotowości do ogłoszenia drugiego zawieszenia broni, jeśli spełnione zostaną trzy warunki, a mianowicie jeśli zawieszenie broni będzie przestrzegane przez obie strony, wszyscy zakładnicy zostaną uwolnieni, a OBWE będzie monitorowała skuteczną kontrolę granicy;

C.     mając na uwadze, że ukraińskie wojsko przestrzegało zawieszenia broni, ale najemnicy je odrzucili; mając na uwadze, że nieuznanie przez najemników zawieszenia broni spowodowało ofiary śmiertelne po obu stronach;

D.     mając na uwadze, że prezydent Poroszenko wznowił operację antyterrorystyczną po fiasku jednostronnego zawieszenia broni;

E.     mając na uwadze, że ukraińskie wojsko odzyskało kontrolę nad kilkoma miastami we wschodniej Ukrainie, zmuszając rebeliantów i najemników do wycofania się w kierunku Doniecka; mając na uwadze, że wciąż dochodzi jednak do aktów przemocy;

F.     mając na uwadze, że dnia 27 czerwca 2014 r. UE podpisała pozostałe postanowienia układu o stowarzyszeniu / pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (AA/DCFTA) z Ukrainą;

G.     mając na uwadze, że ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy spotkali się w Berlinie dnia 2 lipca 2014 r., aby przedyskutować stan bezpieczeństwa na wschodzie Ukrainy;

H.     mając na uwadze, że Rada Federacji unieważniła swoją decyzję zezwalającą na wykorzystanie rosyjskich sił do podejmowania interwencji wojskowych na Ukrainie;

I.      mając na uwadze, że dnia 14 lipca 2014 r. prezydent Poroszenko oświadczył, że rosyjscy oficerowie wojskowi walczą przeciwko siłom ukraińskim u boku separatystycznych rebeliantów oraz że nowy rosyjski system rakietowy ustanowiono w celu zwalczania sił zbrojnych Ukrainy;

1.      z zadowoleniem przyjmuje podpisanie pozostałych postanowień układu o stowarzyszeniu, w tym DCFTA, oraz wyraża przekonanie, że układ ten będzie bodźcem dla reform politycznych i gospodarczych, przynosząc modernizację, umacniając praworządność i pobudzając wzrost gospodarczy; wspiera rozpoczęcie przez Ukrainę tymczasowego stosowania układu; oświadcza, że Parlament Europejski jak najszybciej zakończy proces ratyfikacji układu; wzywa państwa członkowskie i Ukrainę do szybkiej ratyfikacji układu, aby zapewnić jego jak najszybsze wprowadzenie w życie;

2.      z zadowoleniem przyjmuje również podpisanie układów o stowarzyszeniu z Gruzją i Mołdawią; apeluje o ich szybką ratyfikację i przyjmuje z zadowoleniem, że parlament Mołdawii już dokonał ratyfikacji; odrzuca stosowaną przez Rosję politykę przyjmowania środków handlowych wymierzonych w kraje, które podpisały AA/DCFTA, w tym niedawne kroki zmierzające do zakazania eksportu wołowiny z Mołdawii; podkreśla, że takie kroki są sprzeczne z zasadami Światowej Organizacji Handlu, są umotywowane politycznie, a zatem nie do zaakceptowania; podkreśla, że stosunki między UE a partnerami wschodnimi nie są w żadnym wypadku wymierzone przeciwko Rosji i nie zaszkodzą dwustronnym relacjom Rosji z tymi partnerami;

3.      z zadowoleniem przyjmuje wygraną Petra Poroszenki w pierwszej turze wyborów na prezydenta Ukrainy; zwraca uwagę, że wynik wyborów świadczy o silnym poparciu społeczeństwa dla europejskich i demokratycznych perspektyw kraju;

4.      popiera plan pokojowy jako ważną szansę na złagodzenie konfliktu i pokój; popiera zdecydowane działania prezydenta Poroszenki na rzecz zagwarantowania jedności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy; z zadowoleniem przyjmuje jego zaangażowanie w rozwiązywanie problemu korupcji systemowej i sprzeniewierzania środków publicznych; powtarza, że Rosja jest zaangażowana w działania i dostawy wojskowe; nalega, aby Rosja wypełniła swoje zobowiązania międzynarodowe, rzeczywiście zaangażowała się w negocjacje mające na celu pokojowe rozwiązanie konfliktu oraz aby wykorzystała swoje realne wpływy do położenia kresu wszelkiej przemocy;

5.      ponownie zaznacza, że społeczność międzynarodowa popiera jedność, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy; powtarza, że władze Ukrainy mają pełne prawo wykorzystania wszystkich niezbędnych środków, w tym prawa do samoobrony zapisanego w art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych; przypomina, że nie uznaje i nie uzna bezprawnej aneksji Krymu; podkreśla, że – tak jak każde inne państwo – Ukraina ma pełne prawo do dokonywania własnych wyborów dotyczących stowarzyszenia politycznego i gospodarczej integracji; wyraża stanowcze przekonanie, że UE powinna w związku z tym zacieśnić współpracę z Ukrainą z myślą o zapewnieniu szerszego dobrobytu i większej stabilności politycznej tego kraju;

6.      potępia nieustające akty przemocy oraz to, że codziennie odnotowuje się ofiary śmiertelne we wschodniej części Ukrainy; wskazuje, że rebelianci i najemnicy nie uszanowali jednostronnego zawieszenia broni ogłoszonego przez władze Ukrainy, co doprowadziło do dalszego rozlewu krwi;

7.      apeluje do Rosji, aby z prawdziwą determinacją wsparła plan pokojowy, przyjęła środki umożliwiające skuteczne kontrolowanie jej granicy z Ukrainą i położenie kresu ciągłemu przekraczaniu granicy przez nielegalnie uzbrojonych mężczyzn oraz ciągłemu przerzucaniu przez granicę broni i sprzętu, jak również aby wykorzystała władzę nad rebeliantami i najemnikami do zmuszenia ich do przestrzegania zawieszenia broni, złożenia broni i wycofania się z powrotem do Rosji poprzez specjalny korytarz, zgodnie z planem pokojowym prezydenta Poroszenki, a także aby uwolniła wszystkich zakładników;

8.      ubolewa nad bezprawnym zatrzymaniem w Rosji pilotki ukraińskich sił powietrznych Nadii Sawczenko i apeluje o jej bezzwłoczne uwolnienie, jak również o uwolnienie wszystkich zakładników przetrzymywanych na Ukrainie lub w Rosji;

9.      wzywa wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do większej aktywności i do zajęcia wyraźniejszego stanowiska w mechanizmach dialogu ustanowionych z myślą o przezwyciężeniu kryzysu, w tym w grupie kontaktowej; z zadowoleniem przyjmuje nałożenie obecnych sankcji na dalszych jedenaście osób, z których większość to urzędnicy tak zwanych władz separatystycznych; z zadowoleniem przyjmuje prace przygotowawcze podjęte przez Radę, ESDZ i państwa członkowskie w celu nałożenia dalszych sankcji na Rosję, które powinny obejmować sektor gospodarczy, finansowy i sektor energii oraz embargo na technologię podwójnego zastosowania;

10.    apeluje do Rady o ogłoszenie nowego terminu na wypełnienie przez Rosję jej zobowiązań na mocy prawa międzynarodowego, i o rozpoczęcie trzeciego etapu sankcji, jeśli będzie tego wymagała sytuacja;

11.    przypomina o konieczności zachowania przez UE wspólnego jednolitego stanowiska w rozmowach z Rosją, również w rozmowach dotyczących kwestii związanych z bezpieczeństwem energetycznym UE; ubolewa nad faktem, że postawa niektórych państw członkowskich świadczy o rozłamie i braku solidarności UE;

12.    wspiera nowe, wspólnie uzgodnione zawieszenie broni umożliwiające stabilizację sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, rzeczywiste złagodzenie konfliktu i stworzenie warunków dla realizacji planu pokojowego prezydenta Poroszenki, który uwarunkowany jest przestrzeganiem zawieszenia broni przez obie strony, uwolnieniem zakładników i monitorowaniem przez OBWE skutecznej kontroli granicznej; z zadowoleniem przyjmuje niedawny sukces odniesiony przez siły ukraińskie we wschodniej części Ukrainy oraz fakt, że udało im się odzyskać kontrolę na kilkoma ważnymi miastami;

13.    zachęca władze Ukrainy, by nie ustawały w wysiłkach reformatorskich, również ukierunkowanych na reformy konstytucyjne i decentralizacyjne, reformę sądownictwa, walkę z korupcją i poprawę klimatu biznesowego oraz na prawa osób należących do mniejszości narodowych; z zadowoleniem przyjmuje niedawne przekazanie wsparcia finansowego w ramach umowy na rzecz budowania państwowości i programu pomocy makrofinansowej; przypomina, że międzynarodowa pomoc finansowa może przynieść Ukrainie wymierne rezultaty jedynie wtedy, gdy będzie podlegać ściśle egzekwowanym warunkom i gdy wdrożony zostanie program reform rządu Ukrainy;

14.    z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie ustawy o zamówieniach publicznych i apeluje o jej sumienne wprowadzenie w życie; oczekuje szybkiego utworzenia niezależnej politycznie agencji walki z korupcją uprawnionej do prowadzenia dochodzeń dotyczących przypadków korupcji;

15.    ponawia swoje poparcie dla wyrażonego przez prezydenta Poroszenkę zamiaru przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych;

16.    wyraża głębokie zaniepokojenie pogorszeniem sytuacji w zakresie praw człowieka i sytuacji humanitarnej na wschodzie Ukrainy i na Krymie, zwłaszcza jeśli chodzi o tortury, zabójstwa, przypadki zaginięcia dziennikarzy i działaczy, przypadki brania zakładników, w tym również przypadki uprowadzania dzieci, za co odpowiadają rebelianci i najemnicy podjudzani przez Rosję; apeluje o lepszą ochronę ludności cywilnej i wzywa władze Ukrainy do zapewnienia pomocy humanitarnej w odnośnych regionach;

17.    z zadowoleniem przyjmuje zakaz przywożenia towarów z Krymu i Sewastopola, w tym finansowania lub współfinansowania, ubezpieczania i reasekuracji w odniesieniu do przywozu takich towarów; wzywa państwa członkowskie ONZ do rozważenia podobnych środków zgodnie z rezolucją nr 68/262 Zgromadzenia Ogólnego ONZ;

18.    przypomina, że Rosja odcięła dostawy gazu dla Ukrainy i teraz wymaga przedpłaty za wszelkie dalsze dostawy; wyraża nadzieję, że trójstronne rozmowy dotyczące energii, prowadzone pod auspicjami Komisji Europejskiej, przyniosą pozytywne rezultaty, umożliwiając Ukrainie zapłacenie za gaz konkurencyjnej ceny, która nie jest motywowana politycznie;

19.    zwraca się do państw członkowskich o zapewnienie wystarczających dostaw gazu dzięki wstecznemu przepływowi tego surowca z ościennych państw członkowskich w UE; w tym celu z zadowoleniem przyjmuje protokół ustaleń dotyczący wstecznego przepływu gazu między Republiką Słowacką a Ukrainą, co powinno zachęcić Ukrainę do utworzenia przejrzystego i niezawodnego systemu transportu gazu; przypomina o strategicznej roli Wspólnoty Energetycznej, której Ukraina przewodniczy w 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że współpraca z Ukrainą stanowi integralną część Europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego, którą Komisja przedstawiła w czerwcu 2014 r.;

20.    z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Ukraina przeszła ostatnio do drugiego etapu planu działania na rzecz liberalizacji systemu wizowego, tym samym potwierdzając, że jest zdecydowana utworzyć niezbędne ramy ustawodawcze, polityczne i instytucjonalne; przypomina, że ostatecznym celem powinno być szybkie wprowadzenie systemu bezwizowego; apeluje, by w oczekiwaniu na wprowadzenie takiego systemu niezwłocznie ustanowić na szczeblu UE i państw członkowskich bardzo proste i niedrogie procedury tymczasowe;

21.    z zadowoleniem przyjmuje decyzję o wysłaniu na Ukrainę silnej cywilnej misji w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony; zwraca się do wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel i do państw członkowskich o szybsze jej wysłanie; jest przekonany, że misji tej należy powierzyć ambitny mandat, aby skutecznie wspierała ona Ukraińców w koniecznych intensywnych staraniach na rzecz ustabilizowania sytuacji w kraju;

22.    z zadowoleniem przyjmuje utworzenie przez Komisję grupy wsparcia dla Ukrainy, która zapewni władzom Ukrainy wszelkie niezbędne wsparcie przy przeprowadzaniu reform politycznych i gospodarczych;

23.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, a także pełniącemu obowiązki prezydenta, rządowi i parlamentowi Ukrainy, Radzie Europy oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

(1)

P7_TA(2014)0457.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności