Postup : 2014/2717(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0029/2014

Predkladané texty :

B8-0029/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/07/2014 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0009

NÁVRH UZNESENIA
PDF 140kWORD 75k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0025/2014
15.7.2014
PE534.973v01-00
 
B8-0029/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii na Ukrajine (2014/2717(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Ukrajine (2014/2717(RSP))  
B8‑0029/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o európskej susedskej politike, Východnom partnerstve a Ukrajine, a najmä na svoje uznesenie zo 17. apríla 2014 o nátlaku Ruska na krajiny Východného partnerstva, a najmä o destabilizácii východnej Ukrajiny(1),–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 23. júna 2014 a na závery Európskej rady o Ukrajine z 27. júna 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie komisie NATO – Ukrajina z 1. apríla 2014,

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie, ktoré prijali lídri G7 na svojom zasadnutí v Haagu 24. marca 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže 25. mája 2014 bol Petro Porošenko zvolený za nového prezidenta Ukrajiny; keďže napriek násilnostiam vo východných regiónoch zahraniční pozorovatelia voľby vo všeobecnosti hodnotili pozitívne, pretože sa na veľkej časti územia krajiny uskutočnili v prevažnom súlade s medzinárodnými záväzkami, pričom sa rešpektovali základné slobody;

B.     keďže nový prezident predložil plán s 15 bodmi na mierové vyriešenie situácie na východe Ukrajiny, prostredníctvom ktorého sa zachová zvrchovanosť, územná celistvosť a národná jednota Ukrajiny; keďže prvým krokom prezidenta Porošenka bolo vyhlásenie jednostranného prímeria v období od 20. do 30. júna a vyjadrenie ochoty vyhlásiť ďalšie prímerie v prípade splnenia troch podmienok, ktorými sú obojstranné dodržiavanie prímeria, prepustenie všetkých zajatcov a účinná kontrola hranice monitorovaná organizáciou OBSE;

C.     keďže ukrajinská armáda prímerie dodržiavala, ale žoldnieri tak odmietli urobiť; keďže neuznanie prímeria žoldniermi viedlo k obetiam na životoch na obidvoch stranách;

D.     keďže prezident Porošenko po zlyhaní prímeria obnovil protiteroristickú operáciu;

E.     keďže ukrajinská armáda opäť získala kontrolu nad viacerými mestami na východe Ukrajiny, pričom povstalcov a žoldnierov prinútila stiahnuť sa smerom k Donecku; keďže násilnosti napriek tomu stále pokračujú;

F.     keďže 27. júna 2014 EÚ s Ukrajinou podpísala zvyšné ustanovenia dohody o pridružení a prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (AA/DCFTA);

G.     keďže ministri zahraničných vecí Nemecka, Francúzska, Ruska a Ukrajiny sa 2. júla 2014 stretli v Berlíne, aby rokovali o bezpečnostnej situácii na východnej Ukrajine;

H.     keďže Rada federácie odvolala svoje rozhodnutie povoliť využitie ruských síl pri vojenskom zásahu na Ukrajine;

I.      keďže prezident Porošenko 14. júla 2014 vyhlásil, že príslušníci ruského vojenského personálu bojovali na strane separatistických povstalcov proti ukrajinským silám a že na boj proti ozbrojeným silám Ukrajiny bol vytvorený nový ruský raketový systém;

1.      víta podpísanie zvyšných ustanovení dohody o pridružení vrátane prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode a je presvedčený, že dohoda bude hybnou silou pre politické a hospodárske reformy, prinesie modernizáciu a posilní právny štát a hospodársky rast; vyjadruje svoju podporu Ukrajine pri dočasnom uplatňovaní dohody; vyhlasuje, že Európsky parlament čo najskôr dokončí proces ratifikácie dohody; vyzýva členské štáty aj Ukrajinu, aby dohodu rýchlo prijali a umožnili tak jej úplné vykonávanie v čo najkratšom čase;

2.      víta tiež podpísanie dohôd o pridružení s Gruzínskom a Moldavskom; požaduje ich rýchlu ratifikáciu a víta skutočnosť, že moldavský parlament už dohodu ratifikoval; odmieta ruskú politiku uplatňovania obchodných opatrení voči krajinám, ktoré podpísali dohodu o pridružení či prehĺbenú a komplexnú dohodu o voľnom obchode vrátane najnovších krokov, ktoré vedú k zákazu vývozu hovädzieho mäsa z Moldavska; zdôrazňuje skutočnosť, že tieto kroky sú v rozpore s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie a sú politicky motivované, a teda neprípustné; zdôrazňuje skutočnosť, že vzťahy medzi EÚ a jej východnými partnermi nie sú žiadnym spôsobom namierené proti Rusku a nebudú obmedzovať bilaterálne vzťahy medzi Ruskom a týmito partnermi;

3.      víta zvolenie Petra Porošenka do úradu prezidenta Ukrajiny v prvom kole volieb; poznamenáva, že výsledok volieb naznačuje vysokú podporu, ktorú ukrajinské obyvateľstvo vyjadruje európskym a demokratickým vyhliadkam krajiny;

4.      podporuje mierový plán, ktorý je významnou šancou na zmiernenie konfliktu a nastolenie mieru; podporuje rozhodné opatrenia prezidenta Porošenka zamerané na zabezpečenie jednoty, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny; víta jeho odhodlanie venovať sa problému systémovej korupcie a zneužívania verejných zdrojov; opätovne zdôrazňuje, že Rusko sa zúčastňuje na vojenskej aktivite a zásobovaní; naliehavo vyzýva Rusko, aby plnilo svoje medzinárodné záväzky, skutočne záväzne pristúpilo k rokovaniam o mierovom urovnaní sporov a využilo svoj skutočný vplyv na zastavenie všetkých násilností;

5.      

pripomína, že medzinárodné spoločenstvo podporuje jednotu, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny;

opakuje, že ukrajinské orgány majú plné právo využiť všetky nevyhnutné opatrenia vrátane práva na sebaobranu stanoveného v článku 51 Charty OSN; pripomína, že neuznáva ani neuzná protiprávnu anexiu Krymu; podčiarkuje, že Ukrajina, rovnako ako každá iná krajina, má právo sama rozhodovať o svojom politickom pridružovaní a hospodárskej integrácii; vyjadruje hlboké presvedčenie, že EÚ musí rozšíriť svoju spoluprácu s Ukrajinou, aby prispela k šíreniu blahobytu a zvýšeniu politickej stability tejto krajiny;

6.      odsudzuje pretrvávajúce násilnosti a každodenné straty na životoch na východe Ukrajiny; upozorňuje, že povstalci a žoldnieri nerešpektovali jednostranné prímerie, ktoré vyhlásili ukrajinské orgány, čo viedlo k ďalšiemu krviprelievaniu;

7.      vyzýva Rusko na skutočné odhodlanie pri podpore mierového plánu, prijatie opatrení zameraných na účinnú kontrolu jeho hranice s Ukrajinou a zastavenie pretrvávajúcich protiprávnych prienikov ozbrojencov, zbraní a techniky, ako aj využitie jeho vplyvu na povstalcov a žoldnierov tak, aby ich donútilo rešpektovať prímerie, zložiť zbrane a stiahnuť sa naspäť do Ruska cez ústupový koridor, ako to predpokladá  Porošenkov mierový plán, a prepustiť všetkých zajatcov;

8.      odsudzuje protiprávne zadržanie navigátorky ukrajinských leteckých síl Nadje Savčenkovej v Rusku a žiada jej okamžité prepustenie, ako aj prepustenie všetkých zajatcov, ktorí sú držaní na Ukrajine alebo v Rusku;

9.      vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby posilnili svoju prítomnosť a zvýšili svoju viditeľnosť v rámci mechanizmov dialógu, ktoré boli vytvorené s cieľom vyriešiť krízu, vrátane kontaktnej skupiny; víta rozšírenie platných sankcií na ďalších 11 ľudí, z ktorých väčšinu tvoria predstavitelia tzv. separatistických orgánov; víta prípravné práce vykonané Radou, ESVČ a členskými štátmi, ktorých cieľom sú ďalšie sankcie proti Rusku, ktoré by mali zahŕňať sankcie v oblastiach hospodárstva a finančného a energetického sektora a embargo na zbrane a technológie dvojakého využitia;

10.    požaduje Radu, aby vyhlásila nový termín, do ktorého Rusko musí splniť svoje medzinárodné záväzky a ak si to situácia bude vyžadovať, využila tretí stupeň sankcií;

11.    opätovne poukazuje na nevyhnutnosť jednotného vystupovania EÚ v rozhovoroch s Ruskom vrátane záležitostí, ktoré súvisia s energetickou bezpečnosťou EÚ; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že niektoré členské štáty v tejto súvislosti preukazujú nejednotnosť a nedostatok solidarity v EÚ;

12.    podporuje obnovené vzájomne dohodnuté prímerie, ktoré by stabilizovalo bezpečnostnú situáciu, viedlo k skutočnému zmierneniu konfliktu a bolo impulzom pre vykonávanie mierového plánu prezidenta Porošenka, ktorý je podmienený obojstranným rešpektovaním prímeria, prepustením zajatcov a účinnou kontrolou hraníc vykonávanou organizáciou OBSE; víta najnovšie úspechy ukrajinských síl na východe Ukrajiny a skutočnosť, že sa im opäť podarilo získať kontrolu nad viacerými dôležitými mestami;

13.    nabáda ukrajinské orgány, aby pokračovali vo svojom úsilí o vykonávanie reforiem vrátane reforiem ústavy a decentralizačných reforiem, reforiem súdnictva a boja proti korupcii, ako aj v pokusoch o zlepšenie obchodného prostredia a práv príslušníkov národnostných menšín; víta nedávne vyplatenie finančnej pomoci na základe zmluvy o podpore konsolidácie štátu a makrofinančnej pomoci; opakuje, že medzinárodná finančná pomoc môže zaistiť hmatateľné výsledky pre Ukrajinu len vtedy, ak bude viazaná na prísne vyžadovanie splnenia podmienok a realizáciu reformného programu ukrajinskej vlády;

14.    víta prijatie zákona o verejnom obstarávaní a požaduje jeho svedomité uplatňovanie; očakáva bezodkladné vytvorenie politicky nezávislej agentúry na boj proti korupcii s právomocou vyšetrovať korupčné správanie;

15.    opätovne zdôrazňuje podporu odhodlaniu prezidenta Porošenka usporiadať predčasné parlamentné voľby;

16.    vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa ľudskoprávnou a humanitárnou situáciou na východe Ukrajiny a na Kryme spôsobenú povstalcami a žoldniermi, ktorú vyvoláva Rusko, najmä v súvislosti s mučením, vraždami, zmiznutiami novinárov a aktivistov a braním zajatcov vrátane únosov detí; žiada, aby ukrajinské orgány lepšie chránili civilistov a poskytovali humanitárnu pomoc na postihnutých územiach;

17.    víta zákaz tovarov pochádzajúcich z Krymu alebo Sevastopolu vrátane financovania alebo finančnej pomoci, poistenia a zaistenia, ktoré je spojené s dovozom takýchto tovarov; vyzýva členské štáty OSN, aby v súlade s rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 68/262 zvážili podobné opatrenia;

18.    pripomína, že Rusko prerušilo prívod zemného plynu na Ukrajinu a teraz požaduje predbežné platby za budúce dodávky; vyjadruje nádej, že trojstranné rokovania o energii pod záštitou Európskej komisie prinesú pozitívne výsledky a umožnia Ukrajine platiť konkurenčné, a nie politicky motivované ceny za nákupy zemného plynu;

19.    vyzýva členské štáty, aby zabezpečili dostatočný prísun plynu prostredníctvom reverzného toku zo susedných štátov v EÚ; víta preto memorandum o porozumení, ktoré sa týka spätného toku medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou a malo by zabezpečiť vytvorenie transparentného a spoľahlivého systému prepravy plynu; pripomína strategickú úlohu Európskeho energetického spoločenstva, ktorému v roku 2014 predsedá Ukrajina; víta skutočnosť, že spolupráca s Ukrajinou predstavuje neoddeliteľnú súčasť európskej stratégie energetickej bezpečnosti, ktorú Komisia predstavila v júni 2014;

20.    víta skutočnosť, že Ukrajina nedávno pristúpila k druhej fáze akčného plánu pre liberalizáciu vízového režimu, ktorý opätovne potvrdzuje odhodlanie Ukrajiny zaviesť nevyhnutný legislatívny, politický a inštitucionálny rámec; pripomína, že konečným cieľom by malo byť rýchle zavedenie bezvízového režimu; medzitým požaduje okamžité zavedenie dočasných, veľmi jednoduchých a cenovo dostupných postupov vydávania víz na úrovni EÚ aj členských štátov;

21.    víta rozhodnutie vytvoriť na Ukrajine silnú civilnú misiu spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky; požaduje PK/VP a členské štáty, aby urýchlili jej nasadenie; je presvedčený, že táto misia potrebuje mať ambiciózny mandát, aby mohla účinne podporovať Ukrajincov v ich nevyhnutnej a hĺbkovej snahe stabilizovať situáciu v krajine;

22.    víta skutočnosť, že Komisia vytvorila podpornú skupinu pre Ukrajinu, ktorá zabezpečí všetku potrebnú podporu pre ukrajinské orgány pri vykonávaní politických a hospodárskych reforiem;

23.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov, úradujúcemu prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny, Rade Európy a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.

(1)

P7_TA(2014)0457.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia