Förfarande : 2014/2717(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0029/2014

Ingivna texter :

B8-0029/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/07/2014 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0009

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 132kWORD 63k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0025/2014
15.7.2014
PE534.973v01-00
 
B8-0029/2014

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123 i arbetsordningen


om situationen i Ukraina (2014/2717(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina (2014/2717(RSP))  
B8‑0029/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om den europeiska grannskapspolitiken, om det östliga partnerskapet och om Ukraina, särskilt resolutionen av 17 april 2014 om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina(1),

–       med beaktande av slutsatserna från rådets (utrikesfrågor) möte av den 23 juni 2014 och Europeiska rådets slutsatser om Ukraina av den 27 juni 2014,

–       med beaktande av uttalandet av den 1 april 2014 från samordningsrådet Nato-Ukraina,

–       med beaktande av det gemensamma uttalandet från G7-ländernas ledare vid toppmötet i Haag den 24 mars 2014,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den 25 maj 2014 valdes Petro Porosjenko till Ukrainas nye president. Trots våldet i de östra provinserna bedömdes valet på det hela taget positivt av internationella valövervakare, då det i de allra flesta delarna av landet överensstämde med internationella åtaganden och respekten för grundläggande friheter.

B.     Den nye presidenten lade fram ett program på 15 punkter för en fredlig lösning av situationen i östra Ukraina som skulle bevara landets självständighet, territoriella integritet och nationella sammanhållning. Som ett första steg utlyste president Porosjenko en ensidig vapenvila under perioden 20–30 juni och uttryckte sin beredvillighet att utlysa en andra vapenvila förutsatt att tre villkor uppfylldes, nämligen att vapenvilan skulle observeras på båda sidor, att alla gisslantagna skulle friges och att en effektiv kontroll av gränsövergångar skulle övervakas av OSSE.

C.     Den ukrainska armén respekterade vapenvilan medan legosoldaterna vägrade att göra det, vilket ledde till dödsfall på båda sidor.

D.     President Porosjenko satte åter igång antiterroristoperationen efter misslyckandet med den ensidiga vapenvilan.

E.     Den ukrainska armén har återtagit kontrollen över flera städer i östra Ukraina och tvingat rebeller och legosoldater att dra sig tillbaka mot Donetsk. Våldet fortsätter emellertid.

F.     Den 27 juni 2014 undertecknade EU de återstående bestämmelserna i associeringsavtalet/avtalet om ett djupgående och omfattande frihandelsområde med Ukraina.

G.     Utrikesministrarna från Tyskland, Frankrike, Ryssland och Ukraina möttes i Berlin den 2 juli 2014 för att diskutera säkerhetssituationen i östra Ukraina.

H.     Ryska federationens federala råd har återkallat sitt beslut att ge ryska styrkor tillstånd att ingripa militärt i Ukraina.

I.      President Porosjenko meddelade den 14 juli 2014 att ryska militärofficerare strider mot ukrainska styrkor tillsammans med separatistrebeller och att ett nytt ryskt missilsystem har inrättats för att bekämpa Ukrainas väpnade styrkor.

1.      Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av de återstående bestämmelserna i associeringsavtalet, som omfattar det djupgående och omfattande frihandelsavtalet, och är övertygat om att det kommer att bli en drivkraft för politisk och ekonomisk reform som leder till att landet moderniseras, att rättsstaten stärks och att den ekonomiska tillväxten stimuleras. Parlamentet uttrycker sitt stöd till Ukraina när landet går vidare med den provisoriska tillämpningen av avtalet. Parlamentet förklarar att det kommer att slutföra sitt förfarande för ratificeringen av avtalet så fort som möjligt. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och Ukraina att snabbt ratificera avtalet för att det ska kunna tillämpas fult ut så fort som möjligt.

2.      Europaparlamentet välkomnar även undertecknandet av associeringsavtalen med Georgien och Moldavien. Det uppmanar till att de ratificeras snabbt och välkomnar det faktum att det moldaviska parlamentet redan gjort så. Parlamentet tar avstånd från Rysslands politik att införa handelsåtgärder mot länder som undertecknat ett associeringsavtal/djupgående och omfattande frihandelsavtal, däribland de senaste åtgärderna att förbjuda nötköttsexport från Moldavien. Parlamentet understryker det faktum att dessa åtgärder strider mot Världshandelsorganisationens regler, att de är politiskt motiverade och därför inte godtagbara. Parlamentet betonar att förbindelserna mellan EU och de östliga partnerskapsländerna inte på något sätt är riktade mot Ryssland och att de inte kommer att innebära något hinder för bilaterala förbindelser mellan Ryssland och dessa partnerskapsländer.

3.      Europaparlamentet välkomnar valet av Petro Porosjenko i första valomgången till posten som Ukrainas president. Parlamentet noterar att valresultatet visar ett starkt stöd bland befolkningen för landets europeiska och demokratiska perspektiv.

4.      Europaparlamentet stöder fredsplanen, som innebär en stor möjlighet till nedtrappning och fred. Parlamentet stöder president Porosjenkos kraftfulla åtgärder för att garantera Ukrainas enhet, självständighet och territoriella integritet. Parlamentet välkomnar hans åtagande att ta itu med problemet med omfattande korruption och missbruk av allmänna medel. Parlamentet upprepar att Ryssland är inblandat i militära insatser och leveranser. Parlamentet uppmanar Ryssland att fullgöra sina internationella skyldigheter, att uppriktigt arbeta för att få still stånd förhandlingar om en fredlig uppgörelse samt att använda sitt verkliga inflytande för att varje form av våld ska upphöra.

5.      Europaparlamentet upprepar att det internationella samfundet stöder Ukrainas enhet, suveränitet och territoriella integritet. Parlamentet upprepar att de ukrainska myndigheterna har full rätt att använda alla till buds stående medel, däribland rätten till självförsvar i enlighet med artikel 51 i FN-stadgan. Parlamentet påminner om att det inte erkänner, och inte heller kommer att erkänna, den olagliga annekteringen av Krim. Parlamentet betonar att Ukraina, likt varje annat land, har all rätt att göra sina egna val när det gäller politisk associering och ekonomisk integration. Parlamentet är av den bestämda åsikten att EU följaktligen måste stärka sitt samarbete med Ukraina i syfte att sprida välstånd och öka den politiska stabiliteten i landet.

6.      Europaparlamentet fördömer det pågående våldet och den dagliga förlusten av människoliv i östra Ukraina. Parlamentet påpekar att rebellerna och legosoldaterna inte respekterade den ensidiga vapenvilan som utlystes av ukrainska myndigheter, vilket alltså ledde till ytterligare blodsspillan.

7.      Europaparlamentet uppmanar Ryssland att stödja fredsplanen med verklig beslutsamhet, att vidta åtgärder för att effektivt kontrollera sin egen gräns med Ukraina och att upphöra med det fortsatta intrånget av illegala beväpnade män, vapen och utrustning, att utnyttja sin makt över rebellerna och legosoldaterna för att tvinga dem att respektera vapenvilan, lägga ner sina vapen och dra sig tillbaka till Ryssland genom den reträttkorridor som anges i Porosjenkos fredsplan, samt att frige alla gisslantagna.

8.      Europaparlamentet beklagar djupt det olagliga kvarhållandet av den ukrainska luftvärnsnavigatören Nadija Savtjenko i Ryssland och kräver hennes omedelbara frigivning samt frigivningen av alla personer som hålls som gisslan i Ukraina och Ryssland.

9.      Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska utrikestjänsten att öka sin närvaro och stärka sin synlighet i de mekanismer för dialog som inrättats i syfte att lösa krisen, däribland kontaktgruppen. Parlamentet välkomnar utökandet av de nuvarande sanktionerna till ytterligare 11 personer, varav de flesta är anställda som tjänstemän i de så kallade separatisternas tjänst. Parlamentet välkomnar det förberedande arbete som gjorts av rådet, utrikestjänsten och medlemsstaterna för att införa ytterligare sanktioner mot Ryssland, vilka bör omfatta ekonomi-, finans- och energisektorerna, samt ett embargo mot vapen och teknik med dubbla användningsområden.

10.    Europaparlamentet kräver att rådet ger Ryssland en ny tidsfrist för att fullgöra sina åtaganden under internationell lag, och att det tillämpar steg 3-sanktioner om situationen kräver det.

11.    Europaparlamentet upprepar hur viktigt det är att EU uppträder enat gentemot Ryssland, inte minst i frågor som gäller EU:s energisäkerhet. Parlamentet beklagar djupt att vissa medlemsstater här uppträder splittrat och visar prov på bristande solidaritet inom unionen.

12.    Europaparlamentet stöder en förnyad och ömsesidigt framförhandlad vapenvila i syfte att stabilisera säkerhetssituationen, få till stånd en verklig nedtrappning av våldet och ge impulser för genomförandet av president Porosjenkos fredsplan, som innehåller villkor om att vapenvilan måste respekteras ömsesidigt, att gisslan frisläpps och att effektiv gränsövervakning genomförs av OSSE. Parlamentet välkomnar de ukrainska styrkornas senaste framgångar i östra Ukraina och att de har återtagit kontrollen av flera större städer.

13.    Europaparlamentet uppmuntrar de ukrainska myndigheterna att fortsätta reformansträngningarna, däribland konstitutions- och decentraliseringsreformerna, reformerna av rättsväsendet, kampen mot korruption samt arbetet med att förbättra företagsklimatet och rättigheterna för personer som företräder nationella minoriteter. Parlamentet välkomnar den senaste utbetalningen av ekonomiskt stöd inom ramen för avtalet om statsbyggande och det makrofinansiella biståndet. Parlamentet påminner om att internationellt finansiellt stöd kan ge konkreta resultat i Ukraina endast om de strikta villkoren uppfylls och den ukrainska regeringens reformagenda genomförs.

14.    Europaparlamentet välkomnar antagandet av lagen om offentlig upphandling och uppmanar till att den verkligen genomförs. Parlamentet förväntar sig ett snabbt inrättande av en politiskt oberoende antikorruptionsbyrå med makt att undersöka korrupta handlingar.

15.    Europaparlamentet upprepar sitt stöd för president Porosjenkos avsikt att utlysa nyval till parlamentet.

16.    Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna och det humanitära läget i östra Ukraina och på Krim, som vållats av rebeller och legosoldater på rysk anstiftan, särskilt vad gäller tortyr, mord, försvinnanden av journalister och aktivister, samt gisslantagande, däribland bortföranden av barn. Parlamentet uppmanar till bättre skydd av civila och till att ukrainska myndigheter tillhandahåller humanitärt stöd i de berörda regionerna.

17.    Europaparlamentet välkomnar förbudet mot varor som kommer från Krim eller Sevastopol, däribland tillhandahållande av finansiering eller finansiellt stöd samt försäkring och återförsäkring med anknytning till import av sådana varor. Parlamentet uppmanar FN:s medlemsstater att överväga liknande åtgärder i linje med FN:s generalförsamlings resolution 68/262.

18.    Europaparlamentet påminner om att Ryssland stängde av gasleveranserna till Ukraina och nu begär förskottsbetalning för varje kommande leverans. Parlamentet uttrycker sitt hopp om att de trilaterala energisamtalen under kommissionens överinseende kommer att ge positiva resultat, vilket skulle ge Ukraina möjlighet att för sina gasinköp betala ett konkurrenskraftigt pris som inte är politiskt motiverat.

19.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa tillräckliga gasleveranser genom omvänt gasflöde från grannstater i EU. Parlamentet välkomnar i detta syfte samförståndsavtalet om omvända gasflöden mellan Slovakien och Ukraina, vilket bör uppmuntra Ukraina att få till stånd ett öppet och tillförlitligt gastransportsystem. Parlamentet påminner om energigemenskapens strategiska roll, för vilken Ukraina är ordförandeland under 2014. Parlamentet välkomnar att samarbetet med Ukraina utgör en integrerad del av kommissionens europeiska strategi för energitrygghet som lades fram i juni 2014.

20.    Europaparlamentet välkomnar att Ukraina nyligen nådde den andra fasen i handlingsplanen för förenklat viseringsförfarande och därigenom på nytt bekräftade att landet avser att inrätta den nödvändiga rättsliga, politiska och institutionella ramen. Parlamentet påminner om att slutmålet bör vara ett snabbt införande av viseringsfrihet. Parlamentet begär att det under tiden omedelbart ska införas tillfälliga, mycket enkla och billiga viseringsförfaranden på EU- och medlemsstatsnivå.

21.    Europaparlamentet välkomnar beslutet att sätta in ett robust civilt uppdrag inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken i Ukraina. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och medlemsstaterna att påskynda dess insättande. Parlamentet är övertygat om att detta uppdrag måste få ett ambitiöst mandat för att kunna stödja ukrainarna på ett effektivt sätt i de nödvändiga djupgående insatserna för att stabilisera situationen i landet.

22.    Europaparlamentet välkomnar kommissionens inrättande av en stödgrupp för Ukraina som kommer att ge de ukrainska myndigheterna allt nödvändigt stöd i genomförandet av politiska och ekonomiska reformer.

23.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Ukrainas president, regering och parlament, Europarådet samt Ryska federationens president, regering och parlament.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2014)0457.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy