Procedure : 2014/2713(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0030/2014

Indgivne tekster :

B8-0030/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/07/2014 - 10.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 106kWORD 49k
15.7.2014
PE534.974v01-00
 
B8-0030/2014

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om ungdomsbeskæftigelse (2014/2713(RSP))


Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om ungdomsbeskæftigelse (2014/2713(RSP))  
B8‑0030/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin beslutning af 12. juni 2013 om forberedelserne til Det Europæiske Råds møde (27.-28. juni 2013) – EU's indsats til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden(1)

–       der henviser til Kommissionens memo af 8. maj 2014 "ungdomsbeskæftigelse: en oversigt over EU-foranstaltninger" (Europa-Kommissionen - MEMO/14/338 08/05/2014),

–       der henviser til sin beslutning af 6. juli 2010 om fremme af de unges adgang til arbejdsmarkedet, styrkelse af status for praktikanter samt praktik- og lærlingeordninger(2),

–       der henviser til Kommissionens meddelelse om gennemførelsen af initiativet "Muligheder for unge" (COM(2012)0727),

–       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 7. februar 2013 om et ungdomsbeskæftigelsesinitiativ,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Rådets henstilling af 5. december 2012 om en ungdomsgaranti (COM(2012)0729),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at unge i højere grad end andre grupper er sårbare over for økonomiske kriser; der henviser til, at mange af de unge, som på nuværende tidspunkt står uden job, kan forventes at blive langtidsledige, hvilket giver risiko for social udstødelse;

B.     der henviser til, at 22,8 % af de unge i EU i øjeblikket er arbejdsløse, og at der er en ungdomsarbejdsløshedsprocent på over 50 % i nogle medlemsstater, navnlig i Grækenland og Spanien;

C.     der påpeger, at ungdomsarbejdsløshedsniveauet er alarmerende, idet der er næsten 5,4 millioner arbejdsløse unge under 25 år i EU-28; der henviser til, at den gennemsnitlige ungdomsarbejdsløshed er mere end dobbelt så høj som arbejdsløsheden for voksne i de fleste medlemsstater (i marts 2014 var den samlede arbejdsløshed i de 28 EU-medlemsstater 10,5 %);

D.     der henviser til, at selv om der i sammenligning med sidste år forventes et beskedent fald i arbejdsløsheden i 2015, vil der fortsat være store forskelle landene imellem;

E.     der henviser til, at EU's mål inden for rammerne af Lissabonstrategien om at forbedre uddannelsesniveauet, nedbringe skolefrafaldet til mindre end 10 % senest i 2020 og hæve procenten for færdiggørelse af videregående eller tilsvarende uddannelse til mindst 40 %, allerede nu tegner til ikke at blive nået;

F.     der henviser til, at omkostningerne ved ungdomsarbejdsløsheden i 2011 svarede til 1,2 % af EU's BNP og nogle steder til mere end 2 % af BNP, navnlig i Bulgarien, Cypern, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland og Polen;

G.     der henviser til, at 7,5 millioner unge i alderen 15-24 år enten er arbejdsløse eller uden for uddannelsessystemet (NEET); der henviser til, at disse tal ikke er faldende og derfor bringer fremtidige generationer i fare;

1.      understreger ungdomsarbejdsløshedens dramatiske konsekvenser og behovet for omgående tiltag på EU-plan og nationalt plan;

2.      er overbevist om, at kriseforanstaltninger blot er en kulisse, bag hvilken bankoligarkier og andre magtfulde aktørers repræsentanter øger deres formuer til skade for de svageste grupper, navnlig i medlemsstater med et akut ungdomsarbejdsløshedsniveau;

3.      er overbevist om, at der eksisterer en årsagssammenhæng mellem kriseforanstaltninger og ungdomsarbejdsløshed;

4.      opfordrer til specifikke midlertidige fravigelser af stabilitets- og vækstpagten med henblik på at undtage investeringer, der støtter jobskabelse til unge, fra målet om 3 % underskud;

5.      understreger behovet for jobskabelse, især i Sydeuropa, hvor et stort antal unge er i fare for social udstødelse og er potentielle mål for ulovlige enheders rekruttering;

6.      er dybt bekymret over tanken om et samfund, der opgiver sine bestræbelser på at hjælpe sine yngste repræsentanter med at finde et anstændigt job;

7.      understreger vigtigheden af at fremme små og mellemstore virksomheder, som er de private enheder, der kan tilbyde unge nyuddannede reelle anstændige jobmuligheder;

8.      understreger behovet for en fuldstændig reform af Europas indtil videre mislykkede politiske dagsorden for ungdomsarbejdsløshed;

9.      fastholder vigtigheden af, at de forskellige tiltag i de europæiske lande tager den europæiske befolknings heterogene sammensætning i betragtning, og understreger nødvendigheden af, at tiltagene indrettes på disse unges karakteristika og behov;

10.    opfordrer medlemsstaterne til at undersøge, om eksempler på bedste praksis fra andre medlemsstater ville kunne anvendes på deres egne arbejdsmarkeder, og til at gøre brug af de foranstaltninger, som er egnede i forbindelse med deres bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed;

11.    opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage ansvar for beskyttelsen af den europæiske økonomi gennem lettere adgang til lån for SMV; understreger vigtigheden af at begunstige innovative nystartede virksomheder, som vil kunne ansætte kvalificerede unge studerende;

12.    opfordrer medlemsstaterne til at skabe typer af skattelettelser for virksomheder, der ansætter unge eller ændrer midlertidige ansættelser til fastansættelser uden dermed at formindske deres beskyttelse;

13.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

P7_TA(2013)0270.

(2)

EUT C 351 E af 2.12.2011, s. 30.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik