Διαδικασία : 2014/2713(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0030/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0030/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/07/2014 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 124kWORD 61k
15.7.2014
PE534.974v01-00
 
B8-0030/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την απασχόληση των νέων (2014/2713(RSP))


Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απασχόληση των νέων (2014/2713(RSP))  
B8‑0030/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων(1),

–       έχοντας υπόψη το υπόμνημα της Επιτροπής της 8ης Mαΐου 2014 με τίτλο «Youth employment: overview of EU measures» (Aπασχόληση των νέων: επισκόπηση των μέτρων της ΕΕ) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή - MEMO/14/338, 08/05/2014),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 «σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας»(2),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας «Ευκαιρίες για τους Νέους» (COM(2012)0727),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, για την έκδοση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία (COM(2012)0729),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης οι νέοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση σε σχέση με άλλες ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλούς νέους μπορεί να αναμένει κανείς η ανεργία του παρόντος να μετατραπεί σε μακροχρόνια ανεργία, στοιχείο που εγκυμονεί κινδύνους κοινωνικού αποκλεισμού·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το 22,8 % των νέων στην ΕΕ είναι σήμερα άνεργοι με την ανεργία των νέων να υπερβαίνει το 50 % σε ορισμένα κράτη μέλη, και κυρίως στην Ελλάδα και την Ισπανία·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα ανεργίας των νέων είναι ανησυχητικά: περίπου 5,4 εκατομμύρια νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών είναι άνεργοι στην ΕΕ - 28· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο ποσοστό ανεργίας των νέων είναι υπερδιπλάσιο από το ποσοστό ανεργίας των ενηλίκων στα περισσότερα κράτη μέλη (τον Mάρτιο 2014 το συνολικό ποσοστό ανεργίας στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ ανερχόταν σε 10,5%)·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μία μέτρια μείωση του ποσοστού ανεργίας το 2015 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος θα έχει σε κάθε περίπτωση ως αποτέλεσμα οι διαφορές μεταξύ των χωρών να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ήδη εμφανές ότι η δέσμευση που έχει αναλάβει η ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας να αυξήσει τα επίπεδα εκπαίδευσης, να μειώσει τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε λιγότερο από 10% έως το 2020 και να αυξήσει το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας ή ισοδύναμης εκπαίδευσης σε τουλάχιστον 40% δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 το κόστος της ανεργίας των νέων ισοδυναμούσε με το 1,2% του AεγχΠ της ΕΕ και ότι τα υψηλότερα ποσοστά, τα οποία ξεπέρασαν το 2% του AεγχΠ παρατηρήθηκαν κυρίως στη Bουλγαρία, την Kύπρο, την Ελλάδα, την Oυγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία και την Πολωνία·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι 7,5 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15 έως 24 ετών είτε είναι άνεργοι είτε βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αριθμοί αυτοί δεν παρουσιάζουν μείωση, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο τις μελλοντικές γενιές·

1.      τονίζει τις δραματικές επιπτώσεις της ανεργίας των νέων και την ανάγκη ανάληψης άμεσης δράσης σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο·

2.      είναι πεπεισμένο ότι τα μέτρα λιτότητας δεν είναι παρά μια βιτρίνα πίσω από την οποία οι ολιγαρχίες των τραπεζών και οι εκπρόσωποι άλλων ισχυρών παραγόντων αυξάνουν τα περιουσιακά στοιχεία τους εις βάρος των ασθενέστερων ομάδων, ιδίως στα κράτη μέλη με κρίσιμα ποσοστά ανεργίας των νέων·

3.      είναι πεπεισμένο ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ μέτρων λιτότητας και ανεργίας των νέων·

4.      ζητεί ειδικές προσωρινές παρεκκλίσεις από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Aνάπτυξης, ούτως ώστε να εξαιρεθούν από τον στόχο της μείωσης του δημόσιου ελλείμματος στο 3% οι επενδύσεις που γίνονται με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους ανθρώπους·

5.      τονίζει την ανάγκη δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως στις χώρες της νότιας Ευρώπης, όπου πολυάριθμοι νέοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και βρίσκονται στο στόχαστρο παράνομων εταιρειών που αναζητούν προσωπικό·

6.      θεωρεί ιδιαίτερα ανησυχητική την ιδέα μιας κοινωνίας που εγκαταλείπει τις προσπάθειές της να βοηθήσει τα νεότερα μέλη της να βρουν αξιοπρεπή εργασία·

7.      τονίζει τη σημασία της υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που μπορούν να προσφέρουν στους νέους απόφοιτους πραγματικά αξιοπρεπή απασχόληση·

8.      τονίζει την ανάγκη πλήρους μεταρρύθμισης του μέχρι στιγμής ανεπιτυχούς πολιτικού προγράμματος της ΕΕ για την ανεργία των νέων·

9.      επαναλαμβάνει ότι οι ποικίλες παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στις ευρωπαϊκές χώρες πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνουν υπόψη τους τον ετερογενή χαρακτήρα του ευρωπαϊκού πληθυσμού και τονίζει ότι οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να είναι επικεντρωμένες στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των νέων αυτών ανθρώπων·

10.    καλεί τα κράτη μέλη να ελέγξουν εάν παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής από άλλα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν στις δικές τους αγορές εργασίας και να βασισθούν στα μέτρα που ταιριάζουν στον δικό τους τρόπο καταπολέμησης της ανεργίας των νέων·

11.    παροτρύνει την Επιτροπή να αναλάβει ευθύνη για την προστασία της ευρωπαϊκής οικονομίας, διευκολύνοντας την πρόσβαση των MMΕ σε πιστώσεις· τονίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι οποίες θα είναι σε θέση να προσλαμβάνουν κατηρτισμένους νέους φοιτητές·

12.    καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μορφές φορολογικών κινήτρων για εταιρείες που προσλαμβάνουν νέους ανθρώπους ή μετατρέπουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, χωρίς να μειώνεται με αυτόν τον τρόπο η παρεχόμενη προστασία.

13.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

P7_TA(2013)0270.

(2)

ΕΕ C 351 E, 2.12.2011, σ. 30.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου