Menettely : 2014/2713(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0030/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0030/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/07/2014 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 117kWORD 53k
15.7.2014
PE534.974v01-00
 
B8-0030/2014

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


nuorten työllisyydestä (2014/2713(RSP))


Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma nuorten työllisyydestä (2014/2713(RSP))  
B8‑0030/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 12. kesäkuuta 2014 antamansa päätöslauselman Eurooppa-neuvoston kokouksen (27.–28. kesäkuuta 2013) valmistelusta – EU:n toimet nuorisotyöttömyyden torjumiseksi(1),

–       ottaa huomioon 8. toukokuuta 2014 päivätyn komission muistion ”Youth employment: overview of EU measures” (European Commission – MEMO/14/338, 08/05/2014),

–       ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman nuorten työmarkkinoille pääsyn edistämisestä sekä harjoittelijoiden, työharjoittelun ja oppisopimuskoulutuksen aseman vahvistamisesta(2),

–       ottaa huomioon komission tiedonannon Mahdollisuuksia nuorille -aloitteen täytäntöönpanosta (COM(2012)0727),

–       ottaa huomioon 7. helmikuuta 2013 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät nuorisotyöllisyysaloitteesta,

–       ottaa huomioon 5. joulukuuta 2012 annetun komission ehdotuksen neuvoston suositukseksi nuorisotakuun perustamisesta (COM(2012)0729),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että talouskriisien aikana nuoret ovat monia muita väestöryhmiä heikommassa asemassa; ottaa huomioon, että monien nuorten kohdalla nykyinen työttömyyskausi saattaa muuttua pitkäaikaistyöttömyydeksi, joka tuo mukanaan sosiaalisen syrjäytymisen riskit;

B.     ottaa huomioon, että 22,8 prosenttia EU:n nuorista on tällä hetkellä työttömänä ja että Kreikan ja Espanjan kaltaisissa jäsenvaltioissa nuorisotyöttömyys on noussut yli 50 prosenttiin;

C.     katsoo, että työttömyysluvut ovat hälyttäviä: lähes 5,4 miljoonaa alle 25-vuotiasta nuorta on työttömänä EU:n 28:ssa jäsenvaltiossa; ottaa huomioon, että keskimääräinen työttömyysaste nuorilla on kaksi kertaa korkeampi kuin aikuisilla useimmissa jäsenvaltioissa (maaliskuussa 2014 kokonaistyöttömyysaste EU:n 28:ssa jäsenvaltiossa oli 10,5 prosenttia);

D.     ottaa huomioon, että viime vuoteen verrattuna vuodeksi 2015 ennakoitu lievä lasku työttömyysasteeseen jättää joka tapauksessa jäljelle suuria maiden välisiä eroja;

E.     toteaa, että Euroopan unioni sitoutui Lissabonin strategiassa nostamaan koulutustasoa, alentamaan koulupudokkaiden määrän alle 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä sekä nostamaan korkeakoulutettujen tai vastaavan tasoisen koulutuksen saaneiden määrän vähintään 40 prosenttiin väestöstä, ja että nyt jo näyttää ettei tavoitteita saavuteta;

F.     ottaa huomioon, että vuonna 2011 nuorisotyöttömyyden kustannukset vastasivat 1,2 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta ja että yli 2 prosentin päästiin Bulgariassa, Kyproksessa, Kreikassa, Unkarissa, Irlannissa, Italiassa, Latviassa ja Puolassa;

G.     ottaa huomioon, että työelämän ja koulutuksen ulkopuolella (NEET) oli 7,5 miljoonaa 15–24-vuotiasta nuorta; katsoo, että nämä luvut eivät ole vähenemässä, vaan vaarantavat siten tulevia sukupolvia;

1.      korostaa, että nuorisotyöttömyydellä on rajuja vaikutuksia ja että EU:n tasolla ja kansallisella tasolla tarvitaan välittömiä toimia;

2.      on vakuuttunut, että talouden säästötoimet ovat vain naamio, jonka takana pankkien oligarkit ja muiden vaikutusvaltaisten toimijoiden edustajat lisäävät pääomiaan kaikkein heikoimpien kustannuksella erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joiden nuorisotyöttömyysluvut ovat kaikkein pahimpia;

3.      on vakuuttunut, että talouden säästötoimien ja nuorisotyöttömyyden välillä on seuraussuhde;

4.      kehottaa säätämään tilapäisiä poikkeuksia vakaus- ja kasvupakettiin, jotta nuorten työpaikkojen luomista tukevat investoinnit eivät kuuluisi mukaan 3 prosentin vajetta koskevaan tavoitteeseen;

5.      korostaa, että on tärkeää luoda työpaikkoja, etenkin Etelä-Euroopan maissa, joissa suuri määrä nuoria on vaarassa syrjäytyä sosiaalisesti ja joutua lain ulkopuolella toimivien tahojen rekrytoimaksi;

6.      on erittäin huolestunut ajatuksesta, että yhteiskunta lopettaisi pyrkimyksensä auttaa nuorimpia jäseniään kohtuullisen työpaikan etsinnässä;

7.      korostaa, että on tärkeää edistää pk-yritysten toimintaa, sillä ne ovat yksityisiä yrityksiä, jotka voivat tarjota vastavalmistuneille nuorille todellisia ja kohtuullisia työpaikkoja;

8.      korostaa, että Euroopan täysin epäonnistunut nuorisotyöttömyysohjelma on uudistettava täydellisesti;

9.      muistuttaa, että Euroopan eri maissa toteutettavien toimien yhteydessä on tärkeää muistaa, että Euroopan väestö on erittäin heterogeenistä, ja korostaa, että toimet on tähdättävä näiden nuorten ominaisuuksiin ja tarpeisiin soveltuviksi;

10.    kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan, voitaisiinko muiden jäsenvaltioiden esimerkkejä parhaista käytänteistä soveltaa niiden omiin työmarkkinoihin, ja kehottaa niitä turvautumaan sellaisiin toimenpiteisiin, jotka soveltuvat niiden kohdalla nuorisotyöttömyyden torjumiseen;

11.    vaatii komissiota ottamaan vastuun Euroopan talouden suojelusta helpottamalla pk-yritysten luotonsaantia; korostaa, että innovatiivisten uusien yritysten kannustaminen on tärkeää, koska ne voivat ottaa palvelukseensa osaavia nuoria opiskelijoita;

12.    kehottaa jäsenvaltioita kehittämään verokannustimia sellaisia yrityksiä varten, jotka palkkaavat nuoria tai muuttavat määräaikaisia työsopimuksia pysyviksi ilman, että suojelun tasosta tingitään;

13.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

 

 

 

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0270.

(2)

EUVL C 351 E, 2.12.2011, s. 30.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö