Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0030/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0030/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl jaunimo užimtumo

15.7.2014 - (2014/2713(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu

Procedūra : 2014/2713(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0030/2014
Pateikti tekstai :
B8-0030/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0030/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl jaunimo užimtumo

(2014/2713(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 12 d. EP rezoliuciją „Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos 2013 m. birželio 27–28 d. susitikimui. Europos veiksmai siekiant kovoti su jaunimo nedarbu“[1],

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 8 d. Komisijos pranešimą „Jaunimo nedarbas. ES priemonių apžvalga“ (Europos Komisija – MEMO/14/338, 08/05/2014),

–       atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 6 d. EP rezoliuciją dėl jaunimo galimybių dalyvauti darbo rinkoje skatinimo, stažuotojų, stažuočių ir praktikos padėties stiprinimo[2],

–       atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Jaunimo galimybių iniciatyvos įgyvendinimo (COM(2012) 0727),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 7 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Jaunimo užimtumo iniciatyvos,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo (COM(2012) 0729),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi per ekonomikos krizes jaunimas dažniau nei kitos grupės patenka į itin nepalankią padėtį; kadangi galima numanyti, kad nemažai daliai jaunimo dabartinis nedarbas pavirs ilgalaikiu nedarbu, dėl kurio kyla socialinės atskirties pavojus;

B.     kadangi 22,8 proc. jaunimo ES šiuo metu nedirba, o kai kuriose valstybėse narėse, t. y. Graikijoje ir Ispanijoje, jaunimo nedarbas viršija 50 proc.;

C.     kadangi jaunimo nedarbo lygis kelia nerimą: 28 ES šalyse beveik 5,4 mln. jaunesnių kaip 25 metų jaunuolių neturi darbo; kadangi daugumoje valstybių narių vidutinis jaunimo nedarbo lygis daugiau kaip dvigubai viršija suaugusiųjų nedarbo lygį (2014 m. kovo mėn. bendras 28 ES valstybių narių nedarbo lygis siekė 10,5 proc.);

D.     kadangi, nors nedarbo lygis šiek tiek sumažėjo palyginti su praėjusiais metais, 2015 m. šalių skirtumai bus labai dideli;

E.     kadangi jau dabar atrodo, kad nebus įvykdyti ES įsipareigojimai įgyvendinant Lisabonos strategiją kelti švietimo lygį, iki 2020 m. sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių iki mažiau kaip 10 proc. ir bent iki 40 proc. padidinti aukštąjį ar lygiavertį išsilavinimą įgijusių asmenų skaičių;

F.     kadangi 2011 m. sąnaudos dėl jaunimo nedarbo sudarė 1,2 proc. ES BVP, o kai kuriose šalyse, t. y. Airijoje, Bulgarijoje, Graikijoje, Italijoje, Kipre, Latvijoje, Lenkijoje ir Vengrijoje, šios sąnaudos buvo didesnės nei 2 proc. BVP;

G.     kadangi 7,5 milijonai 15–24 metų amžiaus jaunuolių nedirbo, nesimokė ir nedalyvavo mokymuose (NEET jaunimas); kadangi šie skaičiai nemažėja ir tai kelia pavojų ateities kartoms;

1.      pabrėžia, kad jaunimo nedarbo poveikis yra didžiulis ir kad reikia nedelsiant imtis ES ir nacionalinio lygmens veiksmų;

2.      yra įsitikinęs, kad griežto taupymo priemonės yra tik šydas, kuriuo prisidengdamos bankų oligarchinės struktūros ir kitų įtakingų subjektų atstovai didina savo turtus, kenkdami silpniausiems, ypač gyvenantiems valstybėse narėse, kuriose jaunimo nedarbo lygis itin didelis;

3.      yra įsitikinęs, kad yra griežto taupymo priemonių ir jaunimo nedarbo priežastinis ryšys;

4.      ragina nustatyti konkrečias nuo Stabilumo ir augimo pakto laikinai leidžiančias nukrypti nuostatas, pagal kurias būtų leidžiama investicijos, kuriomis remiamas darbo vietų kūrimas jaunimui, nebūtų įtraukiamos apskaičiuojant, ar biudžeto deficitas ne didesnis kaip 3 proc.;

5.      pabrėžia, kad reikia kurti darbo vietas, ypač pietinėse Europos šalyse, kuriose daug jaunuolių susiduria su socialinės atskirties pavojumi ir tampa potencialiais neteisėtų subjektų verbavimo taikiniais;

6.      labai susirūpinęs dėl minties, kad visuomenė gali atsisakyti pastangų padėti jauniausiems savo atstovams rasti deramą darbą;

7.      pabrėžia, kad svarbu skatinti mažąsias ir vidutines įmones – privačius subjektus, kurie gali jauniems absolventams pasiūlyti tikrai deramą darbą;

8.      pabrėžia, kad reikia užbaigti vykdyti iki šiol rezultatų nedavusią Europos politinę darbotvarkę jaunimo nedarbo klausimu;

9.      primena, kad imantis įvairių priemonių Europos šalyse svarbu atsižvelgti į Europos gyventojų nevienalytiškumą, ir pabrėžia, kad tokios priemonės turi būti pritaikytos prie jaunuolių ypatybių ir poreikių;

10.    ragina valstybes nares patikrinti, ar kitų valstybių narių geriausia praktika galėtų būti pritaikyta jų pačių darbo rinkose, ir imtis tų priemonių, kurios tinkamos jų kovoje su jaunimo nedarbu;

11.    ragina Komisiją įsipareigoti saugoti Europos ekonomiką sudarant palankesnes sąlygas MVĮ gauti paskolą; pabrėžia, kad svarbu skatinti pradedančias veiklą novatoriškas MVĮ, kurios galės įdarbinti gabius jaunus studentus;

12.    ragina valstybes nares numatyti tam tikras mokesčių paskatas bendrovėms, kurios įdarbina jaunus asmenis arba laikino darbo sutartis pakeičia nuolatinio darbo sutartimis, nesumažindamos numatytos apsaugos;

13.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.