Návrh uznesenia - B8-0030/2014Návrh uznesenia
B8-0030/2014

NÁVRH UZNESENIA o zamestnanosti mladých ľudí

15.7.2014 - (2014/2713(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis v mene Skupiny EFDD

Postup : 2014/2713(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0030/2014
Predkladané texty :
B8-0030/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0030/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu o zamestnanosti mladých ľudí

(2014/2713(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júna 2013 o prípravách na zasadnutie Európskej rady (27. – 28. júna 2013) – európske opatrenia na boj proti nezamestnanosti mládeže[1],

–       so zreteľom na oznam Komisie z 8. mája 2014 s názvom Nezamestnanosť mladých ľudí: prehľad opatrení (Európska komisia - OZNAM/14/338   08/05/2014),

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2010 o podpore prístupu mládeže na trh práce, posilnení postavenia stážistov, stáží a odbornej prípravy[2],

–       so zreteľom na oznámenie Komisie o implementácii iniciatívy Príležitosti pre mladých (COM(2012)0727),

–       so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady o iniciatíve o podpore zamestnanosti mladých ľudí zo 7. februára 2013,

–       so zreteľom na návrh Komisie z 5. decembra 2012 na odporúčanie Rady o zavedení systému záruk pre mladých (COM(2012)0729),

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže mladí ľudia sú počas hospodárskych kríz osobitne znevýhodnení, viac než ostatné skupiny; keďže možno očakávať, že súčasný stav nezamestnanosti mnohých mladých ľudí sa zmení na dlhodobý stav, čo prináša riziko sociálneho vylúčenia;

B.     keďže 22,8 % mladých ľudí v EÚ je v súčasnosti nezamestnaných, pričom v niektorých členských štátoch miera nezamestnanosti mladých ľudí prekračuje 50 %, a to najmä v Grécku a Španielsku;

C.     keďže miera nezamestnanosti mladých ľudí je znepokojujúca: takmer 5,4 milióna mladých ľudí do 25 rokov je v EÚ-28 nezamestnaných; keďže priemerná miera nezamestnanosti mladých ľudí je dvakrát vyššia ako miera nezamestnanosti dospelých ľudí vo väčšine členských štátov (v marci 2014 bola celková miera nezamestnanosti v členských štátoch EÚ-28 10,5 %).

D.     keďže napriek miernemu zníženiu miery nezamestnanosti v porovnaní s minulým rokom, ktoré by mohlo byť zaznamenané v roku 2015, ostanú veľké rozdiely medzi krajinami na vysokej úrovni;

E.     keďže záväzok EÚ v súvislosti s Lisabonskou stratégiou, aby sa zlepšila úroveň vzdelania, aby sa znížila miera predčasného ukončenia školskej dochádzky pod hranicu 10 % do roku 2020 a aby sa zvýšila miera ukončenia vysokoškolského vzdelania alebo rovnocenného vzdelania najmenej na 40 %, už zjavne nedosiahne svoj cieľ;

F.     keďže v roku 2011 boli náklady na nezamestnanosť mladých ľudí vo výške 1,2 % HDP EÚ, pričom najvyššie na úrovni viac ako 2 % HDP sa dosiahli v Bulharsku, na Cypre, v Grécku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Lotyšsku a Poľsku;

G.     keďže 7,5 milióna mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov je buď nezamestnaných, alebo nechodí do školy, alebo sa nezúčastňuje odbornej prípravy (NEET); keďže sa tieto počty neznižujú, a teda ohrozujú budúce generácie.

1.      zdôrazňuje dramatický vplyv nezamestnanosti mladých a potrebu okamžite prijať kroky na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni;

2.      je presvedčený o tom, že úsporné opatrenia sú len zámienkou, pod ktorou oligarchia bankárov a zástupcovia iných vplyvných aktérov zväčšujú svoj majetok na úkor najslabších skupín, najmä v členských štátoch s vážnou mierou nezamestnanosti mladých ľudí;

3.      je presvedčený, že existuje príčinná súvislosť medzi úspornými opatreniami a nezamestnanosťou mladých ľudí;

4.      požaduje prijať v Pakte stability a rastu konkrétne dočasné výnimky, aby sa z cieľového 3 % deficitu vylúčili investície, ktoré podporujú vytvorenie pracovných miest pre mladých ľudí;

5.      zdôrazňuje potrebu tvorby pracovných miest, najmä v juhoeurópskych krajinách, kde veľký počet mladých ľudí čelí nebezpečenstvu sociálneho vylúčenia a sú možnou cieľovou skupinou na prijatie do zamestnania nezákonnými subjektmi;

6.      je hlboko znepokojený ideou spoločnosti, ktorá sa zriekne svojho úsilia pomôcť svojim najmladším zástupcom nájsť dôstojné zamestnanie;

7.      zdôrazňuje dôležitosť podporovania malých a stredných podnikov, ktoré sú súkromnými subjektmi schopnými poskytnúť mladým absolventom reálne primerané zamestnanie.

8.      zdôrazňuje potrebu úplnej reformy dosiaľ neúspešného politického programu EÚ týkajúceho sa nezamestnanosti mladých ľudí;

9.      pripomína, že pri rôznych opatreniach v európskych krajinách je dôležité zohľadňovať rôznorodý charakter obyvateľstva Európy, a zdôrazňuje potrebu opatrení zameraných na charakteristiky a potreby týchto mladých ľudí;

10.    vyzýva členské štáty, aby preverili uplatniteľnosť osvedčených postupov z iných členských štátov na ich vlastné trhy práce a aby využili tie opatrenia, ktoré sú vhodné pre ich boj s nezamestnanosťou mladých ľudí;

11.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby prevzala zodpovednosť za ochranu európskeho hospodárstva tým, že uľahčí prístup MSP k úverom; zdôrazňuje dôležitosť podpory inovačných začínajúcich podnikov, ktoré sú schopné získať kvalifikovaných mladých študentov;

12.    vyzýva členské štáty, aby vytvorili formu daňovej motivácie pre spoločnosti, ktoré prijímajú mladých ľudí alebo prevádzajú pracovné zmluvy na dobu určitú na pracovné zmluvy na dobu neurčitú bez toho, aby znižovali ochranu, ktorú poskytujú;

13.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.