Postup : 2014/2713(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0051/2014

Předložené texty :

B8-0051/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/07/2014 - 10.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0010

NÁVRH USNESENÍ
PDF 138kWORD 70k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0027/2014
15. 7. 2014
PE534.975v01-00
 
B8-0051/2014

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o zaměstnanosti mladých lidí  (2014/2713(RSP))


David Casa, Ivo Belet, José Manuel Fernandes, Verónica Lope Fontagné, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Davor Ivo Stier, Renate Weber, Heinz K. Becker, Sofia Ribeiro za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o zaměstnanosti mladých lidí  (2014/2713(RSP))  
B8‑0051/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na svou zprávu o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států: část II integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020 (COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE)),

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. prosince 2011 o iniciativě „Příležitosti pro mladé“ (COM(2011)0933),

–       s ohledem na závěry Rady přijaté dne 17. června 2011 v Lucemburku o podpoře zaměstnanosti mladých lidí v zájmu dosažení cílů strategie Evropa 2020,

–       s ohledem na sdělení Komise o provádění iniciativy „Příležitosti pro mladé“ (COM(2012)0727),

–       s ohledem na návrh doporučení Rady o zřízení záruky pro mladé lidi, který dne 5. prosince 2012 předložila Komise (COM(2012)0729),

–       s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady dne 7. února 2013 o iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých lidí,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2013 o zřízení záruky pro mladé lidi(1),

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zřízení záruky pro mladé lidi,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 11. září 2013 o řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí: možná východiska(2),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2014 o dodržování základního práva na volný pohyb v EU(3),

–       s ohledem na svou zprávu o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) (COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD)),

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Evropská unie musí čelit velkým výzvám, neboť míra nezaměstnanosti v EU28 činila v dubnu 2014 10,4 %, přičemž míra nezaměstnanosti mladých lidí dosáhla v téže době 22,5 % a v některých zemích přesáhla 50 %;

B.     vzhledem k tomu, že v březnu 2014 bylo v EU28 bez zaměstnání 5,34 milionu mladých lidí (mladších 25 let), z nichž se 3,426 milionu nacházelo v eurozóně;

C.     vzhledem k tomu, že záruka pro mladé lidi by přispěla ke splnění tří cílů strategie Evropa 2020, konkrétně k cílům, že 75 % lidí ve věku 20–64 let má mít zaměstnání, že míra osob předčasně ukončujících vzdělávání má být pod 10 % a že alespoň 20 milionů lidí se má vymanit z chudoby a sociálního vyloučení;

D.     vzhledem k tomu, že 7,5 milionu Evropanů mladších 25 let nepracuje ani se neúčastní procesu vzdělávání nebo odborné přípravy; vzhledem k tomu, že tyto počty se nadále zvyšují a hrozí, že vznikne ztracená generace;

E.     vzhledem k tomu, že tzv. duální systémy odborné přípravy a vzdělávací programy kombinující akademickou a pracovní výuku, které jsou využívány v některých členských státech, se díky důrazu, který kladou na praktické dovednosti, osvědčily zejména v době krize a udržovaly míru nezaměstnanosti mladých lidí na nižší úrovni, neboť zvyšovaly jejich zaměstnatelnost;

F.     vzhledem k tomu, že rostoucí počet mladých lidí pokračuje ve studiích mezi 25. a 30. rokem života, protože nemá možnost nalézt zaměstnání;

G.     vzhledem k tomu, že velký potenciál pro vytváření pracovních míst mají malé a střední podniky, které proto hrají při přechodu na nové udržitelné hospodářství zásadní úlohu;

H.     vzhledem k tomu, že navzdory skutečnosti, že počet pracovníků, kteří se přestěhovali z jednoho členského státu do jiného, stoupl ze 4,7 milionu v roce 2005 na 8 milionů v roce 2008, procentuálně se jedná o zvýšení z 2,1 % na 3,3 % celkového počtu pracovních sil;

I.      vzhledem k tomu, že členské státy hrají v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí klíčovou roli, a to i prostřednictvím finanční podpory nástrojů financovaných EU, k nimž v programovém období 2014–2020 patří Evropský sociální fond, program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) a záruka pro mladé lidi;

J.      vzhledem k tomu, že Evropská unie přidělila na podporu zaměstnanosti lidí mladších 25 let 6 miliard EUR;

1.      vyzývá k tomu, aby bylo uplatňování systému záruky pro mladé lidi účinně sledováno;

2.      žádá Evropskou komisi, aby urychlila zavádění iniciativy záruky pro mladé lidi a aby sdělení o tom, jak byla záruka zavedena, zveřejnila nejpozději do konce roku 2014;

3.      vybízí členské státy, aby zvážily rozšíření záruky pro mladé lidi i na osoby mladší 30 let;

4.      vyzývá členské státy, aby ve snaze o výrazné zvýšení zaměstnatelnosti mladých lidí i jejich šancí v životě reformovaly především standardy týkající se mladých lidí v oblasti vzdělávání a odborné přípravy;

5.      žádá členské státy, aby se soustředily na odvětví s vysokým potenciálem růstu a vytváření pracovních míst a aby v zájmu uspokojení očekávaného budoucího vývoje na trhu práce přijaly opatření, jež budou v jejich vzdělávacích programech upřednostňovat oblasti vědy, technologie, strojírenství a matematiky;

6.      zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že malé a střední podniky vytvořily v roce 2012 celkem 66,5 % všech v Evropě vytvořených pracovních míst(4), je zapotřebí, aby Evropa vytvářela prostředí pro malé a střední podniky příznivé, k čemuž patří i zajištění nejlepších finančních a právních podmínek pro začínající podniky;

7.      opakuje, že je třeba zajistit širokou a snadnou odbornou přípravu a přístup k internetu a informacím on-line a k digitálním dovednostem; v souladu s cíli digitální agendy žádá členské státy, aby podporovaly a usnadňovaly digitalizaci služeb a vzdělávacích příležitostí pro mladé lidi, s cílem zajistit jim přístup k digitálním pracovním místům;

8.      trvá na tom, že Evropu je třeba znovu industrializovat prostřednictvím vypracování a realizace soudržné strategie, která bude podporovat a usnadňovat politiky zaměřené na růst a vytváření nových pracovních míst;

9.      naléhavě vyzývá členské státy, aby přijaly rázná opatření k boji proti nezaměstnanosti mladých lidí a ranému vyloučení z trhu práce, a to především v podobě preventivních kroků proti předčasnému ukončování školní docházky, odborné přípravy či učňovského vzdělávání (např. zavedení duálního vzdělávacího systému nebo jiných, stejně účinných rámců);

10.    zdůrazňuje, že má-li dojít k pokroku v plnění cílů záruky pro mladé lidi, je třeba uskutečnit strategické reformy, které umožní úspěšnější přechod ze školy na trh práce;

11.    naléhavě vyzývá členské státy, aby posílily a reformovaly své úřady práce;

12.    žádá členské státy a Evropskou komisi, aby podporovaly mechanismy mobility, které usnadňují hledání zaměstnání v jiném členském státě, zejména síť EURES;

13.    žádá členské státy, aby v zájmu vyvážení nabídky volných pracovních míst a poptávky po nich a požadovaných kvalifikací mezi členskými státy plně využívaly veřejné služby zaměstnanosti (VSZ);

14.    žádá Evropskou komisi, aby při řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí podporovala iniciativy a další formy spolupráce se soukromým sektorem;

15.    žádá Evropskou komisi, aby zaujala vůdčí úlohu a předložila iniciativu pro opětovnou industrializaci Evropy, která by posílila konkurenceschopnost průmyslu, aniž by kladla nadměrnou regulační zátěž na podniky, a usnadnila vytváření pracovních míst, řešila nezaměstnanost a rozšířila pro mladé lidi škálu možností k zahájení podnikání nebo nalezení pracovního místa;

16.    žádá členské státy, aby odstranily zbytečnou administrativní zátěž a byrokracii, která tíží samostatně výdělečně činné osoby, mikropodniky a malé a střední podniky, a aby usnadnily podmínky pro zakládání začínajících podniků; malé a střední podniky představují velkou část evropského hospodářství a jejich role může být rozhodujícím činitelem při zajišťování rychlého a udržitelného zotavení z hospodářské krize a vytváření nových pracovních míst, včetně pracovních míst pro mladé lidi;

17.    žádá členské státy, aby na všech úrovních zlepšily spolupráci mezi podniky a sektorem vzdělávání s cílem lépe propojit učební osnovy s požadavky trhu práce a zabránit vzniku překážek, které by měly na účastníky na trhu práce negativní dopady;

18.    vyzývá členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost vysoké nezaměstnanosti mladých lidí mezi znevýhodněnými skupinami a aby si jako prioritu vytkly vstup a začlenění na trh práce a zohledňování politik v oblasti vstupu a začlenění ve všech oblastech, neboť práce je klíčem k úspěšné integraci;

19.    naléhavě vyzývá členské státy, aby odstranily stávající překážky pro přeshraniční odbornou přípravu, orientační a učňovskou přípravu a stáže, a aby lépe sladily nabídku a poptávku, pokud jde o možnosti odborné přípravy pro mladé lidi přímo na pracovišti, a tím zvýšily mobilitu a zaměstnatelnost, zejména v příhraničních regionech;

20.    vítá doporučení Rady o rámci pro kvalitu stáží přijaté dne 10. března 2014 a vyzývá členské státy, aby je bezodkladně provedly ve prospěch těch, kterým jsou určeny, a zdůrazňuje, že programy členských států, které prosazují a nabízejí stáže, mohou být finančně podporovány z evropských fondů;

21.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Radě.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0016.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0365.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0037.

(4)

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf.

Právní upozornění - Ochrana soukromí