Propunere de rezoluţie - B8-0051/2014Propunere de rezoluţie
B8-0051/2014

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la locurile de muncă pentru tineri

  15.7.2014 - (2014/2713(RSP))

  depusă pe baza declarației Comisiei
  în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  David Casa, Ivo Belet, José Manuel Fernandes, Verónica Lope Fontagné, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureșan, Anne Sander, Davor Ivo Stier, Renate Weber, Heinz K. Becker, Sofia Ribeiro în numele Grupului PPE

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0027/2014

  Procedură : 2014/2713(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0051/2014
  Texte depuse :
  B8-0051/2014
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8‑0051/2014

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la locurile de muncă pentru tineri

  (2014/2713(RSP))

  Parlamentul European,

  –       având în vedere Raportul său din 8 septembrie 2010 referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre: Partea a II-a a Orientărilor integrate Europa 2020 (COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE)),

  –       având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 decembrie 2011 intitulată „Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri” (COM(2011)0933),

  –       având în vedere concluziile Consiliului privind promovarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor în vederea realizării obiectivelor Strategiei Europa 2020, adoptate la Luxemburg la 17 iunie 2011,

  –       având în vedere Comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a inițiativei privind oportunitățile pentru tineri (COM(2012)0727),

  –       având în vedere propunerea Comisiei din 5 decembrie 2012 referitoare la propunerea de recomandare a Consiliului privind înființarea unei garanții pentru tineret (COM(2012)0729),

  –       având în vedere concluziile Consiliului European din 7 februarie 2013 privind inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”,

  –       având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2013 referitoare la înființarea unei garanții pentru tineret[1],

  –       având în vedere Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret,

  –       având în vedere Rezoluția sa din 11 septembrie 2013 referitoare la combaterea șomajului în rândul tinerilor:posibile soluții[2],

  –       având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2014 referitoare la respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE[3],

  –       având în vedere Raportul său referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) (COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD)),

  –       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.     întrucât Uniunea Europeană se confruntă cu mari provocări, rata șomajului în cele 28 de state membre fiind ridicată, de 10,4 % în aprilie 2014, rata șomajului în rândul tinerilor atingând nivelul de 22,5 % în aceeași perioadă, iar în unele țări depășind 50 %;

  B.     întrucât, în martie 2014, 5°340 de milioane de tineri sub 25 de ani nu aveau un loc de muncă în cele 28 de state membre, dintre care 3°426 milioane se aflau în zona euro;

  C.     întrucât o garanție pentru tineret ar contribui la realizarea a trei obiective ale Strategiei Europa 2020, și anume ca 75% din persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani să fie încadrate în muncă, ca ratele de abandon școlar timpuriu să fie sub 10% și ca 20 de milioane de persoane, cel puțin, să fie scoase din sărăcie și excluziune socială;

  D.     întrucât 7,5 milioane de europeni cu vârsta sub 25 de ani nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), iar aceste cifre sunt în continuă creștere, generând astfel riscul apariției unei „generații pierduteˮ;

  E.     întrucât, datorită accentului pus pe competențele practice, sistemul dual de formare profesională și studiile universitare cu dublă specializare – academică și profesională – existente în anumite state membre și-au dovedit meritele, îndeosebi în timpul crizei, contribuind la menținerea unor rate mai scăzute ale șomajului în rândul tinerilor prin îmbunătățirea capacității de inserție profesională a acestora;

  F.     întrucât un număr tot mai mare de tineri își continuă studiile între 25 și 30 de ani, deoarece nu au ocazia de a-și găsi locuri de muncă;

  G.     întrucât IMM-urile au un potențial important de creare de locuri de muncă și joacă un rol decisiv în tranziția către o nouă economie sustenabilă;

  H.     întrucât, în ciuda faptului că numărul de lucrători care se mută dintr-un stat membru în altul a crescut de la 4,7 milioane în 2005 la 8 milioane în 2008, acest lucru reprezintă o creștere procentuală de la 2,1% la 3,3% din forța de muncă totală;

  I.      întrucât statele membre au un rol esențial de jucat în combaterea șomajului în rândul tinerilor, inclusiv prin sprijinul financiar acordat prin instrumentele finanțate de UE, cum ar fi Fondul social european, Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) și garanția pentru tineret aferentă perioadei de programare 2014-2020;

  J.      întrucât Uniunea Europeană a alocat 6 miliarde EUR pentru a sprijini încadrarea în muncă a persoanelor sub 25 de ani,

  1.      solicită o monitorizare eficientă a punerii în aplicare a garanției pentru tineret;

  2.      invită Comisia Europeană să accelereze punerea în aplicare a inițiativei „Locuri de muncă pentru tineriˮ și să publice, înainte de sfârșitul anului 2014, o comunicare referitoare la modul în care s-a realizat acest lucru;

  3.      încurajează statele membre să examineze posibilitatea de a extinde garanția pentru tineret la tinerii sub 30 de ani;

  4.      îndeamnă statele membre să reformeze mai ales standardele în materie de educație și formare pentru tineri, pentru a crește semnificativ capacitatea de inserție profesională și șansele în viață ale acestora;

  5.      invită statele membre să se concentreze asupra sectoarelor care au un potențial ridicat de creștere și de creare de locuri de muncă și să adopte măsuri prin care, în cadrul programelor de învățământ, să se acorde prioritate domeniilor științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii, pentru a corespunde evoluțiilor viitoare preconizate ale pieței forței de muncă;

  6.      subliniază necesitatea creării în Europa a unui mediu favorabil IMM-urilor, care să presupună asigurarea unor condiții financiare și juridice optime pentru întreprinderile recent înființate, având în vedere că, în 2012, locurile de muncă din IMM-uri reprezentau în ansamblu 66,5% din totalitatea locurilor de muncă din Europa[4];

  7.      reiterează necesitatea de a asigura o formare amplă și accesibilă în materie de internet, de informații online și de competențe digitale, precum și un acces larg și simplificat la acestea; în conformitate cu obiectivele Agendei digitale, invită statele membre să încurajeze și să faciliteze digitalizarea serviciilor și oportunitățile în materie de educație oferite tinerilor, care să le permită acestora să obțină locuri de muncă în sectorul digital;

  8.      insistă asupra necesității de reindustrializare a Europei pe baza unei strategii coerente și a punerii în aplicare a acesteia, ceea ce va promova și va înlesni politicile de favorizare a creșterii economice și crearea de noi locuri de muncă;

  9.      îndeamnă statele membre să adopte măsuri ferme pentru a combate șomajul în rândul tinerilor și excluderea la vârste fragede de pe piața muncii, în special prin acțiuni de prevenire care să vizeze abandonul școlar timpuriu sau părăsirea timpurie a sistemelor de formare ori de ucenicie (de exemplu, prin introducerea unui sistem educațional dual sau a altor cadre la fel de eficiente);

  10.    subliniază că pentru îndeplinirea obiectivelor garanției pentru tineret sunt necesare reforme strategice, pentru ca tranzițiile de la școală la piața forței de muncă să fie mai reușite;

  11.    îndeamnă statele membre să își consolideze și, respectiv, să își reformeze agențiile de pe piața forței de muncă;

  12.    invită statele membre și Comisia Europeană să sprijine și să promoveze mecanismele de mobilitate, în special EURES, care facilitează căutarea de locuri de muncă în alte state membre;

  13.    invită statele membre să utilizeze pe deplin serviciile publice de ocupare a forței de muncă, pentru a se echilibra cererea și oferta de locuri de muncă și cererea și oferta de calificări solicitate în statele membre;

  14.    invită Comisia Europeană ca, în combaterea șomajului în rândul tinerilor, să susțină inițiative și alte forme de cooperare cu sectorul privat;

  15.    invită Comisia Europeană să își asume un rol de lider, prin adoptarea unei inițiative privind reindustrializarea Europei, care să îmbunătățească competitivitatea industriei fără a crea o sarcină de reglementare excesivă pentru întreprinderi și care să înlesnească crearea de locuri de muncă, să combată șomajul și să lărgească gama de posibilități de înființare a propriilor întreprinderi sau de găsire a unui loc de muncă oferite tinerilor;

  16.    invită statele membre să elimine sarcinile administrative inutile și birocrația pentru persoanele care desfășoară activități independente, microîntreprinderi și IMM-uri și să ușureze condițiile impuse întreprinderilor recent înființate; IMM-urile reprezintă o parte importantă a economiei europene, iar rolul lor poate fi un factor determinant în asigurarea unei redresări rapide și sustenabile în urma crizei economice și în crearea de noi locuri de muncă, inclusiv pentru tineri;

  17.    invită statele membre să îmbunătățească cooperarea dintre întreprinderi și sectorul educației la toate nivelurile, cu scopul de a conecta mai bine programele de învățământ la cerințele de pe piața forței de muncă și de a evita generarea de „blocajeˮ care au efecte negative asupra participanților la piața forței de muncă;

  18.    solicită statelor membre să acorde atenție deosebită ratei ridicate a șomajului în rândul categoriilor defavorizate, dând prioritate accesului și integrării acestora pe piața muncii și includerii politicilor privind accesul și integrarea în cadrul celorlalte politici, întrucât ocuparea unui loc de muncă este esențială pentru o integrare reușită;

  19.    îndeamnă statele membre să consolideze formarea și orientarea profesională și stagiile de ucenicie, de formare și de pregătire și să elimine barierele transfrontaliere din calea acestora, pentru a stabili o legătură mai bună între cererea și oferta de oportunități de formare la locul de muncă pentru tineri, îmbunătățind astfel mobilitatea și capacitatea de inserție profesională, în special în regiunile de frontieră;

  20.    salută Recomandarea Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii, adoptată la 10 martie 2014, și solicită statelor membre să o pună în aplicare fără întârziere în beneficiul celor cărora le este destinată; subliniază faptul că programele care promovează și oferă stagii ale statelor membre pot fi sprijinite financiar din fonduri europene;

  21.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Consiliului.