Návrh uznesenia - B8-0051/2014Návrh uznesenia
B8-0051/2014

  NÁVRH UZNESENIA o zamestnanosti mladých ľudí

  15.7.2014 - (2014/2713(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia Komisie
  v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  David Casa, Ivo Belet, José Manuel Fernandes, Verónica Lope Fontagné, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Davor Ivo Stier, Renate Weber, Heinz K. Becker, Sofia Ribeiro v mene poslaneckého klubu PPE

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0027/2014

  Postup : 2014/2713(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0051/2014
  Predkladané texty :
  B8-0051/2014
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B8‑0051/2014

  Uznesenie Európskeho parlamentu o zamestnanosti mladých ľudí

  (2014/2713(RSP))

  Európsky parlament,

  –       so zreteľom na svoju správu o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov: časť II integrovaných usmernení stratégie Európa 2020 (COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE))

  –       so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. decembra 2011 s názvom Iniciatíva „Príležitosti pre mladých“ (COM(2011)0933),

  –       so zreteľom na závery Rady, ktoré boli prijaté 17. júna 2011 v Luxembursku, o podpore zamestnanosti mládeže v záujme dosiahnutia cieľov stratégie Európa 2020,

  –       so zreteľom na oznámenie Komisie o implementácii iniciatívy Príležitosti pre mladých (COM(2012)0727),

  –       so zreteľom na návrh Komisie z 5. decembra 2012 na odporúčanie Rady o zavedení systému záruk pre mladých ľudí (COM(2012)0729),

  –       so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady zo 7. februára 2013 o iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí,

  –       so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2013 o záruke pre mladých ľudí[1],

  –       so zreteľom na odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí,

  –       so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2013 o riešení problému nezamestnanosti mladých ľudí: možné východiská[2],

  –       so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2014 o dodržiavaní základných práv a slobodnom pohybe v EÚ[3],

  –       so zreteľom na svoju správu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o rozšírení spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) (COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD)),

  –       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.     keďže Európska únia čelí veľkým výzvam v súvislosti s vysokou mierou nezamestnanosti, ktorá v apríli 2014 v 28 členských štátoch EÚ dosahovala úroveň 10,4 %, pričom miera nezamestnanosti mladých ľudí v tom istom období dosahovala úroveň 22,5 %, pričom v niektorých krajinách prekročila 50 %;

  B.     keďže v marci 2014 bolo v 28 členských štátoch EÚ nezamestnaných 5,340 milióna mladých ľudí (do 25 rokov), z ktorých bolo 3,426 milióna v eurozóne;

  C.     keďže záruky pre mladých ľudí spĺňajú tri ciele stratégie Európa 2020, konkrétne aby 75 % obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov malo prácu, aby miera predčasného ukončenia školskej dochádzky nepresiahla 10 % a aby aspoň 20 miliónov ľudí uniklo chudobe a sociálnemu vylúčeniu;

  D.     keďže 7,5 milióna Európanov mladších ako 25 rokov nie je zamestnaných, nevzdeláva sa ani sa nezúčastňuje na odbornej príprave (tzv. NEET – not in employment, education, or training); a tieto čísla neustále rastú, a teda existuje riziko, že vznikne tzv. stratená generácia;

  E.     keďže vďaka dôrazu na praktické zručnosti sa duálny systém odbornej prípravy a tiež kombinované akademicko-pracovné študijne programy zavedené v niektorých členských štátoch najmä v čase krízy osvedčili, keďže udržiavali miery nezamestnanosti mladých ľudí na nižšej úrovni tým, že formovali zamestnateľnejších mladých ľudí;

  F.     keďže rastúci počet mladých ľudí pokračuje v štúdiách medzi 25 a 30 rokom života, pretože nemajú príležitosť nájsť si prácu;

  G.     keďže MSP majú dôležitý potenciál z hľadiska tvorby pracovných miest a zohrávajú kľúčovú úlohu pri prechode na nové, udržateľné hospodárstvo;

  H.     keďže aj napriek tomu, že počet pracovníkov, ktorí sa presťahovali z jedného členského štátu do iného, sa zvýšil zo 4,7 milióna v roku 2005 na 8 miliónov v roku 2008, je to v percentuálnom vyjadrení nárast z 2,1 % na 3,3 % celkovej pracovnej sily;

  I.      keďže členské štáty zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti nezamestnanosti mladých, a to aj finančnou podporou finančných nástrojov EÚ, ako je Európsky sociálny fond, program Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a záruka pre mladých ľudí na programové obdobie 2014 – 2020;

  J.      keďže Európska únia vyčlenila 6 miliárd EUR na podporu zamestnanosti ľudí mladších ako 25 rokov;

  1.      žiada o účinné monitorovanie uplatňovania záruky pre mladých ľudí;

  2.      vyzýva Európsku komisiu, aby urýchlila zavedenie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a uverejnila oznámenie o tom, ako bola táto iniciatíva zavedená, a to najneskôr do konca roku 2014;

  3.      nabáda členské štáty, aby zvážili rozšírenie záruky pre mladých ľudí na osoby mladšie ako 30 rokov;

  4.      vyzýva členské štáty, aby upravili najmä normy pre vzdelávanie a odbornú prípravu pre mladých ľudí, aby sa značne zvýšila ich zamestnateľnosť a životné príležitosti;

  5.      vyzýva členské štáty, aby sa zamerali na sektory s vysokým rastovým potenciálom a potenciálom tvorby pracovných miest, a aby prijali opatrenia na uprednostnenie odvetví prírodných vied, technológií, inžinierstva a matematiky vo svojich vzdelávacích programoch v záujme zvládnutia budúceho vývoja na trhu práce;

  6.      zdôrazňuje, že Európa musí vytvoriť prostredie priaznivé pre MSP, ktoré zahŕňa poskytnutie čo najlepších finančných a právnych podmienok pre začínajúce podniky, keďže celkový počet pracovných miest v odvetví MSP tvoril v roku 2012 66,5 % všetkých pracovných miest v Európe[4];

  7.      opätovne zdôrazňuje potrebu zabezpečiť rozsiahlu a nenáročnú odbornú prípravu a prístup na internet, ako aj prístup k online informáciám a k digitálnym zručnostiam; v súlade s cieľmi digitálnej agendy vyzýva členské štáty, aby podporili a uľahčili digitalizáciu služieb a možností vzdelávania pre mladých ľudí, aby im umožnili prístup k pracovným miestam v oblasti digitálnych technológií;

  8.      trvá na tom, že je potrebná reindustrializácia Európy založená na koherentnej stratégii a jej vykonávaní, čo podporí a uľahčí tvorbu politík podporujúcich rast a tvorbu nových pracovných miest;

  9.      naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali prísne opatrenia na boj proti nezamestnanosti mládeže a skorému vylúčeniu z trhu práce, najmä pomocou preventívnych opatrení proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky alebo odbornej prípravy alebo učňovského vzdelávania (napr. zavedením duálneho vzdelávacieho systému alebo iného rovnako účinného typu rámcového programu);

  10.    zdôrazňuje, že plnenie cieľov záruky pre mladých si vyžaduje strategické reformy na dosiahnutie úspešnejšieho prechodu zo školy na pracovný trh;

  11.    naliehavo vyzýva členské štáty, aby posilnili a zreformovali svoje úrady práce;

  12.    vyzýva členské štáty a Európsku komisiu, aby podporovali a presadzovali mechanizmy pracovnej mobility, najmä portál EURES, ktorý uľahčuje hľadanie zamestnania v iných členských štátoch;

  13.    vyzýva členské štáty, aby naplno využívali verejné služby zamestnanosti s cieľom zabezpečiť vyváženosť ponuky voľných pracovných miest a dopytu po nich, ako aj požadovanej kvalifikácie medzi členskými štátmi;

  14.    vyzýva Európsku komisiu, aby podporovala iniciatívy, ako aj iné formy spolupráce so súkromným sektorom v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí;

  15.    vyzýva Európsku komisiu, aby sa ujala vedúceho postavenia v iniciatíve na reindustrializáciu Európy posilnením priemyselnej konkurencieschopnosti bez prílišného regulačného zaťaženia podnikania a uľahčením vytvárania pracovných miest, bojom proti nezamestnanosti a rozšírením škály možností pre mladých ľudí začať samostatne podnikať alebo nájsť si zamestnanie;

  16.    vyzýva členské štáty, aby odstránili zbytočnú administratívnu záťaž a byrokraciu v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, mikropodnikov a MSP a uľahčili podmienky pre začínajúce podniky; MSP tvoria veľký podiel európskeho hospodárstva a ich postavenie môže byť kľúčovým prvkom pri zabezpečovaní rýchleho a trvalo udržateľného zotavenia sa z hospodárskej krízy a pri vytváraní nových pracovných miest, a to aj pre mladých ľudí;

  17.    vyzýva členské štáty, aby zlepšili spoluprácu medzi podnikmi a sektorom vzdelávania na všetkých úrovniach s cieľom lepšie prepojiť učebné osnovy s požiadavkami trhu práce a vyhnúť sa vytváraniu prekážok, ktoré negatívne ovplyvňujú účastníkov trhu práce;

  18.    vyzýva členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť vysokej miere nezamestnanosti mladých ľudí medzi znevýhodnenými skupinami, prioritne prístupu a začleňovaniu do trhu práce a presadzovaniu politík prístupu a začleňovania, pretože zamestnanosť je kľúčom k úspešnému začleneniu;

  19.    naliehavo žiada členské štáty, aby odstránili existujúce prekážky cezhraničného odborného vzdelávania, orientácie, odbornej praxe a stáží, aby tieto aktivity posilnili, a aby lepšie zosúladili ponuku a dopyt po pracovne orientovaných príležitostiach odbornej prípravy pre mladých ľudí, čím sa zvýši mobilita a zamestnateľnosť, a to predovšetkým v pohraničných regiónoch;

  20.    víta odporúčanie Rady týkajúce sa rámca kvality pre stáže prijaté 10. marca 2014, a vyzýva členské štáty, aby ho v prospech jeho adresátov bezodkladne vykonali; zdôrazňuje tiež skutočnosť, že programy členských štátov podporujúce a ponúkajúce stáže môžu byť finančne podporované z európskych fondov;

  21.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade.