Predlog resolucije - B8-0051/2014Predlog resolucije
B8-0051/2014

  PREDLOG RESOLUCIJE o zaposlovanju mladih

  15.7.2014 - (2014/2713(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi Komisije
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  David Casa, Ivo Belet, José Manuel Fernandes, Verónica Lope Fontagné, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Davor Ivo Stier, Renate Weber, Heinz K. Becker, Sofia Ribeiro v imenu skupine PPE

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0027/2014

  Postopek : 2014/2713(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0051/2014
  Predložena besedila :
  B8-0051/2014
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8‑0051/2014

  Resolucija Evropskega parlamenta  o zaposlovanju mladih

  (2014/2713(RSP))

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju svojega poročila o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic: Del II integriranih smernic strategije Evropa 2020 (COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE)),

  –       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. decembra 2011 z naslovom Pobuda Priložnosti za mlade (COM(2011)0933),

  –       ob upoštevanju sklepov Sveta o spodbujanju zaposlovanja mladih za uresničitev ciljev strategije Evropa 2020, sprejetih dne 17. junija 2011 v Luxembourgu,

  –       ob upoštevanju sporočila Komisije o izvajanju pobude Priložnosti za mlade (COM(2012)0727),

  –       ob upoštevanju predloga Komisije z dne 5. decembra 2012 za priporočilo Sveta o vzpostavitvi jamstva za mlade (COM(2012)0729),

  –       ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 7. februarja 2013 o pobudi za zaposlovanje mladih,

  –       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2013 o jamstvu za mlade[1],

  –       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za mlade,

  –       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. septembra 2013 o reševanju brezposelnosti mladih: možnosti za izhod[2],

  –       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2014 o spoštovanju temeljne pravice prostega gibanja v EU[3],

  –       ob upoštevanju poročila o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ) (COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD)),

  –       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.     ker se Evropska unija sooča z velikimi izzivi, visoko stopnjo brezposelnosti, ki je aprila 2014 v EU-28 znašala 10,4 %, in stopnjo brezposelnosti mladih, ki je v istem obdobju dosegla 22,5 %, v nekaterih državah pa presegla 50 %;

  B.     ker je bilo marca 2014 med mladimi (pod 25 let) v EU-28 5,340 milijona brezposelnih, od tega 3,426 milijona v euroobmočju;

  C.     ker bi jamstvo za mlade prispevalo k trem ciljem strategije Evropa 2020, in sicer, da bi moralo biti 75 % oseb med 20. in 64. letom zaposlenih, da bi morale biti stopnje osipa v šolah pod 10 % in da bi bilo treba vsaj 20 milijonov ljudi rešiti iz revščine in socialne izključenosti;

  D.     ker 7,5 milijona Evropejcev, mlajših od 25 let, ni niti zaposlenih niti se ne izobražuje ali usposablja; ker te številke še naprej rastejo in obstaja nevarnost, da izgubimo celo generacijo;

  E.     ker so se zaradi poudarka na praktičnem znanju dualni sistemi poklicnega usposabljanja in akademskega poklicnega izobraževanja, ki jih izvajajo nekatere države članice, izkazali za uspešne predvsem v času krize, saj so pripomogli k večji zaposljivosti mladih in tako njihovo brezposelnost ohranjali na nižji ravni;

  F.     ker se vse več mladih med 25. in 30. letom starosti odloči nadaljevati študij, saj ne morejo najti zaposlitve;

  G.     ker imajo mala in srednja podjetja pomemben potencial za ustvarjanje novih delovnih mest in odločilno vlogo pri prehodu na novo trajnostno gospodarstvo;

  H.     ker kljub temu, da je število delavcev, ki se seli iz ene države članice v drugo, naraslo s 4,7 milijona leta 2005 na 8 milijonov leta 2008, to pomeni povišanje z 2,1 % na 3,3 % vse delovne sile;

  I.      ker imajo države članice ključno vlogo pri boju proti brezposelnosti mladih, tudi prek finančne podpore instrumentov, ki jih financira EU, kot so Evropski socialni sklad, evropski program za zaposlovanje in socialne inovacije ter jamstvo za mlade za programsko obdobje 2014–2020;

  J.      ker je Evropska unija namenila 6 milijard EUR za podporo zaposlovanju oseb, mlajših od 25 let;

  1.      poziva k učinkovitemu spremljanju, kako se izvaja jamstvo za mlade;

  2.      poziva Komisijo, naj pospeši ustanovitev pobude za zaposlovanje mladih in objavi sporočilo o njeni ustanovitvi še pred koncem leta 2014;

  3.      spodbuja države članice naj preučijo možnosti za razširitev obsega jamstva za mlade tudi na osebe, mlajše od 30 let;

  4.      poziva države članice, naj preoblikujejo zlasti standarde na področju izobraževanja in usposabljanja za mlade, da bi bistveno izboljšale njihove zaposlitvene in življenjske priložnosti;

  5.      poziva države članice, naj se osredotočijo na hitro rastoče sektorje in možnosti za ustvarjanje delovnih mest ter naj sprejmejo ukrepe, s katerimi bi v svojih izobraževalnih programih prednostno obravnavale področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike in tako zadovoljile pričakovane bodoče trende na trgu dela;

  6.      poudarja, da mora Evropa vzpostaviti okolje, ki bo prijazno malim in srednjim podjetjem, kar vključuje zagotavljanje najboljših finančnih in pravnih pogojev za zagonska podjetja, saj je delež delovnih mest v malih in srednjih podjetjih leta 2012[4] znašal 66,5 % vseh delovnih mest v Evropi;

  7.      poudarja, da je treba zagotoviti splošna in enostavna usposabljanja ter dostop do interneta in informacij na spletu ter digitalnih znanj in spretnosti; v skladu s cilji digitalne agende poziva države članice k spodbujanju in olajšanju digitalizacije storitev in priložnosti za izobraževanje mladih, da bi jim omogočili dostop do digitalnih delovnih mest;

  8.      vztraja, da je treba ponovno industrializirati Evropo, in sicer na podlagi usklajene strategije za njeno izvajanje, kar bi spodbudilo in olajšalo politike, ki omogočajo rast, in ustvarjanje delovnih mest;

  9.      poziva države članice, naj odločno ukrepajo za zmanjševanje brezposelnosti mladih in preprečevanje njihove zgodnje izključenosti iz trga dela, zlasti s preprečevanjem zgodnje opustitve programov šolanja, usposabljanja in vajeništva (na primer z izvajanjem dualnega izobraževalnega sistema ali drugih, enako učinkovitih sistemov);

  10.    poudarja, da so za doseganje ciljev jamstva za mlade potrebne strateške reforme za uspešen prehod iz šolanja na trg dela;

  11.    poziva države članice, naj okrepijo oz. preoblikujejo svoje agencije za zaposlovanje;

  12.    poziva države članice in Evropsko komisijo, naj podprejo in spodbujajo mehanizme za mobilnost, zlasti EURES, ki olajšajo iskanje zaposlitve v drugih državah članicah;

  13.    poziva države članice, naj v celoti izkoristijo javne zavode za zaposlovanje in tako uskladijo ponudbo in povpraševanje po prostih delovnih mestih ter kvalifikacijah, ki jih zahtevajo države članice;

  14.    poziva Evropsko komisijo, naj podpre pobude in druge oblike sodelovanja z zasebnim sektorjem pri reševanju brezposelnosti mladih;

  15.    poziva Evropsko komisijo, naj prevzame vodilno vlogo pri pobudi za ponovno industrializacijo Evrope, poveča konkurenčnost na področju industrije, ne da bi z regulativnimi ukrepi preveč obremenila podjetja, olajša ustvarjanje delovnih mest, rešuje vprašanje brezposelnosti in poveča možnosti mladih za odpiranje lastnih podjetij ali za to, da najdejo zaposlitev;

  16.    poziva države članice, naj odpravijo nepotrebno upravno breme in birokracijo za samozaposlene, mikropodjetja in mala in srednja podjetja ter olajšajo pogoje za ustanovitev novih podjetij; mala in srednja podjetja predstavljajo velik del evropskega gospodarstva in utegnejo imeti ključno vlogo pri zagotavljanju takojšnjega in vzdržnega okrevanja po gospodarski krizi ter pri ustvarjanju novih delovnih mest, tudi za mlade;

  17.    poziva države članice, naj na vseh ravneh izboljšajo sodelovanje med podjetji in izobraževalnim sektorjem, da bi bolje uskladili učne načrte in povpraševanje na trgu dela ter preprečili ozka grla, ki negativno vplivajo na udeležence trga dela;

  18.    poziva države članice, naj bodo zlasti pozorne na večjo brezposelnost mladih med zapostavljenimi skupinami ter naj prednostno obravnavajo vprašanje dostopa do trga dela ter vključevanja vanj in splošnega upoštevanja politik dostopa in vključevanja, saj je zaposlitev bistveni pogoj za uspešno vključevanje;

  19.    poziva države članice, naj okrepijo in odpravijo obstoječe ovire pri čezmejnem vajeništvu, usmerjanju, pripravništvu in delovni praksi, da bi lažje usklajevali ponudbo in povpraševanje po možnostih usposabljanja za mlade, ki temelji na delu, s čimer bi povečali mobilnost in zaposljivost, zlasti v obmejnih regijah;

  20.    pozdravlja priporočilo Sveta o kakovostnem okviru za pripravništva, sprejeto 10. marca 2014 in poziva države članice, naj ga nemudoma začnejo izvajati v korist njegovih naslovnikov, ter poudarja, da so za finančno podporo programom držav članic za spodbujanje in omogočanje pripravništva, na voljo evropska sredstva;

  21.    naroči svojemu predsedniku naj to resolucijo posreduje Komisiji in Svetu.