Процедура : 2014/2713(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0052/2014

Внесени текстове :

B8-0052/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/07/2014 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 136kWORD 71k
15.7.2014
PE536.953v01-00
 
B8-0052/2014

за приключване на разисквания по изявления на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно младежката заетост (2014/2713(RSP))


Антия Макинтайър, Улрике Требезиус, Арне Герике, Яна Житнянска, Зджислав Марек Краснодембски, Ружа Томашич от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно младежката заетост (2014/2713(RSP))  
B8‑0052/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид резолюция на Европейския парламент 2013/2176(INI) от 15 април 2014 г.(1),

–       като взе предвид специфичните за всяка държава препоръки, публикувани на 2 юни 2014 г.,

–       като взе предвид доклада на работната група по стопанските дейности към правителството на Обединеното кралство (октомври 2013 г.),

–       като взе предвид съобщението на Комисията (COM(2013)0685),

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че борбата с младежката безработица продължава да бъде приоритет за всички държави членки;

Б.     като има предвид, че държавите членки имат първостепенна роля в прилагането на политиките по заетостта, включително политиките за младежката заетост, и че такива мерки се прилагат най-добре на национално равнище;

В.     като има предвид, че причините за младежката безработица варират в рамките на ЕС и могат да включват базисни структурни проблеми на пазарите на труда; като има предвид, че положението и проблемите, пред които са изправени младите хора, не са еднородни, като някои групи са засегнати в несъразмерна степен и се нуждаят от специално адаптирани решения;

Г.     като има предвид, че освен с пазара на труда и с образованието младежката безработица може също да бъде свързана с различни други фактори, но също така, например, с ролята на семейството;

Д.     като има предвид, че понастоящем малките и средните предприятия (МСП) и микропредприятията осигуряват 90 милиона работни места в частния сектор в ЕС;

Е.     като има предвид, че 20,7 милиона МСП формират над 67 % от заетостта в частния сектор в ЕС, с 30%-ов дял на микропредприятията;

Ж.    като има предвид, че МСП и микропредприятията разполагат с огромен потенциал за създаване на работни места, като техен принос са 85% от всички новосъздадени работни места;

1.      споделя загрижеността, че младите хора, които се нуждаят от помощ, младите хора с увреждания, както и младите хора в неравностойно социално положение не следва да бъдат изключвани от пазара на труда, нито от системите за образование и обучение;

2.      счита, че младите предприемачи и ориентираните към растеж МСП са необходимите двигатели за иновации и създаване на работни места;

3.      изразява твърдо убеждение, че финансирането от ЕС, особено финансирането по линия на инициативата за младежка заетост, не следва да се използва за субсидиране на национални подходи, а следва да се използва, за да се осигури допълнителна подкрепа за младите хора по начин, който допълва и засилва националните програми в зависимост от решението на държавите членки;

4.      отбелязва широкообхватната цел на препоръката на Съвета за европейска гаранция за младежта от гледна точка на потенциалната ѝ ценна способност да насочва вниманието към необходимостта от действие, както и от договаряне на обмен на информация за онези държави членки, които се нуждаят от нея;

5.      изразява съжаление обаче във връзка с това, че е въведен конкретен модел на общоевропейска гаранция за предложение за всички млади хора в рамките на срок от четири месеца след оставането без работа или напускането на системата на образованието, тъй като това е нереалистично и неосъществимо;

6.      приветства схеми като „Еразъм за млади предприемачи“, които целят да помогнат на новите предприемачи да придобият съответните умения за управление на предприятието, и счита, че подобни програми следва да бъдат допълнително насърчавани, за да се помогне на повече млади предприемачи да се развиват и да създават работни места;

7.      счита, че програмите на ЕС трябва да позволяват подходяща степен на гъвкавост, за да се даде възможност на държавите членки да прилагат индивидуализирана подкрепа в съответствие с нуждите на местно равнище, да гарантират, че финансирането се използва в области, в които младежката безработица е най-висока и финансирането е най-необходимо, без да се правят компромиси по отношение на одита и контрола;

8.      счита, че предприятията ще създават повече работни места и ще наемат на работа повече хора само ако икономическата среда насърчава растежа, ако могат да разчитат на квалифицирана работна ръка, ако пазарите на труда са достатъчно гъвкави, ако разходите за труд, включително заплатите, са в съответствие с производителността, ако системите за социална закрила правят работата по-привлекателна и ако нормативната уредба е пропорционална и основана на доказателства;

9.      счита, че един гъвкав пазар на труда ще помогне да се създадат възможности за младите хора да придобиват опит за целите на по-нататъшното си професионално развитие и че трябва да се противодейства на нелоялните трудови практики;

10.    счита, че ЕС е изправен пред сериозен недостиг на умения и несъответствия, които спъват икономическия растеж и създаването на работни места;

11.    отбелязва тенденцията за преминаване към изискващи по-висока квалификация работни места, като почти 90% от работните места, които се очаква да бъдат създадени или да се освободят до 2020 г., ще изискват средна или висока квалификация;

12.    изразява загриженост във връзка с това, че системите за образование и обучение в Европа не са приспособени към потребностите на предприятията от умения и че през 2015 г. очакваният недостиг на квалифициран персонал в областта на ИКТ в ЕС ще нарасне, достигайки между 384 000 и 700 000 души, както и че предлагането на умения в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката няма да съответства на увеличаващите се потребности на предприятията през следващите години;

13.    подчертава последната тенденция дружествата да връщат производството и услугите в Европа и възможностите, които това носи за създаването на работни места, особено за младите хора; счита, че икономиките на ЕС имат уникална възможност да ускорят тази тенденция за връщане на работни места;

14.    счита, че държавите членки трябва да откликват по-добре на нуждите на пазара на труда, по-специално като осигурят силни връзки между света на образованието и света на труда, като гарантират, че младите хора разполагат с необходимата информация, консултации и насоки, за да направят добре обоснован професионален избор, и като насърчават стажовете с цел учене в работна среда;

15.    счита, че съществува необходимост от подобряване на лидерските, управленските и предприемаческите умения сред младите хора, за да се даде възможност на новите и новосъздадените предприятия да се възползват от нови пазари и да реализират своя потенциал за растеж, така че младите хора да станат работодатели, а не само работници;

16.    счита, че държавите членки трябва да удовлетворяват специфичните потребности на младите хора с увреждания, като им предоставят подходящите инструменти и услуги за подкрепа с цел да се създадат равни условия и активно да се повиши пригодността за заетост на младите хора с увреждания на пазара на труда, в образованието и обучението;

17.    признава ролята на семейството като ефективна система за подпомагане на младите хора, които са изправени пред безработица, бедност и социално изключване;

18.    подчертава, че е важно вниманието да се насочи към насърчаване на предприемачеството, особено сред по-младите хора и завършилите висше образование, като се популяризират стажовете и намирането на работа за завършилите висше образование в малки предприятия и в микропредприятия с цел подобряване на професионалния опит на младите хора и повишаване на информираността за възможностите и способността за създаване на собствени предприятия;

19.    призовава държавите членки, съвместно с Комисията, да разгледат възможността за предоставяне на подкрепа, включително възможността за създаване на „обслужване на едно гише“, за да се помогне на предприятията да се възползват от възможностите, предлагани от връщането на производството;

20.    отбелязва, че банковото кредитиране все още е най-често използваният източник на финансиране в Европа; счита обаче, че има действителни ползи от новите форми на финансиране чрез иновативни схеми и методи, които не включват банките, като например схемите за предоставяне на кредит от едно предприятие на друго, микрокредитирането и други инструменти, които могат да осигурят жизненоважни инвестиции за стартиращите предприятия с цел растеж и създаване на работни места;

21.    отбелязва, че младите хора трябва да имат разнообразни възможности за развитие и че определенията за тези възможности (практика, стаж) варират в рамките на Европа; изразява твърдо убеждение, че прилагането на единно определение във всички държави членки ще създаде по-голямо объркване;

22.    подчертава значението на признаването и на зачитането на различните социални и икономически системи в държавите членки;

23.    признава потенциала и добавената стойност на обмена на опит и на най-добри практики на европейско равнище, подпомаган от Европейската комисия;

24.    препоръчва всяка бъдеща оценка от страна на Европейската комисия на съответните схемите на Европейския социален фонд (ЕСФ) в областта на младежката заетост да не се ограничава до разходите и броя на участниците, а да разглежда въздействието върху пазара на младежката заетост в реално изражение през продължителен период от време и да отдава приоритет на разбирането за това как и защо действия са успешни;

25.    подчертава необходимостта от това в тази оценка да се вземат предвид други фактори, които оказват влияние върху младежката заетост, включително икономическите условия и условията на пазара на труда;

26.    призовава да се положат усилия, за да се гарантира, че бюрократичният процес не налага на държавите членки никакви неоправдани тежести, които в много случаи могат да пренасочат вниманието от ориентиран към резултатите подход към подход, ориентиран единствено към вложените средства;

27.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2014)0394.

Правна информация - Политика за поверителност