Postupak : 2014/2713(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0052/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0052/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/07/2014 - 10.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 130kWORD 67k
15.7.2014
PE536.953v01-00
 
B8-0052/2014

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o zapošljavanju mladih (2014/2713(RSP))


Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Zdzisław Marek Krasnodębski, Ruža Tomašić u ime kluba ECR

Rezolucija Europskog parlamenta o zapošljavanju mladih (2014/2713(RSP))  
B8‑0052/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta 2013/2176(INI) od 15. travnja 2014.(1),

–       uzimajući u obzir preporuke za pojedine zemlje objavljene 2. lipnja 2014.,

–       uzimajući u obzir izvješće radne skupine za poduzetništvo vlade UK-a (listopad 2013.),

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije (COM(2013)0685),

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da borba protiv nezaposlenosti mladih ostaje prioritet svim državama članicama;

B.     budući da države članice imaju primarnu ulogu u provođenju politike zapošljavanja, uključujući i politiku za zapošljavanje mladih, te da se takve mjere najuspješnije provode na nacionalnoj razini;

C.     budući da se uzroci nezaposlenosti mladih razlikuju diljem EU-a i mogu obuhvaćati temeljne strukturne probleme na tržištima rada; budući da se mladi nalaze u različitim situacijama i suočavaju s različitim problemima, a neke su skupine nesrazmjerno pogođene nezaposlenošću i potrebna su im prilagođena rješenja;

D.     budući da nezaposlenost mladih osim s tržištem rada i obrazovanjem može biti povezana i s drugim čimbenicima kao što je uloga obitelji;

E.     budući da mala i srednja poduzeća te mikropoduzeća trenutačno osiguravaju 90 milijuna radnih mjesta u privatnom sektoru u EU-u;

F.     budući da 20,7 milijuna malih i srednjih poduzeća čini više od 67 % radnih mjesta u privatnom sektoru u EU-u, od čega 30 % u mikropoduzećima;

G.     budući da mala i srednja poduzeća te mikropoduzeća imaju golem potencijal za stvaranje radnih mjesta s obzirom na to da su zaslužna za 85 % svih novootvorenih radnih mjesta;

1.      dijeli zabrinutost u vezi s mladima kojima je potrebna pomoć, mladima s invaliditetom i mladima iz socijalno zapostavljenih sredina koji ne bi trebali biti isključeni iz tržišta rada, obrazovnih sustava ili sustava stručnog osposobljavanja;

2.      vjeruje da su mladi poduzetnici i mala i srednja poduzeća usmjerena na rast nužna za ostvarivanje inovacija i stvaranje radnih mjesta;

3.      čvrsto vjeruje da se sredstva EU-a, a osobito ona u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih, ne bi trebala upotrebljavati za subvencioniranje nacionalnih pristupa, već za pružanje dodatne potpore mladima na način koji će nadopuniti i poboljšati nacionalne programe u skladu s odlukom država članica;

4.      primjećuje opći cilj Preporuke Vijeća o europskom Jamstvu za mlade u pogledu njegove potencijalne koristi da državama članicama kojima je to potrebno usmjeri pažnju na potrebu za poduzimanjem mjera i posredovanjem u razmjeni informacija;

5.      međutim, izražava žaljenje zbog uvođenja posebnog modela kojim se svim mladima na području EU-a jamči dobivanje ponude unutar četiri mjeseca od gubitka zaposlenja ili završetka školovanja jer je to nerealno i nepraktično;

6.      pozdravlja programe kao što je Erasmus za mlade poduzetnike namijenjene pomaganju novim poduzetnicima da steknu odgovarajuće vještine za upravljanje poduzećem i vjeruje da bi trebalo nastaviti poticati takve programe kako bi se što većem broju mladih poduzetnika pomoglo u razvoju i stvaranju radnih mjesta;

7.      vjeruje da programi EU-a moraju biti fleksibilni kako bi se državama članicama omogućila provedba individualne potpore u skladu s lokalnim potrebama i kako bi se osiguralo da se sredstva upotrebljavaju na područjima gdje su najpotrebnija i gdje je nezaposlenost mladih najveća, ne ugrožavajući pritom reviziju i nadzor;

8.      vjeruje da će poduzeća stvoriti više radnih mjesta i zaposliti više ljudi samo ako gospodarsko okruženje potiče rast, ako se mogu osloniti na kvalificiranu radnu snagu, ako su tržišta rada dovoljno fleksibilna, ako su troškovi rada i plaće u skladu s produktivnosti, ako sustavi socijalne zaštite rad čine privlačnijim i ako su propisi razmjerni i utemeljeni na dokazima;

9.      vjeruje da će fleksibilno tržište rada pomoći u stvaranju mogućnosti za mlade da steknu iskustvo kako bi dalje razvijali svoje karijere i da nepravedne načine rada treba suzbiti;

10.    vjeruje da je EU suočen s ozbiljnim nedostatkom stručnih znanja i njihovim neusklađenostima, što sprečava gospodarski razvoj i stvaranje radnih mjesta;

11.    primjećuje trend radnih mjesta koja zahtijevaju sve veću stručnost i u skladu s tim gotovo 90 % radnih mjesta za koja se očekuje da će se otvoriti ili osloboditi do 2020. zahtijevat će srednju ili visoku stručnost;

12.    zabrinut je da europski obrazovni sustavi i sustavi stručnog osposobljavanja nisu prilagođeni stručnim potrebama poduzeća i da će 2015. procijenjeni nedostatak kvalificiranog osoblja u području informacijske i komunikacijske tehnologije u EU-u porasti na 384 000 do 700 000 te da ponuda znanstvenih, tehnoloških, inženjerskih i matematičkih vještina neće biti dovoljna za sve veće potrebe poduzeća u nadolazećim godinama;

13.    ističe najnoviji trend u poduzećima koji se odnosi na vraćanje proizvodnje i usluga u Europu i mogućnosti koje on donosi za stvaranje radnih mjesta, osobito za mlade; vjeruje da se gospodarstvima EU-a pruža jedinstvena prilika za ubrzanje tog trenda vraćanja radnih mjesta u matične zemlje;

14.    vjeruje da države članice moraju bolje reagirati na potrebe tržišta rada, naročito osiguravanjem snažnih poveznica između svijeta obrazovanja i svijeta rada; osiguravanjem obaviještenosti mladih pravim informacijama, savjetima i vodstvom za dobar odabir karijere; i poticanjem stažiranja i učenja na temelju rada;

15.    vjeruje da postoji potreba za poboljšanjem rukovoditeljskih, upravljačkih i poduzetničkih vještina među mladima kako bi se novim poduzećima i inovativnim poduzećima u ranoj fazi razvoja (start-ups) omogućilo da iskoriste nova tržišta i ostvare svoj potencijal rasta te kako bi mladi ljudi postali poslodavci, a ne samo zaposlenici;

16.    vjeruje da države članice trebaju udovoljiti posebnim potrebama mladih s invaliditetom tako da im omoguće odgovarajuća sredstva i usluge podrške kako bi se stvorilo ravnopravno okruženje i aktivno povećala zapošljivost mladih s invaliditetom na tržištu rada te kako bi im se omogućilo školovanje i stručno osposobljavanje;

17.    prepoznaje ulogu obitelji kao djelotvornog sustava podrške mladim ljudima suočenima s nezaposlenošću, siromaštvom i socijalnom isključenošću;

18.    naglašava važnost usmjeravanja na poticanje poduzetništva, osobito među mladima i diplomcima, promicanje pripravništva i stažiranja za diplomce u malim poduzećima i mikropoduzećima kako bi se poboljšala poslovna iskustva mladih i kako bi im se proširila svijest o mogućnostima za osnivanje vlastitih poduzeća;

19.    poziva države članice i Komisiju da razmotre pružanje podrške koja bi uključivala i mogućnost uspostave usluge „sve na jednom mjestu” kako bi pomogle poduzećima da iskoriste mogućnosti koje im se pružaju vraćanjem proizvodnje u matične zemlje;

20.    primjećuje da je bankovno kreditiranje još uvijek najzastupljeniji izvor financiranja u Europi, no vjeruje da postoji stvarna korist u novim oblicima financiranja pomoću inovativnih programa i putova koji ne uključuju banke, kao što su pozajmljivanje na istoj razini (peer-to-peer), mikrozajmovi i drugi alati koji mogu biti ključni izvori ulaganja za razvoj novoosnovanih inovativnih poduzeća i stvaranje radnih mjesta;

21.    primjećuje da mladima trebaju biti dostupni različiti putovi i da se definicije tih putova (pripravništva, stažiranja) razlikuju diljem Europe; čvrsto vjeruje da će uporaba iste definicije u svim državama članicama stvoriti još veću zbrku;

22.    naglašava važnost priznavanja i poštovanja različitih socijalnih i gospodarskih sustava koji su na snazi u državama članicama;

23.    prepoznaje potencijal i dodanu vrijednost razmjene iskustava i najboljih praksi na europskoj razini koju potpomaže Europska komisija;

24.    preporučuje da svako buduće ocjenjivanje relevantnih programa Europskog socijalnog fonda na području zapošljavanja mladih koje će provoditi Europska komisija nema u vidu samo troškove i broj sudionika, nego i da uzme u obzir dugoročan realan utjecaj na tržište rada za mlade i da prednost razumijevanju o tome kako su i zašto određene aktivnosti uspješne;

25.    podvlači potrebu da se u tom ocjenjivanju u obzir uzmu i drugi faktori koji utječu na zapošljavanje mladih, između ostalog gospodarski uvjeti i uvjeti na tržištu rada;

26.    poziva da se poduzmu napori kako bi se osiguralo da birokratski postupak ne nametne neprimjereno veliko opterećenje državama članicama što vrlo često može preusmjeriti pozornost s pristupa usmjerenog na rezultate na pristup koji je usmjeren samo na ulaganja;

27.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i Vijeću.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0394.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti