Procedură : 2014/2713(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0052/2014

Texte depuse :

B8-0052/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/07/2014 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 130kWORD 71k
15.7.2014
PE536.953v01-00
 
B8-0052/2014

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la locurile de muncă pentru tineri (2014/2713(RSP))


Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Zdzisław Marek Krasnodębski, Ruža Tomašić în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la locurile de muncă pentru tineri (2014/2713(RSP))  
B8‑0052/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere Rezoluția Parlamentului European 2013/2176(INI) din 15 aprilie 2014(1),

–       având în vedere recomandările specifice fiecărei țări, publicate la 2 iunie 2014,

–       având în vedere raportul grupului de lucru pentru întreprinderi din cadrul Guvernului Regatului Unit (octombrie 2013),

–       având în vedere comunicarea Comisiei (COM(2013)0685),

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât combaterea șomajului în rândul tinerilor rămâne o prioritate pentru toate statele membre;

B.     întrucât statele membre dețin responsabilitatea principală pentru punerea în aplicare cu succes a politicilor în domeniul ocupării forței de muncă, inclusiv a politicilor privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, iar aceste măsuri pot fi implementate în mod optim la nivel național;

C.     întrucât cauzele șomajului în rândul tinerilor pot să difere de la un stat membru la altul și pot include anumite probleme structurale subiacente care afectează piețele forței de muncă; întrucât situațiile și problemele cu care se confruntă tinerii nu sunt identice, anumite grupuri fiind afectate în mod disproporționat și necesitând soluții adaptate nevoilor lor;

D.     întrucât șomajul în rândul tinerilor poate fi determinat de o varietate de factori, care nu se limitează la piața forței de muncă și la educație, aceștia incluzând, spre exemplu, și rolul familiei;

E.     întrucât IMM-urile și microîntreprinderile asigură în prezent 90 de milioane de locuri de muncă în sectorul privat din UE;

F.     întrucât 20,7 milioane de IMM-uri asigură peste 67 % din locurile de muncă din sectorul privat din UE, locurile de muncă în cadrul microîntreprinderilor reprezentând 30 %;

G.     întrucât IMM-urile și microîntreprinderile au un potențial uriaș de creare de locuri de muncă, acestea generând 85 % din totalul noilor locuri de muncă de pe piață,

1.      consideră că tinerii care au nevoie de asistență, tinerii cu dizabilități și tinerii care provin din medii sociale dezavantajate nu ar trebui să fie excluși de pe piața forței de muncă, din sistemele educaționale sau de formare profesională;

2.      consideră că tinerii antreprenori și IMM-urile orientate spre creștere economică sunt factorii necesari de inovare și de creare de locuri de muncă;

3.      își exprimă convingerea fermă că finanțarea acordată de UE, în special în cadrul inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”, nu ar trebui folosită pentru a finanța strategiile naționale, ci ar trebui valorificată pentru a oferi asistență suplimentară tinerilor, completând programele naționale și sporind eficacitatea acestora, în conformitate cu deciziile statelor membre;

4.      ia act de sfera largă de acțiune vizată de Recomandarea Consiliului privind o garanție europeană pentru tineret, una dintre potențialele utilizări ale acestui instrument fiind evidențierea măsurilor necesare și facilitarea schimbului de informații între statele membre pentru care acesta este util;

5.      regretă, cu toate acestea, introducerea unui model specific al garanției pentru tineret, aplicabil în întreaga Uniune, care propune măsuri pentru tineri după maximum patru luni de la intrarea în șomaj sau de la absolvirea unei forme de educație, întrucât acest model este nerealist și nepractic;

6.      salută programe precum Erasmus pentru tineri antreprenori, care sunt menite să ajute noii antreprenori să dobândească competențele relevante pentru gestionarea unei afaceri și consideră că astfel de programe ar trebui să fie promovate în continuare, pentru a ajuta și alți tineri antreprenori să se dezvolte și să creeze locuri de muncă;

7.      consideră că programele UE trebuie să ofere un nivel adecvat de flexibilitate, pentru a permite statelor membre să pună în aplicare măsuri de sprijin individualizate, în conformitate cu nevoile locale, astfel încât să se poată asigura faptul că finanțarea este direcționată către zonele care prezintă cele mai ridicate rate ale șomajului în rândul tinerilor și pentru care finanțarea este imperios necesară, fără a neglija, însă, măsurile de audit și de control;

8.      consideră că întreprinderile vor putea să creeze noi locuri de muncă și să recruteze mai multe persoane doar dacă mediul economic favorizează creșterea, dacă se pot baza pe o forță de muncă calificată, dacă piețele forței de muncă sunt suficient de flexibile, dacă costurile forței de muncă, inclusiv ale salariilor, sunt în conformitate cu productivitatea, dacă sistemele de protecție socială fac munca atractivă și dacă reglementările sunt proporționale și bazate pe fapte concrete;

9.      consideră că o piață flexibilă a forței de muncă va contribui la crearea oportunităților necesare pentru tineri, permițându-le să câștige experiență pentru a evolua pe plan profesional și că, pe de altă parte, practicile neloiale de pe piața forței de muncă ar trebui combătute;

10.    consideră că UE se confruntă cu deficite și neconcordanțe grave în ceea ce privește competențele profesionale, care constituie o piedică în calea creșterii economice și a creării de locuri de muncă;

11.    constată tendința spre locuri de muncă cu un nivel mai ridicat de calificare, aproape 90 % din locurile de muncă preconizate a fi create sau a deveni vacante până în 2020 necesitând calificări de nivel mediu sau înalt;

12.    este preocupat de faptul că sistemele educaționale și de formare profesională din Europa nu sunt adaptate la nevoile întreprinderilor în materie de competențe și că, în anul 2015, deficitul estimat de personal calificat în domeniul TIC din UE va crește la un nivel situat între 384 000 și 700 000; de asemenea, își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că oferta de competențe științifice, tehnologice, inginerești și matematice nu va fi pe măsura cererii crescânde a întreprinderilor în anii următori;

13.    evidențiază tendința recentă a companiilor de a-și readuce producția și serviciile în Europa și oportunitățile create de acest fapt pentru crearea de locuri de muncă, în special pentru tineri; consideră că economiile din UE au o oportunitate unică de a accelera această tendință de relocalizare a locurilor de muncă;

14.    consideră că statele membre trebuie să răspundă mai bine nevoilor pieței forței de muncă, în special prin asigurarea unor legături puternice între mediul educațional și mediul muncii, prin asigurarea faptului că tinerii primesc informațiile, consilierea și îndrumarea corecte pentru a face bune alegeri în materie de carieră și prin promovarea învățării bazate pe muncă și a uceniciilor;

15.    consideră că este necesar să se îmbunătățească competențele antreprenoriale, manageriale și de conducere ale tinerilor, pentru a permite întreprinderilor nou-înființate să valorifice oportunitățile oferite de noile piețe și să își fructifice pe deplin potențialul de creștere, astfel încât tinerii să poată deveni angajatori, nu doar angajați;

16.    consideră că statele membre trebuie să răspundă nevoilor specifice ale tinerilor cu dizabilități, oferindu-le instrumentele și serviciile de asistență adecvate, pentru a crea un mediu echitabil și a spori în mod activ posibilitățile de acces ale tinerilor cu dizabilități pe piața forței de muncă, precum și în cadrul sistemelor educaționale și de formare profesională;

17.    recunoaște rolul important al familiei, care reprezintă un mecanism eficace de sprijin pentru tinerii care se confruntă cu șomajul, sărăcia și excluziunea socială;

18.    subliniază importanța direcționării atenției către stimularea spiritului antreprenorial, în special în rândul tinerilor și al absolvenților, promovând accesul la stagii al absolvenților și stagiile în cadrul întreprinderilor mici și al microîntreprinderilor, pentru a îmbogăți experiența dobândită de tineri în mediul profesional și a asigura o mai bună informare a acestora privind oportunitățile existente, tinerii dobândind astfel capacitatea de a-și crea propria afacere;

19.    solicită statelor membre să aibă în vedere, alături de Comisie, acordarea de sprijin, incluzând posibilitatea înființării unor „ghișee unice”, pentru a ajuta companiile să profite de oportunitățile oferite de relocalizare;

20.    ia act de faptul că împrumuturile bancare sunt în continuare cea mai obișnuită sursă de finanțare în Europa; consideră totuși că există beneficii reale în noile forme de finanțare prin mecanisme inovatoare și mijloace nebancare, cum ar fi creditarea peer-to-peer, microcreditele și alte instrumente, care pot furniza investiții vitale pentru ca noile întreprinderi să se dezvolte și să creeze locuri de muncă;

21.    subliniază că tinerii trebuie să aibă la dispoziție posibilități variate în vederea încadrării în muncă, iar definițiile acestor posibilități (stagii, stagii de formare) variază de la un stat membru la altul; este ferm convins că aplicarea unei definiții unice în toate statele membre va crea și mai multă confuzie;

22.    subliniază faptul că este important să fie recunoscute și respectate diferitele sisteme economice și sociale specifice statelor membre individuale;

23.    recunoaște potențiala oportunitate și valoarea adăugată a schimbului de experiență și de bune practici la nivel european, realizat cu sprijinul Comisiei Europene;

24.    recomandă ca orice viitoare evaluare realizată de Comisia Europeană privind programele relevante ale FSE în domeniul ocupării forței de muncă în rândul tinerilor să aibă în vedere nu doar costurile și numărul participanților, ci și impactul concret asupra locurilor de muncă ocupate de tineri pe o perioadă mai lungă de timp, punând accentul pe înțelegerea modului în care se poate asigura succesul acțiunilor și a factorilor care determină acest succes;

25.    subliniază nevoia de a ține seama, în cadrul acestei evaluări, și de alți factori care afectează ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, inclusiv de condițiile economice și de pe piața muncii;

26.    solicită să se depună eforturi pentru a asigura faptul că procesul birocratic nu creează sarcini oneroase excesive pentru statele membre, care pot în multe cazuri să își reorienteze atenția în mod exclusiv către o abordare bazată pe resursele utilizate, în locul unei abordări bazate pe rezultate;

27.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Consiliului.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0394.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate