Päätöslauselmaesitys - B8-0054/2014Päätöslauselmaesitys
B8-0054/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Ukrainan tilanteesta

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0025/2014

Menettely : 2014/2717(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0054/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0054/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0054/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainan tilanteesta

(2014/2717(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Ukrainasta, erityisesti 27. helmikuuta 2014 Ukrainan tilanteesta[1], 13. maaliskuuta 2014 Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan[2] ja 17. huhtikuuta 2014 Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistamasta painostuksesta ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttamisesta[3] antamansa päätöslauselmat,

–       ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2014 pidetyn Ukrainaa käsitelleen ulkoasiainneuvoston ylimääräisen istunnon päätelmät sekä ulkoasiainneuvoston 17. maaliskuuta 2014, 14. huhtikuuta 2014, 12. toukokuuta 2014 ja 23. kesäkuuta 2014 pidettyjen istuntojen päätelmät,

–       ottaa huomioon 6. maaliskuuta 2014 pidetyssä valtion- tai hallitusten päämiesten Eurooppa-neuvoston kokouksessa annetun julkilausuman Ukrainasta,

–       ottaa huomioon 20. maaliskuuta 2014 ja 27. kesäkuuta 2014 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät Ukrainasta,

–       ottaa huomioon Ukrainan ennenaikaisia presidentinvaaleja seuranneen Etyjin/ODIHRin kansainvälisen vaalitarkkailuryhmän 25. toukokuuta 2014 antaman julkilausuman alustavista havainnoista ja päätelmistä,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että huhtikuun 2014 tapahtumien jälkeen venäläismieliset separatistiryhmät valtasivat ensin aluehallinnon rakennuksia ja muita julkisia rakennuksia ja järjestivät väkivaltaisia mielenosoituksia Kaakkois-Ukrainassa; ottaa huomioon, että seuraavina päivinä hyvin aseistetut tunnistamattomat sotilasjoukot valloittivat koordinoiduissa iskuissa aseellisesti pikkukaupunkeja ja kaupunkeja Itä‑Ukrainassa, erityisesti Luhanskin ja Donetskin alueilla;

B.     ottaa huomioon, että venäläismieliset sotilasjoukot julistivat alueet kansantasavalloiksi ja järjestivät myöhemmin kansanäänestykset näiden ”itsenäisten tasavaltojen” tueksi; ottaa huomioon, että vallan ottaneet henkilöt ovat torjuneet kaikki Ukrainan viranomaisten yritykset aloittaa todellinen vuoropuhelu alueen ongelmien ratkaisemiseksi ja erityisesti hallinnon hajauttamiseksi ja asiaankuuluvien perustuslaillisten uudistusten toteuttamiseksi;

C.     ottaa huomioon, että kapinalliset ovat käyttäneet myös venäläisiä tankkeja, panssaroituja ajoneuvoja, ammuksia ja aseita, mukaan lukien uudenaikaisia raketinheittimiä, jotka on salakuljetettu rajan yli tarkastuspisteiden ohi; ottaa huomioon, että jotkut separatistijoukkoja johtavat taistelijat ovat Venäjän kansalaisia, joilla on yhteyksiä Venäjän tiedustelu- tai turvallisuuspalveluihin, ja toiset ovat Tšetšeniasta, Krimiltä ja Serbiasta; ottaa huomioon, että kriisin aikana Venäjän federaatio on koonnut joukkoja ja sotilaallista kalustoa Ukrainan rajalle;

D.     ottaa huomioon, että 25. toukokuuta 2014 Ukrainassa pidettiin ennenaikaiset presidentinvaalit Etyjin/ODIHRin johtaman vankan kansainvälisen vaalitarkkailuryhmän valvonnassa; toteaa, että huolimatta ulkoisista ja sisäisistä toimista, joilla pyrittiin horjuttamaan prosessia, kansainväliset tarkkailijat antoivat vaaleista kokonaisuutena myönteisen arvion; ottaa huomioon, että Donbassin alueella ainoastaan harvat kansalaiset pystyivät osallistumaan vaaleihin separatistien esittämien vakavien uhkausten ja väkivaltaisuuksien vuoksi;

E.     ottaa huomioon, että virkaanastujaispuheessaan 7. kesäkuuta 2014 vasta valittu Ukrainan presidentti Petro Porošenko esitteli itäisten alueiden tilanteen ratkaisemiseksi 15‑kohtaisen rauhansuunnitelman, joka perustui niiden henkilöiden vapauttamiseen rikosoikeudellisesta vastuusta, jotka antautuisivat ja jotka eivät olisi syyllistyneet vakaviin rikoksiin, valvottujen käytävien perustamiseen venäläisten palkkasoturien vetäytymistä varten ja kattavan vuoropuhelun aloittamiseen rauhaa kannattavien kansalaisten kanssa;

F.     ottaa huomioon, että presidentti Porošenko julisti rauhansuunnitelman täytäntöönpanon helpottamiseksi tulitauon, jota jatkettiin yksipuolisesti 30. kesäkuuta asti; toteaa, että etenkin separatistit rikkoivat tulitaukoa jatkuvasti;

G.     ottaa huomioon, että Unicefin pikaisen arvion mukaan 50 prosenttia Donetskin alueen lapsista on nähnyt väkivaltaisuuksia ja kärsii vakavista psykososiaalisista ongelmista; ottaa huomioon, että viranomaiset, etenkään poliisi ja oikeusjärjestelmä, eivät kykene takaamaan oikeusvaltiota tai vähäisintä yleistä turvallisuutta; toteaa, että palvelut ovat heikentyneet vakavasti monin paikoin Donetskin ja Luhanskin alueilla, sillä vesivarastot ovat kärsineet vahinkoa, sosiaalietuuksia on leikattu ja terveyspalveluille on aiheutunut häiriöitä; toteaa, että yli 100 000 ihmistä on evakuoitu konfliktialueilta maan muihin osiin ja Venäjälle;

H.     ottaa huomioon, että Saksan, Ranskan, Venäjän ja Ukrainan ulkoministerit tapasivat 2. heinäkuuta 2014 Berliinissä ja sopivat toimista, joilla pyritään saamaan aikaan kestävä molemminpuolinen aselepo Itä-Ukrainassa;

I.      ottaa huomioon, että allekirjoitettuaan 21. maaliskuuta 2014 assosiaatiosopimuksen poliittiset määräykset EU ja Ukraina allekirjoittivat virallisesti 27. kesäkuuta 2014 sopimuksen jäljellä olleen osan, joka sisältää pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen (DCFTA);

J.      ottaa huomioon, että 27. kesäkuuta 2014 ulkoasiainneuvosto vahvisti komission analyysin, jonka mukaan Ukraina on täyttänyt kaikki viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman ensimmäisen vaiheen kriteerit ja siirtynyt viisumivapautta koskevan prosessin toiseen vaiheeseen;

K.     ottaa huomioon, että 25. kesäkuuta 2014 Venäjän liittoneuvosto hyväksyi presidentti Putinin päätöksen, jolla luovuttiin oikeudesta lähettää aseistettuja venäläisjoukkoja Ukrainan alueelle;

L.     ottaa huomioon, että jännitettä lieventävien konkreettisten toimien puuttuessa EU laajensi Ukrainan tilanteeseen liittyviä pakotteitaan laajentamalla kriteerejä, joilla mahdollistetaan viisumikiellon asettaminen ja varojen jäädyttäminen, ja lisäämällä uusia henkilöitä ja kaksi yhtiötä näiden toimien soveltamisalaan; toteaa, että nämä rajoitetut ja kohdennetut pakotteet ovat jo osoittautuneet vaikuttaviksi;

M.    toteaa, että Ukrainan ja Venäjän pitkäaikaisessa kaasutoimituksia koskevassa kiistassa ei ole päästy sopimukseen;

N.     ottaa huomioon, että tarvitaan vahvaa kansainvälistä diplomatiaa kaikilla tasoilla, jotta tilanne voidaan rauhoittaa ja jotta kriisin kärjistyminen hallitsemattomaksi voidaan estää; katsoo, että EU:n on toimittava tehokkaasti, jotta Ukraina ja muut itäisen kumppanuuden maat voivat täysimääräisesti harjoittaa itsemääräämisoikeuttaan ilman ulkopuolista painostusta;

1.      ilmaisee syvän huolensa meneillään olevasta konfliktista, joka aiheuttaa suurta tuhoa Ukrainan itäosassa ja joka on johtanut satojen ihmishenkien menetykseen, tuhonnut koteja ja omaisuutta sekä ajanut useat tuhannet siviilit pakoon konfliktialueilta turvallisemmille alueille;

2.      tunnustaa Ukrainan legitiimin oikeuden itsepuolustukseen YK:n peruskirjan 51 artiklan mukaisesti; katsoo kuitenkin, että ainoastaan kriisin todellinen poliittinen ratkaisu voi tasoittaa tietä osapuolten täydelliseen sovintoon ja lujittaa maan yhtenäisyyttä; kehottaa Ukrainan turvallisuuspalvelua kunnioittamaan täysimääräisesti kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä toteuttaessaan niin kutsuttuja terrorismin vastaisia operaatioita; korostaa tarvetta suojella siviiliväestöä;

3.      tähdentää seurauksia, vaikutuksia ja tuloksia, joita kriisillä voi olla koko alueen vakauteen ja turvallisuuteen sekä nykyisiin ja tuleviin EU:n ja Venäjän suhteisiin; kehottaa Venäjää pidättäytymään tosiasioiden ja tapahtumien yksipuolisesta tulkinnasta, jolla pyritään tasoittamaan tietä Venäjän joukkojen suoralle puuttumiselle konfliktiin;

4.      tukee tässä yhteydessä presidentti Porošenkon esittämää rauhansuunnitelmaa ja kehottaa Kaakkois-Ukrainan tilanteen ratkaisemista käsittelevää kolmen osapuolen yhteysryhmää kokoontumaan uudelleen, jotta saadaan aikaan välitön tulitauko Etyjin valvonnassa ja annetaan Ukrainan rajavartijoille ja Etyjin henkilöstölle lupa päästä Venäjän puolelle rajatarkastuspisteisiin valvomaan tilannetta alueilla, joilla separatistiryhmät ovat vallanneet ukrainalaiset rajatarkastuspisteet;

5.      kehottaa kaikkia osapuolia lopettamaan kaikki taistelut, jotta voidaan lieventää kriisiä, antaa humanitaarista apua ja luoda turvakäytäviä pakolaisille ja kotiseuduiltaan siirtymään joutuneille ihmisille, luoda edellytykset todelliselle vuoropuhelulle ja löytää toteuttamiskelpoinen ratkaisu tilanteen vakaannuttamiseksi; kehottaa lisäksi kapinallisia lopettamaan välittömästi kaikki vihamielisyydet;

6.      uskoo vakaasti, että Etyjillä olisi oltava tärkeä operatiivinen tehtävä Ukrainan kriisin ratkaisemisessa, koska sillä on kokemusta aseellisten konfliktien ja kriisien käsittelemisestä ja koska sekä Venäjä että Ukraina ovat tämän järjestön jäseniä; kehottaa unionin jäsenvaltioita, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja komissiota lujittamaan edelleen Etyjin asemaa Ukrainan konfliktissa; vaatii Etyjin erityistarkkailuoperaatiolle lisää taloudellisia resursseja ja henkilöstöä, jotta voidaan varmistaa Etyjin vankka läsnäolo Venäjän rajalla ja kaikissa paikoissa, joissa on taisteltu tai taistellaan edelleen; kehottaa Etyjiä julkistamaan mahdollisimman paljon tietoa kaikista väkivaltaisista ja merkittävistä poliittisista välikohtauksista, jotta voidaan vähentää harhaanjohtavien tietojen ja propagandakampanjoiden vaikutusta; kehottaa lisäksi Etyjiä kiinnittämään huomiota kaikkiin niihin ihmisiin, jotka ovat kadonneet viime viikkojen aikana, ja varmistamaan, että heidät vapautetaan;

7.      kiinnittää huomiota Amnesty Internationalin hiljattain julkaisemaan raporttiin ja tuomitsee jyrkästi sieppaukset, julmat pahoinpitelyt, kidutuksen, murhat, laittomat teloitukset ja muut vakavat ihmisoikeusrikkomukset ja humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joita on kohdistettu viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana aktivisteihin, mielenosoittajiin, toimittajiin ja moniin muihin kansalaisiin, jotka eivät ole osallistuneet Itä-Ukrainan konfliktiin, ja joihin ovat syyllistyneet pääasiassa aseistautuneet separatistit ja joissakin tapauksissa myös hallituksen joukot; tukee Ukrainan hallitukselle esitettyä pyyntöä luoda yksi ja säännöllisesti ajan tasalle saatettava rekisteri ilmoitetuista sieppauksista ja tutkia perusteellisesti ja puolueettomasti kaikki väitteet voimankäytöstä, pahoinpitelystä tai kidutuksesta;

8.      kehottaa Venäjää välittömästi vähentämään joukkojaan ja vetämään ne pois Ukrainan vastaiselta rajaltaan, lopettamaan kaikki toimet, soluttautumiset, asetoimitukset tai salaisen tuen Itä-Ukrainassa taisteleville kapinallisille ensimmäisenä pitkään odotettuna konkreettisena toimena, jolla Venäjä osoittaa pyrkivänsä tosissaan lieventämään kriisiä;

9.      korostaa, että Krimin liittämisen jälkeen Venäjä on rikkonut oikeudellisia velvoitteitaan vuoden 1994 Budapestin muistion ja vuoden 1997 ystävyys-, yhteistyö- ja kumppanuussopimuksen allekirjoittajana, sillä osapuolet sopivat niissä pidättäytyvänsä uhkailusta tai voimankäytöstä Ukrainan alueellista koskemattomuutta tai poliittista itsenäisyyttä vastaan;

10.    pahoittelee syvästi, että Ranska valmistelee edelleen kahden Mistral-merkkisen helikopterien kuljetusaluksen vientiä Venäjälle ja on aloittanut 400 venäläisen merijalkaväensotilaan koulutuksen St Nazairen satamassa; toteaa, että juuri tämä kauppa lujittaa strategisesti Venäjän laivastoa huomattavasti ja mahdollistaa erittäin nopeat hyökkäystoimet Itämeren ja Mustanmeren kaltaisilla alueilla; toteaa myös, että tämä kauppa edistää kilpavarustelua alueella; on erittäin vakuuttunut siitä, että tämä kauppa aiheuttaa suoran ja vakavan uhan Euroopan turvallisuudelle sekä rajanaapureina olevien unionin jäsenvaltioiden turvallisuudelle ja on vastoin asevientiä koskevaa neuvoston yhteistä kantaa 944/2008, erityisesti niitä kriteerejä, joilla kielletään vienti maahan tai alueelle, jossa on jännitteitä ja jossa ei kunnioiteta kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisiä velvoitteita, kuten vuoden 1994 Budapestin muistiota; kehottaa kaikkia unionin jäsenvaltioita välittömästi hyväksymään asevientikiellon, johon sisältyy myös valvontateknologia;

 

11.    on huolestunut Naton pääsihteerin Anders Fogh Rasmussenin lausunnoista, jotka koskevat tarvetta lisätä huomattavasti Nato-maiden puolustusmenojen tasoa Venäjän Ukrainan kriisissä näyttelemän roolin vuoksi; on myös huolestunut Yhdysvaltain presidentin ilmoituksista, jotka koskevat noin miljardin dollarin investoimista aseisiin itäisessä Euroopassa; muistuttaa, että sekä Ranskan Mistral-kaupat että Yhdysvaltain investoinnit itäiseen Eurooppaan eivät ole ainoastaan osa vaarallista ja vastuutonta nollasummapeliä vaan myös selviä merkkejä meneillään olevasta kilpavarustelusta; katsoo, että Ranskan, Yhdysvaltojen ja Naton päätöksentekijöiden suunnittelemat toimet militarisoinnin lisäämiseksi horjuttavat ja heikentävät merkittävästi EU:n pakotteisiin ja neuvotteluihin perustuvaa vahvaa rauhanomaista lähestymistapaa; korostaa lisäksi, että meneillään oleva asevienti on räikeästi vastoin EU:n yhteisiä kantoja ja asiaankuuluvia talouspakotteita;

12.    kehottaa Eurooppa-neuvostoa hyväksymään johdonmukaisemman ja tiukemman strategian Ukrainan kriisiin ja erityisesti Venäjän hallituksen toimintatapaan; pitää myönteisenä unionin päätöstä laajentaa kohdennettuja pakotteita, muun muassa matkustusrajoituksia ja varojen jäädyttämistä, niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat vastuussa suvaitsemattomuutta ja vihaa ilmentävistä toimista, muun muassa kehottamisesta sotaan, tai toimista, jotka voisivat heikentää Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja riippumattomuutta tai vaarantaa ne, mutta pitää valitettavana päätöstä olla turvautumatta pakotteiden kolmanteen vaiheeseen kriisin laajenemisesta huolimatta; kehottaa lyömään lukkoon pakotteiden kolmannen vaiheen, asevientikielto mukaan luettuna;

13.    kehottaa Ukrainan viranomaisia aloittamaan avoimen, läpinäkyvän ja kattavan vuoropuhelun; kehottaa niitä tässä yhteydessä ja meneillään olevan konfliktin vuoksi olemaan viivyttämättä välttämättömiä ja odotettuja perustuslakia koskevia sekä poliittisia ja taloudellisia uudistuksia; katsoo tässä yhteydessä, että Ukrainan perustuslakiuudistuksesta olisi käytävä laaja ja perusteellinen keskustelu, johon osallistuisivat Ukrainan yhteiskunnan kaikki osapuolet ja jonka olisi lopulta johdettava kansanäänestyksen järjestämiseen;

14.    suhtautuu myönteisesti ennenaikaisten parlamenttivaalien pitämiseen kansainvälisten demokraattisten sitoumusten mukaisesti huolimatta vihamielisyyksistä maan itäosassa; korostaa Etyjin/ODIHRin tarkkailuryhmän kokonaisuudessaan myönteistä arviota, jossa korostettiin parannusta verrattuna edellisiin vaaleihin, ja kehottaa Ukrainan viranomaisia kiinnittämään huomiota kaikkiin jäljellä oleviin kysymyksiin, joihin viitattiin alustavissa havainnoissa ja päätelmissä;

15.    kannattaa presidentti Porošenkon aikomusta pitää ennenaikaiset parlamenttivaalit syksyllä;

16.    korostaa, että EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen 27. kesäkuuta 2014 on perustava askel osapuolten välisten suhteiden syventämiseen ja Ukrainan liittämiseen Euroopan yhdentymisprosessiin; odottaa etenemissuunnitelman hyväksymistä sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja kehottaa komissiota nopeuttamaan teknistä ja taloudellista apua onnistuneen täytäntöönpanon varmistamiseksi; toistaa tässä yhteydessä näkemyksensä siitä, että assosiaatiosopimus Ukrainan kanssa ei ole EU:n ja Ukrainan välisten suhteiden lopullinen tavoite; huomauttaa lisäksi, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan nojalla Ukraina – kuten mikä tahansa muu Euroopan valtio – voi halutessaan liittyä unioniin ja hakea unionin jäsenyyttä sillä edellytyksellä, että se noudattaa demokratian periaatteita, kunnioittaa perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä varmistaa oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen; korostaa, että assosiaatiosopimus ja pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppasopimus EU:n kanssa eivät ole yhteydessä Natoon liittymiseen;

17.    suhtautuu myönteisesti Brysselissä 8. heinäkuuta 2014 pidettyyn Ukrainaa käsitelleeseen ensimmäiseen korkean tason kokoukseen, johon osallistuivat EU ja sen jäsenvaltiot, Ukraina, muita avunantajamaita, kansainvälisiä järjestöjä, kansainvälisiä rahoituslaitoksia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia ja jonka tavoitteena oli maalle annettavan kansainvälisen avun koordinointi; korostaa sen merkitystä, että kansainvälinen yhteisö sitoutuu tukemaan Ukrainan taloudellista ja poliittista vakauttamista ja uudistamista, etenkin kun on kyse Ukrainan poliittisesta assosiaatiosta ja taloudellisesta yhdentymisestä unionin kanssa, sekä jällenrakentamista ja kehittämistä koskevaa uskottavaa hätäsuunnitelmaa alueilla, jotka ovat kärsineet konfliktista, sekä humanitaarista apua pakolaisille ja kotiseuduiltaan siirtymään joutuneille ihmisille;

18.    panee merkille 11. heinäkuuta 2014 pidetyn EU:n, Venäjän ja Ukrainan välisen ensimmäisen kolmen osapuolen kokouksen assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta sekä vaikutuksista ja seurauksista, joita sillä voi olla Venäjään; on vakuuttunut siitä, että EU ei saisi antaa Venäjän horjuttaa, kieltää tai heikentää tätä assosiaatiosopimusta tai Georgian ja Moldovan kanssa tehtyjä assosiaatiosopimuksia; korostaa, että EU ja Venäjä ovat kehittäneet aiemmin vankat taloussuhteet, mutta myös sitä, että ainoastaan noudattamalla uudelleen kansainvälistä oikeutta Venäjä luo edellytykset hyvälle yhteistyölle ja hyville suhteille tulevaisuudessa;

19.    kehottaa Ukrainan hallitusta toteuttamaan joukon kunnianhimoisia avoimia ja laaja-alaisia rakenneuudistuksia, joissa asetetaan etusijalle oikeusvaltion vahvistaminen, korruption kitkeminen hyväksymällä ja panemalla täytäntöön tarvittavaa lainsäädäntöä, vallanjakoon perustuvan ja eurooppalaisten normien mukaisen tasapainoisen ja toimivan hallintojärjestelmän perustaminen, oikeusjärjestelmän ja vaalilain merkittävän uudistuksen toteuttaminen sekä syrjinnän vastaisen lainsäädännön saattaminen unionin normien mukaiseksi kiinnittämällä erityisesti huomiota tulevaan työlainsäädännön uudistukseen; katsoo lisäksi, että on erittäin tärkeää aloittaa asteittainen prosessi keskusvallan hajauttamiseksi alue- ja kunnallishallinnolle heikentämättä sisäisen toimivaltajaon tasapainoa tai valtion tehokasta toimintaa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä komission päätöstä perustaa Ukrainaa varten tukiryhmä, jonka tehtävänä on panna täytäntöön eurooppalainen uudistusohjelma;

20.    pitää myönteisenä neuvoston suunnitelmaa aloittaa siviiliturvallisuusalan uudistaminen YTPP:n yhteydessä; korostaa tarvetta uudistaa perusteellisesti poliisi- ja oikeuslaitosta sekä lisätä avoimuutta, vastuullisuutta sekä poliisin demokraattista ja parlamentaarista valvontaa;

21.    huomauttaa, että EU:n vastauksena Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan hyväksymän toimenpidepaketin rajallisuus johtuu myös siitä, että EU on energiatoimitusten osalta vahvasti riippuvainen Venäjän federaatiosta; katsoo, että tässä yhteydessä on äärimmäisen tärkeää vähentää EU:n riippuvuutta Venäjästä ja muista autoritaarisista järjestelmistä ja harkita täydellisen boikotin mahdollisuutta samaan aikaan kun otetaan käyttöön konkreettisia vaihtoehtoja niiden jäsenvaltioiden auttamiseksi, jotka tällä hetkellä ovat riippuvaisia Venäjästä ainoana toimittajana; kehottaa tässä yhteydessä komissiota pyrkimään panemaan kolmannen energiapaketin täysimääräisesti täytäntöön ja tukemaan energiatehokkuushankkeita, sillä tämä tekisi lisäputkikapasiteeteista, kuten South Stream, tarpeettomia, ja kehottaa komissiota myös monipuolistamaan tehokkaasti energialähteitä kehittämällä uusiutuvaa energiaa; kehottaa jäsenvaltiota olemaan sitouttamatta valtion yrityksiä venäläisten yhtiöiden kanssa tehtäviin hankkeisiin, jotka lisäävät unionin haavoittuvuutta ja pyrkivät eristämään Ukrainan, kuten South Stream; kehottaa tätä varten myös Eurooppa-neuvostoa hyväksymään vuoteen 2030 ulottuvia uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevia kansallisia sitovia tavoitteita, joilla vähennetään Unionin riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden tuonnista;

22.    suhtautuu myönteisesti Bulgarian hallituksen päätökseen keskeyttää South Stream ‑hanketta koskevat työt; on kuitenkin syvästi huolestunut Itävallan hallituksen hiljattaisesta päätöksestä investoida lisää South Stream -hankkeeseen sekä Unkarin hallituksen päätöksestä allekirjoittaa ydinenergiaa koskeva sopimus Venäjän kanssa; on vakuuttunut siitä, että presidentti Putinin äskeinen Wienin-vierailu ja South Stream ‑hankkeeseen liittyvä OMV:n ja Gazpromin sopimus merkitsevät vakavaa takaiskua pyrkimykselle omaksua johdonmukainen eurooppalainen lähestymistapa Ukrainan kriisiin ja etenkin laatia Euroopan energiavarmuuspolitiikkaa;

23.    pitää myönteisinä komission hyväksymiä ensimmäisiä toimia, joiden tarkoituksena on antaa Ukrainalle mahdollisuudet selviytyä energiakriisistä, joka on seurausta Venäjän päätöksestä katkaista kaasutoimitukset maahan, ja kehottaa neuvostoa ja komissiota edelleen avustamaan ja tukemaan Ukrainaa sen pyrkiessä ratkaisemaan pitkäaikainen kaasua koskeva kiistansa Venäjän kanssa;

24.    kiinnittää huomiota maan erittäin vakavaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen; kehottaa Ukrainan hallitusta julkistamaan kaikki IMF:n kanssa tehtyyn sopimukseen liittyvät ehdot ja kehottaa toteuttamaan liitännäistoimenpiteitä, joiden tavoitteena on helpottaa nykytilannetta erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevissa väestöryhmissä; katsoo, että IMF:n ehdot saattaisivat lisätä sisäisiä jännitteitä ja johtaa palkkojen nopeaan alentamiseen sekä julkishallinnon virkojen vähenemiseen, minkä sivuvaikutuksena voisi olla korruption lisääntyminen; huomauttaa, että infektiotautien riski kasvaa Ukrainassa, sillä maassa on tällä hetkellä vakava puute rokotteista, koska valtion hankintamenettelyt ovat viivästyneet ja hinnat ovat nousseet paikallisen valuutan arvon heikentymisen jälkeen;

25.    vaatii riippumatonta ja puolueetonta tutkintaa kuolemaan johtaneista tapahtumista Odessassa 2. toukokuuta 2014 sekä kaikista muista rikoksista ihmisyyttä vastaan, joita on tehty marraskuusta 2013 alkaen; vaatii, että tutkintaan sisältyy vahva kansainvälinen panos, että se tehdään Euroopan neuvoston valvonnassa ja että rikoksista vastuulliset saatetaan oikeuden eteen; on vakuuttunut siitä, että näiden rikosten tehokas tutkinta on ainoa keino auttaa Ukrainan yhteiskuntaa sekä uhrien perheitä ja ystäviä saamaan takaisin luottamus instituutioihin;

26.    suhtautuu myönteisesti komission hyväksymään neljänteen edistymiskertomukseen viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta Ukrainassa ja neuvoston päätökseen toiseen vaiheeseen siirtymisestä; painottaa, että unionin ja Ukrainan välinen viisumivapausjärjestely olisi saatettava nopeasti päätökseen konkreettisena vastauksena Maidanin aukiolla mieltään osoittaneiden ihmisten unioniin liittyviin pyrkimyksiin; toistaa kehotuksensa ottaa tällä välin välittömästi käyttöön väliaikaisia, hyvin yksinkertaisia ja kohtuuhintaisia viisumien myöntämismenettelyjä;

27.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle, Etyjille sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.