Πρόταση ψηφίσματος - B8-0055/2014Πρόταση ψηφίσματος
B8-0055/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την απασχόληση των νέων

15.7.2014 - (2014/2713 (RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Inês Cristina Zuber, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κώστας Χρυσόγονος, Εμμανουήλ Γλέζος, Kostadinka Kuneva, Γεώργιος Κατρούγκαλος, Pablo Iglesias, Pablo Echenique Robba, Carlos Jiménez Villarejo εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2014/2713(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0055/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0055/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0055/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απασχόληση των νέων

[2014/2713 (RSP)].

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 σχετικά με τον δομημένο διάλογο και την κοινωνική ενσωμάτωση των νέων,

–       έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 26-27 Ιουνίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της απασχόλησης των νέων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τα οποία εγκρίθηκαν στο Λουξεμβούργο στις 17 Ιουνίου 2011,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012, στα οποία τονίζεται η ανάγκη να καταπολεμηθεί η αύξηση της ανεργίας των νέων,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων,

–       έχοντας υπόψη την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο στις 28 Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία,

–       έχοντας υπόψη την από κοινού συμβολή των κυβερνήσεων της Γαλλίας και της Γερμανίας στην προετοιμασία της συνεδρίασης του Συμβουλίου της 27ης και 28ης Ιουνίου 2013 με τίτλο «Η Γαλλία και η Γερμανία - Μαζί για μια ισχυρότερη Ευρώπη Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (30 Μαΐου 2013),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2013: Ειδικές ανά χώρα συστάσεις – Για να προχωρήσει η Ευρώπη πέρα από την κρίση" (COM (2013)0350) και τις προτεινόμενες συστάσεις,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 25,1 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι, ότι το 22,8 % των νέων στην ΕΕ είναι άνεργοι, ότι σε ορισμένα κράτη μέλη το ποσοστό της ανεργίας των νέων υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως στην Ελλάδα (57,7%), στην Ισπανία (54%), στην Ιταλία (43%), στην Κύπρο (36%) και στην Πορτογαλία (34,8%), ότι 8,3 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 δεν έχουν κάποια δραστηριότητα, ότι το 19% των παιδιών αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας, ότι 8% του πληθυσμού αντιμετωπίζει σοβαρές υλικές στερήσεις, ότι το 15 % των παιδιών εγκαταλείπουν το εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς να έχουν φτάσει στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ότι το 24,2% του πληθυσμού απειλούνται από την φτώχεια, ότι οι εργαζόμενοι φτωχοί αποτελούν το ένα τρίτο των ενηλίκων σε παραγωγική ηλικία που αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας, και ότι 410.000 άνθρωποι είναι άστεγοι στην ΕΕ κάθε νύχτα·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013, το 13% των νέων ηλικίας 15-24 ετών και το 21% των νέων ηλικίας 25-29 ετών βρίσκονταν εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (NEETs)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ζημία λόγω του υψηλού αριθμού των NEETs υπολογίστηκε σε 153 δισεκατομμύρια ευρώ, εκτίμηση η οποία αντιστοιχεί στο 1,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ[1]·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά της ανεργίας των νέων κυμαίνονται από λιγότερο του 5% σε ορισμένες περιφέρειες σε πάνω από 60% σε άλλες, δείχνοντας ένα υψηλό επίπεδο ανισότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον απόκεντρες περιφέρειες πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία των νέων, κατάσταση που επιδεινώνεται από τον απόμακρο και νησιωτικό χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών·

Δ.     επισημαίνει ότι η κρίση και οι ατυχείς επιλογές της ΕΕ όσον αφορά το μίγμα λιτότητας και νεοφιλελεύθερων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συνετέλεσαν σε ένα ιστορικά χαμηλό επίπεδο των ιδιωτικών επενδύσεων στην οικονομία, δεδομένου ότι η αγοραστική δύναμη της πλειοψηφίας έχει μειωθεί, η εσωτερική ζήτηση έχει συνθλιβεί και οι εισοδηματικές ανισότητες και η φτώχεια έχουν διογκωθεί, με τα πλέον δραματικά παραδείγματα αυτής της κατάστασης να παρατηρούνται στις χώρες που τελούν υπό την εποπτεία της τρόικα·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας της απελευθέρωσης των αγορών εργασίας που επήλθε τις τελευταίες δεκαετίες, η πλειονότητα των νέων ανθρώπων δεν έχει άλλη πρόσβαση στην απασχόληση πέραν αυτής που περνά μέσα από συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μερική απασχόληση, άμισθη εργασία και γενικά επισφαλείς μορφές απασχόλησης, και τούτο παρά τις προσδοκίες που εκφράζονταν παλαιότερα ότι η δημογραφική γήρανση θα διευκολύνει την πρόσβαση των νέων σε μόνιμη εργασία πλήρους απασχόλησης με αξιοπρεπείς αμοιβές, δικαιώματα και κοινωνική προστασία·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «μεταρρυθμίσεις» των εκπαιδευτικών συστημάτων, για παράδειγμα μέσω της διαδικασίας της Μπολόνια, και οι πολιτικές λιτότητας που επιβάλλονται σε διάφορα κράτη μέλη έχουν αναιρέσει πολλά από τα βήματα προς ένα πιο προσιτό εκπαιδευτικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη συνεπώς ότι η ανάγκη για ένα δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, υπό δημοκρατική διαχείριση, προσιτό σε όλους και δωρεάν στο σημείο παροχής έχει γίνει επείγον ζήτημα με σκοπό να δοθεί στους νέους ανθρώπους – και ιδιαίτερα στους πλέον ευάλωτους από αυτούς – προσβάσιμη και καλής ποιότητας εκπαίδευση·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων αποτελεί σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει στην οξεία αύξηση της μετανάστευσης των νέων από ορισμένα κράτη μέλη, ως επί το πλείστον από τις λεγόμενες "χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα" και από άλλες, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, προς πλουσιότερα κράτη μέλη· παραπέμπει, στο πλαίσιο αυτό, σε έρευνα του Εθνικού Συμβουλίου Νεότητας της Ιρλανδίας (NYCI)[2] που έδειξε ότι το 70% των ερωτηθέντων νέων σκέπτονται να μεταναστεύσουν εντός των προσεχών 12 μηνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η μαζική μετανάστευση – συχνά νέων με υψηλότερα μορφωτικά προσόντα – έχει στερήσει από τις χώρες αυτές μια σημαντική κατηγορία από τους πιο δυναμικούς τους ανθρώπους και έχει καταστροφικές συνέπειες για τις τοπικές κοινότητες και τις μελλοντικές προοπτικές τους για αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η λιτότητα, οι δημοσιονομικές περικοπές και οι νεοφιλελεύθερες "διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις" τις οποίες υποστηρίζουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο από το 2010 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και οι οποίες ακολουθούνται από πολλά κράτη μέλη – ιδίως δε όσα βρίσκονται υπό την εποπτεία της τρόικας Επιτροπής-ΕΚΤ-ΔΝΤ ως χώρες που είναι ενταγμένες σε πρόγραμμα, αλλά και άλλα, όπως η Ισπανία και η Ιταλία – αύξησαν τις αποπληθωριστικές πιέσεις που ασκούνται σε μια συνολικά εύθραυστη και τελματωμένη οικονομία της ΕΕ, μείωσαν τους μισθούς, την εσωτερική ζήτηση και τα φορολογικά έσοδα, κατεδάφισαν τους "αυτόματους σταθεροποιητές" όπως τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και οι δημόσιες επενδύσεις, και κατά συνέπεια ώθησαν μεγάλο μέρος της οικονομίας της ΕΕ σε μια παρατεταμένη στασιμότητα και κρίση, ανατρέποντας έτσι όλους τους προηγούμενους ισχυρισμούς ότι όχι μόνο τα τρέχοντα ελλείμματα του προϋπολογισμού, αλλά ιδιαίτερα το ποσοστό του δημόσιου χρέους επί του ΑΕΠ μπορεί να μειωθεί σημαντικά και να επιτευχθεί δημοσιονομική εξυγίανση μέσω αυτής της προσέγγισης· επισημαίνει την ανάγκη διαγραφής του επαχθούς και μη βιώσιμου χρέους στο σύνολό του·

Θ.     τονίζει ότι η ενίσχυση της ΟΝΕ θα οδηγήσει στην εμβάθυνση των σημερινών πολιτικών που ευθύνονται για την τεράστια ανεργία στα κράτη μέλη της ευρωζώνης, ιδιαίτερα σε εκείνα που διαθέτουν τα αποκαλούμενα «μνημόνια συνεννόησης»·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση της ανεργίας γενικά και της ανεργίας των νέων ιδιαίτερα, δημιουργώντας περισσότερο κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια, και ως εκ τούτου οδήγησαν σε σοβαρή κοινωνική οπισθοδρόμηση, περαιτέρω αποδυνάμωση της οικονομίας και την αποσταθεροποίηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της δημοκρατίας·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου2013, συμφωνήθηκε η εκταμίευση περίπου 8 δισ. EUR – περισσότερα από τα 6 δισ. EUR που είχαν αρχικά δεσμευτεί τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους – για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, με διάθεση του μεγαλύτερου μέρους του κονδυλίου σε μια περίοδο δύο ετών, αρχής γενομένης από το 2014, και τη διάθεση του υπολοίπου καθ' όλη την επταετία του προσεχούς προϋπολογισμού της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη σύνοδο κορυφής του Συμβουλίου της ΕΕ, ένας αρχηγός κράτους της ΕΕ παραδέχθηκε ότι η Πρωοβουλία της ΕΕ για την Απασχόληση των Νέων, η οποία είχε δρομολογηθεί ένα έτος νωρίτερα, αποτελούσε μέχρι τότε αποτυχία·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η προβλεφθείσα διάσκεψη της Προεδρίας της ΕΕ για τους νέους και την απασχόληση έχει αναβληθεί για τα τέλη του έτους, καθυστερώντας έτσι κάθε ενεργό υλοποίηση των αναγγελθέντων στόχων προτεραιότητας της τρέχουσας προεδρίας·

1.      καταδικάζει το γεγονός ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 για τον δομημένο διάλογο και την κοινωνική ενσωμάτωση των νέων δεν αποτυπώνει τα βασικά μηνύματα και τις στοχεύσεις των νέων, όπως η ανάγκη για ποιοτική απασχόληση, καλύτερη πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια, κοινωνικά δικαιώματα και αλληλεγγύη, καθώς και το ότι το ψήφισμα δεν δεσμευόταν για οιεσδήποτε συγκεκριμένες πολιτικές για καλύτερη κοινωνική ενσωμάτωση των νέων·

2.      επικρίνει έντονα το γεγονός ότι οι προτεραιότητες του Συμβουλίου, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στις 27 Ιουνίου 2014, ως στρατηγική ατζέντα για την ΕΕ και τη νέα Επιτροπή, δεν περιλαμβάνουν στοχευμένα μέτρα και επενδύσεις που να συμβάλλουν στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για τους νέους·

3.      τονίζει ότι, δεδομένων των συνεπειών της κρίσης για τους νέους, απαιτούνται τακτική παρακολούθηση και ανάληψη δεσμεύσεων από τα κράτη μέλη, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των νέων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ανεργίας των νέων κατά το προσεχές άτυπο Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) στις 17 και 18 Ιουλίου 2014 στο Μιλάνο·

4.      τονίζει ότι είναι ανάγκη να προχωρήσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη σε μια ριζική μεταστροφή των μακροοικονομικών πολιτικών που ακολουθούν, αναδεικνύοντας τον δημόσιο τομέα σε κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάκαμψης και εξασφαλίζοντας μιαν υψηλού ποιοτικού επιπέδου απασχόληση πλαισιωμένη από εγγυημένα εργατικά δικαιώματα και αξιοπρεπή κοινωνική προστασία, προκειμένου να επιτευχθεί η επανεκκίνηση της οικονομίας· απαιτεί τον τερματισμό των πολιτικών λιτότητας σε όλα τα κράτη μέλη·

5.      τονίζει ότι η ενίσχυση της ΟΝΕ θα οδηγήσει στην εμβάθυνση των σημερινών πολιτικών που ευθύνονται για την τεράστια ανεργία στα κράτη μέλη της ευρωζώνης, ιδιαίτερα σε εκείνα που διαθέτουν τα αποκαλούμενα «μνημόνια συνεννόησης»·

6.      επικρίνει έντονα τη συνολική προσέγγιση της Επιτροπής στην ανακοίνωσή σχετικά με ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2014 για την «καταπολέμηση της ανεργίας», σύμφωνα με τις οποίες αυξάνεται η ευελιξία των αγορών εργασίας και μειώνεται «το σχετικά υψηλό κόστος της εργασίας» κ.λπ.· επισημαίνει ότι οι νεοφιλελεύθερες «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» των αγορών εργασίας που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη ευθύνονται για τη δραστική αύξηση των επισφαλών μορφών απασχόλησης, τα μειωμένα επίπεδα κοινωνικής προστασίας και για την επέκταση των τομέων με χαμηλούς μισθούς, φαινόμενο που τόσο πολύ αποδοκιμάζεται στις εκθέσεις της Επιτροπής για την απασχόληση, εξελίξεις που επηρεάζουν πολύ αρνητικά τους νέους και τις προοπτικές απασχόλησής τους·

7.      υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει την απασχόληση των νέων και τον επιμερισμό της απασχόλησης (job sharing), ενθαρρύνοντας μέτρα όπως η πρόωρη συνταξιοδότηση και η μείωση των ωρών εργασίας χωρίς περικοπή μισθών, συντάξεων και κοινωνικών δικαιωμάτων·

8.      τονίζει ότι η Εγγύηση για τους Νέους θα πρέπει να εφαρμόζεται ήδη για τους νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών μόλις βρεθούν αντιμέτωποι με την ανεργία· τονίζει ότι η χρηματοδότηση που διατίθεται για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων είναι πολύ μικρότερη από εκείνην που θα ήταν απαραίτητη για να υπάρξει πραγματικός αντίκτυπος στην ανεργία των νέων· παραπέμπει στο πλαίσιο αυτό στη μελέτη της ΔΟΕ με τίτλο «Κρίση εργασίας στην ευρωζώνη: τάσεις και απαντήσεις πολιτικής», η οποία τονίζει την ανάγκη να διατεθούν 21 δισεκατομμύρια ευρώ για να υπάρξει αντίκτυπος στο επίπεδο ανεργίας των νέων·

9.      τονίζει ότι η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων δεν θα πρέπει να αποτρέπει τα κράτη μέλη από το να χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τη χρηματοδότηση ευρύτερων σχεδίων που συνδέονται με τους νέους, ιδίως σε ό,τι αφορά τη φτώχεια και την κοινωνική ενσωμάτωση· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων του ΕΚΤ για σχέδια που αφορούν τους νέους·

10.    τονίζει ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση της διατήρησης των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που επωφελούνται και ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης θα πρέπει να μετατρέπονται σε μόνιμες συμβάσεις· επισημαίνει ότι η στήριξη στις επιχειρήσεις πρέπει να είναι προσωρινή και με σαφώς καθορισμένα ανταλλάγματα, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, τη συμμόρφωση στα πρότυπα που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και την τήρηση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων·

11.    συνιστά, για όλα τα κράτη μέλη, να συμπεριλάβουν στο εκπαιδευτικό σύστημα την υποχρεωτική κατάρτιση σε θέματα εργασιακών δικαιωμάτων και εργασιακής υγείας·

12.    ζητεί από τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της επισφαλούς εργασίας και να ρυθμίσουν τις συμβατικές συμφωνίες με τη διερεύνηση διαφόρων επιλογών, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της πόλωσης της αγοράς εργασίας, καθώς και να προστατεύσουν τους νέους από την εργασιακή επισφάλεια και να προωθήσουν τις μόνιμες συμβάσεις·

13.    τονίζει ότι πρέπει να τεθεί τέρμα στις διακρίσεις που βασίζονται στην ηλικία σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένης της υπό όρους πρόσβασης στα επιδόματα ανεργίας·

14.    τονίζει ότι η κρίση και οι πολιτικές λιτότητας οδήγησαν στην αύξηση του ποσοστού αναγκαστικής μετανάστευσης των νέων·

15.    καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν ένα υψηλής ποιότητας πλαίσιο για την πρακτική άσκηση και να διασφαλίσουν ότι η πρακτική άσκηση θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των νέων και θα συνδυάζεται με αξιοπρεπή αμοιβή, κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων εισφορών για μελλοντική συνταξιοδότηση, εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και συνθήκες εργασίας που δεν υπονομεύουν τις θέσεις εργασίας, τους μισθούς και τους όρους του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού, μια πρακτική άσκηση που θα βασίζεται σε οικονομική στήριξη και υποχρεωτική παρακολούθηση, καθώς και σε κοινό πρότυπο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης· ζητεί την αύξηση της παρακολούθησης από τους μηχανισμούς επιθεώρησης εργασίας, προκειμένου να περιορισθεί η χρησιμοποίηση ασκουμένων για την αντικατάσταση τακτικών εργαζομένων και να διασφαλισθούν κοινά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία στην εργασία·

16.    ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν μέτρα που να αποτρέπουν τη δημιουργία ψευδών αυτοαπασχολουμένων – όπως η επιβολή κυρώσεων και προστίμων σε επιχειρήσεις που ενοικιάζουν, ως ελεύθερους επαγγελματίες, εργαζόμενους που πριν αποτελούσαν μέλη του προσωπικού, ή σε επιχειρήσεις που δεν έχουν το δικό τους προσωπικό και σε αυτές που επιδίδονται στην ενοικίαση από εταιρείες εξεύρεσης προσωρινής εργασίας·

17.    καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε όλοι οι επιδοτούμενοι άνεργοι να τυγχάνουν συνδρομής που θα καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό της ιδιαίτερης κατάρτισης, των δεξιοτήτων και, κατά περίπτωση, της επαγγελματικής εκπαίδευσης κάθε εργαζομένου κατά τη στιγμή αξιολόγησης των προσφορών απασχόλησης και ώστε, μετά την αποδοχή της θέσης εργασίας, να αξιολογείται κατά πόσο υπήρξε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και κατά πόσο υπήρξε προσαρμογή του εργαζόμενου στις εκάστοτε συνθήκες·

18.    καλεί την Επιτροπή και οργανισμούς όπως το Eurofound και το Cedefob να αναλύσουν τα υπάρχοντα συστήματα διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε να παράσχουν τα σχετικά στοιχεία σε άλλα κράτη μέλη που ενδιαφέρονται για τα συστήματα αυτά σε εθελοντική βάση, χωρίς υποβάθμιση των ήδη υπαρχόντων εκπαιδευτικών προτύπων·

19.    καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να στηρίξουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας με εκτεταμένες δημόσιες επενδύσεις στην αειφόρο ανάπτυξη, ιδίως στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς και σε υποδομές και στη δημόσια εκπαίδευση·

20.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργασθούν για την ενίσχυση της νομοθεσίας για την απαγόρευση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να κατοχυρώσουν διά νόμου την ίση πρόσβαση στην πρώτη απασχόληση και να διασφαλίσουν την ισότητα των όρων επαγγελματικής κατάρτισης των νέων γυναικών, απαλείφοντας τους όρους που συνιστούν διακρίσεις, όπως η "γυάλινη οροφή" ("glass ceiling"), και να προωθήσουν την πραγματική δράση για την επίτευξη της χειραφέτησης των νέων γυναικών σε ό,τι αφορά την απασχόληση·

21.    ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογούν σε τακτική βάση το αποτέλεσμα των επιχειρησιακών προγραμμάτων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και να επιτρέψουν τη δημόσια πρόσβαση σε όλες τις βάσεις δεδομένων·

22.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.