Postup : 2014/2713(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0055/2014

Predkladané texty :

B8-0055/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/07/2014 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 151kWORD 79k
15.7.2014
PE536.956v01-00
 
B8-0055/2014

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o zamestnanosti mladých ľudí  (2014/2713(RSP))


Inês Cristina Zuber, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Paloma López, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Georgios Katrougkalos, Pablo Iglesias, Pablo Echenique Robba, Carlos Jiménez Villarejo v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o zamestnanosti mladých ľudí  (2014/2713(RSP))  
B8‑0055/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na uznesenie Rady z 20. mája 2014 o štruktúrovanom dialógu a sociálnom začlenení mladých ľudí,

–       so zreteľom na závery samitu Európskej rady z 26. – 27. júna 2014,

–       so zreteľom na závery Rady o podpore zamestnanosti mládeže v záujme dosiahnutia cieľov stratégie Európa 2020, ktoré boli prijaté 17. júna 2011 v Luxembursku,

–       so zreteľom na závery Rady o Pakte pre rast a zamestnanosť z 28. a 29. júna 2012, ktoré zdôraznili nevyhnutnosť boja proti zvyšujúcej sa nezamestnanosti mládeže,

–       so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady o iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí zo 7. februára 2013,

–       so zreteľom na politickú dohodu, ktorú uzavrela Rada 28. februára 2013, týkajúcu sa odporúčania Rady o zavedení záruky pre mladých ľudí,

–       so zreteľom na spoločný príspevok s názvom Francúzsko a Nemecko – spolu za silnejšiu Európu stability a rastu z 30. mája 2013, ktorý vypracovala francúzska a nemecká vláda v rámci príprav zasadnutia Rady konaného v dňoch 27. a 28. júna 2013,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. mája 2013 s názvom Európsky semester 2013: odporúčania pre jednotlivé krajiny – vymanenie Európy z krízy (COM (2013)0350) a na navrhované odporúčania,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže 25,1 miliónov ľudí je nezamestnaných, 22,8 % mladých ľudí v EÚ je nezamestnaných, v niektorých členských štátoch je miera nezamestnanosti mladých ľudí nad európskym priemerom, konkrétne v Grécku (57,7 %), Španielsku (54 %), Taliansku (43 %), na Cypre (36 %) a v Portugalsku (34,8 %)), 8,3 milióna mladých ľudí vo veku do 25 rokov nevykonáva žiadnu činnosť, 19 % detí je ohrozených chudobou, 8 % ľudí trpí vážnym materiálnym nedostatkom, 15 % detí odchádza zo školy bez dosiahnutia stredoškolského vzdelania, 24,2 % ľudí je ohrozených chudobou, chudobní pracujúci predstavujú tretinu dospelých v produktívnom veku ohrozených chudobou a 410 000 ľudí v EÚ je každú noc bez domova;

B.     keďže v roku 2013 nebolo zamestnaných ani sa nezúčastňovalo na vzdelávaní či odbornej príprave 13 % mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov a 21 % mladých ľudí vo veku 25 – 29 rokov; keďže hospodárska strata, ktorá vznikla v dôsledku vysokého počtu týchto mladých ľudí, je podľa odhadov na úrovni 153 miliárd EUR, čo zodpovedá 1,2 % HDP EÚ(1);

C.     keďže miera nezamestnanosti sa pohybuje v rozmedzí menej ako 5 % v niektorých regiónoch až po viac ako 60 % v iných regiónoch, čo poukazuje na výrazné rozdiely medzi európskymi regiónmi; keďže nezamestnanosťou mladých ľudí sú najviac postihnuté odľahlé regióny, ktorých situáciu ešte zhoršuje odľahlosť a ostrovný charakter;

D.     poukazuje na to, že kríza a nešťastná kombinácia politík úsporných opatrení a neoliberálnych štrukturálnych reforiem EÚ prispeli k historicky najnižšej úrovni investícií súkromného sektora do hospodárstva, keďže sa znížila kúpna sila obyvateľstva a vnútorný dopyt, prehĺbila sa nerovnosť príjmov a vzrástla chudoba, čo sa najdramatickejšie prejavuje v krajinách, ktoré sú pod poručníctvom trojky;

E.     keďže deregulácia trhov práce v posledných desaťročiach spôsobila, že väčšina mladých ľudí má prístup k zamestnaniu prevažne vo forme pracovných zmlúv na dobu určitú, čiastočnému pracovnému úväzku, neplateným pracovným programom a vo všeobecnosti neistým formám zamestnania napriek všetkým pôvodným očakávaniam, že demografické starnutie im uľahčí prístup k zamestnaniu na celý pracovný úväzok s prijateľným zárobkom, právami a sociálnou ochranou;

F.     keďže „reformy“ systémov vzdelávania, napríklad prostredníctvom bolonského procesu a úsporných opatrení uplatňovaných v rôznych členských štátoch, zvrátili mnohé kroky zamerané na dostupnejší systém vzdelávania; keďže je teda naliehavo potrebné vytvoriť verejný, demokraticky spravovaný, všeobecne prístupný a bezplatný vzdelávací systém, aby sa mladým ľuďom – a najmä tým najzraniteľnejším z nich – sprostredkovalo dostupné a kvalitné vzdelanie;

G.     keďže nezamestnanosť mladých ľudí významne prispieva k prudkému nárastu emigrácie mladých ľudí z mnohých členských štátov, najmä z tzv. krajín zapojených do programu a z ďalších, ako sú Španielsko a Taliansko, do bohatších členských štátov; v tejto súvislosti pripomína štúdiu Národnej rady mládeže Írska(2), ktorá ukázala, že 70 % dopytovaných mladých ľudí sa chystá v najbližších 12 mesiacoch emigrovať; keďže masová emigrácia – často mladých ľudí s vyšším vzdelaním – pripravila tieto krajiny o významnú vrstvu ich najdynamickejších mladých ľudí a má ničivý účinok na miestne spoločenstvá a ich budúce vyhliadky na udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj;

H.     keďže úsporné opatrenia, fiškálne obmedzenia a neoliberálne štrukturálne reformy, ktoré obhajuje Komisia a Rada v rámci európskeho semestra od roku 2010, a ktoré väčšina členských štátov uplatňuje – najmä tie pod poručníctvom trojky Komisie, Európskej centrálnej banky a Medzinárodného menového fondu v tzv. krajinách zapojených do programu – zvýšili deflačné tlaky na celkovo krehké a stagnujúce hospodárstvo EÚ, znížili mzdy, vnútorný dopyt a daňové príjmy, odstránili automatické stabilizátory, ako sú systémy sociálnej ochrany a verejných investícií, a tak spôsobili dlhodobú stagnáciu a krízu väčšiny hospodárstva EÚ, pričom zároveň popreli všetky dovtedajšie vyhlásenia, že je možné výrazne znížiť nielen súčasné rozpočtové deficity, ale najmä pomer verejného dlhu k HDP, a tak dosiahnuť fiškálnu konsolidáciu; zdôrazňuje, že treba odsúdiť všetky nemorálne a neudržateľné dlhy;

I.      keďže posilňovanie EMÚ povedie k prehĺbeniu súčasných politík, ktoré sú zodpovedné za veľmi vysokú mieru nezamestnanosti v členských štátoch eurozóny, najmä v tých, ktoré podpísali tzv. memorandá o porozumení;

J.      keďže tieto neoliberálne politiky výrazne prispeli k nárastu nezamestnanosti vo všeobecnosti, a predovšetkým k nárastu nezamestnanosti mládeže, čím sa ešte viac prehĺbilo sociálne vylúčenie a chudoba, čo viedlo k vážnemu sociálnemu úpadku, ďalšiemu oslabovaniu hospodárstva a destabilizácii európskej integrácie a demokracie;

K.     keďže sa na samite v júni 2013 dohodlo, že sa uvoľní približne 8 miliárd EUR – teda viac, ako vo februári tohto roku pôvodne vyčlenených 6 miliárd EUR – na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí s tým, že podstatná časť sa sprístupní v priebehu dvoch rokov počnúc rokom 2014 a zvyšok bude sprístupňovaný v priebehu celých siedmych nasledujúcich rokov ďalšieho rozpočtového obdobia EÚ; keďže na samite Rady EÚ uznal jeden z vrcholových predstaviteľov členského štátu EÚ, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorá bola spustená rok predtým, doteraz nepriniesla žiadne výsledky;

L.     keďže očakávaná konferencia predsedníctva EÚ o mladých ľuďoch a zamestnanosti bola odložená na koniec roku, čo má za následok oneskorenie vykonávania oznámených prioritných cieľov súčasného predsedníctva;

1.      odsudzuje skutočnosť, že uznesenie Rady z 20. mája 2014 o štruktúrovanom dialógu vrátane sociálneho začlenenia mladých ľudí neodráža hlavné posolstvo a príspevky mladých ľudí, ako napríklad potrebu kvalitných pracovných miest, lepší prístup k sociálnemu zabezpečeniu, sociálne práva a solidaritu, a že sa uznesenie nezaviazalo k žiadnym konkrétnym politikám zameraným na lepšie začlenenie mladých ľudí;

2.      ostro kritizuje skutočnosť, že priority Rady, ktoré boli zverejnené 27. júna 2014, ako strategický plán pre EÚ a novú Komisiu, neobsahujú cielené opatrenia a investície na pomoc pri vytváraní kvalitných pracovných miest pre mladých ľudí;

3.      zdôrazňuje, že vzhľadom na dôsledky krízy pre mladých ľudí je v záujme zlepšenia ich situácie potrebné pravidelné monitorovanie a záväzky zo strany členských štátov; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby sa otázkou nezamestnanosti mladých ľudí zaoberali počas nasledujúceho neformálneho zasadnutia Rady EPSCO 17. a 18. júla 2014 v Miláne;

4.      zdôrazňuje, že EÚ a jej členské štáty sa musia usilovať o radikálnu zmenu makroekonomických politík, pričom verejný sektor musí byť hybnou silou hospodárskeho oživenia, ktorý zaistí vysoko kvalitné pracovné miesta so zaručenými právami pracovníkov a dôstojnou sociálnou ochranou s cieľom naštartovať hospodárstvo; požaduje ukončenie úsporných politík vo všetkých členských štátoch;

5.      zdôrazňuje, že posilňovanie EMÚ povedie k prehĺbeniu súčasných politík, ktoré sú zodpovedné za veľmi vysokú mieru nezamestnanosti v členských štátoch eurozóny, najmä v tých, ktoré podpísali tzv. memorandá o porozumení;

6.      ostro kritizuje celkový prístup Komisie v jej oznámení o odporúčaniach pre jednotlivé krajiny na rok 2014 spočívajúci v „boji proti nezamestnanosti“ pomocou ďalšieho zvyšovania flexibility trhov práce a znižovania „pomerne vysokých nákladov práce“ atď.; poukazuje na to, že to boli a sú práve tieto neoliberálne „štrukturálne reformy“ trhov práce uskutočňované niektorými členskými štátmi, ktoré spôsobujú dramatický nárast nestabilných foriem zamestnania, znižovanie úrovne sociálnej ochrany a rozšírenie sektora nízkopríjmových miezd, čo Komisia vo svojich správach o zamestnanosti tak veľmi odsudzuje, a že táto situácia veľmi negatívne ovplyvňuje najmä mladých ľudí a ich vyhliadky na zamestnanie;

7.      zdôrazňuje skutočnosť, že EÚ by mala podporovať zamestnanosť mladých ľudí a spoločné pracovné miesta stimulujúcimi opatreniami, ako je predčasný odchod do dôchodku a skrátenie pracovnej doby bez znižovania platov, dôchodkov a sociálnych práv;

8.      zdôrazňuje, že záruka pre mladých ľudí by sa mala uplatňovať v prípade osôb mladších ako 30 rokov vždy v prípade, keď čelia nezamestnanosti; zdôrazňuje skutočnosť, že finančné prostriedky vyčlenené na záruku pre mladých ľudí sú hlboko pod úrovňou, ktorá by reálne ovplyvňovala nezamestnanosť mládeže; v tejto súvislosti odkazuje na štúdiu MOP nazvanú Kríza pracovných miest v eurozóne: trendy a politické reakcie, v ktorej sa uvádza, že na dosiahnutie skutočného vplyvu na mieru nezamestnanosti mladých ľudí, je potrebná injekcia vo výške 21 miliárd EUR;

9.      zdôrazňuje, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí by nemala brániť členským štátom vo využívaní Európskeho sociálneho fondu na financovanie širších projektov týkajúcich sa mladých ľudí, najmä v oblasti chudoby a sociálneho začlenenia; vyzýva Komisiu, aby sledovala využívanie finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu na projekty súvisiace s mládežou;

10.    zdôrazňuje, že tento program by mal prispieť k istému zachovaniu pracovných miest v prosperujúcich podnikoch, a že stáže by sa mali pretvoriť na trvalé pracovné zmluvy; zdôrazňuje, že podpora podnikov musí byť dočasná a musí mať jasne stanovené podmienky, najmä pokiaľ ide o zachovanie pracovných miest, dodržiavanie noriem stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi a kolektívnymi pracovnými zmluvami a plnenie povinností v oblasti daní a sociálneho zabezpečenia;

11.    odporúča, aby všetky členské štáty zaradili do vzdelávacieho systému povinné školenia o pracovných právach a ochrane zdravia pri práci;

12.    naliehavo vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov, aby sa zaoberali problémom neistých pracovných miest a regulovali zmluvné vzťahy tým, že preskúmajú rôzne možnosti, ako riešiť otázku polarizácie trhu práce a chrániť mladých ľudí pred neistými pracovnými miestami a podporovať pracovné zmluvy na dobu neurčitú;

13.    zdôrazňuje, že treba skoncovať s diskrimináciou na základe veku, pokiaľ ide o posudzovanie sociálnych dávok, vrátane podmienečného prístupu k dávkam v nezamestnanosti;

14.    zdôrazňuje, že kríza a úsporné opatrenia majú za následok rastúcu mieru nútenej migrácie mladých ľudí;

15.    vyzýva členské štáty, aby zabezpečili kvalitné rámce pre stáže, ktorými sa zabezpečí, že stáže budú zodpovedať potrebám mladých ľudí a budú spojené so slušnou odmenou, sociálnou ochranou vrátane primeraných príspevkov na budúci dôchodok, pracovnými a odborovými právami a pracovnými podmienkami, ktoré neohrozujú pracovné miesta, mzdy a podmienky súčasných zamestnancov, ako aj finančnou podporou, povinným monitorovaním a spoločnými normami kvality pre stáže; vyzýva k posilneniu mechanizmov na kontrolu práce, ktoré by obmedzili využívanie stážistov ako náhradníkov riadnych zamestnancov, a zabezpečili dodržiavanie všeobecných noriem bezpečnosti pri ochrane pri práci;

16.    naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby prijali opatrenia, ktoré by zabránili vytváraniu falošných samostatne zárobkovo činných osôb – ako je pokutovanie a trestanie podnikov, ktoré svojich bývalých zamestnancov prijímajú ako samostatne zárobkovo činné osoby, alebo podnikov, ktoré nemajú vlastných zamestnancov, a tých, ktoré využívajú služby agentúr na sprostredkovanie dočasnej práce;

17.    vyzýva členské štáty, aby zaručili, aby sa všetkým nezamestnaným poberajúcim podporu poskytovala pomoc s cieľom umožniť určiť osobitné potreby každého pracovníka v oblasti odbornej prípravy, zručností, a prípadne odborného preškoľovania pri posudzovaní pracovných ponúk a po tom, ako pracovník prijme pracovné miesto, pričom cieľom je zistiť, či sa dodržiavajú stanovené podmienky a v akej miere sa pracovník prispôsobil okolnostiam;

18.    vyzýva Komisiu a agentúry, ako je Eurofound a Cedefop, aby analyzovali súčasné systémy duálneho odborného vzdelávania a poskytli tieto informácie ostatným členským štátom, ktoré sa o tieto systémy zaujímajú na dobrovoľnej báze, bez toho, aby došlo k zníženiu už existujúcich noriem vzdelávania;

19.    vyzýva členské štáty a Komisiu, aby podporovali tvorbu pracovných miest prostredníctvom rozšírených verejných investícií do udržateľného rastu, najmä v sociálnej oblasti a sektore verejného zdravia, ako aj v oblasti infraštruktúry a verejného vzdelávania;

20.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa usilovali o posilnenie právnych predpisov bojujúcich proti diskriminácii žien; vyzýva členské štáty, aby zákonom zaručili rovnaký prístup k prvému zamestnaniu a zabezpečili rovnaké podmienky v oblasti odborného vzdelávania mladých žien tým, že odstránia diskriminačné podmienky, ako je sklený strop, a podporili skutočné kroky na dosiahnutie emancipácie mladých žien v oblasti zamestnanosti;

21.    naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pravidelne vyhodnocovali výsledky operačných programov iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a umožnili prístup verejnosti k všetkým databázam;

22.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Eurofound (2012), NEETs – Mladí ľudia mimo pracovného, vzdelávacieho a školiaceho procesu: charakteristika, náklady a politické riešenia v Európe . Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, Luxemburg.

(2)

Národná rada mládeže Írska (2010), Youth Unemployment in Ireland – The Forgotten Generation (Nezamestnanosť mladých ľudí v Írsku – zabudnutá generácia), http://www.youth.ie/sites/youth.ie/files/Youth_Unemployment_in_Ireland_web.pdf.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia