Forslag til beslutning - B8-0056/2014Forslag til beslutning
B8-0056/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om Ukraine

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2014/2717(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0056/2014
Indgivne tekster :
B8-0056/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0056/2014

Europa-Parlamentets beslutning om Ukraine

(2014/2717(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til rapporten af 15. juni 2014 fra Kontoret for FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Ukraine,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at der er forekommet vedvarende politiske og militære konfrontationer i Ukraine siden februar 2014, hvor landets præsident blev sat fra magten efter måneder med politisk uro;

B.     der henviser til, at indbyggere fra Ukraines sydøstlige egne protesterede mod den nye regering i adskillige byer i det østlige Ukraine efter afsættelsen af præsident Viktor Yanukovych den 21. februar 2014; der henviser til, at væbnede grupper, der i begyndelsen betegnede sig selv som selvforsvarsgrupper, i midten af marts havde bemægtiget sig og besat administrative bygninger i en række byer, navnlig Donetsk og Lugansk; der henviser til, at deres krav strakte sig fra et krav om at omdanne Ukraine til en føderation til et krav om løsrivelse af deres regioner fra resten af Ukraine og et krav om deres tilslutning til Rusland;

C.     der henviser til, at den nye ukrainske regerings sikkerhedstjeneste og indenrigsministerium i midten af april indledte militære aktioner, som regeringen betegnede som en "antiterroraktion", først i regionen Donetsk og derefter i regionen Lugansk; der henviser til, at den ukrainske regerings militære aktioner tiltog i styrke efter det tidlige præsidentvalg, hvilket stred mod de løfter om at nedtrappe konflikten, som den nyvalgte præsident, Porosjenko, havde afgivet under sin valgkampagne;

D.     der henviser til, at en ti dage lang våbenstilstand hyppigt krænkedes af begge parter og aldrig nåede det momentum, der var nødvendigt for at bringe volden til ophør; der henviser til, at præsidenten, Porosjenko, besluttede at genoptage de militære angreb på Ukraines sydøstlige regioner den 30. juni 2014;

E.     der henviser til, at beboelsesområder, hospitaler og byinfrastruktur, herunder vand- og elværker og skoler, hyppigere og hyppigere er mål for den ukrainske hærs, Nationalgardens og andre væbnede gruppers militære aktioner; der henviser til, at 356 personer – heraf 257 civile, bl.a. 14 børn – ifølge rapporten af 15. juni 2014 fra Kontoret for FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder er blevet dræbt siden den ukrainske regering indledte sin militæraktion i de østlige regioner Donetsk og Lugansk; der henviser til, at belejrede byer mangler fødevarer, vand og lægemidler; der henviser til, at der er beviser for, at der er blevet brugt landminer og fosforbomber; der henviser til, at omkring 160 000 flygtninge ifølge tal fra FN er flygtet fra kampene; der henviser til, at der ifølge FN er betydelige huller i statens evne til at beskytte internt fordrevne personer;

F.     der henviser til, at hovedårsagen til den vedvarende konflikt i Ukraine er uløste interne problemer; der henviser til, at forbindelserne mellem stat og samfund i Ukraine er meget svage; der henviser til, at ukrainsk politik er domineret af oligarker på den måde, at olie- og gasforhandlere bliver ministre, guvernører og chefer for vigtige ukrainske institutioner; der henviser til, at de vigtigste statslige og demokratiske institutioner – parlamentet, domstolene og den udøvende magt – ikke udfylder deres grundlæggende funktioner, som er repræsentation, forsvar og forvaltning af det ukrainske samfunds interesser; der henviser til, at korruption er udbredt; der henviser til, at forskellene mellem landets regioner ifølge en nylig OECD-rapport er store målt i forhold til OECD-standarder og hele tiden bliver større og større; der henviser til, at indekset for menneskelig udvikling blev dårligere i de fleste ukrainske regioner i perioden 2000-2010; der henviser til, at subnationale myndigheder ofte er stærkt afhængige af centrale overførsler, og at de finder bevillingen heraf både uforudsigelig og ikke særlig gennemsigtig; der henviser til, at regeringer og parlamenter nærede mistilliden og hadet mellem de forskellige dele af det ukrainske samfund ved at vedtage kontroversielle beslutninger om sprog, historie og internationale forbindelser; der henviser til, at den seneste tids politiske ændringer ikke har løst nogen af disse problemer;

G.     der henviser til, antallet af stærkt højreorienterede yderliggående nationalister og fremmedfjendske politikere i den nye ukrainske regering er yderst bekymrende; der henviser til, at den nye regering ikke kan kontrollere den berygtede Højresektor; der henviser til, at Ukraines kommunistparti, som har forelagt et program til bevarelse af Ukraines enhed under samtidig beskyttelse af alle dets borgeres rettigheder, er genstand for voldelig undertrykkelse, og til, at der er blevet opfordret til et juridisk forbud mod partiet, som for nylig er blevet fremstillet for en domstol;

H.     der henviser til, at der i øjeblikket føres propagandakrig mellem Ukraine, Vesten og Rusland, hvilket gør det yderst vanskeligt at få objektive oplysninger om situationen i Ukraine; der henviser til, at seks journalister er blevet dræbt, og at mange andre er blevet tilbageholdt, angrebet og chikaneret; der henviser til, at medier, der kritiserer regeringen, f.eks. holdingselskabet Multimedia Invest Group, diskrimineres;

I.      der henviser til, at fattigdomsraten i Ukraine ifølge en nylig FN-rapport i begyndelsen af 2014 lå på omkring 25 %, idet 11 mio. mennesker lever under forhold, der er ringere end nationale sociale standarder; der henviser til, at Maidan-bevægelsens socioøkonomiske krav er blevet erstattet af den nye regerings neoliberale dagsorden, som tager sigte på at opfylde betingelserne for lånet fra Den Internationale Valutafond – dvs. nedskæringer i de livsvigtige energitilskud samt i beskæftigelsen og pensionerne i den offentlige sektor og dybe nedskæringer i socialsikringsydelser, hvilket alt sammen vil få alvorlige konsekvenser for de mest sårbare dele af det ukrainske samfund; der henviser til, at den aktuelle militære konflikt har forværret situationen yderligere; der henviser til, at fødevarepriserne er steget med 8,2 % i forhold til 2013-niveauerne og dermed har bragt den socioøkonomiske krise ind i mange ukrainske hjem;

J.      der henviser til, at gaspriserne i Ukraine i maj 2014 steg med 50 % for husstande og med 40 % for fjernvarmeværker, og at der er planlagt yderligere stigninger frem til 2018; der henviser til, at begge parter i stedet for at forhandle sig frem til løsninger på de eksisterende problemer i form af en gennemførelse af aftalerne mellem Rusland og Ukraine optrapper gaskonflikten og derved forstærker angsten og følelserne hos den ukrainske befolkning;

K.     der henviser til, at De Forenede Stater, EU's medlemsstater, NATO og Rusland puster til konflikten ved at yde stor politisk og materiel bistand – herunder militær bistand – til begge parter i konflikten;

L.     der henviser til, at De Forenede Stater reagerede på den ukrainske krise ved at vedtage et program for nye militære øvelser på land, til havs og i luften i det østlige Europa til en værdi af 1 mia. USD; der henviser til, at den nyvalgte præsident, Porosjenko, undertegnede en aftale om militært samarbejde mellem USA og Ukraine, som skabte grundlag for tæt inddragelse af amerikanske rådgivere i den ukrainske regerings militære aktioner samt i moderniseringen og genopbygningen af hæren og hele sikkerhedssektoren;

M.    der henviser til, at NATO misbruger krisen i Ukraine til at genoplive sig selv og indlede en ny konfrontation med Rusland, idet det har øget antallet af manøvrer i de østeuropæiske lande og på sit topmøde i september 2014 agter at overveje nye militære strategier og deployeringer i det østlige Europa i strid med den grundlæggende akt fra 1997 mellem NATO og Rusland, hvori NATO forpligtede sig til ikke at foretage yderligere permanente udstationeringer af betydelige kampstyrker i det østlige Europa;

N.     der henviser til, at EU fortsat lukker øjnene for den virkelige situation i Ukraine og ukritisk støtter den ukrainske regering; der henviser til, at EU fortsætter sin sanktionspolitik over for Rusland; der henviser til, at associeringsaftalen EU-Ukraine, som indbefatter en omfattende frihandelsaftale, er blevet undertegnet trods bekymringer og modstand hos store dele af den ukrainske befolkning; der henviser til, at Kommissionen har vedtaget en række konkrete foranstaltninger med henblik på kort- og mellemsigtet bistand til Ukraine;

1.      giver udtryk for alvorlig bekymring over genoptagelsen af militære konfrontationer i det østlige Ukraine; opfordrer på det kraftigste præsidenten, Porosjenko, til at indstille de militære handlinger; opfordrer indtrængende alle parter til at nå til enighed om en øjeblikkelig genindførelse af våbenstilstanden og til ved hjælp af en politisk og diplomatisk proces at arbejde hen imod en definitiv indstilling af volden;

2.      understreger, at den aktuelle dybe politiske krise i Ukraine ikke kan løses ved hjælp af militære midler, men kræver en grundig landsomfattende debat om de nødvendige forfatningsmæssige, politiske og økonomiske reformer og landets geopolitiske orientering;

3.      opfordrer Rusland, EU og USA til at holde op med at puste til konflikten ved at yde politisk og materiel støtte– herunder militær støtte – til parterne i konflikten og til at begynde at bidrage til skabelsen af en ny social pagt mellem landets forskellige dele og i den forbindelse anerkende ukrainsk forskelligartethed som et i hovedsagen positivt element i den ukrainske identitet og til at arbejde hen imod landets territoriale integritet og suverænitet;

4.      opfordrer til en våbenembargo mod alle parter i konflikten og til tilbagetrækning af alle udenlandske militærrådgivere og andet militært personale fra Ukraine;

5.      opfordrer alle involverede parter til at afholde sig fra at fremsætte intolerante udtalelser eller benytte udtryk, der kan tilskynde til had, vold, fjendtligheder, diskrimination eller radikalisering;

6.      støtter styrkelsen af den rolle, som Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) spiller for løsningen på krisen i Ukraine; opfordrer til gennemførelsen af den "køreplan", der er udarbejdet af det schweiziske formandskab og udgør et godt grundlag for at komme ud af krisen ved hjælp af politiske midler;

7.      giver udtryk for sin dybe medfølelse med familierne til de civile ofre for konflikten; fordømmer de alvorlige krænkelser af international humanitær ret på området for militær konflikt, som begge parter har gjort sig skyld i; opfordrer til en uafhængig undersøgelse af alle menneskerettighedskrænkelser og til retsforfølgning af de skyldige;

8.      udtrykker dyb bekymring over den stadig alvorligere humanitære krise i konfliktområderne; opfordrer alle parter i konflikten til at lette internationale organisationers adgang til de områder, der er berørt af sikkerhedsoperationerne, for at gøre det muligt at vurdere og tage fat på befolkningens reelle behov;

9.      opfordrer til, at der foretages en uafhængig og omfattende undersøgelse af alle menneskerettighedskrænkelser, navnlig krigsforbrydelser, af krænkelserne i forbindelse med volden i Odessa den 2. maj 2014 og af krænkelserne i forbindelse med Maidan-protesterne, samt at personer, der begår uretfærdigheder, gøres til genstand for undersøgelser; understreger, at denne proces bør gennemføres på en måde, der sikrer tillid til undersøgelser og retssager, således at de berørte samfund sættes i stand til fuldt ud at acceptere resultaterne af sådanne undersøgelser;

10.    udtrykker dyb bekymring over konsekvenserne af de politikker, som den nye regering vedtog på grundlag af de betingelser, der var blevet fastsat af Den Internationale Valutafond (IMF) og EU; fordømmer det forhold, at man lader den ukrainske befolkning betale for tidligere regeringers forfejlede politik i stedet for at beskatte de ukrainske oligarker;

11.    udtrykker dyb bekymring over Ukraines ustabile energisikkerhedspolitik og dennes konsekvenser for borgerne; opfordrer Rusland og Ukraine til at genoptage et konstruktivt økonomisk samarbejde og energisamarbejde med henblik på at sikre overkommelige energipriser for alle og på ikke at bruge energi og handel som et politisk værktøj;

12.    opfordrer indtrængende ukrainske og internationale politikere til at udvise tilbageholdenhed og til at afholde sig fra at fremsætte udtalelser, der kunne føre til en yderligere eskalering af konflikten; er særdeles bekymret over den propagandakrig, der føres af alle parter; opfordrer alle parter til at sørge for acceptable arbejdsvilkår for journalister og andre mediearbejdere, hvis arbejde har central betydning for en objektiv vurdering af situationen i alle dele af Ukraine;

13.    udtrykker dyb bekymring over den politiske rolle, som stærkt højreorienterede yderliggående nationalister og fremmedfjendske kræfter spiller i ukrainsk politik; fordømmer angrebene på kommunistpartiet samt bestræbelserne på at forbyde det;

14.    udtrykker alvorlig bekymring over den tiltagende politiske konfrontation mellem NATO og Rusland og faren for et nyt våbenkapløb; advarer om, at det kan få farlige konsekvenser for freden og sikkerheden i Europa og verden, hvis der ikke indledes en resultatorienteret dialog;

15.    bemærker, at politikken med at adskille den østlige naboskabspolitik fra udviklingen af ​​forholdet mellem EU og Rusland er slået fejl; understreger behovet for at ændre den østlige naboskabspolitik med henblik på at udvikle et regionalt samarbejde, der ikke udelukker noget land; opfordrer Rusland til at deltage proaktivt i en sådan proces og til at vise sin vilje til at medvirke til gode naboskabspolitikker;

16.    glæder sig over åbningen af en dialog mellem EU, Ukraine og Rusland om foranstaltninger til undgåelse af, at associeringsaftalen EU-Ukraine får negative konsekvenser for samarbejdet mellem Ukraine og Rusland og for toldunionen;

17.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Ukraines parlament og regering samt OSCE’s og Europarådets parlamentariske forsamlinger.