Päätöslauselmaesitys - B8-0056/2014Päätöslauselmaesitys
B8-0056/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Ukrainasta

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2014/2717(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0056/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0056/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0056/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainasta

(2014/2717(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston 15. kesäkuuta 2014 Ukrainan ihmisoikeustilanteesta antaman raportin,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että poliittinen vastakkainasettelu ja sotilaallinen yhteenotto ovat jatkuneet Ukrainassa helmikuusta 2014 lähtien, jolloin Ukrainan presidentti menetti valtansa kuukausia kestäneiden poliittisten levottomuuksien jälkeen;

B.     ottaa huomioon, että useissa Itä-Ukrainan kaupungeissa presidentti Viktor Janukovytšin tultua syrjäytetyksi 21. helmikuuta 2014 ihmiset osoittivat Ukrainan kaakkoisosissa mieltään uutta hallitusta vastaan; ottaa huomioon, että maaliskuun puoliväliin mennessä aluksi itseään ”itsepuolustusyksiköiksi” nimittäneet aseistetut ryhmät olivat vallanneet ja pitivät hallussaan hallintorakennuksia useissa kaupungeissa, erityisesti Donetskissa ja Luhanskissa; toteaa, että näiden ryhmien vaatimukset vaihtelivat Ukrainan liittovaltioksi muuttamisesta omien alueiden erottamiseen muusta Ukrainasta ja edelleen Venäjään liittymiseen;

C.     toteaa, että huhtikuun puolivälissä uuden Ukrainan hallituksen turvallisuuspalvelu ja sisäministeriö aloittivat sotatoimet, joita hallitus nimitti terrorismin torjuntaoperaatioksi, ensin Donetskin ja sitten Luhanskin alueella; toteaa, että Ukrainan hallituksen sotatoimet voimistuivat aikaistettujen presidentinvaalien jälkeen vastoin juuri valitun presidentti Porošenkon vaalikampanjan aikana antamia lupauksia konfliktin lieventämisestä;

D.     toteaa, että molemmat osapuolet rikkoivat useaan otteeseen kymmenen päivän tulitaukoa eivätkä koskaan saaneet vauhtiin prosessia väkivaltaisuuksien lopettamiseksi; toteaa, että presidentti Porošenko päätti aloittaa Ukrainan kaakkoisalueille suunnatut sotilasiskut uudelleen kesäkuun 30. päivänä 2014;

E.     ottaa huomioon, että yhä useammin asuinalueet, sairaalat ja kaupunkien infrastruktuuri, mukaan lukien vesi- ja sähkölaitokset sekä koulut, ovat Ukrainan armeijan, kansalliskaartin ja muiden aseistettujen joukkojen sotatoimien kohteina; ottaa huomioon, että 15. kesäkuuta 2014 julkaistun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raportin mukaan 356 ihmistä – näiden joukossa 257 siviiliä, mukaan lukien 14 lasta – on surmattu Ukrainan hallituksen aloitettua sotatoimensa Donetskin ja Luhanskin alueiden itäosissa; ottaa huomioon, että piiritetyissä kaupungeissa on pulaa elintarvikkeista, vedestä ja lääkkeistä; toteaa, että maamiinojen ja fosforipommien käytöstä on olemassa näyttöä; ottaa huomioon, että YK:n tietojen mukaan noin 160 000 pakolaista on paennut taisteluja; toteaa, että valtion valmiuksissa suojella maan sisäisiä pakolaisia on YK:n mukaan huomattavia puutteita;

F.     katsoo, että Ukrainassa meneillään olevan konfliktin tärkeimpiä syitä ovat ratkaisemattomat sisäiset ongelmat; toteaa, että valtion ja yhteiskunnan väliset suhteet ovat Ukrainassa hyvin heikot; toteaa, että Ukrainan politiikkaa hallitsevat oligarkit ja että öljy- ja kaasukaupan harjoittajista tulee ministereitä ja Ukrainan tärkeimpien instituutioiden pääjohtajia ja johtajia; katsoo, että tärkeimmät valtiolliset ja demokraattiset instituutiot, kuten parlamentti, oikeuslaitos ja valtionhallinnon toimeenpaneva osa, eivät täytä perustehtäviään, joita ovat Ukrainan yhteiskunnan etujen asianmukainen edustaminen, puolustaminen ja hallinnoiminen; ottaa huomioon, että korruptio on laajalle levinnyttä; toteaa, että OECD:n tuoreen raportin mukaan alueiden väliset erot ovat suuret OECD:n mittapuulla laskettuna ja kasvavat jatkuvasti; ottaa huomioon, että inhimillisen kehityksen indeksi heikkeni useimmilla Ukrainan alueilla vuosina 2000–2010; toteaa, että aluetason hallitukset ovat usein hyvin riippuvaisia keskushallinnon tuista, joiden jakamista ne pitävät sekä vaikeasti ennakoitavana että avoimuudeltaan puutteellisena; toteaa, että hallitukset ja parlamentit ovat lietsoneet Ukrainan yhteiskunnan eri osien välillä esiintyvää epäluottamusta ja vihaa tekemällä kiisteltyjä kieltä, historiaa ja kansainvälisiä suhteita koskevia päätöksiä; toteaa, etteivät viimeaikaiset poliittiset muutokset ole ratkaisseet yhtäkään näistä ongelmista;

G.     katsoo, että äärioikeistolaisten, jyrkästi kansallismielisten ja muukalaisvihamielisten poliitikkojen edustuksen määrä Ukrainan uudessa hallituksessa on hyvin huolestuttava; toteaa, ettei uusi hallitus ole saanut hillittyä pahamaineista Oikeaa sektoria; ottaa huomioon, että Ukrainan kommunistiseen puolueeseen, joka on ehdottanut ohjelmaa Ukrainan yhtenäisyyden säilyttämiseksi samalla kaikkien sen kansalaisten oikeuksia suojellen, kohdistetaan väkivaltaisia tukahduttamistoimia ja että puolueen kieltäminen lailla on pantu alulle ja että se on äskettäin haastettu oikeuteen;

H.     ottaa huomioon, että käynnissä on Ukrainan, länsimaiden ja Venäjän välinen propagandasota ja että se tekee puolueettoman tiedon saamisen Ukrainan tilanteesta äärimmäisen vaikeaksi; ottaa huomioon, että kuusi toimittajaa on surmattu ja lukuisia pidätetty, heidän kimppuunsa on hyökätty ja heitä on ahdisteltu; ottaa huomioon, että hallitukseen kriittisesti suhtautuviin tiedotusvälineisiin, esimerkiksi Multimedia Invest Group ‑yhtiöön, kohdistetaan syrjintää;

I.      toteaa, että YK:n äskettäin julkistaman raportin mukaan Ukrainan köyhyysaste oli vuoden 2014 alussa noin 25 prosenttia ja että 11 miljoonaa ihmistä elää huonommissa oloissa kuin paikalliset sosiaaliset normit edellyttäisivät; toteaa, että Maidan-liikkeen sosioekonomisten vaatimusten tilalle on tullut uuden hallituksen uusliberaali ohjelma, jossa pannaan täytäntöön Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) lainaehtoja – keskeisiä energiatukia leikataan, julkisia virkoja vähennetään, julkisen sektorin eläkkeitä leikataan ja sosiaaliturvaa heikennetään merkittävästi, ja näillä toimilla on vakavia vaikutuksia Ukrainan yhteiskunnan heikoimmassa asemassa oleviin väestönosiin; ottaa huomioon, että meneillään oleva sotilaallinen konflikti on pahentanut tilannetta entisestään; ottaa huomioon, että elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet 8,2 prosenttia vuoden 2013 tasosta, mikä on ajanut monet kotitaloudet Ukrainassa sosioekonomiseen kriisiin;

J.      toteaa, että toukokuussa 2014 kotimaan asiakkailta perittävät kaasun hinnat nousivat 50 prosenttia ja alueellisilta kaukolämpöyhtiöiltä perittävät hinnat 40 prosenttia ja että lisäkorotuksia on tulossa vuoteen 2018 asti; katsoo, että sen sijaan, että molemmat osapuolet neuvottelisivat Venäjän ja Ukrainan tekemien sopimusten täytäntöönpanoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi, ne syventävät kaasukiistaa, mikä lisää pelkoa ja kiihkoa Ukrainan väestön keskuudessa;

K.     ottaa huomioon, että Yhdysvallat, EU:n ja Naton jäsenvaltiot sekä Venäjä myötävaikuttavat konfliktiin antamalla merkittävää poliittista ja aineellista apua, sotilaallinen apu mukaan lukien, konfliktin molemmille osapuolille;

L.     toteaa, että Yhdysvallat reagoi Ukrainan kriisiin hyväksymällä Itä-Euroopassa maalla, merellä ja ilmassa toteutettavien sotaharjoitusten ohjelman, jonka kustannukset ovat miljardi dollaria; ottaa huomioon, että äskettäin valittu presidentti Porošenko on allekirjoittanut Yhdysvaltojen ja Ukrainan sotilaallista yhteistyötä koskevan sopimuksen, joka tarjoaa perustan Yhdysvaltojen neuvonantajien tiiviille osallistumiselle Ukrainan hallituksen sotatoimiin sekä armeijan ja koko turvallisuusalan nykyaikaistamiseen ja uudistamiseen;

M.    toteaa, että Nato väärinkäyttää Ukrainan kriisiä oman elpymisensä hyväksi ja luodakseen uuden vastakkainasettelun suhteessa Venäjään, että se on lisännyt sotatoimiaan Itä-Euroopan maissa ja että se aikoo harkita syyskuun 2014 huippukokouksessaan uusia sotilaallisia strategioita ja asevoimien sijoittamisia Itä‑Eurooppaan vastoin vuonna 1997 tehtyä Naton ja Venäjän perussopimusta, jossa Nato sitoutui siihen, ettei se sijoita lisää merkittäviä taistelujoukkoja pysyvästi Itä‑Eurooppaan;

N.     toteaa, ettei EU vieläkään näe todellista tilannetta Ukrainassa, vaan se tukee kritiikittömästi Ukrainan hallitusta; ottaa huomioon, että EU jatkaa Venäjän vastaista pakotepolitiikkaansa; toteaa, että EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus, johon sisältyy laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskeva sopimus, on allekirjoitettu huolimatta Ukrainan väestön valtaosan ilmaisemasta huolesta ja vastustuksesta; ottaa huomioon, että komissio on hyväksynyt joukon konkreettisia toimia Ukrainan tukemiseksi lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä;

1.      ilmaisee vakavan huolestumisensa sotilaallisen yhteenoton alkamisesta uudelleen Itä-Ukrainassa; vetoaa voimakkaasti presidentti Porošenkoon sotatoimien lopettamiseksi; kehottaa kaikkia osapuolia pikaisesti hyväksymään tulitauon palauttamisen ja tekemään työtä väkivaltaisuuksien lopulliseksi lakkauttamiseksi poliittisen ja diplomaattisen prosessin avulla;

2.      painottaa, että nykyistä syvää poliittista kriisiä Ukrainassa ei voida ratkaista sotilaallisin keinoin, vaan tarvitaan syvällekäyvää maanlaajuista keskustelua tarvittavista perustuslakia koskevista sekä poliittisista ja taloudellisista uudistuksista ja maan geopoliittisesta suuntautumisesta;

3.      kehottaa Venäjää, EU:ta ja Yhdysvaltoja lopettamaan konfliktin lietsomisen sillä, että ne toimittavat konfliktin osapuolille poliittista ja aineellista apua, johon sisältyy myös sotilaallinen apu, ja aloittamaan osallistumisen sellaisen maan eri osien välisen uuden yhteiskuntasopimuksen laatimiseen, jossa tunnustetaan Ukrainan moninaisuus ukrainalaisen identiteetin suuressa määrin myönteisenä osatekijänä, sekä tekemään työtä maan alueellisen koskemattomuuden ja suvereniteetin hyväksi;

4.      kehottaa saattamaan voimaan kaikkia konfliktin osapuolia koskevan asevientikiellon ja vetämään Ukrainasta pois kaikki ulkomaiset sotilaalliset neuvonantajat ja muun sotilashenkilöstön;

5.      kehottaa kaikkia sidosryhmiä pidättymään suvaitsemattomuutta edistävien viestien ja vihaa, väkivaltaa, vihollisuuksia, syrjintää tai radikalisoitumista mahdollisesti lietsovien ilmaisujen käytöstä;

6.      puoltaa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) roolin vahvistamista Ukrainan kriisin ratkaisussa; kehottaa panemaan täytäntöön puheenjohtajavaltio Sveitsin laatiman etenemissuunnitelman, joka muodostaa hyvän perustan kriisin lopettamiselle poliittisin keinoin;

7.      ilmaisee syvän myötätuntonsa konfliktin siviiliuhrien omaisille; tuomitsee kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakavat loukkaukset, joihin molemmat osapuolet ovat syyllistyneet sotilaallisen konfliktin alueilla; kehottaa suorittamaan riippumattoman tutkinnan kaikista ihmisoikeusloukkauksista ja saattamaan niistä vastuussa olevat oikeuden eteen;

8.      ilmaisee vakavan huolensa humanitaarisen kriisin pahenemisesta konfliktialueilla; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia helpottamaan kansainvälisten järjestöjen pääsyä turvallisuusoperaatioiden alaisille alueille, jotta väestön todelliset tarpeet voidaan arvioida ja niistä voidaan huolehtia;

9.      kehottaa suorittamaan riippumattoman ja kattavan tutkinnan, joka kohdistuu kaikkiin ihmisoikeusloukkauksiin ja erityisesti sotarikoksiin sekä Odessan väkivaltaisuuksiin 2. toukokuuta 2014 ja Maidan-aukion mielenosoituksiin liittyviin rikoksiin, sekä vääryyksiin syyllistyneiden henkilöiden tutkinnan; korostaa, että tämä prosessi olisi vietävä läpi siten, että varmistetaan tutkintaa ja oikeudenkäyntejä kohtaan tunnettu luottamus ja annetaan kärsineille yhteisöille näin mahdollisuudet tällaisen tutkinnan tulosten täydelliseen hyväksymiseen;

10.    ilmaisee vakavan huolestumisensa niiden toimien vaikutuksista, jotka uusi hallitus päätti toteuttaa Kansainvälisen valuuttarahaston ja EU:n asettamien ehtojen mukaisesti; pitää tuomittavana, että Ukrainan kansanosien on maksettava edellisten hallitusten epäonnistumisista sen sijaan, että Ukrainan oligarkit vaadittaisiin tilille;

11.    on hyvin huolestunut Ukrainan epävakaasta politiikasta energiavarmuuden alalla ja sen seurauksista kansalaisille; kehottaa Venäjää ja Ukrainaa aloittamaan jälleen rakentavan taloudellisen ja energia-alan yhteistyön varmistaakseen kaikille kohtuulliset energiahinnat sekä pidättymään energian ja kaupan käyttämisestä politiikan välineinä;

12.    kehottaa Ukrainan poliitikkoja ja kansainvälisiä poliitikkoja toimimaan maltillisesti ja pidättymään lausunnoista, jotka voisivat kärjistää konfliktia; on erittäin huolestunut kaikkien osapuolten käymästä propagandasodasta; kehottaa kaikkia osapuolia luomaan tarvittavat edellytykset toimittajille ja muille tiedotusvälineiden työtekijöille, joiden työ on erittäin tärkeää tilanteen puolueettoman arvioinnin mahdollistamiseksi kaikkialla Ukrainassa;

13.    ilmaisee vakavan huolensa äärioikeistolaisten, jyrkästi kansallismielisten ja muukalaisvihamielisten voimien poliittisesta roolista Ukrainan poliittisessa elämässä; tuomitsee kommunistiseen puolueeseen kohdistetut hyökkäykset sekä yritykset kieltää se lailla;

14.    ilmaisee vakavan huolensa Naton ja Venäjän välisestä voimistuvasta poliittisesta vastakkainasettelusta ja uuden kilpavarustelun vaarasta; varoittaa, että tuloshakuisen vuoropuhelun käynnistämättä jättämisellä voi olla vaarallisia seurauksia rauhalle ja turvallisuudelle Euroopassa ja maailmassa;

15.    toteaa, että toimintalinja, jossa itäinen naapuruuspolitiikka on erotettu EU:n ja Venäjän suhteiden kehittämisestä, on epäonnistunut; korostaa, että itäinen naapuruuspolitiikka on suunniteltava uudelleen siten, että pyritään kehittämään alueellista yhteistyötä, jonka ulkopuolelle ei suljeta yhtään maata; kehottaa Venäjää osallistumaan ennakoivasti tällaiseen prosessiin ja osoittamaan halukkuutensa olla mukana hyvän naapuruuspolitiikan harjoittamisessa;

16.    pitää myönteisenä vuoropuhelun aloittamista EU:n, Ukrainan ja Venäjän välillä toimista, joilla vältetään EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksesta aiheutuvia, Ukrainan ja Venäjän yhteistyöhön ja tulliliittoon kohdistuvia kielteisiä seurauksia;

17.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Ukrainan hallitukselle ja parlamentille sekä Etyjin ja Euroopan neuvoston parlamentaarisille yleiskokouksille.