Предложение за резолюция - B8-0057/2014Предложение за резолюция
B8-0057/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Украйна

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Йоханес Корнелис ван Бален, Ги Верхофстад, Петрас Аущревичюс, Анеми Нейтс-Ойтебрук, Мариел дьо Сарнез, Маритйе Схаке, Луи Мишел, Александър Граф Ламбсдорф, Фернандо Маура Барандиаран, Жан-Мари Кавада, Антанас Гуога, Шарл Гьоренс, Натали Гризбек, Гербен-Ян Гербранди от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0025/2014

Процедура : 2014/2717(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0057/2014
Внесени текстове :
B8-0057/2014
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0057/2014

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Украйна

(2014/2717(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно Европейската политика за съседство, относно Източното партньорство и относно Украйна, по-специално резолюцията си от 27 февруари 2014 г. относно положението в Украйна[1], резолюцията си от 13 март 2014 г. относно руското нашествие в Украйна[2] и резолюцията си от 17 април 2014 г. относно руския натиск върху държавите от Източното партньорство, и по-специално относно дестабилизирането на Източна Украйна[3] ,,

–       като взе предвид резултата от президентските избори в Украйна, произведени на 25 май 2014 г. и предварителните заключения на наблюдателката мисия на ОССЕ, в които се посочва, че изборите са били добре организирани, с високо избирателно участие и „ясният ангажимент на управляващите да произведат истински избори, които в основната си част съответстват на международните ангажименти и зачитат основните свободи в п—голямата част от страната“, въпреки напрежението в източната част на Украйна,

–       като взе предвид предприетите от президента Порошенко инициативи и действия с цел възстановяване на мира и реда в Украйна, въз основа по-конкретно на неговия мирен план от 14 точки,

–       като взе предвид подписването на 27 май 2014 г. на заключителните разпоредби от Споразумението за асоцииране с Украйна и Споразумението за задълбочена и всеобхватна свободна търговия,

–       като взе предвид заключенията относно Украйна на Съвета по външни работи от 23 юни 2014 г. и заключенията на Европейския съвет от 27 юни 2014 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че руската окупация и незаконното анексиране на Крим, както и продължаващите бунтове и насилие, подкрепяни от Русия, представляват огромно предизвикателство за целостта на Украйна, човешка трагедия за жертвите и засегнатите лица, и тежка криза със сигурността за целия европейски континент;

Б.     като има предвид, че счита, че руската окупация и анексиране на Крим нарушават международното право и международните задължения на Русия, произтичащи от Устава на ООН, Заключителния акт от Хелзинки, Устава на Съвета на Европа и Меморандума от Будапеща от 1994 г. относно гаранциите за сигурност, както и на двустранните задължения в рамките на двустранния договор за приятелство, сътрудничество и партньорство от 1997 г.;

В.     като има предвид, че Европейският съюз, както и преобладаващата част от международната общност, не е признал и няма да признае незаконното анексиране на Крим от Русия, извършено чрез военни средства;

Г.     като има предвид, че сепаратистките бунтове и насилие в източните райони на Украйна, по-конкретно в районите на Луганск, Донецк и Харков, донякъде се дължат на вътрешното разделение на Украйна, което е стимулирано и отвън, чрез целенасочена стратегия от страна на Русия за подкопаване на авторитета на украинското правителство, за съдействие и подкрепа на сепаратистите, както пряко, така и косвено, не на последно място чрез остри изказвания, враждебни изявления и неточно отразяване на събитията;

Д.     като има предвид, че неотдавнашното подновяване на преките разговори между украинското правителство и ръководството на Русия, породиха надежда, че е възможно намирането на дипломатическо решение за прекратяване на настоящето насилие и предотвратяване на ескалирането на конфликт, който би довел до пагубни последици не само за Украйна, но също и за Европейския съюз и за Руската федерация;

Е.     като има предвид, че едностранно обявеното от украинското правителство прекратяване на огъня не среща подкрепа сред сепаритистите;

1.      потвърждава твърдото осъждане на руското нашествие и анексиране на Крим, които категорично нарушават Устава на ООН, Заключителния акт от Хелзинки на ОССЕ, Статута на Съвета на Европа, Меморандума от Будапеща относно гаранциите за сигурност от 1994 г., двустранния договор за приятелство, сътрудничество и партньорство, подписан през 1997 г., и Споразумението относно статута и условията за присъствието на руския черноморски флот на територията на Украйна; счита, че предприетите от Русия действия заплашват сигурността и стабилността на европейския континент като цяло;

2.      приветства мирния план от 14 точки, представен от президента Порошенко и неговата визия за по-децентрализирана форма на управление на Украйна като основа за преодоляване на вътрешното разделение на страната и прекратяване на сепаратисткото насилие в източната част на Украйна;

3.      отбелязва, че неотдавна украинските военни сили и силите за сигурност постигнаха напредък във възстановяването на правото и реда в редица ключови градове в източна Украйна; изразява дълбоко съжаление по повод произлязлата загуба на човешки живот, но подчертава, че украинските органи са изцяло в правото си и носят пълна отговорност за предприемане на действия; призовава всички страни да направят всичко възможно за защита на цивилното население;

4.      изразява категорична подкрепа за цялостно възобновяване на преговорите между всички страни, които следва да се основават на президентския мирен план и да доведат до споразумение за прекратяване на огъня, което да се спазва изцяло от всички страни; приветства активното участие на френския и германския външни министри в неотдавнашните дипломатически усилия за постигане на решение, като изразява съжаление по повод правещото впечатление отсъствие на върховния представител;

5.      приветства също така декларацията на президента на Русия за принципна подкрепа на мирния план, както и решението на Съвета на федерацията да отмени разрешението за използване на въоръжените сили на Русия за военна намеса в Украйна; изразява надежда, че допълнителни мерки от руска страна за намаляване на ескалацията на конфликта ще последват посоченото решение, по-конкретно и като приоритет, чрез спиране на потока през граница по посока на Украйна на нелегални бойци, оръжие и екипировка, както и чрез активното използване на влиянието й върху нелегалните въоръжени групи в източна Украйна за спиране на насилието и предаване на притежаваното от тях оръжие; очаква постигането на осезаем напредък без по-нататъшно забавяне по четирите стъпки, посочени в заключенията на Европейския съвет от 27 юни 2014 г.;

6.      очаква Върховната Рада бързо да приеме предвидените в президентския план конституционни промени, по-конкретно по отношение на укрепването на местното самоуправление и новото законодателство относно използването на езиците; подчертава факта, че новият закон относно използването на езиците следва да съответства на най-високите международни и европейски стандарти;

7.      настоятелно призовава украинското правителство да спази ангажимента си и при предстоящото изменение на Кодекса на труда изрично да забрани дискриминацията въз основа на сексуална ориентация;

8.      изразява съжаление по повод забавянето в разполагане на мисия за полиция, законност и ред по линия на ОПСО в Украйна, която беше предложена първоначално през април и впоследствие бе обсъдена в рамките на състоялия се на 23 юни 2014 г. Съвет по външни работи; очаква през лятото да бъде възможно разполагането на мисията без необосновано забавяне;

9.      призовава за освобождаването на всички лица, незаконно задържани от сепаратистите и подчертава факта, че специалната наблюдателка мисия на ОССЕ трябва да разполага с неограничен достъп до всички райони на Украйна, за да има възможност да допринесе за прекратяване на огъня и намирането на политическо решение на конфликта;

10.    подчертава, че всички страни трябва да се въздържат от изявления и реторика, които могат допълнително да усложнят конфликта; подчертава факта, че проблемите, пред които е изправена Украйна не могат да бъдат разрешени единствено чрез военни средства;

11.    отбелязва със задоволство, че на 27 юни 2014 г. Европейският съвет подчерта готовността си „да се събере отново по всяко време с оглед на допълнителни съществени ограничителни мерки“ и подчертава факта, че засега отношенията между ЕС и Русия не могат да се развиват по старому; очаква Съветът да разшири обхвата и мащаба на санкциите, ако и когато това е необходимо, и да продължи наложените вече санкции; отбелязва със загриженост, че в програмата на италианското председателство Русия е посочена единствено като „стратегически партньор“, без да се споменава настоящата криза в отношенията между ЕС и Русия;

12.    изцяло подкрепя предоставянето на подкрепа от ЕС на Украйна в размер на 750 милиона евро, както и усилията за осигуряване на допълнителна финансова подкрепа на състоялото се на 8 юли 2014 г. заседание на високо равнище за координиране на донорите;

13.    припомня на украинското правителство и на всички политически партии и личности неотложната необходимост от извършването на икономически и политически реформи; изтъква, че вътрешните реформи следва да се предприемат не само в резултат от натиск от външните донори, но следва да се основават на солидна подкрепа от гражданите за създаване на устойчива икономика и социални възможности чрез модернизирането на страната;

14.    приветства решението за забрана на вноса от Крим и Севастопол на стоки, които не притежават украински сертификат и насърчава други страни да въведат подобни мерки;

15.    призовава Комисията да продължи посредническите си усилия за постигане на споразумение между Газпром и украинското правителство относно цените на газта; подчертава, че използването на енергийните ресурси като инструмент за водене на външна политика подкопава в дългосрочен план авторитета на Русия като надежден търговски партньор на ЕС, както и че по-нататъшните мерки за намаляване на зависимостта на ЕС от руския газ трябва да имат приоритетен характер;

16.    подчертава факта, че руските резерви по отношение на процеса на асоцииране към ЕС на Украйна и други източни партньори трябва да бъдат надлежно изяснени, така че да бъдат преодолени неоснователни страхове от ново геополитическо разделение на европейския континент; посочва, че всяка държава има право на свой собствен политически избор, но че ангажиментът на ЕС към източните партньорски държави цели разширяване на просперитета и увеличаване на политическата стабилност, от което в крайна сметка ще има полза и Руската федерация;

17.    призовава държавите членки да се заемат бързо с процеса на ратифициране на Споразумението за асоцииране на Украйна и подчертава значението на цялостното му прилагане;

18.    призовава бъдещата Комисия да превърне в основен приоритет необходимостта от цялостно преразглеждане на политиката на съседство, която следва да се фокусиран върху предоставянето на конкретни и осезаеми резултати по отношение на търговията, движението на хора и политическата стабилност;

19.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите членки, на изпълняващия длъжността президент, правителството и парламента на Украйна, на Съвета на Европа и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.