Päätöslauselmaesitys - B8-0057/2014Päätöslauselmaesitys
B8-0057/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Ukrainan tilanteesta

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0025/2014

Menettely : 2014/2717(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0057/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0057/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0057/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainan tilanteesta

(2014/2717(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Euroopan naapuruuspolitiikasta, itäisestä kumppanuudesta ja Ukrainasta, erityisesti 27. helmikuuta 2014 Ukrainan tilanteesta antamansa päätöslauselman[1], 13. maaliskuuta 2014 Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan antamansa päätöslauselman[2] sekä 17. huhtikuuta 2014 Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistamasta painostuksesta ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttamisesta antamansa päätöslauselman[3],

–       ottaa huomioon 25. toukokuuta 2014 pidettyjen Ukrainan presidentinvaalien tuloksen sekä Etyjin vaalitarkkailuvaltuuskunnan alustavat päätelmät, joiden mukaan vaalit olivat hyvin järjestetyt, äänestysvilkkaus oli huomattava ja viranomaiset osoittivat selkeää halua noudattaa vaaleissa pitkälti kansainvälisiä sitoumuksia ja kunnioittaa perusoikeuksia suurimmassa osassa maata huolimatta jännitteistä Ukrainan itäosassa,

–       ottaa huomioon presidentti Porošenkon toteuttamat aloitteet ja toimenpiteet, joiden tavoitteena on ollut rauhan ja järjestyksen palauttaminen Ukrainaan ja jotka ovat perustuneet erityisesti hänen 14 kohtaa sisältävään rauhansuunnitelmaansa,

–       ottaa huomioon EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen sekä pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen lopullisten osien allekirjoittamisen 27. toukokuuta 2014,

–       ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 23. kesäkuuta 2014 ja Eurooppa-neuvoston 27. kesäkuuta 2014 hyväksymät päätelmät Ukrainasta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Krimin miehitys ja sen laiton liittäminen Venäjään sekä jatkuvat levottomuudet ja väkivallanteot, joita Venäjä on tukenut, ovat merkittävä haaste Ukrainan yhtenäisyydelle, inhimillinen tragedia konfliktin uhreille ja ihmisille, joita se koettelee, sekä koko Eurooppaa ravisuttava turvallisuuskriisi;

B.     katsoo, että miehittämällä Krimin ja liittämällä sen itseensä Venäjä on rikkonut räikeästi kansainvälisiä oikeuksia ja omia kansainvälisiä sitoumuksiaan, jotka johtuvat YK:n peruskirjasta, Helsingin päätösasiakirjasta, Euroopan neuvoston perussäännöstä ja turvatakuita koskevasta vuoden 1994 Budapestin muistiosta, sekä kahdenvälisiä velvoitteitaan, jotka johtuvat vuoden 1997 kahdenvälisestä ystävyys-, yhteistyö- ja kumppanuussopimuksesta;

C.     toteaa, että Euroopan unioni ja kansainvälisen yhteisön suuri enemmistö ei ole tunnustanut eikä aio tunnustaa Krimin aluetta, jonka Venäjä on laittomasti liittänyt itseensä sotilaallisin keinoin;

D.     toteaa, että separatistinen liikehdintä ja väkivalta Ukrainan itäosissa, erityisesti Luhanskin, Donetskin ja Harkovan alueilla, johtuvat osittain Ukrainan sisäisistä jakolinjoista, joita Venäjä on kuitenkin lietsonut ulkoapäin mielivaltaisella strategiallaan, jolla se pyrkii heikentämään Ukrainan hallituksen valtaa sekä avustamaan ja tukemaan separatisteja suoraan ja epäsuoraan, turvautumalla erityisesti karkeaan retoriikkaan, vihamielisiin lausuntoihin sekä tekaistuihin uutissisältöihin;

E.     katsoo, että Ukrainan hallituksen ja Venäjän johdon välisten neuvottelujen aloittaminen uudelleen antaa toivoa siitä, että jatkuvat väkivaltaisuudet voidaan ratkaista diplomaattisesti ja estää näin konfliktin kärjistyminen, jolla olisi vakavia seurauksia paitsi Ukrainalle myös koko Euroopan unionille ja Venäjän federaatiolle;

F.     toteaa, että Ukrainan hallituksen yksipuolisesti julistama tulitauko ei saanut tukea separatisteilta;

1.      toteaa jälleen kerran tuomitsevansa jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Krimille ja Krimin liittämisen Venäjään ja toteaa, että näillä toimilla rikotaan selvästi YK:n peruskirjaa, Etyjin Helsingin päätösasiakirjaa, Euroopan neuvoston perussääntöä, turvatakuita koskevaa vuoden 1994 Budapestin muistiota, vuoden 1997 kahdenvälistä ystävyys-, yhteistyö- ja kumppanuussopimusta sekä vuoden 1997 sopimusta Venäjän Mustanmeren-laivaston asemasta ja läsnäolon ehdoista Ukrainan alueella; katsoo, että Venäjän toteuttamat toimet uhkaavat koko Euroopan turvallisuutta ja vakautta;

2.      pitää myönteisenä presidentti Porošenkon esittämää neljäntoista kohdan rauhansuunnitelmaa ja hänen visiotaan Ukrainan nykyistä hajautetummasta hallinnosta, jonka pohjalta maan sisäinen jakautuminen voitaisiin ratkaista ja jonka avulla separatistinen väkivalta saataisiin loppumaan Ukrainan itäosassa;

3.      panee merkille, että Ukrainan asevoimat ja turvallisuusjoukot ovat viime aikoina edistyneet lain ja järjestyksen palauttamisessa monissa Itä-Ukrainan kaupungeissa; pitää erittäin valitettavana, että siihen on liittynyt ihmishenkien menetyksiä, mutta korostaa, että Ukrainan viranomaisilla on täydet lailliset oikeudet ja velvollisuudet toimia; kehottaa kaikkia osapuolia tekemään parhaansa siviiliväestön suojelemiseksi;

4.      kannattaa voimakkaasti täysimittaisten neuvottelujen käynnistämistä uudelleen kaikkien osapuolten välillä ja katsoo, että neuvottelujen perustana olisi käytettävä presidentin rauhansuunnitelmaa ja niiden olisi johdettava sopimukseen tulitauosta, jota kaikkien osapuolten olisi noudatettava kaikilta osin; pitää myönteisenä Ranskan ja Saksan ulkoministereiden aktiivista osallistumista ratkaisuun tähtääviin diplomaattisiin toimiin ja pitää samalla erittäin valitettavana, että komission ja EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan poissaolo niistä ei ole jäänyt huomaamatta;

5.      pitää niin ikään myönteisenä Venäjän presidentin ilmoitusta rauhansuunnitelman periaatteellisesta tukemisesta ja liittoneuvoston päätöstä, jolla peruutetaan lupa käyttää Venäjän joukkoja sotilaalliseen väliintuloon Ukrainassa; toivoo tämän päätöksen lisäksi Venäjältä lisätoimenpiteitä konfliktin rauhoittamiseksi: erityisesti ja ensi sijassa toimenpiteitä, joilla pysäytetään laittomien sotilaiden, aseiden ja muiden tarvikkeiden Ukrainan rajan yli kulkeva virta; korostaa, että Venäjän on myös aktiivisesti käytettävä vaikutusvaltaansa Itä-Ukrainan laittomiin aseistettuihin ryhmiin, jotta ne laskisivat aseensa ja väkivaltaisuudet saataisiin loppumaan; ottaa huomioon 27. kesäkuuta 2014 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmissä määritetyt toimenpiteet ja odottaa, että niiden toteuttamisessa saavutetaan konkreettista edistystä ilman lisäviivytyksiä;

6.      odottaa, että Ukrainan parlamentti hyväksyy ripeästi presidentin rauhansuunnitelmassa kaavaillut perustuslailliset muutokset ja erityisesti ne, jotka koskevat paikallishallinnon vahvistamista sekä uutta lainsäädäntöä kielten käytöstä; korostaa, että kielten käyttöä koskevan uuden lainsäädännön olisi täytettävä korkeimmat kansainväliset ja eurooppalaiset vaatimukset;

7.      kehottaa Ukrainan hallitusta täyttämään lupauksensa ja kieltämään yksiselitteisesti seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän työlainsäädännön tulevan uudistamisen yhteydessä;

8.        pitää valitettavana viivästystä Ukrainaan suuntautuvan YUTP:n poliisi-, oikeus- ja järjestysoperaation käynnistämisessä, jota ehdotettiin alun perin jo huhtikuussa ja josta neuvoteltiin edelleen 23. kesäkuuta 2014 pidetyssä ulkoasiainneuvoston istunnossa; odottaa, että operaatio käynnistyy ilman lisäviivästyksiä kesän aikana;

9.      vaatii, että kaikki separatistien laittomasti pidättämät henkilöt vapautetaan, ja korostaa, että Etyjin erityistarkkailuoperaation edustajilla on oltava rajoittamaton pääsy kaikkiin Ukrainan osiin, jotta he voivat edesauttaa tulitauon sekä konfliktin poliittisen ratkaisun aikaansaamista;

10.    korostaa, että kaikkien osapuolten on vältettävä lausuntoja ja retoriikkaa, joiden seurauksena konflikti voi syventyä entisestään; korostaa, että Ukrainan ongelmat eivät ole ratkaistavissa yksinomaan sotilaallisin keinoin;

11.    panee tyytyväisenä merkille, että 27. kesäkuuta 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston jäsenet korostivat halukkuuttaan kokoontua milloin tahansa uudelleen laatiakseen lisää rajoittavia toimenpiteitä, ja korostaa, että toistaiseksi EU:n ja Venäjän suhteita ei voida jatkaa entiseen tapaan; odottaa neuvoston laajentavan pakotteiden soveltamisalaa ja laajuutta mikäli ja kun siihen on tarvetta sekä jatkamaan nykyisten pakotteiden voimassaoloa; panee huolestuneena merkille, että puheenjohtajavaltio Italian ohjelmassa Venäjään viitataan yksinomaan strategisena kumppanina, eikä EU:n ja Venäjän suhteiden nykyistä kriisiä mainita lainkaan;

12.    antaa täyden tukensa sille, että EU antaa Ukrainalle 750 miljoonaa euroa tukea, ja kannattaa taloudellisen lisätuen antamiseen tähtääviä toimenpiteitä, joista oli kyse Brysselissä 8. heinäkuuta 2014 pidetyssä avunantajien korkean tason koordinointikokouksessa;

13.    muistuttaa Ukrainan hallitusta ja kaikkia poliittisia puolueita ja toimijoita siitä, että maassa on toteutettava kiireesti taloudellisia ja poliittisia uudistuksia; huomauttaa, että kansallisia uudistuksia ei pitäisi käynnistää ainoastaan ulkoisten avunantajien painostuksesta vaan kansalaisten vahva kannatus olisi saatava niiden taakse kestävien taloudellisten ja sosiaalisten mahdollisuuksien luomiseksi maata nykyaikaistamalla;

14.    pitää myönteisenä päätöstä kieltää sellaisten hyödykkeiden vieminen Krimin ja Sevastopolin alueelta, joissa ei ole ukrainalaista sertifikaattia, ja kannustaa muita maita ottamaan käyttöön vastaavia toimia;

15.    kehottaa komissiota jatkamaan toimia kaasun hintoja koskevan sopimuksen aikaansaamiseksi Gazpromin ja Ukrainan hallituksen välille; painottaa, että energiavarojen käyttö ulkopolitiikan välineenä heikentää pitkällä aikavälillä Venäjän uskottavuutta EU:n luotettavana kauppakumppanina, ja korostaa, että etusijalle on asetettava lisätoimenpiteet, joilla vähennetään EU:n riippuvuutta Venäjän kaasusta;

16.    korostaa, että Venäjän huolenaiheet, jotka koskevat Ukrainan ja muiden itäisten naapurien EU-assosiaatioprosessia, on selvitettävä kunnolla, jotta voidaan lieventää perusteettomia pelkoja uusien geopoliittisten jakolinjojen syntymisestä Euroopan maaperällä; korostaa, että jokaisella maalla on täysi oikeus tehdä omat poliittiset valintansa ja että EU:n yhteistyöllä itäisten kumppanien kanssa pyritään levittämään hyvinvointia ja lisäämään poliittista vakautta, josta myös Venäjän federaatio lopulta hyötyy;

17.    kehottaa EU:n jäsenvaltioita ratifioimaan ripeästi Ukrainan assosiaatiosopimuksen ja korostaa sen täysimääräisen täytäntöönpanon merkitystä;

18.    kehottaa tulevaa komissiota asettamaan ensisijaiseksi tavoitteeksi tarpeen tarkastella uudelleen naapuruspolitiikkaa, jossa olisi keskityttävä konkreettisten ja kouriintuntuvien tulosten aikaansaamiseen kaupankäynnin, ihmisten liikkumisen sekä poliittisen vakauden alalla;

19.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Ukrainan virkaatekevälle presidentille ja parlamentille, Euroopan neuvostolle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.