Projekt rezolucji - B8-0057/2014Projekt rezolucji
B8-0057/2014

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji na Ukrainie

15.7.2014 - 2014/2717 (NLE)

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0025/2014

Procedura : 2014/2717(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0057/2014
Teksty złożone :
B8-0057/2014
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0057/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Ukrainie

2014/2717 (NLE)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa, Partnerstwa Wschodniego i Ukrainy, w szczególności rezolucję z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie[1], rezolucję z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę[2] oraz rezolucję z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie nacisków Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacji wschodniej Ukrainy[3],

–       uwzględniając wynik wyborów prezydenckich na Ukrainie, które odbyły się w dniu 25 maja 2014 r., oraz pierwsze wnioski misji obserwacyjnej OBWE, zgodnie z którymi wybory były dobrze zorganizowane, cechowała je wysoka frekwencja i „wyraźne dążenie władz do przeprowadzenia wyborów, które byłyby prawdziwymi wyborami w znacznej mierze zgodnymi z międzynarodowymi zobowiązaniami i które – mimo napiętej sytuacji na wschodzie kraju – odbyłyby się w poszanowaniu podstawowych swobód na zdecydowanej większości terytorium kraju”,

–       uwzględniając podjęte przez prezydenta Poroszenkę inicjatywy i działania zmierzające do przywrócenia pokoju i porządku na całym terytorium Ukrainy, w szczególności w oparciu o przedstawiony przez niego 14-punktowy plan pokojowy;

–       uwzględniając podpisanie w dniu 27 maja 2014 r. końcowych części układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą, obejmującego pogłębioną i kompleksową umowę o wolnym handlu,

–       uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 23 czerwca 2014 r. i konkluzje Rady Europejskiej w z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie Ukrainy,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że rosyjska okupacja i bezprawna aneksja Krymu oraz utrzymujące się niepokoje i przemoc wspierane przez Rosję stanowią poważne wyzwanie dla jedności Ukrainy, są ludzkim dramatem dla ofiar i osób dotkniętych konfliktem oraz przedstawiają poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa całego kontynentu europejskiego;

B.     mając na uwadze, że rosyjska okupacja i aneksja Krymu stanowi poważne pogwałcenie prawa międzynarodowego i jej własnych zobowiązań międzynarodowych wynikających z karty ONZ, aktu końcowego z Helsinek, statutu Rady Europy i budapeszteńskiego memorandum w sprawie gwarancji bezpieczeństwa z 1994 r., a także z wzajemnych zobowiązań na mocy dwustronnej umowy o przyjaźni, współpracy i partnerstwie z 1997 r.;

C.     mając na uwadze, że Unia Europejska oraz zdecydowana większość wspólnoty międzynarodowej nie uznała i nie uzna bezprawnej, zbrojnej aneksji Krymu przez Rosję;

D.     mając na uwadze, że separatystyczne niepokoje i przemoc na wschodzie Ukrainy, w szczególności w regionie Ługańska, Doniecka i Charkowa, mają po części źródło w wewnętrznych podziałach na Ukrainie, które są jednak prowokowane z zewnątrz w ramach zamierzonej strategii Rosji zmierzającej do podważenia autorytetu rządu ukraińskiego, do podżegania i wspierania separatystów, w sposób bezpośredni i pośredni, także poprzez twardą retorykę, wrogie oświadczenia i sfabrykowane doniesienia w środkach przekazu;

E.     mając na uwadze, że niedawne wznowienie bezpośrednich rozmów pomiędzy rządem ukraińskim a rosyjskimi przywódcami daje nadzieję na znalezienie dyplomatycznego rozwiązania pozwalającego położyć kres nieustającym aktom przemocy i zapobiec nasilaniu się konfliktu, który mógłby mieć katastrofalne konsekwencje nie tylko dla Ukrainy, lecz także dla Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej;

F.     mając na uwadze, że zawieszenie broni ogłoszone jednostronnie przez rząd ukraiński nie zostało poparte przez separatystów;

1.      ponownie zdecydowanie potępia napaść Rosji na Krym oraz jego aneksję, które to działania stanowią jawne naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych i aktu końcowego OBWE z Helsinek, statutu Rady Europy, budapeszteńskiego memorandum w sprawie gwarancji bezpieczeństwa z 1994 r., dwustronnej umowy o przyjaźni, współpracy i partnerstwie z 1997 r. oraz umowy z 1997 r. w sprawie statusu i warunków obecności floty czarnomorskiej na terytorium Ukrainy; uznaje rosyjskie działania za zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności całego kontynentu europejskiego;

2.      z zadowoleniem przyjmuje 14-punktowy plan pokojowy przedstawiony przez prezydenta Poroszenkę oraz jego wizję bardziej zdecentralizowanego systemu sprawowania rządów dla Ukrainy, który ma służyć przezwyciężeniu wewnętrznych podziałów w kraju i powstrzymaniu separatystycznej przemocy na wschodzie Ukrainy;

3.      odnotowuje, że ukraińskie siły zbrojne i siły bezpieczeństwa poczyniły w ostatnim czasie postępy w przywracaniu rządów prawa i porządku w wielu kluczowych miastach we wschodniej Ukrainie; głęboko ubolewa nad stratami ludzkimi poniesionymi w wyniku tych działań, podkreśla jednak, że ukraińskie władze mają pełne prawo i obowiązek do podejmowania takich działań; wzywa wszystkie strony do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy, by chronić ludność cywilną;

4.      zdecydowanie popiera wznowienie pełnowymiarowych negocjacji między stronami, które powinny opierać się na prezydenckim planie pokojowym i prowadzić do zawarcia porozumienia o zawieszeniu broni w pełni przestrzeganego przez wszystkie strony; z zadowoleniem przyjmuje czynne zaangażowanie ministrów spraw zagranicznych Francji i Niemiec w dyplomatyczne działania na rzecz wypracowania rozwiązania, ubolewając jednocześnie nad odczuwalnym brakiem obecności Wysokiego Przedstawiciela UE;

5.      z podobnym zadowoleniem przyjmuje oświadczenie prezydenta Rosji, w którym poparł on co do zasady ten plan pokojowy, oraz decyzję Rady Federacji o wycofaniu udzielonego siłom rosyjskim upoważnienia do podejmowania interwencji wojskowych na Ukrainie; wyraża nadzieję, że w następstwie tej decyzji strona rosyjska podejmie dalsze środki w celu złagodzenia konfliktu, w szczególności i w trybie priorytetowym poprzez wstrzymanie przepływu przez granicę na Ukrainę nielegalnych bojowników, broni i sprzętu oraz poprzez wywarcie czynnego nacisku na nielegalne grupy zbrojne we wschodniej Ukrainie z nakazem zaprzestania przemocy i złożenia broni; oczekuje na bezzwłoczne dokonanie konkretnych postępów w realizacji czterech etapów określonych w konkluzjach Rady Europejskiej z 27 czerwca 2014 r.;

6.      oczekuje na szybkie przyjęcie przez Werchowną Radę zmian w konstytucji przewidzianych w prezydenckim planie pokojowym, zwłaszcza w odniesieniu do wzmocnienia rządów na poziomie lokalnym i nowej ustawy o językach; podkreśla, że nowa ustawa językowa powinna spełniać najwyższe międzynarodowe i europejskie standardy;

7.      apeluje do ukraińskiego rządu, by wywiązał się ze swojej obietnicy i w wyraźny sposób zakazał dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w ramach zbliżającej się reformy kodeksu pracy;

8.      ubolewa z powodu opóźnienia w wysłaniu na Ukrainę misji WPBiO w zakresie policji, prawa i porządku, zaplanowanej początkowo na kwiecień i ponownie omawianej na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 23 czerwca 2014 r.; oczekuje, że wysłanie tej misji będzie możliwe latem bez zbędnej zwłoki;

9.      domaga się uwolnienia wszystkich bezprawnie zatrzymanych osób przetrzymywanych przez separatystów i podkreśla, że specjalna misja obserwacyjna OBWE musi mieć nieograniczony dostęp do wszystkich regionów Ukrainy, by mogła skutecznie przyczynić do zawieszenia broni i politycznego rozwiązania konfliktu;

10.    podkreśla, że wszystkie strony muszą unikać oświadczeń i retoryki mogących dodatkowo zaognić konflikt; zaznacza, że problemów, z którymi zmaga się Ukraina, nie można rozwiązać wyłącznie w drodze działań wojskowych;

11.    z zadowoleniem zauważa, że w dniu 27 czerwca 2014 r. Rada Europejska podkreśliła, iż jest gotowa „w każdej chwili zebrać się ponownie, by przyjąć wszelkie dalsze istotne środki ograniczające” i zaznacza, że w chwili obecnej nie można kontynuować stosunków UE-Rosja tak, jak gdyby nic się nie stało; oczekuje, że Rada rozszerzy zasięg i zakres sankcji w zależności od potrzeb oraz przedłuży już nałożone sankcje; z niepokojem zauważa, że w programie prezydencji włoskiej wspomina się o Rosji jedynie jako o -„partnerze strategicznym”, bez odniesienia do obecnego kryzysu w stosunkach UE-Rosja;

12.    w pełni popiera przekazanie 750 mln EUR na pomoc UE dla Ukrainy oraz wysiłki na rzecz zapewnienia dalszej pomocy finansowej, podjęte na posiedzeniu koordynacyjnym darczyńców na wysokim szczeblu, które odbyło się w dniu 8 lipca 2014 r. w Brukseli;

13.    przypomina władzom ukraińskim oraz wszystkim partiom politycznym i ich liderom, że w kraju pilnie potrzebne są reformy polityczne i gospodarcze; wskazuje, że reformy wewnętrzne nie powinny być podejmowane wyłącznie pod naciskiem ze strony darczyńców z zewnątrz, lecz powinny opierać się na dużym poparciu społecznym dla procesu tworzenia trwałych szans gospodarczych i społecznych w drodze modernizacji kraju;

14.    z zadowoleniem przyjmuje decyzję o zakazie importu z Krymu i Sewastopola towarów, które nie mają ukraińskiego certyfikatu, i zachęca inne kraje do wprowadzenia podobnych środków;

15.    wzywa Komisję do kontynuacji działań na rzecz osiągnięcia porozumienia w sprawie cen gazu między Gazpromem a rządem ukraińskim; podkreśla, że wykorzystywanie zasobów energetycznych jako narzędzia polityki zagranicznej podważa w dłuższej perspektywie wiarygodność Rosji jako solidnego partnera handlowego UE oraz że priorytetem muszą być dalsze środki służące zmniejszeniu zależności UE od rosyjskiego gazu;

16.    podkreśla fakt, że obawy Rosji dotyczące procesu stowarzyszenia między UE a Ukrainą oraz innymi państwami wschodnimi należy odpowiednio wyjaśnić, aby uspokoić nieuzasadnione obawy dotyczące nowych geopolitycznych podziałów na kontynencie europejskim; stwierdza, że każde państwo ma pełne prawo do podejmowania własnych decyzji politycznych, jednak zaangażowanie UE w sytuację partnerów na Wschodzie ma na celu upowszechnianie dobrobytu i umacnianie politycznej stabilności, na czym w ostatecznym rozrachunku skorzysta również Federacja Rosyjska;

17.    wzywa państwa członkowskie do szybkiego przeprowadzenia procesu ratyfikacji ukraińskiego układu o stowarzyszeniu i podkreśla znaczenie jego pełnego wdrożenia;

18.    wzywa przyszłą Komisję, aby wśród priorytetów swoich działań uwzględniła potrzebę dokonania wszechstronnej weryfikacji polityki sąsiedztwa, w ramach której należy położyć nacisk na wypracowanie konkretnych i namacalnych wyników w zakresie handlu, kontaktów międzyludzkich i stabilności politycznej;

19.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, a także pełniącemu obowiązki prezydenta, rządowi i parlamentowi Ukrainy, Radzie Europy oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.