Förslag till resolution - B8-0057/2014Förslag till resolution
B8-0057/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Ukraina

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0025/2014

Förfarande : 2014/2717(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0057/2014
Ingivna texter :
B8-0057/2014
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0057/2014

Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina

(2014/2717(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om den europeiska grannskapspolitiken, om det östliga partnerskapet och om Ukraina, särskilt resolutionerna av den 27 februari 2014 om situationen i Ukraina[1], av den 13 mars 2014 om Rysslands invasion av Ukraina[2] och av den 17 april 2014 om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina[3],

–       med beaktande av resultatet i presidentvalet som hölls i Ukraina den 25 maj 2014 och de preliminära slutsatserna från OSSE:s valobservatörsuppdrag där det hävdas att valet var väl organiserat, med ett högt valdeltagande och med en stark beslutsamhet från myndigheternas sida att hålla ett riktigt val som på det hela taget var i överensstämmelse med internationella åtaganden och som respekterade grundläggande friheter i den allra största delen av landet, trots spänningarna i den östra delen av Ukraina,

–       med beaktande av de initiativ och de åtgärder som president Porosjenko vidtagit för att återupprätta fred och ordning i hela Ukraina, grundat i synnerhet på hans fredsplan i 14 punkter,

–       med beaktande av undertecknandet av de slutliga delarna av associeringsavtalet mellan EU och Ukraina och det djupgående och omfattandet frihandelsavtalet av den 27 maj 2014,

–       med beaktande av slutsatserna från rådets (utrikesfrågor) möte av den 23 juni 2014 och Europeiska rådets slutsatser om Ukraina av den 27 juni 2014,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den ryska ockupationen och den olagliga annekteringen av Krim liksom oron och våldet som fortsätter och som stöds av Ryssland utgör en stor utmaning för Ukrainas enhet, en mänsklig tragedi för offren och de berörda personerna och en stor säkerhetskris för hela den europeiska kontinenten.

B.     Den ryska ockupationen och annekteringen av Krim är en kränkning av internationell rätt och Rysslands internationella åtaganden enligt FN-stadgan, slutakten från Helsingfors, Europarådets stadga och säkerhetsgarantierna i 1994 års samförståndsavtal från Budapest, samt de bilaterala åtagandena enligt 1997 års bilaterala fördrag om vänskap, samarbete och partnerskap.

C.     Europeiska unionen, tillsammans med en överväldigande majoritet av det internationella samfundet, har inte och kommer heller inte att erkänna Rysslands olagliga annektering av Krim som genomförts med militära medel.

D.     Oron och våldet med separatistiska förtecken i den östra delen av Ukraina, i synnerhet i regionerna Lugansk, Donetsk och Charkiv, beror delvis på interna splittringar inom Ukraina men är framkallade utifrån genom en avsiktlig strategi från Ryssland att undergräva den ukrainska regeringens auktoritet, att stödja separatisterna både direkt och indirekt, inte minst genom hård retorik, fientliga uttalanden och fabricerad nyhetsrapportering.

E.     De direkta samtal som återupptagits mellan den ukrainska regeringen och den ryska ledningen inger hopp om att en diplomatisk lösning kan hittas för att stoppa det pågående våldet och förhindra en upptrappning av konflikten, vilket skulle få ödesdigra konsekvenser inte bara för Ukraina utan också för Europeiska unionen och Ryska federationen.

F.     Den vapenvila som ensidigt utlysts av den ukrainska regeringen gav inget gensvar från separatisterna.

1.      Europaparlamentet upprepar sitt starka fördömande av Rysslands invasion och annektering av Krim, som är ett klart brott mot FN-stadgan och OSSE:s slutakt från Helsingfors, Europarådets stadga, 1994 års samförståndsavtal från Budapest om säkerhetsgarantier, 1997 års bilaterala avtal om vänskap, samarbete och partnerskap och 1997 års avtal om status och villkor för ryska Svartahavsflottans baser på Ukrainas territorium. Parlamentet anser att Rysslands agerande är ett hot mot säkerheten och stabiliteten på hela den europeiska kontinenten.

2.      Europaparlamentet välkomnar den fredsplan i 14 punkter som president Porosjenko har lagt fram och hans vision om en mer decentraliserad styrelseform för Ukraina och ser detta som en grund för att överbrygga den interna splittringen i landet och sätta stopp för det separatistiska våldet i den östra delen av Ukraina.

3.      Europaparlamentet noterar att ukrainska militär- och säkerhetsstyrkor den senaste tiden har gjort framsteg för att återupprätta lag och ordning i ett antal viktiga städer i östra Ukraina. Parlamentet beklagar djupt dödsfallen men betonar att ukrainska myndigheter har fulla juridiska rättigheter och skyldigheter att agera. Parlamentet uppmanar alla parter att göra sitt yttersta för att skydda civilbefolkningen.

4.      Europaparlamentet uttrycker starkt stöd för att regelrätta förhandlingar mellan alla parter återupptas, vilka bör grundas på presidentens fredsplan och utmynna i ett avtal om vapenvila som respekteras av alla sidor. Parlamentet välkomnar de franska och tyska utrikesministrarnas aktiva roll i den senaste tidens ansträngningar för att uppnå en lösning, samtidigt som parlamentet beklagar intrycket av att EU:s höga representant inte varit närvarande.

5.      Europaparlamentet välkomnar även den ryske presidentens uttalande om principiellt stöd för fredsplanen och det ryska federationsrådets beslut om att återkalla tillståndet för ryska styrkor att ingripa militärt i Ukraina. Parlamentet hoppas att detta beslut kommer att följas av ytterligare åtgärder från den ryska sidan att trappa ned konflikten, i synnerhet att först och främst stoppa det illegala flödet av kombattanter, vapen och utrustning över gränsen in i Ukraina och att aktivt utnyttja sitt inflytande över illegalt beväpnade grupper i östra Ukraina för att stoppa våldet och lägga ned vapnen. Parlamentet förväntar sig att påtagliga framsteg ska göras utan ytterligare dröjsmål för de fyra steg som specificerats i Europeiska rådets slutsatser av den 27 juni 2014.

6.      Europaparlamentet förväntar sig att Verhovna Rada snabbt ska anta de planerade konstitutionella ändringarna enligt presidentens fredsplan, särskilt när det gäller förstärkningen av de lokala styrelseformerna och en ny lag om språkanvändning. Parlamentet betonar att den nya lagen om språkanvändning bör uppfylla högsta internationella och europeiska standarder.

7.      Europaparlamentet uppmanar den ukrainska regeringen att infria sitt löfte och uttryckligen förbjuda diskriminering på grund av sexuell läggning vid den kommande översynen av arbetsrätten.

8.      Europaparlamentet beklagar djupt förseningen av GSFP-polisuppdraget för att upprätthålla lag och ordning i Ukraina som ursprungligen föreslogs i april och som diskuterades vidare i rådet (utrikes frågor) den 23 juni 2014. Parlamentet förväntar sig att det uppdraget kan sättas in utan ytterligare dröjsmål under sommaren.

9.      Europaparlamentet kräver att alla personer som olagligt hålls av separatisterna ska släppas och betonar att OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag måste få obegränsat tillträde till alla delar av Ukraina för att kunna bidra till en vapenvila och en politisk lösning på konflikten.

10.    Europaparlamentet betonar att alla sidor måste undvika uttalanden och retorik som kan förvärra konflikten ytterligare. Parlamentet betonar att de problem som Ukraina står inför inte kan lösas enbart med militära medel.

11.    Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Europeiska rådet den 27 juni betonade sitt ”åtagande att närsomhelst samlas på nytt i syfte att vidta ytterligare betydande restriktiva åtgärder” och betonar att förbindelserna mellan EU och Ryssland inte kan fortsätta som om inget hänt. Parlamentet förväntar sig att rådet vid behov ska utvidga sanktionernas räckvidd och omfattning och förlänga existerande sanktioner. Parlamentet noterar bekymrat att det italienska ordförandeskapets program endast hänvisar till Ryssland som en ”strategisk partner” utan någon hänvisning till den nuvarande krisen i förbindelserna mellan EU och Ryssland.

12.    Europaparlamentet ställer sig helt och hållet bakom EU-stödet på 750 miljoner euro till Ukraina liksom ansträngningarna att säkra ytterligare ekonomiskt stöd vid samordningsmötet för givare på hög nivå i Bryssel den 8 juli 2014.

13.    Europaparlamentet påminner den ukrainska regeringen och alla politiska partier och personer om att det finns ett akut behov av inhemska ekonomiska och politiska reformer. Parlamentet betonar att inhemska reformer inte bör företas enbart på grund av påtryckningar från utländska givare utan att de bör grundas på ett starkt folkligt stöd för att skapa hållbara ekonomiska och sociala möjligheter genom att modernisera landet.

14.    Europaparlamentet välkomnar beslutet att förbjuda import av varor från Krim och Sevastopol som inte har ett ukrainskt certifikat och uppmanar andra länder att införa liknande åtgärder.

15.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sina ansträngningar att förhandla fram en överenskommelse mellan Gazprom och den ukrainska regeringen när det gäller gaspriser. Parlamentet betonar att användningen av energiresurser som ett utrikespolitiskt verktyg underminerar Rysslands långsiktiga trovärdighet som en tillförlitlig handelspartner för EU och att ytterligare åtgärder för att minska EU:s beroende av rysk gas måste vara en prioritet.

16.    Europaparlamentet betonar att ryska betänkligheter när det gäller Ukrainas och andra östliga partnerländers EU-associeringsprocess måste klarläggas ordentligt så att orimlig rädsla för nya geopolitiska skiljelinjer på den europeiska kontinenten kan lindras. Parlamentet påpekar att varje land har all rätt att göra sina egna politiska val men att EU:s engagemang i de östliga partnerländerna syftar till att sprida välstånd och öka den politiska stabiliteten, vilket i slutändan även kommer att vara till gagn för Ryska federationen.

17.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skyndsamt gå vidare med ratificeringsprocessen för det ukrainska associeringsavtalet och betonar hur viktigt det är att det genomförs fullt ut.

18.    Europaparlamentet uppmanar den nya kommissionen att i högsta grad prioritera en genomgripande översyn av grannskapspolitiken som bör fokusera på att leverera konkreta och påtagliga resultat när det gäller handel, mellanmänskliga kontakter och politisk stabilitet.

19.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Ukrainas president, regering och parlament, Europarådet samt Ryska federationens president, regering och parlament.