Процедура : 2014/2713(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0058/2014

Внесени текстове :

B8-0058/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/07/2014 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 142kWORD 74k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0027/2014
15.7.2014
PE536.959v01-00
 
B8-0058/2014

за приключване на разисквания по изявления на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно младежката заетост (2014/2713(RSP))


Мариан Харкин, Беатрис Бесера Бастеречеа, Мартина Длабайова, Мирча Диакону, Иво Вайгъл, Анели Ятенмяки, Марите Схаке от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно младежката заетост  (2014/2713(RSP))  
B8‑0058/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 20 декември 2011 г., озаглавено „Инициатива „Възможности за младежта“ (COM(2011)0933),

–       като взе предвид въпроса с искане за устен отговор до Комисията и придружаващата го резолюция на Парламента от 24 май 2012 г. относно „Инициатива „Възможности за младежта“(1),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 5 декември 2012 г., озаглавено „Преход към заетост за младите хора“ (COM(2012)0727),

–       като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2013 г. относно гаранция за младежта(2),

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 10 март 2014 г.относно рамка за качество на стажовете,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на гаранция за младежта,

–       като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2013 г. относно борбата срещу безработицата сред младежите: възможни решения(3),

–       като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2014 г. относно зачитането на основното право на свобода на движение в ЕС(4),

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че икономиката на ЕС постепенно се възстановява и че за пръв път от 2011 г. насам заетостта, БВП и доходите на домакинствата растат;

Б.     като има предвид, че равнищата на безработица сред младите хора продължават да бъдат обезпокоителни, като през април 2014 г. 22,5% от работоспособните младежи бяха безработни, със стойности вариращи от 7,8% в Германия до над 50% в Гърция, Испания и Хърватия, които показват ясно изразени географски различия;

В.     като има предвид, че 7,5 милиона европейски граждани на възраст под 25 години не работят, не учат и не се обучават; като има предвид, че тези цифри продължават да нарастват, пораждайки риск от загуба на цяло едно поколение;

Г.     като има предвид, че активните политики в областта на пазара на труда и стратегиите за неговото активизиране играят основна роля за подпомагане на безработните в намирането на достойна работа;

Д.     като има предвид, че една европейска стратегия за растеж, която извлича максимална полза от реализирането на пълния потенциал на нашите общи пазари, е също толкова необходима, за да се гарантира устойчиво създаване на работни места;

Е.     като има предвид, че въпреки високите общи нива на младежка безработица, в някои сектори като ИКТ и здравеопазването свободните работни места все по-трудно се запълват с квалифициран персонал;

Ж.    като има предвид, че в някои държави членки се наблюдава все по-голямо разминаване между квалификациите на завършилите висше образование и изискванията на пазара на труда по отношение на уменията;

З.      като има предвид, че като поставят акцент върху практическите умения, двойната система на професионално обучение и комбинираните учебно-професионални курсове, използвани в някои държави членки, са доказали своите достойнства най-вече по време на криза, като поддържат по-ниски нива на младежка безработица, помагайки на младите хора по-лесно да си намерят работа;

И.     като има предвид, че географските несъответствия между търсенето и предлагането на работни места и умения могат да се наблюдават както в рамките на държавите членки, така и между тях;

Й.     като има предвид, че има 2 милиона свободни работни места в целия ЕС и съществува възможност да се използва потенциалът на свободата на движение на работници; като има предвид, обаче, че мобилността между държавите членки възлиза едва на 2,8%;

К.     като има предвид, че финансовата подкрепа от ЕС, най-вече от Европейския социален фонд и в контекста на Инициативата за младежка заетост и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, може да подпомогне държавите членки в борбата с младежката безработица;

1.      настоятелно призовава държавите членки да вземат строги мерки за борба с младежката безработица, по-специално чрез предприемане на действия за предотвратяване на преждевременното напускане на училище или чрез насърчаването на участие в обучителни програми и стажове (напр. чрез въвеждане на двойна образователна система или на други рамки с равностойна ефективност), да разработят цялостни стратегии за никъде неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора, както и да осъществят напълно националните схеми за гаранция за младежта;

2.      призовава държавите членки да ускорят политиките, насърчаващи растежа, и призовава за предприемане на действия на равнище ЕС по отношение на една европейска стратегия за растеж, при която инвестициите в ключови сектори и тяхното развитие, като например цифровия пазар, телекомуникационния пазар и една обща енергийна общност, ще предоставят устойчиви работни места;

3.      призовава държавите членки да се съсредоточат върху създаването на възможности за образование, обучение или стаж в секторите, които са изправени пред все повече трудности при запълването на свободните работни места с квалифициран персонал;

4.      освен това счита, че по-лесният достъп до финансиране и опростените правила за създаване на нови предприятия трябва да бъдат поставени на първо място, за да се даде тласък на нови малки и средни предприятия и да се гарантира оцеляването на съществуващите МСП, в които се създават повечето нови работни места;

5.      призовава Европейската комисия активно да търси съдействие и инициативи, както и други форми на сътрудничество с частния сектор в борбата с младежката безработица;

6.      призовава държавите членки, в борба с безработицата, да премахнат бюрокрацията за самостоятелно заетите лица и малките предприятия, да въведат благоприятстващи политики на данъчни облекчения, да създадат по-благоприятен климат за частни инвестиции и да намерят решение на въпроса с непропорционално строгите санкции, предвидени в законите за несъстоятелност;

7.      настоятелно призовава държавите членки да споделят успешните и най-добрите практики и да координират своите стратегии, и да намерят общи решения на проблема с безработицата сред младите хора, не само защото в някои географски райони към нея може да се подходи най-добре чрез съвместни трансгранични мерки, но и защото равнището на безработицата представлява предизвикателство за икономиката на ЕС като цяло;

8.      призовава Комисията и държавите членки да подкрепят новите видове икономика, по-специално социалното предприемачество, съвместната работа, краудсорсинга и да предоставят подкрепящи мерки за младежки кооперации и новосъздадени социални предприятия;

9.      подчертава, че двойната система на професионално обучение и паралелно образование, с акцент върху практическия опит, издържа особено добре изпитанието на икономическата криза, като способства за намаляване на младежката безработица, помагайки на хората по-лесно да си намерят работа, и следователно призовава засегнатите от кризата държави членки да реформират своите обучителни системи в тази насока;

10.    призовава държавите членки да подобрят сътрудничеството между предприятията и образователния сектор на всички равнища, с цел по-добро обвързване на учебните програми с нуждите на пазара на труда; настоятелно ги призовава да дадат приоритет на EURES като привилегирован инструмент за търсещите работа и предложенията за работа с цел гарантиране на мобилност;

11.    подчертава обаче, че националните схеми за гаранция за младежта трябва да бъдат изпълнявани едновременно със структурни усилия и реформи на пазарите на труда, с цел всички държави членки да са подготвени за посрещане на бъдещите предизвикателства;

12.    призовава държавите – членки на ЕС, активно да включат заявление в рамките на Инициативата за младежка заетост, когато кандидатстват за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, когато е приложимо, и призовава държавите членки да дадат предимство на предприемачеството сред младите хора в тази програма;

13.    насърчава държавите членки да изберат увеличаване на възрастта на получателите на „мерките при младежка безработица“ от 24 на 30 години, тъй като след седем години на криза младите хора без предварително сериозно обучение, които загубиха своите работни места в сектори като например недвижимите имоти, вече са на възраст над 24 години;

14.    настоятелно призовава държавите членки да преразгледат правилата за пазара на труда, както и своите схеми за социално осигуряване, когато те представляват пречки за достъпа на младите хора до пазара на труда;

15.    настоятелно призовава държавите членки да обвържат политиките за младежка заетост с качествени и устойчиви работни договори, за да се реши въпросът с увеличаването на структурната несигурност и непълната заетост;

16.    призовава държавите членки строго да прилагат съществуващото законодателство на ЕС за закрила на младите хора на работното място и да се борят срещу всяка злоупотреба чрез засилване на проверките от националните инспекторати по труда;

17.    подчертава, че европейската икономика изисква усилия за разширяване, а не за ограничаване на свободното движение и мобилността на работната сила в ЕС, и призовава държавите членки да гарантират свободното движение на всички граждани и работници, за да се създаде възможност за развитие на истински пазар на труда в Съюза, да се премахнат препятствията и да се позволи на работниците от ЕС да преминат към области, в които техните умения се търсят;

18.    призовава Комисията и държавите членки да подобрят допълнително прозрачността и признаването на квалификациите в рамките на Съюза, по-специално чрез Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение, Европас и Европейската квалификационна рамка;

19.    подчертава, че е важно младите хора да придобиват универсални умения, като например умения в областта на ИКТ, лидерски умения, способност за критично мислене и езикови умения, също и чрез следване в чужбина, за да подобрят своите перспективи на пазара на труда, своята адаптивност към бъдещото развитие на пазара на труда и активното си участие в обществото;

20.    припомня, че в контекста на настоящата икономическа криза, образованието, обучението и творчеството са от жизненоважно значение за създаването на иновации, за производителността и растежа в Европа; поради това подчертава значението на „Еразъм за всички“ и насърчава Комисията да вземе мерки по отношение на несъответствията в образователните стандарти между страните в ЕС и по отношение на пълното признаване на дипломите на територията на ЕС;

21.    настоятелно призовава държавите членки да премахнат съществуващите пречки пред трансграничните стажове, чиракуване и практикантски програми, за да може предлагането на възможности за обучение в работна среда за младите хора да се свърже по-добре с търсенето на такива възможности;

22.    призовава всички институции да гарантират бързото приемане на директивата относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен и неплатен стаж, доброволческа дейност и домашна помощ тип „au-pair“, с цел улесняване на пригодността за заетост на младите хора;

23.    подкрепя представеното в доклада за гражданството за 2013 г. предложение на Комисията за реформа на регламента за координация на системите за социално осигуряване, така че да се удължи задължителният минимален период, през който държавите членки по произход трябва да предоставят помощи на своите граждани, от три на шест месеца; счита, че подобно предложение ще спомогне да се гарантира сигурност на търсещите работа лица, когато се местят в други страни от ЕС, и да се намалят фискалните разходи за приемащите държави членки, като същевременно се вземат предпазни мерки срещу злоупотреби;

24.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.

(1)

OВ C 264E, 13.9.2013 г., стр. 69.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2013)0016.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2013)0365.

(4)

Приети текстове, P7_TA(2014)0037.

Правна информация - Политика за поверителност