Procedura : 2014/2713(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0058/2014

Teksty złożone :

B8-0058/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/07/2014 - 10.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0010

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 139kWORD 78k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0027/2014
15.7.2014
PE536.959v01-00
 
B8-0058/2014

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie zatrudnienia młodzieży (2014/2713(RSP))


Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Martina Dlabajová, Mircea Diaconu, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zatrudnienia młodzieży  (2014/2713(RSP))  
B8‑0058/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. zatytułowany „Inicjatywa »Szanse dla młodzieży«” (COM(2011)0933),

–       uwzględniając skierowane do Komisji pytanie wymagające odpowiedzi ustnej oraz powiązaną rezolucję Parlamentu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie inicjatywy „Szanse dla młodzieży”(1),

–       uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 grudnia 2012 r. zatytułowany „Wprowadzanie młodzieży na rynek pracy” (COM(2012)0727),

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie gwarancji dla młodzieży(2),

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości dla staży,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie stworzenia gwarancji dla młodzieży,

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 września 2013 r. w sprawie walki z bezrobociem osób młodych: możliwe rozwiązania(3),

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie respektowania podstawowego prawa do swobodnego przepływu w UE(4),

–       uwzględniając z art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że gospodarka UE stopniowo wychodzi z kryzysu i po raz pierwszy od 2011 r. wzrasta zatrudnienie, PKB oraz dochody gospodarstw domowych;

B.     mając na uwadze, że bezrobocie młodych ludzi utrzymuje się na niepokojącym poziomie, gdyż w kwietniu 2014 r. 22,5% aktywnych młodych ludzi pozostawało bez pracy, począwszy od 7,8% w Niemczech do ponad 50% w Grecji, Hiszpanii i Chorwacji, co wskazuje na wyraźne różnice geograficzne;

C.     mając na uwadze, że 7,5 mln Europejczyków w wieku poniżej 25 lat to młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się (młodzież NEET); mając na uwadze, że liczba ta ciągle wzrasta, co wiąże się z zagrożeniem wystąpienia zjawiska tzw. straconego pokolenia;

D.     mając na uwadze, że kluczowymi czynnikami pomagającymi bezrobotnym znaleźć godziwą pracę są aktywna polityka rynku pracy oraz strategie aktywizacji zawodowej;

E.     mając na uwadze, że unijna strategia na rzecz wzrostu, uwzględniająca wykorzystanie pełnego potencjału naszych wspólnych rynków, jest równie niezbędna do zapewnienia trwałego tworzenia miejsc pracy;

F.     mając na uwadze, że pomimo ogólnie wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodzieży nasilają się problemy z obsadzaniem wolnych stanowisk wykwalifikowanym personelem w niektórych sektorach gospodarki, takich jak sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych czy też służba zdrowia;

G.     mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich zwiększa się przepaść pomiędzy kwalifikacjami absolwentów a umiejętnościami wymaganymi na rynku pracy;

H.     mając na uwadze, że dzięki naciskowi na umiejętności praktyczne system dwutorowego kształcenia zawodowego oraz studia łączące kształcenie na szczeblu akademickim ze szkoleniem zawodowym oferowane w niektórych państwach członkowskich dowiodły swojej wartości szczególnie w czasie kryzysu, gdyż pozwoliły utrzymać niższy poziom bezrobocia wśród młodzieży przez zwiększenie szans osób młodych na znalezienie zatrudnienia;

I.      mając na uwadze, że zarówno w poszczególnych państwach członkowskich, jak i pomiędzy nimi występuje niedopasowanie geograficzne pomiędzy podażą a popytem na zatrudnienie i umiejętności;

J.      mając na uwadze, że na terenie całej UE dwa miliony wolnych miejsc pracy pozostaje do obsadzenia i jest możliwość wykorzystania potencjału swobodnego przepływu pracowników; mając na uwadze, że odsetek mobilności między państwami członkowskimi wynosi jednak zaledwie 2,8%;

K.     mając na uwadze, że unijne wsparcie finansowe może pomóc państwom członkowskim w zwalczaniu bezrobocia wśród młodzieży, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;

1.      domaga się, by państwa członkowskie przyjęły zdecydowane środki na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, w szczególności przez zapobieganie przedwczesnemu przerywaniu nauki lub przez wspieranie programów szkoleń czy praktyk (np. dzięki wdrożeniu systemu kształcenia dwutorowego lub innych równie skutecznych programów ramowych), a także by opracowały kompleksowe strategie dla młodych ludzi niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzieży NEET) oraz w pełni wdrożyły krajowe programy gwarancji dla młodzieży;

2.      wzywa państwa członkowskie, aby rozwijały strategie polityczne stymulujące wzrost, a także wzywa do działania na szczeblu UE w zakresie europejskiej strategii na rzecz wzrostu, w której inwestycje i rozwój w kluczowych sektorach, takich jak rynek cyfrowy, rynek telekomunikacyjny i wspólnota energetyczna dostarczą stabilnych miejsc pracy;

3.      wzywa państwa członkowskie, aby skoncentrowały się na nowych możliwościach w zakresie kształcenia, szkolenia lub praktyk zawodowych w sektorach, które mają coraz większe trudności w obsadzaniu wolnych stanowisk wykwalifikowanymi pracownikami;

4.      uważa ponadto, że łatwiejszy dostęp do finansowania i prostsze przepisy dotyczące tworzenia nowych przedsiębiorstw muszą być traktowane priorytetowo w celu pobudzenia nowych MŚP oraz zapewnienia przetrwania istniejących MŚP, w których powstaje większość nowych miejsc pracy;

5.      wzywa Komisję Europejską, aby zwalczając bezrobocie wśród młodzieży, aktywnie zwracała się do podmiotów z sektora prywatnego o udzielanie wsparcia, realizację inicjatyw i angażowanie się w inne formy współpracy;

6.      wzywa państwa członkowskie, aby eliminowały przeszkody biurokratyczne dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i małych przedsiębiorstw, wprowadzały korzystne zasady opodatkowania, a także tworzyły bardziej sprzyjający klimat dla inwestycji prywatnych i aby zwalczając bezrobocie, zajęły się kwestią nieproporcjonalnie represyjnych przepisów prawo upadłościowego;

7.      wzywa państwa członkowskie do wzajemnego udostępniania skutecznych i najlepszych praktyk oraz do koordynowania ich strategii i znalezienia wspólnych rozwiązań problemu bezrobocia wśród młodzieży, nie tylko dlatego że w niektórych regionach geograficznych można mu zaradzić w najlepszy sposób za pośrednictwem wspólnych środków transgranicznych, lecz również dlatego że poziom bezrobocia stanowi wyzwanie dla całej gospodarki UE;

8.      wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania nowych form gospodarki, w szczególności przedsiębiorczości społecznej, współpracy i pozyskiwania wiedzy z tłumu (tzw. crowdsourcing), oraz do zapewniania środków wspierających spółdzielnie młodzieżowe i podmioty społeczne rozpoczynające działalność gospodarczą;

9.      podkreśla, że system dwutorowego szkolenia zawodowego i studia naprzemienne, ukierunkowane na praktyczne doświadczenie, szczególnie dobrze sprawdziły się w kryzysie gospodarczym i przyczyniły się do zmniejszenia bezrobocia wśród osób młodych dzięki zwiększeniu ich szans na znalezienie zatrudnienia, w związku z tym apeluje do dotkniętych kryzysem państw członkowskich, aby zreformowały krajowe systemy szkolenia z uwzględnieniem tych koncepcji;

10.    wzywa państwa członkowskie, by usprawniły współpracę między przedsiębiorstwami a sektorem kształcenia na wszystkich poziomach w zakresie lepszego powiązania programów nauczania z wymogami rynku pracy; zachęca je do priorytetowego traktowania portalu EURES jako preferencyjnego narzędzia dla osób poszukujących pracy oraz przedsiębiorstw oferujących pracę w celu zagwarantowania mobilności;

11.    podkreśla jednak, że krajowe programy gwarancji dla młodzieży należy realizować równolegle z działaniami strukturalnymi i reformami na rynkach pracy, aby należycie przygotować wszystkie państwa członkowskie do przyszłych wyzwań;

12.    wzywa państwa członkowskie UE, aby w stosownych przypadkach aktywnie wprowadziły wniosek w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przy ubieganiu się o Europejski Funduszu Dostosowania do Globalizacji, oraz zachęca państwa członkowskie do priorytetowego traktowania w tym programie kwestii przedsiębiorczości młodzieży;

13.    zachęca państwa członkowskie, aby zdecydowały się na podwyższenie z 24 do 30 lat wieku beneficjentów środków przeciwdziałających bezrobociu wśród młodzieży, gdyż po siedmiu latach kryzysu młodzi ludzie, którzy bez wcześniejszego rzetelnego przeszkolenia stracili pracę w sektorach dotkniętych bańką na rynku nieruchomości, są już w wieku ponad 24 lat;

14.    wzywa państwa członkowskie, aby dokonały przeglądu przepisów dotyczących rynku pracy, jak również krajowych systemów zabezpieczenia społecznego, o ile stanowią one przeszkody dla młodych ludzi w dostępie do rynku pracy;

15.    wzywa państwa członkowskie, aby powiązały politykę na rzecz zatrudnienia młodzieży z wysokiej jakości i trwałymi umowami o pracę w celu rozwiązania rosnącego problemu dotyczącego niepewności strukturalnej i niedostatecznego zatrudnienia;

16.    wzywa państwa członkowskie do rygorystycznego wdrażania obowiązujących przepisów UE dotyczących ochrony młodych pracowników i zwalczania wszelkich nadużyć przez wzmocnienie kontroli przeprowadzanych przez krajowe inspektoraty pracy;

17.    podkreśla, że europejskiej gospodarce potrzeba działań na rzecz zwiększania, a nie ograniczania swobody przepływu i mobilności pracowników w UE, oraz wzywa państwa członkowskie do zapewnienia swobodnego przepływu wszystkim obywatelom i pracownikom, żeby umożliwić rozwój rzeczywistego unijnego rynku pracy, zlikwidować wąskie gardła i pozwolić pracownikom z UE na przenoszenie się w miejsca, w których pożądane są ich umiejętności;

18.    wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszej poprawy przejrzystości i uznawania kwalifikacji na terenie Unii, szczególnie za pomocą europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym, Europassu oraz europejskich ram kwalifikacji;

19.    podkreśla znaczenie nabywania przez młodych ludzi umiejętności przekrojowych, takich jak umiejętności w dziedzinie ICT, umiejętności kierownicze, krytyczne myślenie i umiejętności językowe, również dzięki zagranicznym pobytom studyjnym, w celu poprawienia ich szans na rynku pracy, zdolności dostosowawczych do przyszłych zmian na rynku pracy oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;

20.    przypomina, że w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego kształcenie, szkolenie i kreatywność mają podstawowe znaczenie dla wprowadzania innowacji, zwiększania wydajności i tworzenia wzrostu gospodarczego w Europie; podkreśla zatem znaczenie programu Erasmus+ i zachęca Komisję, aby zajęła się niwelowaniem nierówności w standardach edukacyjnych pomiędzy poszczególnymi krajami UE oraz pełnym uznawaniem dyplomów na terenie całej UE;

21.    wzywa państwa członkowskie do usunięcia istniejących barier dla transgranicznych praktyk, szkoleń i staży w celu lepszego dopasowania podaży i popytu w zakresie możliwych szkoleń dla młodzieży odbywających się w miejscu pracy;

22.    wzywa wszystkie instytucje, aby zapewniły szybkie przyjęcie dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań, studiów, wymiany młodzieży szkolnej, płatnych i bezpłatnych szkoleń, wolontariatu i pracy „au pairˮ, w celu zwiększenia szans na zatrudnienie młodych ludzi;

23.    popiera wniosek Komisji przedstawiony w sprawozdaniu o obywatelstwie za rok 2013 domagający się reformy uregulowania koordynacji zabezpieczeń społecznych, aby wydłużyć z trzech do sześciu miesięcy obowiązkowy okres minimalny, w którym państwa członkowskie pochodzenia muszą wypłacać świadczenia swoim obywatelom; uważa, że ​​taki wniosek pomoże osobom poszukującym pracy w zapewnieniu im bezpieczeństwa podczas przeprowadzki do innych krajów UE i w zmniejszeniu kosztów podatkowych dla przyjmujących państw członkowskich, a jednocześnie zapewni ochronę przed wszelkimi nadużyciami;

24.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji oraz Radzie.

(1)

Dz.U. C 264E z 13.9.2013, s. 69.

(2)

Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0016.

(3)

Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0365.

(4)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0037.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności