Procedură : 2014/2713(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0058/2014

Texte depuse :

B8-0058/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/07/2014 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0010

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 135kWORD 78k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0027/2014
15.7.2014
PE536.959v01-00
 
B8-0058/2014

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la locurile de muncă pentru tineri (2014/2713(RSP))


Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Martina Dlabajová, Mircea Diaconu, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la locurile de muncă pentru tineri  (2014/2713(RSP))  
B8‑0058/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere comunicarea Comisiei din 20 decembrie 2011 intitulată „Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri” (COM(2011)0933),

–       având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei și Rezoluția sa aferentă din 24 mai 2012 referitoare la inițiativa privind oportunitățile pentru tineri(1),

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 decembrie 2012 intitulată „Către integrarea tinerilor pe piața muncii” (COM(2012)0727),

–       având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2013 referitoare la înființarea unei garanții pentru tineret(2),

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret,

–       având în vedere Rezoluția sa din 11 septembrie 2013 referitoare la combaterea șomajului în rândul tinerilor: posibile soluții(3),

–       având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2014 referitoare la respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE(4),

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât economia UE se redresează treptat și, pentru prima dată din 2011, ocuparea forței de muncă, PIB-urile și veniturile gospodăriilor sunt în creștere;

B.     întrucât nivelurile șomajului în rândul tinerilor rămân alarmante, deoarece, în aprilie 2014, 22,5°% dintre tinerii activi erau șomeri, procentaj care variază de la 7,8°% în Germania la peste 50°% în Grecia, Spania și Croația, ceea ce indică existența unor diferențe geografice accentuate;

C.     întrucât 7,5 milioane de europeni cu vârsta sub 25 de ani nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET); întrucât aceste cifre sunt în continuă creștere și creează riscul apariției unei „generații pierduteˮ;

D.     întrucât politicile dinamice din domeniul pieței forței de muncă și strategiile de activare sunt esențiale pentru a sprijini șomerii în găsirea unui loc de muncă decent;

E.     întrucât, pentru a asigura crearea de locuri de muncă sustenabile, este necesară și o strategie de creștere a UE, care să exploateze pe deplin potențialul piețelor noastre comune;

F.     întrucât, în pofida ratei medii ridicate a șomajului în rândul tinerilor, există sectoare, precum TIC și sectorul sănătății, care se confruntă cu dificultăți din ce în ce mai mari în a ocupa locurile de muncă vacante cu personal calificat;

G.     întrucât în anumite state membre se poate observa amplificarea decalajului dintre calificările absolvenților și cerințele de competențe de pe piața forței de muncă;

H.     întrucât, datorită accentului pus pe competențele practice, sistemul dual de formare profesională și studiile universitare cu dublă specializare – academică și profesională – existente în anumite state membre și-au dovedit meritele, îndeosebi în timpul crizei, contribuind la menținerea unor rate mai scăzute ale șomajului în rândul tinerilor prin îmbunătățirea capacității de inserție profesională a acestora;

I.      întrucât atât în cadrul statelor membre, cât și între acestea se observă diferențe geografice între cererea și oferta de locuri de muncă și de competențe;

J.      întrucât există două milioane de locuri de muncă vacante în UE și există ocazia de a exploata potențialul liberei circulații a lucrătorilor; întrucât, cu toate acestea, mobilitatea între statele membre reprezintă un procentaj de numai 2,8%;

K.     întrucât sprijinul financiar din partea UE poate ajuta statele membre să combată șomajul în rândul tinerilor, mai ales sprijinul finanțat din Fondul social european în contextul inițiativei „Locuri de muncă pentru tineriˮși cel finanțat din Fondul european de ajustare la globalizare,

1.      îndeamnă statele membre să ia măsuri ferme pentru a combate șomajul în rândul tinerilor, în special prin acțiuni de prevenire a abandonului școlar timpuriu sau prin promovarea unor sisteme de formare și ucenicie (de exemplu, prin introducerea unui sistem educațional dual sau a altor tipuri de cadre, la fel de eficiente), să elaboreze strategii globale pentru tinerii care nu sunt nici încadrați profesional, nici nu urmează un program de educație sau formare (NEET) și să pună pe deplin în aplicare sistemele naționale de garanții pentru tineret;

2.      invită statele membre să încurajeze politicile de stimulare a creșterii economice și solicită adoptarea de măsuri la nivelul UE în direcția unei strategii europene de creștere economică, în cadrul căreia dezvoltarea unor sectoare-cheie, cum ar fi piața digitală, piața telecomunicațiilor și o comunitate comună a energiei va duce la crearea unor locuri de muncă sustenabile;

3.      invită statele membre să se concentreze pe crearea unor oportunități de educație, de formare profesională sau de ucenicie pentru sectoarele care se confruntă cu dificultăți tot mai mari în a ocupa posturile vacante cu personal calificat;

4.      în plus, consideră că, pentru a stimula noile IMM-uri și a asigura supraviețuirea celor existente, cˮare creează majoritatea noilor locuri de muncă, trebuie să se acorde prioritate facilitării accesului la finanțare și simplificării normelor care reglementează înființarea de noi întreprinderi;

5.      invită Comisia Europeană să solicite în mod activ sprijin și inițiative, precum și alte forme de cooperare cu sectorul privat în combaterea șomajului în rândul tinerilor;

6.      invită statele membre ca, în combaterea șomajului, să elimine birocrația pentru lucrătorii care desfășoară activități independente și pentru întreprinderile mici, să introducă politici fiscale favorabile, să creeze un climat mai favorabil pentru investițiile private și să soluționeze problema reprezentată de legile disproporționat de punitive ale falimentului;

7.      îndeamnă statele membre să facă schimb de practici de succes și de bune practici, precum și să-și coordoneze strategiile și să găsească soluții comune la problema șomajului în rândul tinerilor, nu numai pentru că în unele zone geografice aceasta poate fi soluționată în mod optim prin măsuri transfrontaliere comune, ci și pentru că nivelul șomajului constituie o provocare la adresa economiei UE în ansamblu;

8.      invită Comisia și statele membre să sprijine noi tipuri de economie, mai ales antreprenoriatul social, împărțirea unui spațiu de lucru comun, externalizarea spre public și asigurarea unor măsuri de sprijinire a cooperativelor înființate de tineri și a întreprinderilor sociale recent înființate.

9.      subliniază faptul că sistemul dual de formare profesională și studiile cu dublă specializare, fiind concentrate pe experiența practică, au rezistat cu succes testului crizei economice, contribuind la reducerea șomajului în rândul tinerilor prin îmbunătățirea capacității de inserție profesională a acestora și invită, prin urmare, statele afectate de criză să își reformeze sistemele de formare profesională în acest sens;

10.    invită statele membre să îmbunătățească cooperarea dintre întreprinderi și sectorul educației la toate nivelurile, cu scopul de a conecta mai bine programele de învățământ la cerințele pieței forței de muncă; îndeamnă statele membre să transforme EURES într-un instrument preferențial pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru angajatori, astfel încât să se garanteze mobilitatea;

11.    subliniază totuși că, pe lângă eforturile structurale și reformele piețelor forței de muncă, trebuie puse în aplicare și sistemele naționale de garanții pentru tineret, pentru ca toate statele membre să poată face față provocărilor viitorului;

12.    invită statele membre ca, atunci când solicită finanțări din Fondul european de ajustare la globalizare, să încadreze cererile de finanțare la inițiativa „Locuri de muncă pentru tineriˮ, dacă este cazul, și solicită statelor membre să facă din antreprenoriatul în rândul tinerilor o prioritate a acestui program;

13.    încurajează statele membre să opteze pentru creșterea de la 24 la 30 de ani a vârstei beneficiarilor măsurilor de combatere a șomajului, întrucât, după șapte ani de criză, tinerii care nu au o pregătire prealabilă temeinică și care și-au pierdut locurile de muncă în sectoare cum ar fi cel al „bulei imobiliareˮ au deja peste 24 de ani;

14.    îndeamnă statele membre să revizuiască normele care reglementează piețele forței de muncă, precum și sistemele de asigurări sociale în cazul în care acestea generează obstacole în calea accesului tinerilor la piața forței de muncă;

15.    îndeamnă statele membre să asocieze politicile de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor cu contracte de muncă sustenabile și de calitate, pentru a rezolva problema precarității structurale și a subocupării forței de muncă, aflate în creștere;

16.    invită statele membre să pună în aplicare în mod riguros legislația existentă a UE privind protecția tinerilor la locul de muncă și să combată orice abuz, prin intensificarea controalelor efectuate de inspectoratele naționale de muncă;

17.    subliniază faptul că economia europeană necesită eforturi în direcția consolidării, și nu a limitării liberei circulații și a mobilității forței de muncă în UE și solicită statelor membre să garanteze libera circulație a tuturor cetățenilor și a lucrătorilor pentru a permite dezvoltarea unei veritabile piețe a forței de muncă a Uniunii, pentru a elimina blocajele și pentru a permite lucrătorilor din UE să se mute în zonele în care există cerere pentru competențele lor;

18.    invită Comisia și statele membre să continue să îmbunătățească transparența și recunoașterea calificărilor în interiorul Uniunii, în special prin intermediul Sistemului european de credite pentru educație și formare profesională, al Europass și al Cadrului european al calificărilor;

19.    subliniază că este important ca tinerii să dobândească competențe transversale, cum ar fi competențele în materie de TIC, de conducere, de gândire critică și competențele lingvistice, precum și prin efectuarea de studii în străinătate, pentru a-și îmbunătăți perspectivele pe piața forței de muncă, adaptabilitatea la viitoarele evoluții ale acesteia și participarea activă în societate;

20.    reamintește că, în contextul crizei economice actuale, educația, formarea profesională și creativitatea sunt esențiale pentru a asigura inovarea, productivitatea și creșterea în Europa; subliniază, prin urmare, importanța programului Erasmus pentru toți și încurajează Comisia să soluționeze problema discrepanțelor dintre statele membre în ceea ce privește standardele educaționale și cea a recunoașterii depline a diplomelor pe întreg teritoriul UE;

21.    îndeamnă statele membre să elimine barierele existente în calea stagiilor transfrontaliere de ucenicie, de pregătire și de formare, pentru a stabili o legătură mai bună între cererea și oferta de oportunități de formare la locul de muncă pentru tineri;

22.    invită toate instituțiile să asigure adoptarea rapidă a directivei privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în scopuri legate de cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă au pair, pentru a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională a tinerilor;

23.    sprijină propunerea Comisiei, prezentată în raportul său din 2013 privind cetățenia, de reformare a Regulamentului de coordonare a sistemelor de securitate socială, în ceea ce privește prelungirea, de la trei la șase luni, a perioadei obligatorii minime în care statele membre de origine trebuie să ofere prestații pentru cetățenii lor; consideră că o astfel de propunere va contribui la asigurarea securității persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, atunci când se mută într-un alt stat membru și la reducerea costurilor fiscale pentru statele membre gazdă, protejând totodată aceste persoane împotriva oricărui abuz;

24.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Consiliului.

(1)

JO C 264E, 13.9.2013, p. 69.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0016.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0365.

(4)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0037.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate