Predlog resolucije - B8-0058/2014Predlog resolucije
B8-0058/2014

  PREDLOG RESOLUCIJE o zaposlovanju mladih

  15.7.2014 - (2014/2713(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi Komisije
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Martina Dlabajová, Mircea Diaconu, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0027/2014

  Postopek : 2014/2713(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0058/2014
  Predložena besedila :
  B8-0058/2014
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8‑0058/2014

  Resolucija Evropskega parlamenta o zaposlovanju mladih

  (2014/2713(RSP))

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. decembra 2011 z naslovom Pobuda Priložnosti za mlade (COM(2011)0933),

  –       ob upoštevanju vprašanja za ustni odgovor Komisiji in spremljajoče resolucije Parlamenta z dne 24. maja 2012 o Pobudi Priložnosti za mlade[1],

  –       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. decembra 2012 z naslovom Za zaposlovanje mladih (COM(2012)0727),

  –       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2013 o jamstvu za mlade[2],

  –       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. marca 2014 o okviru za kakovost pripravništev,

  –       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za mlade,

  –       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. septembra 2013 o reševanju brezposelnosti mladih: možnosti za izhod[3],

  –       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2014 o spoštovanju temeljne pravice prostega gibanja v EU[4],

  –       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.     ker gospodarstvo EU postopoma okreva in je prvič po letu 2011 prišlo do rasti obsega zaposlovanja, bruto domačega proizvoda (BDP) in prihodkov gospodinjstev;

  B.     ker stopnja brezposelnosti mladih ostaja zaskrbljujoča, saj je bilo aprila 2014 brezposelnih 22,5 % aktivnih mladih, od 7,8 % v Nemčiji do več kot 50 % v Grčiji, Španiji in na Hrvaškem, kar kaže na izrazite geografske razlike;

  C.     ker 7,5 milijona Evropejcev, mlajših od 25 let, ni niti zaposlenih niti se ne izobražuje ali usposablja; ker te številke še naprej rastejo in obstaja nevarnost, da izgubimo celo generacijo;

  D.     ker so aktivne politike trga dela in strategije aktiviranja ključne za pomoč brezposelnim pri iskanju dostojnega delovnega mesta;

  E.     ker je za zagotovitev trajnostnega ustvarjanja delovnih mest enako potrebna strategija EU za rast, s katero bi izkoristili polni potencial uporabe naših skupnih trgov;

  F.     ker kljub visokim skupnim ravnem brezposelnosti mladih nekateri sektorji, kot sta sektor informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter zdravstveni sektor, vedno teže zapolnijo prosta delovna mesta s kvalificirano delovno silo;

  G.     ker je v nekaterih državah članicah opaziti vse večji razkorak med usposobljenostjo diplomantov in zahtevami glede znanja in spretnosti na trgu dela;

  H.     ker so se zaradi poudarka na praktičnem znanju dualni sistemi poklicnega usposabljanja in akademskega poklicnega izobraževanja, ki jih izvajajo nekatere države članice, izkazali za uspešne predvsem v času krize, saj so pripomogli k večji zaposljivosti mladih in tako brezposelnost mladih ohranjali na nižji ravni;

  I.      ker je geografsko neusklajenost ponudbe delovnih mest ter spretnosti in znanj in povpraševanja po njih mogoče opaziti tako v državah članicah kot med njimi;

  J.      ker je v EU 2 milijona prostih delovnih mest in imamo možnost izkoristiti potencial prostega gibanja delavcev; ker pa mobilnost med državami članicami predstavlja le 2,8 %;

  K.     ker lahko finančna podpora EU, predvsem iz Evropskega socialnega sklada ter v okviru pobude za zaposlovanje mladih in Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, državam članicam pomaga pri preprečevanju brezposelnosti mladih;

  1.      poziva države članice, naj sprejmejo odločne ukrepe za odpravo brezposelnosti mladih, zlasti s preprečevanjem zgodnje opustitve šolanja ali spodbujanjem usposabljanja in vajeništva (na primer izvajanje dualnega izobraževalnega sistema ali drugih enako učinkovitih sistemov), naj razvijajo obsežne strategije za mlade, ki nimajo zaposlitve, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ter naj v celoti izvajajo nacionalne sheme jamstva za mlade;

  2.      poziva države članice, naj razvijajo politike, ki spodbujajo rast, in poziva k ukrepanju na ravni EU v obliki evropske strategije rasti, kjer bodo naložbe v ključne sektorje, kot so digitalni trg, trg telekomunikacij in evropska energetska skupnost, ter njihov razvoj zagotovili trajnostna delovna mesta;

  3.      poziva države članice, naj se osredotočijo na ustvarjanje priložnosti za izobraževanje, usposabljanje ali vajeništvo v sektorjih, ki imajo čedalje več težav z iskanjem kvalificirane delovne sile za prosta delovna mesta;

  4.      nadalje meni, da je treba za spodbujanje novih kot tudi za zagotavljanje preživetja obstoječih malih in srednjih podjetij, v katerih se ustvarja največ novih delovnih mest, dati prednost lažjemu dostopu do financiranja in enostavnejšim pravilom za ustanavljanje novih podjetij;

  5.      poziva Evropsko komisijo, naj dejavno zaprosi za podporo in pobude ter druge oblike sodelovanja z zasebnim sektorjem pri reševanju brezposelnosti mladih;

  6.      poziva države članice, naj v boju proti brezposelnosti zmanjšajo upravno breme za samozaposlene in mala podjetja, uvedejo ugodne davčne politike, ustvarijo boljše pogoje za zasebne naložbe in začnejo obravnavati nesorazmerno kaznovalno zakonodajo o stečajih;

  7.      poziva države članice, naj izmenjujejo uspešne postopke in najboljšo prakso, uskladijo svoje strategije in poiščejo skupne rešitve za problem brezposelnosti mladih, ne samo zato, ker je ta problem v nekaterih geografskih območjih mogoče najbolje reševati s skupnimi čezmejnimi ukrepi, temveč tudi zato, ker je ta stopnja brezposelnosti izziv za celotno evropsko gospodarstvo;

  8.      poziva Komisijo in države članice, naj podpirajo nove vrste gospodarstva, še zlasti socialno podjetništvo, skupno uporabo pisarn (co-working) in množično financiranje (crowdsourcing) ter zagotavljajo ukrepe podpore za mladinske zadruge in zagonska socialna podjetja;

  9.      poudarja, da so dualni sistemi izobraževanja in usposabljanja s poudarkom na praktičnih izkušnjah še posebej dobro prestali preizkušnjo gospodarske krize, saj so pripomogli k zmanjšanju brezposelnosti mladih, ker ljudje zaradi njih postanejo lažje zaposljivi; zato poziva države članice, ki jih je prizadela kriza, naj svoje sisteme usposabljanja prenovijo po tem zgledu;

  10.    poziva države članice, naj na vseh ravneh izboljšajo sodelovanje med podjetji in izobraževalnim sektorjem, da bi bolje uskladili učne načrte in povpraševanje na trgu dela; poziva jih tudi, naj dajo prednost portalu EURES kot preferenčnem orodju za iskalce zaposlitev in ponudbo delovnih mest, da bi zagotovili mobilnost;

  11.    vendar pa poudarja, da se morajo nacionalni programi jamstva za mlade izvajati sočasno s strukturnimi prizadevanji in reformami trga dela, da bi se tako vse države članice pripravile na izzive prihodnosti;

  12.    poziva države članice EU, naj pri prijavljanju za sredstva iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, kjer je to primerno, dejavno vključijo prijavo pod pobudo za zaposlovanje mladih, ter poziva države članice, naj v tem programu dajejo prednost podjetništvu mladih;

  13.    spodbuja države članice, naj povišajo starostno omejitev tistih, ki so upravičeni do ukrepov za preprečevanje brezposelnosti mladih, s 24 na 30 let, saj so po sedmih letih krize mladi, ki so izgubili zaposlitev v sektorjih, kot je nepremičninski, in so brez predhodnega ustreznega usposabljanja, stari že več kot 24 let;

  14.    poziva države članice, naj ponovno preučijo pravila trga dela in sistema socialnega varstva, če ta ovirajo mlade pri vstopu na trg dela;

  15.    poziva države članice, naj politike zaposlovanja mladih povežejo s kakovostnimi in trajnostnimi pogodbami o zaposlitvi, da bi se tako postavili po robu čedalje večji strukturni negotovosti zaposlitev in podzaposlenosti;

  16.    poziva države članice, naj dosledno izvajajo veljavno zakonodajo EU o varstvu mladih pri delu ter s krepitvijo nadzora, ki ga izvajajo nacionalni inšpektorati za delo, odpravijo vsakršne poskuse zlorabe;

  17.    poudarja, da si je treba v dobro evropskega gospodarstva prizadevati za krepitev prostega gibanja in mobilnosti delavcev v EU, ne pa ju omejevati, in poziva države članice, naj zagotovijo prosto gibanje vseh državljanov in delavcev ter tako omogočijo razvoj pravega trga dela v Uniji, odpravo ozkih grl in preselitev delavcev EU tja, kjer je povpraševanje po njihovih spretnostih;

  18.    poziva Komisijo in države članice, naj dodatno izboljšajo preglednost in priznavanje kvalifikacij v Uniji, zlasti prek evropskega sistema kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, Europassa in evropskega okvira kvalifikacij;

  19.    poudarja, da morajo mladi pridobiti prečne spretnosti, kot so veščine na področju informacijske in komunikacijske tehnologije, vodstvene sposobnosti, kritično mišljenje in jezikovne veščine, tudi s študijem v tujini, da izboljšajo svoje možnosti na trgu dela, svojo prilagodljivost na razvoj trga dela v prihodnosti in svojo dejavno udeležbo v družbi;

  20.    opozarja, da so izobrazba, usposabljanje in ustvarjalnost v kontekstu sedanje gospodarske krize bistvenega pomena za inovacije, produktivnost in rast v Evropi; zato poudarja pomen programa Erasmus + in spodbuja Komisijo, naj se spoprime z razhajanji med izobraževalnimi standardi držav EU, ter naj se zavzema za popolno priznavanje diplom v vsej EU;

  21.    poziva države članice, naj odpravijo obstoječe ovire za čezmejna vajeništva, pripravništva, in delovne prakse, da bi bolje uskladili ponudbo in povpraševanje po priložnostih za usposabljanje na delovnem mestu za mlade;

  22.    poziva vse institucije, naj zagotovijo hitro sprejetje direktive o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, izmenjav učencev, plačanega in neplačanega usposabljanja, prostovoljnega dela in dela varušk au pair, da bi tako olajšale zaposljivost mladih;

  23.    podpira predlog, ki ga je Komisija podala v poročilu o državljanstvu za leto 2013, o reformi uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti, in sicer tako da se obvezno najkrajše obdobje, v katerem morajo države članice zagotoviti prejemke za svoje državljane, podaljša s treh mesecev na šest; meni, da bo tak predlog pomagal zagotoviti varnost iskalcev zaposlitve, ko se preselijo v drugo državo EU, in zmanjšal fiskalne stroške države članice gostiteljice, obenem pa zagotovil zaščito pred vsakršno zlorabo;

  24.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in Svetu.