Procedure : 2014/2716(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0061/2014

Indgivne tekster :

B8-0061/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/07/2014 - 10.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0011

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 128kWORD 59k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0059/2014
15.7.2014
PE536.962v01-00
 
B8-0061/2014

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Iran (2014/2716(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund, Demetris Papadakis for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Iran (2014/2716(RSP))  
B8‑0061/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Irak, især beslutning af 27. februar 2014 om situationen i Irak(1),

–       der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side og til sin beslutning af 17. januar 2013 om partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Irak(2),

–       der henviser til Rådets (udenrigsanliggender) konklusioner om Syrien, særligt konklusionerne af 23. juni 2014;

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–       der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, som Irak er part i,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at den jihadistiske al-Qaeda-udbrydergruppe Islamisk Stat (IS) - tidligere Den Islamiske Stat i Irak og Levanten (ISIL) - har erobret dele af det nordvestlige Irak, herunder Iraks næststørste by, Mosul, hvorefter den har foretaget summariske henrettelser af irakiske borgere, indført en streng fortolkning af sharialoven, destrueret shia-, sufi- og sunnimuslimers religiøse bygninger og helligdomme, skændet kirker og har begået andre grusomheder mod civilbefolkningen;   der henviser til, at IS har erklæret, at de har til hensigt at rydde Irak for shiamuslimer og ødelægge deres helligdomme i byerne Karbala og Najaf;

B.     der henviser til, at der findes en direkte forbindelse mellem situationen i Irak og Syrien, som har været af afgørende betydning for IS' fremgang; der henviser til, at IS' bevægelsesfrihed mellem Syrien og Irak har givet organisationen mulighed for at øge sin tilstedeværelse i begge lande, styrke sin handlekraft og sætte den i stand til at proklamere et "kalifat" på et område, der et skåret ud af Syrien og Irak;

C.     der henviser til, at IS har sikret sig betydelige indtægtskilder ved at plyndre banker og virksomheder i de områder, den kontrollerer, ved at sælge olie i de nordlige syriske områder, der er under IS' besættelse, og ved at modtage midler fra velhavende donorer, navnlig i Saudi-Arabien, Qatar, Kuwait og De Forenede Arabiske Emirater;

D.     der henviser til, at IS' hurtige fremrykning har afsløret skrøbeligheden i den irakiske hær og de irakiske institutioner, der plages af korruption, sekterisme og den udelukkelsespolitik, der føres af premierminister Nuri al-Malikis regering, og som har ført til en væsentlig fremmedgørelse af Iraks sunnimuslimske mindretal;

E.     der henviser til, at lederen af den regionale kurdiske regering, Massoud Barzani, har opfordret det regionale parlament til at danne en uafhængig valgkommission, der skal begynde at tilrettelægge en folkeafstemning om uafhængighed for den halvautonome region;

F.     der henviser til, at der den 30. april blev afholdt valg i Irak, som gav et flertal til premierminister Nuri al-Malikis blok "Rule of Law" ("Retsstat"); der henviser til, at der i lyset af de alvorlige udfordringer, som Irak står overfor, såsom IS's offensiv og den forestående kurdiske uafhængighedsafstemning, og i betragtning af at al-Malikis regering ikke har regeret på en inklusiv og tolerant måde, kommer flere og flere opfordringer til al-Maliki om ikke at søge at tage en tredje periode som premierminister, men at danne en virkelig inklusiv regering i stedet for; der henviser til, at den shiamuslimske religiøse leder, ayatollah Sistani, har opfordret alle irakiske parter til omgående at nå til enighed om en sådan regering, men at det nyvalgte irakiske parlament hidtil ikke været i stand til dette;

G.     der henviser til, at både USA og Den Islamiske Republik Iran har lovet støtte til regeringen i Irak, idet USA har sendt militære rådgivere, og Iran har svoret at beskytte de hellige shiamuslimske byer Karbala og Najaf; der henviser til, at præsident Hassan Rouhani har tilkendegivet, at han er parat til at samarbejde med USA om at imødegå truslen fra IS i Irak og bidrage til at stabilisere landet; der henviser til, at den øverste leder af Den Islamiske Republik Iran, ayatollah Khamenei, imidlertid har udelukket et sådant samarbejde;

H.     der henviser til, at opløsningen af de regionale stater kan få ødelæggende virkninger for stabiliteten i hele regionen, herunder på energiforsyningssikkerheden;

I.      der henviser til, at omkring 3.000 borgere fra EU's medlemsstater siges at være rejst til Irak og Syrien for at slutte sig til terroristiske jihadist-grupper såsom IS; der henviser til, at disse EU-borgere ses som en sikkerhedsrisiko af EU-medlemsstaternes regeringer; der henviser til, at en af disse borgere gennemførte et terroranslag i det jødiske museum i Bruxelles efter sin tilbagekomst fra Syrien, hvor han havde tilsluttet sig SI;

J.      der henviser til, at IS's fremgang har skabt en humanitær krise, navnlig en massiv fordrivelse af civilbefolkningen; der henviser til, at EU har besluttet at forhøje sin humanitære bistand til Irak med 5 mio. EUR med henblik på at yde elementær bistand til internt fordrevne, hvorved det samlede beløb til humanitær støtte til Irak i 2014 indtil videre beløber sig til 12 mio. EUR;

1.      udtrykker dyb bekymring over sikkerhedssituationen i Irak, der hastigt bliver værre og værre; fordømmer kraftigt IS' angreb mod irakiske borgere, som har ført til summariske henrettelser, indførelse af en streng fortolkning af sharialoven, ødelæggelse af helligdomme og regionens historiske, kulturelle og kunstneriske arv samt andre grusomheder; advarer om, at IS' ekstreme anti-shiamuslimske synspunkter øger risikoen for sekteriske drab i stort omfang, hvis IS skulle få lov til at beholde de områder, den har erobret, og ekspandere yderligere;

2.      støtter de irakiske myndigheder i bekæmpelsen af IS' terrorisme, men understreger, at den sikkerhedsmæssige indsats skal kombinere med en varig politisk løsning, der inddrager alle dele af det irakiske samfund og gør noget ved deres legitime klager; understreger yderligere, at menneskerettighederne og den humanitære folkeret skal respekteres i kampen mod terrorisme;

3.      glæder sig over afholdelsen af parlamentsvalget den 30. april 2014, hvor det irakiske folk udøvede deres demokratiske ret til at vælge deres repræsentanter i en sikkerhedsmæssigt ustabil situation; opfordrer til, at der omgående dannes en ægte national samlingsregering baseret på valgresultaterne som grundlag for national forsoning; understreger betydningen af en meningsfuld inddragelse af sunnimuslimske repræsentanter i en sådan regering;

4.      opfordrer alle regionale aktører til at bidrage til bestræbelserne på at fremme stabiliteten i Irak og i regionen som helhed; opfordrer navnlig Iran til at bruge sin indflydelse på al-Malikis regering til at indføre reelle reformer og især til at række hånden ud til det sunnimuslimske mindretal og modernisere hæren på en inklusiv, ikke-sekterisk og upartisk måde;

5.      opfordrer USA og Irak til at handle på grundlag af deres fælles interesse i et stabilt og sikkert Irak og modstand mod IS; bemærker imidlertid en tæt forbindelse mellem situationen i Irak og situationen i Syrien; understreger derfor, at hvis et potentielt samarbejde mellem USA og Iran i Irak skal give konkrete resultater, må der samtidigt gøres noget ved situationen i Syrien, hvor der omgående skal iværksættes en reel politisk overgangsproces;

6.      opfordrer regeringerne i Saudi-Arabien, Kuwait, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater til at gøre alle tænkelige bestræbelse på at standse strømmen af private midler fra disse lande til forskellige irakiske og syriske jihadist-grupper, der på afgørende vis har bidraget til IS' fremgang, og som i sidste instans udgør en alvorlig sikkerhedstrussel også for disse lande;

7.      gentager sin støtte til irakisk enhed og territorial integritet; opfordrer regeringen i Irak og den regionale kurdiske regering til at løse deres uoverensstemmelser ved hjælp af dialog, bl.a. med hensyn til den irakiske stats struktur og karakteren af det kurdiske selvstyre, energieksport og deling af olieindtægter;

8.      opfordrer til et tættere samarbejde mellem EU's medlemsstater med hensyn til at identificere, opspore, overvåge og arrestere de EU-borgere og personer med bopæl i EU, der rejser til Mellemøsten med forsæt om at slutte sig til voldelige jihadist-grupper som IS eller vender tilbage til EU-medlemsstaterne efter at have kæmpet for disse grupper;

9.      glæder sig over stigningen i EU's humanitære bistand til Irak; opfordrer den irakiske regering til at gøre alt for at beskytte hele civilbefolkningen, sikre væsentlige tjenesteydelser og skabe sikkerhed for alle de dele af befolkningen, der er berørt af IS' fremrykning;

10.    bekræfter EU's engagement i at styrke sit forhold til Irak, bl.a. ved at gennemføre partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Irak; opfordrer Rådet til fortsat at bistå Irak med at fremme demokrati, menneskerettigheder, god regeringsførelse og retsstatsprincippet, herunder ved at bygge på erfaringer og resultater fra EUJUST LEX-IRAQ-missionen.

11.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, EU’s repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, den irakiske regering og det irakiske Repræsentanternes Råd, Den Regionale Regering for Kurdistan, De Forenede Nationers generalsekretær og De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd.

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0171.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0023.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik