Menetlus : 2014/2716(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0061/2014

Esitatud tekstid :

B8-0061/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/07/2014 - 10.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0011

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 123kWORD 61k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0059/2014
15.7.2014
PE536.962v01-00
 
B8-0061/2014

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Iraagis (2014/2716(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund, Demetris Papadakis fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Iraagis (2014/2716(RSP))  
B8‑0061/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iraagi kohta, eelkõige 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Iraagis(1),

–       võttes arvesse partnerlus- ja koostöölepingut ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iraagi Vabariigi vahel ning oma 17. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni ELi ja Iraagi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu kohta(2),

–       võttes arvesse välisasjade nõukogu järeldusi Iraagi kohta, eelkõige 23. juuni 2014. aasta järeldusi,

–       võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Iraak on ühinenud,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Al-Qaidast lahku löönud džihaadi rühmitus Islamiriik (endine Iraagi ja Levanti Islamiriik (ISIL ehk ISIS)) vallutas osa Loode-Iraagist, sh Iraagi suuruselt teise linna Mosuli, millele järgnes Iraagi kodanike kiirhukkamine, kitsalt tõlgendatud šariaadi pealesurumine, šiiitide, sufide ja sunniitide palvekohtade ja pühapaikade hävitamine, kirikute rüvetamine ja muud võikad teod tsiviilelanikkonna vastu; arvestades, et Islamiriik on teatanud oma kavatsusest šiiidid Iraagis hävitada ning teha maatasa nende pühapaigad Kerbala ja An-Najafi linnades;

B.     arvestades, et Iraagi ja Süüria olukorra vahel on selge seos, mis on etendanud murrangulist rolli Islamiriigi esilekerkimises; arvestades, et Islamiriigi takistamatu liikumine Süüria ja Iraagi vahel on võimaldanud tal tõhustada oma kohalolekut mõlemas riigis ja oma otsusekindlust suurendada ning see aitas tal välja kuulutada nn kalifaadi Süüriast ja Iraagist eraldatud territooriumil;

C.     arvestades, et Islamiriik on taganud endale olulisi sissetulekuallikaid oma kontrolli all asuvate territooriumite panku ja ettevõtteid röövides, müües naftat Islamiriigi okupeeritud Põhja-Süüria aladel ning saades raha rikastelt annetajatelt, eelkõige Saudi Araabiast, Katarist, Kuveidist ja Araabia Ühendemiraatidest;

D.     arvestades, et Islamiriigi kiire tõus on paljastanud Iraagi armee ning peaminister Nuri al-Maliki valitsuse korruptsioonist, sektantlusest ja alternatiive välistavast poliitikast muserdatud institutsioonide ebakindluse, mis on viinud Iraagi sunniitide vähemuse suure võõrandumiseni;

E.     arvestades, et Kurdistani piirkondliku valitsuse president Massoud Barzani on palunud piirkonna parlamendil moodustada sõltumatu valimiskomisjon, mis alustaks poolautonoomse piirkonna iseseisvusreferendumi korraldamist;

F.     arvestades, et 30. aprillil 2014 toimusid Iraagis parlamendivalimised, mille võitis suure hääleenamusega peaminister Nuri al-Maliki Õigusriigi rühmitus; arvestades, et Iraagi ees seisvate suurte probleemide tõttu, nagu Islamiriigi rünnakud ja eesseisev Kurdistani iseseisvuse hääletus, ja kuna al-Maliki valitsus ei ole suutnud juhtida riiki kaasavalt ja tolerantselt, kostab üha sagedamini üleskutseid, et al-Maliki ei taotleks peaministri kohta kolmandaks ametiajaks ning et selle asemel moodustataks tõeliselt kaasav valitsus; arvestades, et šiiitide usujuht ajatolla Sistani on kutsunud kõik Iraagi erakondi üles jõudma niisuguse valitsusega kiiresti kokkuleppele, kuid hiljuti valitud Iraagi parlament ei ole seni seda teinud;

G.     arvestades, et nii USA kui ka Iraani Islamivabariik on tõotanud Iraagi valitsust aidata, kusjuures USA saadab sõjalise valdkonna nõuandjaid ning Iraan lubab kaitsta šiiitide pühasid linnu Karbalat ja An-Najafi; arvestades, et president Hassan Rouhani on näidanud üles valmisolekut teha USAga koostööd Islamiriigi tegevusest tuleneva ohu vastu Iraagis ning aidata kaasa riigi stabiliseerumisele; arvestades, et Islamivabariigi kõrgeim juht ajatolla Khamenei on niisuguse koostöö välistanud;

H.     arvestades, et piirkonna riikide lagunemine võib avaldada laastavat mõju kogu piirkonna stabiilsusele, sh energiavarustuse kindlusele;

I.      arvestades, et umbes 3000 liikmesriigi kodanikku on väidetavalt sõitnud Iraaki ja Süüriasse, et ühineda niisuguste džihaadi terrorirühmitustega nagu Islamiriik; arvestades, et liikmesriikide valitsused on need ELi kodanikud määratlenud julgeolekuriskina; arvestades, et üks kõnealustest kodanikest viis läbi terroriakti Brüsselis asuvas juudi muuseumis, olles naasnud Süüriast, kus ta oli ühinenud Islamiriigiga;

J.      arvestades, et Islamiriigi esilekerkimine on põhjustanud humanitaarkriisi, eelkõige arvukate tsiviilelanikest põgenike näol; arvestades, et EL on otsustanud suurendada Iraagile antavat humanitaarabi viie miljoni euro võrra, et osutada abi riigisisestele põgenikele, mille tulemusel moodustab Iraagile 2014. aastal antav humanitaarabi hetkeseisuga 12 miljonit eurot;

1.      väljendab sügavat muret kiirelt halveneva julgeolekuolukorra pärast Iraagis; mõistab teravalt hukka Islamiriigi rünnakud Iraagi kodanike vastu, mis on põhjustanud kiirhukkamisi, kitsalt tõlgendatud šariaadi pealesurumist, palvekohtade ning piirkonna ajaloo-, kultuuri- ja kunstipärandi hävitamist ja muid võikaid tegusid; hoiatab, et Islamiriigi äärmuslikult šiiidivastased seisukohad suurendavad ohtu, et kui Islamiriigil võimaldatakse säilitada hõivatud territooriume ja edasi laieneda, võib toimuda arvukaid usulahkudevahelisi tapmisi;

2.      toetab Iraagi ametivõime võitluses Islamiriigi terrorismi vastu, kuid toonitab, et julgeolekumeetmed tuleb ühendada jätkusuutlike poliitiliste lahendustega, mis hõlmavad Iraagi ühiskonna kõiki osalisi ning on seotud nende õiguspärase rahulolematusega; rõhutab lisaks, et terrorismivastases võitluses tuleb järgida inimõigusi ja rahvusvahelist humanitaarõigust;

3.      peab tervitatavaks 30. aprillil 2014 toimunud parlamendivalimisi, mille käigus Iraagi rahvas kasutas oma demokraatlikku õigust valida esindajaid ebastabiilses julgeolekuolukorras; nõuab, et loodaks võimalikult kiiresti tõeline riikliku ühtsuse valitsus, mis põhineks valimiste tulemustel ja oleks rahvusliku leppimise aluseks; toonitab, kui oluline on kaasata sunniitide esindajad niisugusesse valitsusse sisuliselt;

4.      kutsub üles kõiki piirkondlikke osalejaid panustama jõupingutustesse, mille eesmärk on edendada julgeolekut ja stabiilsust Iraagis ja kogu piirkonnas; kutsub eelkõige üles Iraani, et see kasutaks oma mõjuvõimu ning laseks al-Maliki valitsusel algatada tõelisi reforme ning eelkõige kaasata sunniidi vähemust ja kujundada armee ümber kaasavalt, usulahuväliselt ja poolteüleselt;

5.      kutsub USAd ja Iraani üles tegutsema, võttes aluseks ühise huvi stabiilse ja turvalise Iraagi ning Islamiriigi vastustamise vastu; märgib siiski, et Iraagi ja Süüria olukorra vahel on tihe seos; toonitab seepärast, et käegakatsutavate tulemuste saavutamiseks USA ja Iraani võimaliku koostöö puhul Iraagi asjus tuleb samaaegselt tegeleda olukorraga Süürias, kus peab võimalikult kiiresti toimuma tõeline poliitiline üleminek;

6.      kutsub Saudi Araabia, Kuveidi, Katari ja Araabia Ühendemiraatide valitsusi üles tegema kõik, et peatada nende riikide erasektori vahendite voog mitmesugustele Iraagi ja Süüria džihaadi rühmitustele, mis on suuresti kaasa aidanud Islamiriigi tõusule ning mis kujutab endast kaugemas perspektiivis tõsist julgeolekuohtu ka asjaomaste riikide jaoks;

7.      kordab oma toetust Iraagi ühtsusele ja territoriaalsele terviklikkusele; kutsub Iraagi valitsust ja Kurdistani piirkondlikku valitsust üles lahendama oma erisused dialoogi abil, muu hulgas pidades seda Iraagi riigi struktuuri ning Kurdistani omavalitsemise olemuse, energiaekspordi ja naftatulu jagamise teemal;

8.      nõuab tihedamat koostööd liikmesriikide vahel, et tuvastada, tabada, jälgida ja vahistada need ELi kodanikud ja residendid, kes sõidavad Lähis-Itta kavatsusega ühineda selliste vägivaldsete džihaadi rühmitustega nagu Islamiriik või naasta ELi pärast niisugustes rühmitustes võitlemist;

9.      peab tervitatavaks Iraagile antava ELi humanitaarabi suurendamist; kutsub Iraagi valitsust üles tegema kõik endast oleneva, et kaitsta tsiviilelanikke ning osutada esmatähtsaid teenuseid ja pakkuda ohutust Islamiriigi esilekerkimisest mõjutatud elanikkonnale;

10.    kordab ELi pühendumust suhete tugevdamisele Iraagiga, sealhulgas ELi ja Iraagi partnerlus- ja koostöölepingu rakendamise kaudu; palub nõukogul jätkata Iraagi abistamist demokraatia, inimõiguste, hea valitsemistava ja õigusriigi põhimõtte edendamisel, sealhulgas tuginedes missiooni EUJUST LEX-IRAQ kogemustele ja saavutustele;

11.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, nõukogule, komisjonile, ELi inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Iraagi valitsusele ja esindajatekogule, Kurdistani piirkondlikule omavalitsusele, ÜRO peasekretärile ja ÜRO inimõiguste nõukogule.

 

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0171.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0023.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika