Procedūra : 2014/2716(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0061/2014

Pateikti tekstai :

B8-0061/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/07/2014 - 10.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0011

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 133kWORD 67k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0059/2014
15.7.2014
PE536.962v01-00
 
B8-0061/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Irake (2014/2716(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund, Demetris Papadakis S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Irake (2014/2716(RSP))  
B8‑0061/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irako, ypač į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Irake(1),

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą ir į savo 2013 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo(2),

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Irako, visų pirma į 2014 m. birželio 23 d. išvadas,

–       atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Irakas ratifikavo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi džihadistų „Al-Qaeda“ atskilusi grupuotė islamo valstybė (IV) (buvusi Irako ir Levanto islamo valstybė) užkariavo šiaurės vakarų Irako dalis, įskaitant antrą pagal dydį Irako miestą Mosulą, po šio užkariavimo buvo be teismo vykdomos Irako piliečių egzekucijos, primetamas griežtas šariato teisės interpretavimas, griaunamos šiitų, sufijų ir sunitų religinių apeigų vietos ir šventyklos, išniekinamos bažnyčios ir vykdomi kiti žiaurūs išpuoliai prieš civilius gyventojus; kadangi IV pareiškė apie savo ketinimą atsikratyti šiitų Irake ir suniokoti jų šventas vietas Karbalos ir Nadžafo miestuose;

B.     kadangi padėtis Irake yra tiesiogiai susijusi su padėtimi Sirijoje, o tai buvo itin svarbu islamo valstybės iškilimui; kadangi IV judėjimo tarp Sirijos ir Irako laisvė jai suteikė galimybių aktyviau veikti abiejose šalyse ir didinti savo tvirtumą, taip pat sudarė sąlygas paskelbti „kalifatą“ teritorijoje, atskirtoje nuo Sirijos ir Irako;

C.     kadangi IV užsitikrino didelius pajamų šaltinius plėšdama bankus ir įmones tose teritorijose, kurias ji kontroliuoja, parduodama naftą šiauriniuose Sirijos regionuose, kuriuos užėmusi IV, ir gaudama lėšų iš turtingų paramos teikėjų, ypač iš Saudo Arabijos, Kataro, Kuveito ir Jungtinių Arabų Emyratų;

D.     kadangi greitas IV iškilimas atskleidė Irako kariuomenės ir institucijų, kuriose klesti korupcija, sektantiškumas ir kurios kenčia nuo ministro pirmininko Nuri al-Maliki vyriausybės vykdomos selektyvios politikos, dėl kurios atsirado sunitų mažumos Irake susvetimėjimas, silpnumą;

E.     kadangi kurdų regioninės valdžios vadovas Massoud Barzani paragino regioninį parlamentą suformuoti nepriklausomą rinkimų komisiją, kuri pradėtų rengti referendumą dėl pusiau autonominio regiono nepriklausomybės;

F.     kadangi 2014 m. balandžio 30 d. Irake vyko parlamento rinkimai, kuriuose balsų daugumą surinko ministro pirmininko Nuri al-Maliki teisinės valstybės blokas; kadangi atsižvelgiant į itin dideles problemas Irake, pavyzdžiui, IV puolimą ir planuojamą kurdų balsavimą dėl nepriklausomybės, taip pat į al-Maliki vyriausybės nesugebėjimą valdyti tolerantiškai ir įtraukiai, vis daugėja raginimų, kad al-Maliki nesiektų trečios kadencijos ministro pirmininko poste ir vietoj to būtų suformuota tikrai įtrauki vyriausybė; kadangi šiitų religinis lyderis ajatola Sistani paragino visas Irako partijas skubiai pasiekti susitarimą dėl tokios vyriausybės, bet naujai išrinktas Irako parlamentas iki šiol to nesugebėjo padaryti;

G.     kadangi Jungtinės Amerikos Valstijos ir Irano Islamo Respublika įsipareigojo teikti paramą Irako vyriausybei, taigi JAV nusiuntė karinius patarėjus, o Iranas pasiryžo apsaugoti šventas šiitų vietas Karbaloje ir Nadžafe; kadangi prezidentas Hassan Rouhani išreiškė pasirengimą bendradarbiauti su JAV kovojant su IV grėsme Irake ir prisidedant prie šalies stabilizavimo; kadangi vis dėlto Islamo Respublikos aukščiausiasis vadovas ajatola Khamenei atmetė tokį bendradarbiavimą;

H.     kadangi regiono valstybių dezintegracija gali turėti pražūtingą poveikį viso regiono stabilumui, taip pat energijos tiekimo saugumui;

I.      kadangi pranešama, kad apie 3 000 valstybių narių piliečių vyko į Iraką ir Siriją siekdami prisijungti prie teroristinių džihado kovotojų grupuočių, pavyzdžiui, IV; kadangi valstybių narių vyriausybės šiuos ES piliečius laiko grėsme saugumui; kadangi vienas iš šių piliečių, grįžęs iš Sirijos, kur prisijungė prie IV, įvykdė teroristinį išpuolį žydų muziejuje Briuselyje;

J.      kadangi IV iškilimas paskatino humanitarinę krizę – plataus masto civilių gyventojų perkėlimą; kadangi ES nusprendė 5 mln. EUR padidinti Irakui teikiamą humanitarinę pagalbą pagrindinei pagalbai perkeltiems asmenims teikti; taigi 2014 m. humanitarinis finansavimas Irakui siekia jau 12 mln. EUR;

1.      reiškia didelį susirūpinimą dėl sparčiai blogėjančios saugumo padėties Irake; griežtai smerkia IV įvykdytus išpuolius prieš Irako piliečius, dėl kurių buvo be teismo vykdomos egzekucijos, primestas griežtas šariato teisės interpretavimas, griaunamos šventyklos ir niokojamos religijos istorinio, kultūrinio ir meninio paveldo vietos bei vykdomi kiti žiaurumai; įspėja, kad dėl IV prieš šiitus nukreiptos ekstremalios pozicijos didėja didelio masto religinio pobūdžio žudymų grėsmė, jei IV bus leista likti teritorijoje, kurią ji užėmė, ir plėsti savo įtaką toliau;

2.      remia Irako valdžios institucijų kovą su IV terorizmu, bet pabrėžia, kad saugumo užtikrinimą reikia derinti su tvariu politiniu sprendimu, įtraukiant visas Irako visuomenės grupes ir sprendžiant teisėtus joms susirūpinimą keliančius klausimus; taip pat pabrėžia, kad kovojant su terorizmu turi būti gerbiamos žmogaus teisės ir laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės nuostatų;

3.      palankiai vertina 2014 m. balandžio 30 d. parlamento rinkimų, per kuriuos Irako gyventojai esant nestabiliai saugumo padėčiai pasinaudojo savo demokratine teise rinkti savo atstovus, suorganizavimą; ragina remiantis rinkimų rezultatais skubiai suformuoti tikrą nacionalinės vienybės vyriausybę, kuri būtų nacionalinio susitaikymo pagrindas; pabrėžia prasmingo sunitų atstovų įraukimo į tokią vyriausybę svarbą;

4.      ragina visus regiono subjektus prisidėti prie pastangų skatinti saugumą ir stabilumą Irake ir regione; ypač ragina Iraną panaudoti savo įtaką al‑Maliki vyriausybei, kad būtų vykdomos tikros reformos, ypač įtraukta sunitų mažuma ir kariuomenė pertvarkyta įtraukiu, nesektantišku ir nešališku būdu;

5.      ragina JAV ir Iraną veikti vadovaujantis bendru siekiu, kad Irakas būtų stabilus ir saugus ir kad būtų priešinamasi IV; vis dėlto pažymi, kad padėtis Irake yra glaudžiai susijusi su padėtimi Sirijoje; taigi pabrėžia, jog siekiant, kad galimas JAV ir Irano bendradarbiavimas Irake duotų apčiuopiamų rezultatų, reikia tuo pačiu metu spręsti padėties Sirijoje, kur skubiai turi būti įgyvendintas tikras politinis pereinamasis procesas, klausimą;

6.      ragina Saudo Arabijos, Kuveito, Kataro ir Jungtinių Arabų Emyratų vyriausybes dėti visas pastangas sustabdyti privačių lėšų iš šių šalių tiekimo įvairioms Irako ir Sirijos džihado kovotojų grupuotėms srautą, kuris labai prisidėjo prie IV iškilimo ir galiausiai yra rimta grėsmė taip pat tų šalių saugumui;

7.      pakartoja, kad remia Irako vienybę ir teritorinį vientisumą; ragina Irako vyriausybę ir Kurdistano regioninę valdžią savo skirtingus požiūrius derinti palaikant dialogą, be kita ko, Irako valstybės struktūros ir kurdų savivaldos pobūdžio, energijos išteklių eksporto ir iš naftos gaunamų pajamų pasidalijimo klausimais;

8.      ragina valstybes nares glaudžiau bendradarbiauti nustatant, susekant, stebint ir sulaikant tuos ES piliečius ir gyventojus, kurie vyksta į Artimuosius Rytus ketindami prisijungti prie smurtaujančių džihado kovotojų grupuočių, pavyzdžiui, IV, arba grįžta į ES kovoję už tas grupuotes;

9.      palankiai vertina ES humanitarinės pagalbos Irakui padidinimą; ragina Irako vyriausybę dėti visas pastangas visiems civiliams gyventojams apsaugoti ir užtikrinti pagrindinių paslaugų teikimą visiems gyventojams, kurie kenčia dėl IV iškilimo, ir jų saugumą;

10.    pakartoja, kad ES yra įsipareigojusi stiprinti savo ryšius su Iraku, taip pat įgyvendinant ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS); ragina Tarybą toliau padėti Irakui remti demokratiją, žmogaus teises, gerą valdymą ir teisinę valstybę, be kita ko, remiantis EUJUST LEX-IRAQ misijoje įgyta patirtimi ir pasiekimais;

11.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei bendrai užsienio ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Irako vyriausybei ir atstovų tarybai, Kurdistano regioninei valdžiai, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai.

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0171.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0023.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika