Förfarande : 2014/2716(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0061/2014

Ingivna texter :

B8-0061/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/07/2014 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 126kWORD 59k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0059/2014
15.7.2014
PE536.962v01-00
 
B8-0061/2014

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Irak (2014/2716(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund, Demetris Papadakis för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Irak (2014/2716(RSP))  
B8‑0061/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Irak, särskilt resolutionen av den 27 februari 2014 om situationen i Irak(1),

–       med beaktande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan, och av sin resolution av den 17 januari 2013 om avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak(2),

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Irak, särskilt av den 23 juni 2014,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–       med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, som Irak har anslutit sig till,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Efter det att delar av nordvästra Irak, inklusive Iraks näststörsta stad Mosul, erövrats av den jihadistiska al‑Qaida-avknoppningen Islamiska staten (Is) – tidigare Islamiska staten i Irak och Levanten (Isil) – följde summariska avrättningar av irakiska medborgare, införande av strikt tillämpning av sharialagarna, förstörelse av shiitiska, sufiska och sunnimuslimska platser för religionsutövning och helgedomar, vanhelgande av kyrkor och andra övergrepp mot civilbefolkningen. Is har deklarerat sin avsikt att befria Irak från alla shiiter och förstöra deras heliga platser i städerna Karbala och Najaf.

B.     Det finns en direkt koppling mellan situationerna i Irak och i Syrien, vilket har haft avgörande betydelse för Is tillväxt. Möjligheten att röra sig fritt mellan Syrien och Irak har gett Is tillfälle att stärka sin närvaro i båda länderna och öka sin genomslagskraft, och det har gjort det möjligt för Is att utropa ett ”kalifat” på ett territorium som har tagits från Syrien och Irak.

C.     Is har skaffat betydande inkomstkällor genom att plundra banker och företag på territorier under deras kontroll, sälja olja i de av Syriens norra regioner som är ockuperade av Is samt ta emot pengar från förmögna givare, särskilt i Saudiarabien, Qatar, Kuwait och Förenade Arabemiraten.

D.     Is snabba tillväxt har blottlagt bräckligheten i Iraks armé och institutioner, som plågas av korruption, sekterism och den diskriminerande politik som förs av premiärminister Nuri al-Malikis regering, och som har lett till att sunniminoriteten i Irak har känt sig utestängd.

E.     Massoud Barzani, den kurdiska regionala regeringschefen, har uppmanat det regionala parlamentet att tillsätta en oberoende valkommission som ska börja förbereda en folkomröstning om självständighet för den semiautonoma regionen.

F.     Den 30 april 2014 hölls det parlamentsval i Irak, där premiärminister Nuri al‑Malikis grupp ”Rättsstaten” fick majoritet. Med tanke på de kritiska utmaningar som Irak står inför – t.ex. Is framryckningar och folkomröstningen om kurdisk självständighet – och med tanke på att al‑Malikis regering inte har lyckats driva en inkluderande och tolerant politik växer nu kraven på att al‑Maliki inte ska kandidera till posten som premiärminister för en tredje valperiod och på att det istället ska bildas en regering där alla parter verkligen är företrädda. Den shiitiska religiösa ledaren ayatolla Sistani har uppmanat alla irakiska partier att snarast enas om en sådan regering, men det nyvalda irakiska parlamentet har ännu inte gjort det.

G.     Både USA och Iran har gett sitt stöd till Iraks regering. USA har skickat militära rådgivare och Iran har lovat att skydda shiiternas heliga platser i Karbala och Najaf. President Hassan Rouhani har förklarat sig redo att samarbeta med USA för att stävja Is-hotet i Irak och bidra till stabilisering i landet. Ayatolla Khamenei, den islamiska republikens högsta ledare, har dock uteslutit ett sådant samarbete.

H.     De regionala staternas sönderfall kan ha förödande konsekvenser för stabiliteten i hela regionen, inklusive energiförsörjningen.

I.      Ungefär 3 000 EU‑medborgare har enligt uppgift rest till Irak och Syrien för att ansluta sig till jihadistiska terrorgrupper som Is. Dessa EU‑medborgare betraktas som en säkerhetsrisk av medlemsstaternas regeringar. En av dessa personer genomförde ett terrordåd mot judiska museet i Bryssel efter sin återkomst från Syrien, där han hade anslutit sig till Is.

J.      Is framryckningar har orsakat en humanitär kris, särskilt genom massiv omflyttning av civila. EU har beslutat att öka sitt humanitära bistånd till Irak med 5 miljoner euro för att ge internflyktingar grundläggande bistånd, vilket innebär att finansieringen av humanitärt bistånd till Irak under 2014 hittills uppgår till 12 miljoner euro.

1.      Europaparlamentet uttrycker djup oro över säkerhetssituationen i Irak, som snabbt blir allt värre. Parlamentet fördömer med eftertryck Is attacker mot irakiska medborgare, som leder till summariska avrättningar, införande av strikt tillämpning av sharialagarna, förstörelse av platser för religionsutövning och regionens historiska, kulturella och konstnärliga arv samt andra övergrepp. Parlamentet varnar för att Is extremt shiafientliga åsikter ökar risken för sekteristiskt dödande i massiv omfattning om Is tillåts hålla kvar det territorium de erövrat och växa ytterligare.

2.      Europaparlamentet ger sitt stöd till de irakiska myndigheterna i kampen mot Is‑terrorism, men betonar att säkerhetsåtgärderna måste kombineras med en hållbar politisk lösning som omfattar alla delar av det irakiska samhället och tar hänsyn till deras legitima missnöje. Parlamentet betonar vidare att mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt måste respekteras i kampen mot terrorism.

3.      Europaparlamentet välkomnar det parlamentsval som hölls den 30 april 2014, då Iraks befolkning utövade sin demokratiska rätt att välja sina företrädare i ett känsligt säkerhetsläge. Parlamentet efterlyser ett snabbt bildande av en verklig nationell enhetsregering, i enlighet med valresultatet, som grundval för nationell försoning. Parlamentet betonar vikten av att sunnimuslimska företrädare ingår i en sådan regering, och inte bara symboliskt.

4.      Europaparlamentet uppmanar också alla regionala aktörer att bidra till strävandena att främja säkerheten och stabiliteten i Irak och regionen. Parlamentet uppmanar i synnerhet Iran att använda sitt inflytande över al‑Malikis regering för att genomföra verkliga reformer, särskilt att räcka ut en hand till den sunnimuslimska minoriteten och omvandla armén så att den blir fri från diskriminering, sekterism och partipolitik.

5.      Europaparlamentet uppmanar USA och Iran att agera på grundval av sitt gemensamma intresse av att det råder stabilitet och säkerhet i Irak och att motverka Is. Parlamentet konstaterar dock att det finns en nära koppling mellan situationen i Irak och situationen i Syrien. Om ett potentiellt samarbete mellan USA och Iran i Irak ska kunna ge påtagliga resultat måste man därför samtidigt ta tag i situationen i Syrien, där det finns ett brådskande behov av en genuin politisk övergång.

6.      Europaparlamentet uppmanar regeringarna i Saudiarabien, Kuwait, Qatar och Förenade Arabemiraten att göra allt för att stoppa flödet av privata pengar från dessa länder till de olika irakiska och syriska jihadistgrupper som kraftigt har bidragit till Is tillväxt, och i slutändan utgör en allvarlig säkerhetsrisk även för dessa länder.

7.      Europaparlamentet upprepar sitt stöd för Iraks enhet och territoriella integritet. Parlamentet uppmanar regeringen i Irak och Kurdistans regionala regering att lösa sina meningsskiljaktigheter genom dialog, även beträffande strukturen för den irakiska staten och formerna för kurdiskt självstyre, energiexport och fördelning av oljeinkomster.

8.      Europaparlamentet efterlyser närmare samarbete mellan EU‑länderna för att identifiera, spåra upp, övervaka och gripa de EU-medborgare och bosatta i EU som reser till Mellanöstern i syfte att gå med i våldsamma jihadistgrupper som Is, eller som kommer tillbaka till EU‑länder efter att ha slagits för dessa grupper.

9.      Europaparlamentet välkomnar det ökade humanitära biståndet från EU till Irak. Parlamentet uppmanar Iraks regering att vidta alla åtgärder för att skydda civilbefolkningen, tillhandahålla grundläggande tjänster och garantera säkerheten för alla folkgrupper som har drabbats av Is framryckningar.

10.    Europaparlamentet bekräftar EU:s åtagande att stärka sina förbindelser med Irak, inklusive genom genomförandet av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Irak. Parlamentet uppmanar rådet att fortsätta att stödja Irak när det gäller att främja demokrati, mänskliga rättigheter, gott styre och rättsstatsprincipen, bland annat genom att bygga vidare på erfarenheterna och resultaten av uppdraget Eujust Lex-Irak.

11.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Iraks regering och representantråd, Kurdistans regionala regering, FN:s generalsekreterare och FN:s råd för mänskliga rättigheter.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2014)0171.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2013)0023.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy