Forslag til beslutning - B8-0062/2014Forslag til beslutning
B8-0062/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Irak

15.7.2014 - (2014/2716(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Pablo Echenique Robba, Carlos Jiménez Villarejo for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2014/2716(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0062/2014
Indgivne tekster :
B8-0062/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0062/2014

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Irak

(2014/2716(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side,

–       der henviser til sin beslutning af 17. januar 2013 om partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Irak[1],

–       der henviser til det første møde i EU-Irak-samarbejdsrådet den 20. januar 2014,

–       der henviser til redegørelserne om Irak fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Irak, navnlig af 14. marts 2013 om Irak: den vanskelige situation for mindretal, herunder irakiske turkmenere[2], af 10. oktober 2013 om nylige voldelige hændelser i Irak[3] og af 27. februar 2014 om situationen i Irak[4],

–       der henviser til EU-Udenrigstjenestens erklæring af 5. maj 2014 om valget i Irak,

–       der henviser til Rådets konklusioner af 23. juni 2014 om Irak,

–       der henviser til den fælles erklæring af 11. juni 2014 fra det tredje ministermøde mellem Den Europæiske Union og Den Arabiske Liga (EU-LAS) om sikkerhedssituationen i Irak,

–       der henviser til erklæringen af 12. juni 2014 fra EU's kommissær med ansvar for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring, Kristalina Georgieva,

–       der henviser til de rapporter, og navnlig tabstallene for juni, som FN's bistandsmission for Irak (UNAMI) fremlagde den 1. juli 2014,

–       der henviser til redegørelserne fra FN's særlige repræsentant for Irak, Nickolay Mladenov,

–       der henviser til de erklæringer om Irak, som er blevet fremsat af FN's generalsekretær, Ban Ki-moon,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Irak,

–       der henviser til FN-erklæringen fra 1981 om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion og tro,

–       der henviser til FN's konvention mod korruption, som Irak ratificerede i 2008,

–       der henviser til FN’s internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 1966, som Irak er tiltrådt,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at hele Iraks befolkning har lidt under en krig, som har medført tab af mere end 1 400 000 menneskeliv og ødelagt store dele af Iraks infrastruktur, samt under den deraf følgende eskalering af volden i landet med et alarmerende antal terrorangreb og menneskerettighedskrænkelser; der henviser til, at den politiske proces, som skyldes besættelsen, har resulteret i et land, der er splittet mellem sekteriske og etniske grupperinger;

B.     der henviser til, at det af tabstallene for juni 2014 fra UNAMI (FN's bistandsmission for Irak) fremgår, at vold fortsat giver anledning til store bekymringer i Irak, da der fortsat begås vilkårlig vold; der henviser til, at mindst 2 417 irakere blev dræbt og yderligere 2 287 såret i juni, idet tabstallene for Anbar ikke er medregnet heri;

C.     der henviser til, at der er en større humanitær krise på vej i Irak som følge af kampene mellem de irakiske sikkerhedsstyrker og bevæbnede oppositionsgrupper, herunder Den Islamistiske Stat Irak og Levanten (ISIS);

D.     der henviser til, at ISIS den 29. juni bekendtgjorde oprettelsen af et kalifat på de territorier, ISIS kontrollerer i Irak og Syrien, som skulle strække sig fra Aleppo i det nordlige Syrien til provinsen Diyala i det østlige Irak;

E.     der henviser til, at præsidenten for den autonome kurdiske region i det nordlige Irak, Massoud Barzani, har anmodet regionens parlament om at forberede en folkeafstemning om uafhængighed;

F.     der henviser til, at Saudi-Arabien har indsat 30 000 soldater på grænsen til Irak, efter at de irakiske styrker forlod området; der henviser til, at præsident Obama har meddelt, at USA vil sende 300 militærrådgivere (specialstyrker) til Irak;

G.     der henviser til, at den irakiske befolkning i årevis har lidt under en situation med udbredt vold; der henviser til, at den seneste markante stigning i voldshandlingerne i landet har medført tabstal, der ikke er set siden 2008; der henviser til, at udviklingen i Anbar-provinsen har ført til et stort antal internt fordrevne, der er flygtet fra de konfliktramte områder; der henviser til, at Irak ifølge FN's kontor for Koordination af Humanitære Anliggender nu kæmper med en af de største internt fordrevne befolkningsgrupper i verden; der henviser til, at mere end 1,2 mio. mennesker er blevet fordrevet siden januar i år, hvoraf omkring 560 000 er fra Anbar; der henviser til, at det anslås, at yderligere 650 000 personer er blevet fordrevet efter Mosuls fald;

H.     der henviser til, at landet efter ti års besættelse af USA og dets allierede er blevet fattigere; der henviser til, at analfabetismen er steget, og at flere mennesker dør af sult; der henviser til, at 88 % af Iraks befolkning er ramt af fattigdom, og at ca. seks millioner irakere lever under fattigdomsgrænsen; der henviser til, at den sociale ulighed øges, til trods for at Irak har formået at bringe sin olieproduktivitet tilbage til næsten fuld kapacitet, idet den irakiske stat fortsat ikke formår at yde landets befolkning basale tjenester såsom regelmæssig elektricitet om sommeren, rent vand og offentlig sundhedspleje;

I.      der henviser til, at USA og dets allierede – i stedet for at hjælpe Irak med at komme videre – gennem de seneste år har ladet landet synke tilbage til et dybt splittet samfund, som har ødelagt den irakiske nationale identitet og erstattet den med sekteriske og etniske identiteter siden 2003; der henviser til, at situationen i Irak er blevet væsentligt forværret i løbet af de seneste år, og at de etniske sammenstød mellem shia‑ og sunnimuslimer er taget til; der henviser til, at 20 % af Iraks olieressourcer befinder sig i Kirkuk-regionen;

J.      der henviser til, at situationen i Irak siden koalitionstroppernes invasion og besættelse er blevet drastisk forværret, og at vold, krænkelser af menneskerettighederne, tortur og etniske sammenstød er blevet almindelig praksis i landet; der henviser til, at de nuværende daglige bombninger og skyderier gør de fleste irakere usikre med hensyn til fremtiden og gør det umuligt at fremme social og økonomisk integration af den irakiske befolkning som helhed;

K.     der henviser til, at der i december 2012 blev indledt fredelige protester, navnlig i de seks provinser nord og vest for Bagdad, hvor åbne pladser blev besat; der henviser til, at regeringen undertrykte protesterne, og at optrapningen af spændingerne i december 2013 førte til en væbnet konflikt, bl.a. med brug af uforholdsmæssig voldsom magtanvendelse, som resulterede i drab på civile i Anbar;

L.     der henviser til, at den syriske konflikt har mange negative konsekvenser for regionen, og at den har skabt en ny stor flygtningestrøm på over 224 000 flygtninge og hjemvendte i Irak, som lever under yderst sårbare forhold i landet;

M.    der henviser til, at mere end 1 300 mennesker menes at være blevet dødsdømt i Irak siden 2004; der henviser til, at den irakiske lovgivning giver mulighed for dødsstraf for nærved 50 forskellige forbrydelser, herunder terrorisme, kidnapning og mord, men ligeledes for handlinger som skade på offentlig ejendom; der henviser til, at antallet af henrettelser i Irak er stigende – til trods for den verdensomspændende tendens til at afskaffe dødsstraf; der henviser til, at mindst 150 mennesker ifølge internationale presserapporter blev henrettet i Irak i 2013;

N.     der henviser til, at Irak ifølge Transparency International har den mest korrupte regering i Mellemøsten; der henviser til, at korruption er et strukturelt problem i landet, idet der ikke er nogen effektiv parlamentarisk kontrol, og retssystemet er inaktivt, hvilket er symptomer på en fejlslagen stat; der henviser til, at 800 mio. USD ifølge USA's særlige generalinspektør for genopbygning af Irak ulovligt føres ud af Irak hver uge;

O.     der henviser til, at den langvarige konflikt i Kirkuk om olieeksporten fra regionen gennem en ny rørledning endnu ikke er blevet løst;

P.     der henviser til, at mindst ti journalister blev dræbt i 2013; der henviser til, at Irak med 400 mord på journalister inden for de seneste ti år og ikke en eneste domfældelse fortsat er det land i verden, hvor der begås flest mord på journalister, som hverken bliver retsforfulgt eller efterforsket; der henviser til, at den spanske journalist José Couso samt journalisterne Taras Protsyuk og Tareq Ayub blev dræbt i april 2003 i et amerikansk angreb; der henviser til, at spanske domstole har forsøgt at få anholdt to amerikanske officerer og en underofficer, der er anklaget i denne sag; der henviser til, retfærdigheden stadig ikke er sket fyldest; der henviser til, at USA har obstrueret arrestordrerne, og at Interpol har undladt at behandle dem;

Q.     der henviser til, at USA og Det Forenede Kongerige har brugt betydelige mængder af ammunition med falsk forarmet uran i Irak, hvilket har ført til en tragisk stigning i kræft blandt børn og medfødte misdannelser; der henviser til, at manglen på information fra USA's side om restforekomster af forarmet uran i alvorlig grad hindrer dekontaminerings-, kontrol‑ og oplysningsforanstaltninger, der sigter mod at mindske befolkningens eksponering for sådanne rester;

R.     der henviser til, at den irakiske regering i april 2014 vedtog en lovændring, som skulle lovliggøre børneægteskaber og voldtægt inden for ægteskabet; der henviser til, at 250 000 kvinder og piger, herunder ca. 60 000 gravide kvinder, ifølge De Forenede Nationers Befolkningsfond (UNFPA) har brug for omgående pleje, og at ca. 20 000 kvinder og piger står over for en øget risiko for seksuel vold; der henviser til, at blandt andre FN's højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillay, har udtrykt bekymring over, at retssager, der fører til dødsstraf, ikke er i overensstemmelse med internationale garantier for en retfærdig rettergang, og at der blandt andet mangler gennemsigtighed i retssager og forekommer tilfælde, hvor "tilståelser" er blevet opnået under tortur eller andre former for mishandling af de tiltalte; der henviser til, at dødsstraf er en grusom og umenneskelig behandling, som bør afskaffes;

S.     der henviser til, at der blev afholdt parlamentsvalg den 30. april 2014 i Irak i en atmosfære af vold og frygt;

1.      fastholder sin stærke fordømmelse af koalitionsstyrkernes militære intervention i Irak; fastholder, at denne invasion var i strid med folkeretten, og understreger dens ulovlige karakter; understreger, at det primære resultat af USA's invasion af Irak har været et næsten totalt sammenbrud af retsstaten og en stigning i den religiøse ekstremisme i landet; påpeger det ansvar, der ligger hos statscheferne i de EU-medlemsstater, som deltog i topmødet på Azorerne, og især hos den afgående formand for Europa-Kommissionen Durão Barroso; fastholder sin fordømmelse af denne overtrædelse af folkeretten; mener, at de ansvarlige for denne ulovlige krig og disse forbrydelser mod menneskeheden bør stilles for en international domstol;

2.      opfordrer til, at der afholdes en international konference, som skal fremme dialogen mellem parterne med henblik på at finde en acceptabel løsning, og forkaster udenlandske aktørers illegitime interesse i at dele landet for at sikre sig en bedre kontrol med irakiske oliebeholdninger;

3.      fordømmer enhver tidligere, nuværende og fremtidig indblanding i Iraks indre anliggender; understreger, at Irak for at opnå virkelig uafhængighed bør have fuld kontrol over sin egen økonomi, herunder landets naturressourcer; understreger, at olieindtægterne bør anvendes som et redskab og en mulighed for en bæredygtig social og økonomisk genopbygning til gavn for det irakiske samfund som helhed; opfordrer den irakiske regering til at sikre, at landets ressourcer anvendes på en gennemsigtig og ansvarlig måde til gavn for hele det irakiske folk;

4.      mener, at de lande, som deltog i invasionen af Irak, herunder adskillige medlemsstater, er ansvarlige for en krig, som blev ført på baggrund af løgne, og er forpligtet til at fremme sandhed og retfærdighed og til at udbedre de skader, de har påført det irakiske folk; anerkender, at den ulovlige krig har ødelagt landet og øget volden i hele regionen; fordømmer den udplyndring af irakiske naturressourcer, som olieselskaber som Royal Dutch Shell Oil Company, BP og ExxonMobil står bag;

5.      fordømmer alle former for vold mod sociale, politiske og religiøse grupper; beklager dybt det store antal dræbte og sårede; fordømmer alle drabene og henrettelserne; udtrykker dyb bekymring over de stadig flere voldelige angreb; udtrykker sin medfølelse med familierne til de dræbte og de sårede; opfordrer til, at volden omgående bringes til ophør; mener, at gerningsmændene bag disse forbrydelser skal retsforfølges;

6.      gør opmærksom på det presserende behov for at løse de humanitære problemer, som den irakiske befolkning står over for; understreger behovet for at sikre, at der træffes foranstaltninger, der samordnes mellem de irakiske myndigheder og de internationale hjælpeorganisationer, som arbejder på stedet, med henblik på at bistå de udsatte befolkningsgrupper, herunder flygtninge og fordrevne, og sikre, at disse mennesker beskyttes, samt at der skabes rimelige betingelser for deres sikkerhed og værdighed;

7.      bemærker, at mere end 224 000 syriske flygtninge ifølge UNHCR har søgt tilflugt i den kurdiske del af Irak siden krigens begyndelse; opfordrer indtrængende EU til at give tilsagn om bistand til disse mennesker; minder om, at det er vigtigt, at den humanitære folkeret og beskyttelsen af de civile respekteres fuldt ud; opfordrer de irakiske myndigheder til at sikre, at der ydes basale tjenester, og at de humanitære organisationer har adgang til de områder, der er berørt af kampene; udtrykker sin bekymring over, at der ikke ydes tilstrækkelig bistand til de syriske flygtninge;

8.      er bekymret over, at landet er dybt plaget af korruption, især i hæren og politiet, hvilket skaber alvorlige problemer i Iraks sikkerhedsapparat; beklager, at denne korruptionskultur infiltrerer selv det højeste regeringsniveau;

9.      beklager dybt den drastiske stigning i antallet af henrettelser, der gennemføres af den irakiske hær og ISIS' styrker, samt anvendelsen af "tilståelser", der opnås under tortur eller andre former for mishandling og anvendes som bevis mod fanger;

10.    fordømmer dødsstraf under alle omstændigheder; opfordrer den irakiske regering til som et første skridt at erklære og omgående gennemføre et moratorium for henrettelser og til at afskaffe dødsstraf i fremtiden;

11.    kræver, at der under FN's auspicier indledes en international undersøgelse for at få afdækket den udbredte brug af tortur og forekomsten af hemmelige fængsler eller andre torturcentre i Irak med henblik på at få fastslået de enkelte involverede parters ansvar og få straffet de ansvarlige;

12.    fordømmer alle former for vold mod sociale, politiske eller religiøse grupper, fordømmer alle de drab og henrettelser, der er blevet begået, siden krigen brød ud i 2003, og beklager dybt den seneste bølge af terrorangreb og anvendelsen af dødspatruljer;

13.    minder om betydningen af principperne om retfærdighed, sandhed og erstatning; mener, at alle de ansvarlige for denne ulovlige krig og de forbrydelser mod menneskeheden, som den har resulteret i, skal stilles for en domstol; fastholder – ti år efter drabene på de tre journalister Couso, Protsyuk og Ayub – at det er nødvendigt at sikre, at retfærdigheden sker fyldest i denne sag, så de pågældende mord ikke forbliver ustraffede;

14.    forkaster partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Republikken Irak; mener, at de vigtigste målsætninger for EU's samarbejde med Irak må være at bringe volden til ophør og at bidrage til social og økonomisk udvikling, fuld overholdelse af menneskerettighederne og genskabelse af velfærd for irakerne, og ikke at indføre eller udbygge EU-olieindustri i landet;

15.    fordømmer brugen af ammunition med forarmet uran i krigen, særlig fra USA's og Det Forenede Kongeriges side; opfordrer EU til at udvikle en fælles EU-holdning om begrænsning af eller forbud mod brug af ammunition med forarmet uran og til at udvikle programmer for rensning af de forurenede områder;

16.    opfordrer de irakiske myndigheder til at vedtage foranstaltninger, der sikrer fuld respekt for ligestilling mellem mænd og kvinder samt for kvinders rettigheder;

17.    opfordrer Iraks parlament og regering til at sikre, at FN's konvention om barnets rettigheder respekteres, og til at bekæmpe børnearbejde, børneprostitution og menneskehandel;

18.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, lederen af EU's delegation i Irak, formændene for medlemsstaternes parlamenter samt til regeringen og Repræsentanternes Råd i Republikken Irak.