Resolutsiooni ettepanek - B8-0062/2014Resolutsiooni ettepanek
B8-0062/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Iraagis

15.7.2014 - (2014/2716(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Pablo Echenique Robba, Carlos Jiménez Villarejo fraktsiooni GUE/NGL nimel

Menetlus : 2014/2716(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0062/2014
Esitatud tekstid :
B8-0062/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0062/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Iraagis

(2014/2716(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Iraagi Vabariigi vahelist partnerlus- ja koostöölepingut,

–       võttes arvesse oma 17. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni ELi ja Iraagi partnerlus- ja koostöölepingu kohta[1],

–       võttes arvesse 20. jaanuaril 2014 toimunud ELi–Iraagi koostöönõukogu esimest koosolekut,

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni avaldusi Iraagi kohta,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iraagi kohta, eriti 14. märtsi 2013. aasta resolutsiooni Iraagi ning vähemusrühmade, sh Iraagi turkmeenide tõsise olukorra kohta[2], 10. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni hiljutise vägivalla kohta Iraagis[3] ning 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Iraagis[4],

–       võttes arvesse Euroopa välisteenistuse avaldust Iraagis 5. mail 2014 toimunud valimiste kohta,

–       võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2014. aasta järeldusi Iraagi kohta,

–       võttes arvesse ELi ja Araabia Riikide Liiga kolmanda ministrite kohtumise 11. juuni 2014. aasta ühisavaldust julgeolekuolukorra kohta Iraagis,

–       võttes arvesse rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Kristalina Georgieva 12. juuni 2014. aasta avaldust,

–       võttes arvesse ÜRO Iraagi abimissiooni (UNAMI) aruandeid ja eelkõige 1. juulil 2014 avaldatud juunis hukkunute arvu,

–       võttes arvesse ÜRO eriesindaja Iraagis Nikolai Mladenovi avaldusi,

–       võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki Mooni avaldusi Iraagi kohta,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Iraagi kohta,

–       võttes arvesse 1981. aasta ÜRO deklaratsiooni usul ja veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,

–       võttes arvesse ÜRO korruptsioonivastast konventsiooni, mille Iraak 2008. aastal ratifitseeris,

–       võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Iraak on ühinenud,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et kogu Iraagi elanikkond on kannatanud sõja tõttu, mis on nõudnud enam kui 1 400 000 inimohvrit ja hävitanud suure osa Iraagi infrastruktuurist, samuti järgnenud vägivalla kasvu, arvukate terrorirünnakute ja inimõiguste rikkumiste pärast; arvestades, et okupatsiooniga kehtestatud poliitiline protsess on põhjustanud riigi lõhenemise usulahkude vahel ja etniliselt;

B.     arvestades, et nagu näitavad UNAMI (ÜRO Iraagi abimissiooni) andmed ohvrite kohta 2014. aasta juunis, on vägivald Iraagis jätkuvalt suur probleem ja valimatut vägivalda esineb pidevalt; arvestades, et juunis hukkus Iraagis terroriaktide ja vägivalla tagajärjel vähemalt 2 417 ning viga sai 2 287 inimest, arvestamata Anbaris hukkunuid;

C.     arvestades, et Iraagis on vallandunud ulatuslik humanitaarkriis, mis tuleneb Iraagi julgeolekuvägede ja relvastatud opositsioonirühmituste, sealhulgas Iraagi ja Levanti Islamiriigi (ISISe) vahelisest võitlusest;

D.     arvestades, et ISIS teatas 29. juunil, et asutas oma kontrolli all olevatel Iraagi ja Süüria territooriumidel kalifaadi, mis ulatub Aleppost Põhja-Süürias Diyālá provintsini Ida-Iraagis;

E.     arvestades, et Iraagi põhjapoolse autonoomse piirkonna Kurdistani president Massoud Barzani palus piirkonna parlamendil valmistada ette iseseisvusreferendumit;

F.     arvestades, et Saudi Araabia on saatnud pärast seda, kui Iraagi sõjavägi piirkonnast lahkus, Iraagi piirile 30 000 sõdurit; arvestades, et president Obama on teatanud, et USA lähetab Iraaki 300 sõjalise valdkonna (erivägede) nõustajat;

G.     arvestades, et Iraagi elanikkond on juba aastaid kannatud üleüldise vägivalla all; arvestades, et viimasel ajal sagenenud vägivald riigis on toonud kaasa suurima ohvrite arvu alates 2008. aastast; arvestades, et sündmused Anbari provintsis on sundinud paljusid elanikke konfliktipiirkondadest lahkuma, mille tulemuseks on arvukalt riigisiseseid põgenikke; arvestades, et ÜRO humanitaarabi koordineerimise ameti andmetel on Iraagis nüüd maailma arvukaim rühm riigisiseseid põgenikke; arvestades, et alates käesoleva aasta jaanuarist on kodust põgenema sunnitud enam kui 1,2 miljonit elanikku ning ligi 560 000 neist on põgenenud Anbari provintsist; arvestades, et pärast Mosuli langemist on hinnanguliselt lisaks põgenenud veel 650 000 elanikku;

H.     arvestades, et USA ja tema liitlaste 10aastase okupatsiooni tõttu on riik vaesem; arvestades, et kirjaoskamatus on kasvanud ja rohkem inimesi sureb nälga; arvestades, et vaesuse tõttu kannatab 88% Iraagi elanikkonnast ning umbes kuus miljonit iraaklast elab allpool vaesuspiiri; arvestades, et ehkki Iraak on suutnud naftatootmise peaaegu täies võimsuses taastada, süveneb sotsiaalne ebavõrdsus, kuna riik ei suuda jätkuvalt tagada oma elanikkonnale põhiteenuseid, nagu regulaarne elektrivarustus suvel, puhas vesi ja tervishoiuteenused;

I.      arvestades, et selmet aidata Iraagil edeneda, on USA ja tema liitlased viimastel aastatel võimaldanud riigil langeda teravalt killustunud ühiskonnani, mis hävitab Iraagi rahvuslikku identiteeti, ning asendanud pärast 2003. aastat selle usulahkudel ja etnilisel päritolul põhinevate identiteetidega; arvestades, et mõne viimase aasta jooksul on Iraagi olukord oluliselt halvenenud ning etnilised kokkupõrked šiiitide ja sunniitide vahel sagenenud; arvestades, et 20% Iraagi naftavarudest asub Kirkūki piirkonnas;

J.      arvestades, et alates koalitsioonivägede sissetungist Iraaki ja riigi okupeerimisest on sealne olukord dramaatiliselt halvenenud ning vägivald, inimõiguste rikkumised, piinamised ja etnilised kokkupõrked on muutunud tavapäraseks osaks elust; arvestades, et pidevate pommirünnakute ja tulistamiste tõttu on suurema osa iraaklaste tulevik ebakindel ning kogu Iraagi rahva majandusliku ja sotsiaalse integratsiooni edendamine võimatu;

K.     arvestades, et 2012. aasta detsembris algasid rahumeelsed protestid väljakute hõivamisega eelkõige Bagdadist põhja ja lääne pool asuvas kuues provintsis; arvestades, et valitsus surus protestid maha ning pingete teravnemisest sai 2013. aasta detsembris relvastatud kokkupõrge, sh ülemäärane jõukasutus, mille tagajärjel said Anbaris surma tsiviilelanikud;

L.     arvestades, et Süüria konfliktil on sellele piirkonnale mitmetine negatiivne mõju ning see on toonud kaasa uue arvuka põgenikevoolu: Iraaki on põgenenud või tagasi pöördunud üle 224 000 inimese, kes on oma olematute elamistingimuste tõttu äärmiselt haavatavad;

M.    arvestades, et alates 2004. aastast on Iraagis surma mõistetud arvatavalt üle 1300 inimese; arvestades, et Iraagi seadused võimaldavad määrata surmanuhtlust ligi 50 kuriteo eest, sh terrorism, inimrööv ja mõrv, kuid ka selliste kuritegude eest nagu riigi vara kahjustamine; arvestades, et vastupidiselt kogu maailmas nähtuvale surmanuhtluse keelustamise suundumusele on surmanuhtluste arv Iraagis tõusuteel; arvestades, et rahvusvahelise pressi andmeil hukati Iraagis 2013. aastal vähemalt 150 inimest;

N.     arvestades, et Transparency Internationali andmetel on Iraagi valitsus Lähis-Idas kõige korrumpeerunum; arvestades, et korruptsioon on selles riigis struktuurne probleem, kuna puudub tõhus parlamentaarne kontroll ning kohtusüsteem on passiivne, mis on läbikukkunud riigi tunnuseks; arvestades, et USA Iraagi taastamise eriinspektori büroo andmetel tehakse Iraagist iga nädal ebaseaduslikult ülekandeid kokku 800 miljoni USA dollari eest;

O.     arvestades, et Kirkūki piirkonna pikaajaline vaidlus piirkonna naftatranspordi üle uue torujuhtme kaudu ei ole lahendust leidnud;

P.     arvestades, et 2013. aastal tapeti vähemalt 10 ajakirjanikku; arvestades, et kuna viimase kümne aasta jooksul on tapetud 400 meediatöötajat, kuid nende kuritegude eest ei ole tehtud mitte ühtegi süüdimõistvat otsust, on Iraak ajakirjanike mõrvade karistamatuse osas kõige halvemate näitajatega riik maailmas; arvestades, et USA sõjaväe rünnaku käigus said 2003. aasta aprilli surma Hispaania ajakirjanik José Couso ning ajakirjanikud Tarass Protsjuk ja Tareq Ayub; arvestades, et Hispaania kohus on taotlenud juhtumis osalemises süüdistatava kahe USA ohvitseri ja ühe allohvitseri vahistamist; arvestades, et kohut ei ole siiani mõistetud; arvestades, et USA on vahistamiskäskudele vastu seisnud ja Interpol ei ole saanud neid menetleda;

Q.     arvestades, et USA ja Ühendkuningriik on kasutanud Iraagis hulgaliselt valesti vaesestatud uraani sisaldavat laskemoona, mis on toonud traagilisel kombel kaasa vähi sagenemise lastel ja kaasasündinud sünnidefektide kasvu; arvestades, et kuna USA ei anna piisavalt teavet vaesestatud uraani jääkide kohta, raskendab see tõsiselt saastest puhastamist, järelevalvet ja teadlikkuse tõstmist, et vähendada tsiviilelanike kokkupuudet selliste jäätmetega;

R.     arvestades, et Iraagi valitsus võttis 2014. aasta aprillis vastu seadusemuudatuse, millega legaliseeritaks laste abiellumine ja abielusisene vägistamine; arvestades, et ÜRO Rahvastikufondi andmetel vajavad kiireloomulist abi 250 000 naist ja tütarlast, sh ligi 60 000 rasedat, ja et ligi 20 000 naist ja tütarlast ootab ees suurem seksuaalvägivalla oht; arvestades, et teiste hulgas on ÜRO inimõiguste ülemvolinik Navi Pillay väljendanud tõsist muret seoses asjaoluga, et kohtumenetlused, mis lõpevad surmanuhtluse määramisega, ei ole kooskõlas õiglase kohtupidamise rahvusvaheliste normidega, sh sellistel põhjustel nagu kohtumenetluse ebapiisav läbipaistvus või süüdistatava piinamise või muu väärkohtlemise kasutamine nn ülestunnistuste saamiseks; arvestades, et surmanuhtlus on julm ja ebainimlik kohtlemine ning see tuleb kaotada;

S.     arvestades, et parlamendivalimiste ajal, mis toimusid Iraagis 30. aprillil 2014, valitses vägivalla ja hirmu õhustik;

1.      mõistab veel kord karmilt hukka koalitsioonijõudude sõjalise sekkumise Iraagis; kordab, et see sissetung oli ebaseaduslik ja sellega rikuti rahvusvahelist õigust; toonitab asjaolu, et USA sissetungil Iraaki on olnud kaks peamist tagajärge – õigusriigi peaaegu täielik kokkuvarisemine ning usuäärmusluse kasv riigis; osutab nende ELi liikmesriikide riigipeade vastutusele, kes osalesid Assooride tippkohtumisel, ja eelkõige Euroopa Komisjoni lahkuva presidendi Durão Barroso vastutusele; kordab, et mõistab hukka sellise rahvusvahelise õiguse rikkumise; on seisukohal, et selle ebaseadusliku sõja ja inimsusvastaste kuritegude eest vastutavad isikud tuleb tuua rahvusvahelise kohtu ette;

2.      nõuab rahvusvahelise konverentsi korraldamist, mis edendaks osaliste vahel sobiva lahenduse leidmiseks dialoogi, ning mõistab hukka välisosaliste ebaseaduslikud huvid riigi jagamisel, mis on seotud nende endi jaoks parema kontrolli tagamisega Iraagi naftavarude üle;

3.      mõistab hukka kõik varasemad, praegused või tulevased sekkumised Iraagi siseasjadesse; rõhutab, et tõelise iseseisvuse saavutamiseks peaks Iraagil olema täielik kontroll oma majanduse üle, kaasa arvatud loodusvarade üle; toonitab, et naftast saadavat tulu tuleks kasutada kui vahendit ja võimalust jätkusuutlikuks sotsiaalseks ja majanduslikuks ülesehituseks, mis oleks kasulik Iraagi ühiskonnale laiemalt; kutsub Iraagi valitsust üles tagama, et riigi ressursse kasutatakse läbipaistvalt ja vastutustundlikult kõikide Iraagi elanike hüvanguks;

4.      on arvamusel, et Iraaki sissetungis osalenud riigid, sh mitu liikmesriiki, vastutavad valede najal peetava sõja eest ning nende kohus on edendada tõde ja õigust ning korvata Iraagi rahvale tehtud kahju; tunnistab, et see illegaalne sõda on riigi hävitanud ja suurendanud vägivalda terves piirkonnas; mõistab hukka Iraagi maavarade rüüstamise selliste naftakorporatsioonide poolt nagu Royal Dutch Shell Oil Company, BP või ExxonMobil;

5.      mõistab hukka igasuguse sotsiaalsete rühmade ning poliitiliste või usuliste rühmituste vastu suunatud vägivalla; mõistab hukka tõsiasja, et nii palju inimesi on tapetud ja haavatud; mõistab hukka kõik tapmised ja hukkamised; väljendab sügavat muret sagenevate vägivaldsete rünnakute pärast; avaldab kaastunnet tapetute ja haavatute perekondadele; nõuab vägivalla viivitamatut lõpetamist; on seisukohal, et nende kuritegude toimepanijate üle tuleb kohut mõista;

6.      juhib tähelepanu pakilisele vajadusele lahendada Iraagi rahva humanitaarprobleemid; rõhutab vajadust kooskõlastada Iraagi ametivõimude ja kohapeal tegutsevate rahvusvaheliste abiorganisatsioonide tegevust, et aidata haavatavaid rühmi, sealhulgas pagulasi ja põgenikke, tagada nende kaitse ning luua asjakohased tingimused nende julgeolekuks ja väärikuse kaitseks;

7.      märgib, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmetel on alates sõja puhkemisest üle 224 000 Süüria põgeniku otsinud varjupaika Iraagi kurdide aladel; nõuab tungivalt, et EL lubaks neile inimestele abi; tuletab meelde, kui oluline on täielikult järgida rahvusvahelist humanitaarõigust ja kaitsta tsiviilelanikke; palub, et Iraagi ametivõimud tagaksid esmatähtsate teenuste osutamise, samuti humanitaaragentuuride juurdepääsu lahingupiirkondadele; on mures, et Süüria põgenikele ei pakuta piisavat toetust;

8.      tunneb muret asjaolu pärast, et korruptsioon on riigis endeemiliselt levinud, eriti armees ja politseis, mis tekitab Iraagi julgeolekuaparaadile tõsiseid probleeme; peab kahetsusväärseks, et sellise korruptsioonikultuuri siirded on levinud valitsuse kõige kõrgemale tasandile;

9.      mõistab hukka järsult sagenenud hukkamised, mida panevad toime Iraagi armee ja ISISe väed, samuti piinamise või muu väärkohtlemise teel saadud nn ülestunnistuste kasutamise vangide vastaste tõenditena;

10.    mõistab hukka surmanuhtluse rakendamise mis tahes tingimustel; kutsub Iraagi valitsust üles kuulutama esimese sammuna teel surmanuhtluse kaotamisele tulevikus viivitamatult välja moratooriumi hukkamistele, ja seda ellu viima;

11.    nõuab, et alustataks rahvusvahelist uurimist ÜRO egiidi all, et selgitada välja piinamise levinud kasutamine ja salajaste vanglate või muude piinamiskeskuste olemasolu Iraagis, et tuvastada kõikide sellega seotud osaliste vastutus ning karistada süüdlasi;

12.    mõistab hukka igasuguse vägivalla sotsiaalsete, poliitiliste või usuliste rühmade suhtes, mõistab hukka kõik tapmised ja hukkamised alates sõja puhkemisest 2003. aastal, samuti viimase terrorirünnakute laine ja surmaeskadronide kasutamise;

13.    tuletab meelde õiguse, tõe ja sõjahüvitise põhimõtete tähtsust; on seisukohal, et selle ebaseadusliku sõja kurjategijate ning sellest tulenenud inimsusvastaste kuritegude toimepanijate üle tuleks kohut mõista; peab väga oluliseks tagada, et ajakirjanike Couso, Protsjuki ja Ayubi juhtumid jõuaksid kohtusse, nii et need kümme aastat tagasi toimunud mõrvad ei jääks karistamata;

14.    on vastu ELi ja Iraagi Vabariigi partnerlus- ja koostöölepingule; on seisukohal, et ELi koostöös Iraagiga peaks olema esikohal vägivalla lõpetamine, sotsiaalne ja majanduslik areng, inimõiguste täielik austamine ning heaolu taastamine Iraagis, mitte aga ELi naftatööstuse kohalolek ja laienemine selles riigis;

15.    mõistab hukka vaesestatud uraani sisaldava laskemoona kasutamise sõjas, nimelt USA ja Ühendkuningriigi poolt; nõuab, et EL töötaks välja ühise seisukoha, mis toetaks vaesestatud uraani sisaldava laskemoona kasutamise piiramist või keelustamist, samuti tuleks välja töötada puhastusprogrammid selle aine tõttu kannatanud piirkondade jaoks;

16.    kutsub Iraagi ametivõime üles võtma meetmeid, et tagada meeste ja naiste võrdõiguslikkuse ning naiste õiguste täielik järgimine;

17.    nõuab tungivalt, et Iraagi parlament ja valitsus tagaksid ÜRO lapse õiguste konventsiooni järgimise ning võitleksid laste tööjõu kasutamise, laste prostitutsiooni ja lastega kauplemise vastu;

18.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu eesistujale, komisjoni presidendile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, ELi Iraagi delegatsiooni juhile, liikmesriikide parlamentide esimeestele ning Iraagi Vabariigi valitsusele ja esindajatekogule.