Postup : 2014/2724(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0065/2014

Predkladané texty :

B8-0065/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/07/2014 - 10.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 124kWORD 59k
15.7.2014
PE536.966v01-00
 
B8-0065/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/ vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o trestnom čine agresie (2014/2724(RSP))


Charles Tannock, v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o trestnom čine agresie (2014/2724(RSP))  
B8‑0065/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Chartu OSN,

–       so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS), najmä na článok 5 a článok 8 bis, podľa ktorého je trestný čin agresie jedným z hlavných trestných činov v rámci jurisdikcie MTS,

–       so zreteľom na zmeny Rímskeho štatútu, ktoré boli prijaté na hodnotiacej konferencii v Kampale (Uganda) v roku 2010, a najmä na rezolúciu RC/Res. 6, ktorá sa týka trestného činu agresie,

–       so zreteľom na svoje uznesenie o výročnej správe o ľudských právach vo svete a o politike Európskej únie v tejto oblasti vrátane dôsledkov pre strategickú politiku EÚ v oblasti ľudských práv,

–       so zreteľom na výsledky 25. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v apríli 2014,

–       so zreteľom na 9. správu Medzinárodného trestného súdu pre Organizáciu Spojených národov 2012/13,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže 122 štátov je zmluvnou stranou Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu;

B.     keďže Európska únia a jej členské štáty pevne podporujú Medzinárodný trestný súd od jeho vzniku a naďalej mu poskytujú podporu s cieľom zabezpečiť, aby bol schopný riadne plniť svoje úlohy a povinnosti v súlade s Rímskym štatútom;

C.     keďže zmeny z Kampaly týkajúce sa trestného činu agresie ratifikovalo najmenej 30 zmluvných štátov a rozhodnutie, ktoré sa má prijať po 1. januári 2017 dvojtretinovou väčšinou zmluvných štátov, umožní vytvorenie trvalého systému medzinárodnej trestnej zodpovednosti tým, že sa agresia bude považovať za trestný čin;

D.     keďže najmenej 35 zmluvných štátov v súčasnej dobe aktívne pracuje na ratifikácii zmien týkajúcich sa trestného činu agresie, pričom k dnešnému dňu 14 ďalších už ratifikovalo obe zmeny z Kampaly a ďalšie sa k ratifikácii zaviazali;

E.     keďže 8. mája 2012 Lichtenštajnsko bolo prvou krajinou, ktorá ratifikovala zmeny týkajúce sa trestného činu agresie, spolu so zmenami článku 8 (vojnové zločiny), ktoré boli prijaté v roku 2010 na hodnotiacej konferencii Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu, ktorá sa konala v Kampale (Uganda);

F.     keďže Parlament 17. novembra 2011(1) uvítal prijatie zmien Rímskeho štatútu z Kampaly vrátane zmien týkajúcich sa trestného činu agresie a vyzval všetky členské štáty, aby ich ratifikovali a začlenili do svojich vnútroštátnych právnych predpisov;

G.     keďže Parlament 18. apríla 2012 následne prijal uznesenie 2012/0126(2) a vyzval Radu a Komisiu, aby využili svoju medzinárodnú autoritu v záujme zabezpečenia a posilnenia univerzálnosti Rímskeho štatútu pri medzinárodne dohodnutom definovaní aktov agresie, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom;

H.     keďže zmeny z Kampaly sú v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov;

1.      plne podporuje činnosť Medzinárodného trestného súdu, aby pomohol skončiť s beztrestnosťou páchateľov najzávažnejších trestných činov, ktoré znepokojujú medzinárodné spoločenstvo;

2.      víta závery o trestnom čine agresie, prijaté na hodnotiacej konferencii Rímskeho štatútu MTS, ktorá sa konala v roku 2010 v Kampale (Uganda); ďalej víta záväzok tých zmluvných štátov, ktoré buď ratifikovali zmeny týkajúce sa trestného činu agresie, súhlasili s ich ratifikáciou alebo sa o ich ratifikácii pozitívne vyjadrili;

3.      zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa všetky členské štáty EÚ zaviazali k boju proti genocíde, zločinom proti ľudskosti a vojnovým zločinom; podporuje aj výzvy zamerané na to, aby sa boj proti beztrestnosti v prípade závažného porušenia ľudských práv stal pre EÚ a jej členské štáty prioritou v oblasti vonkajšej činnosti;

4.      akceptuje zásadu komplementárnosti, ktorej sa pridržiava MTS, a uznáva, že MTS nenahrádza vnútroštátne systémy trestného súdnictva; ďalej uznáva, že MTS len vyšetruje a v opodstatnených prípadoch stíha a súdi jedincov, iba ak to neurobí, nemôže alebo nechce urobiť príslušný štát;

5.      ďalej akceptuje skutočnosť, že MTS môže uplatňovať jurisdikciu v oblasti trestného činu agresie pod podmienkou, že rozhodnutie bude prijaté po 1. januári 2017 dvojtretinovou väčšinou zmluvných štátov a že zmenu týkajúcu sa tejto trestnej činnosti ratifikuje najmenej 30 zmluvných strán;

6.      uznáva, že rozhodnutie ratifikovať zmeny týkajúce sa trestného činu agresie je výhradne záležitosťou jednotlivých zmluvných štátov;

7.      poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov EÚ a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2011)0507.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0126.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia