Menettely : 2014/2724(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0066/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0066/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/07/2014 - 10.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 119kWORD 55k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0066/2014
15.7.2014
PE536.967v01-00
 
B8-0066/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


hyökkäysrikoksesta (2014/2724(RSP))


Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma hyökkäysrikoksesta (2014/2724(RSP))  
B8‑0066/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–       ottaa huomioon Rooman perussäännön 5 artiklan, jossa hyökkäysrikos on sisällytetty Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovallan piiriin kuuluvien keskeisten rikosten luetteloon,

–       ottaa huomioon Rooman perussääntöön tehdyt Kampalan tarkistukset, jotka hyväksyttiin vuonna 2010 Kampalassa Ugandassa järjestetyssä tarkistuskonferenssissa, ja ottaa erityisesti huomioon hyökkäysrikosta koskevan päätöslauselman RC/Res. 6,

–       ottaa huomioon neuvoston päätöksen 2011/168/YUTP ja siinä olevan viittauksen Kampalan tarkistuksiin,

–       ottaa huomioon neuvoston päätöksen 2011/168/YUTP mukaisesti 12. heinäkuuta 2011 hyväksytyn tarkistetun toimintasuunnitelman,

–       ottaa huomioon 19. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman Kampalassa, Ugandassa pidettävästä kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön tarkistuskonferenssista(1),

–       ottaa huomioon 17. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n tuesta Kansainväliselle rikostuomioistuimelle: vastaukset haasteisiin ja ongelmien ratkaiseminen(2),

–       ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista maailmassa ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla, mukaan luettuina vaikutukset EU:n strategiseen ihmisoikeuspolitiikkaan(3),

–       ottaa huomioon 11. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista maailmassa ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla, mukaan luettuina vaikutukset EU:n strategiseen ihmisoikeuspolitiikkaan(4),

–       ottaa huomioon Latinalaisen Amerikan parlamentin yleiskokouksen 19. ja 20. lokakuuta 2013 hyväksymän päätöslauselman Kansainvälisen rikostuomioistuimen edistämisestä ja Kampalan tarkistusten ratifioimisesta (AO/2013/07XXIX),

–       ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön sopimusvaltioiden kokouksen 27. marraskuuta 2013 hyväksymän päätöslauselman Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja sen sopimusvaltioiden kokouksen vahvistamisesta (ICC-ASP/12/Res.8); toteaa, että siihen sisältyy tuleville sopimusvaltioille osoitettu kehotus hyväksyä tarkistettu perussääntö, kaikille sopimusvaltioille osoitettu kehotus harkita tarkistusten ratifioimista sekä eräiden sopimusvaltioiden hiljattain suorittaman tarkistusten ratifioinnin tunnustaminen,

–       ottaa huomioon Rooman perussäännön Kampalan tarkistusten ratifioinnin ja täytäntöönpanon sisällyttämisen Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsikirjaan, jonka Liechtensteinin ruhtinaskunnan pysyvä Yhdistyneiden kansakuntien edustusto, Global Institute for the Prevention of Aggression -instituutti ja Princetonin yliopiston Liechtenstein Institute on Self-Determination -laitos ovat laatineet,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat olleet Kansainvälisen rikostuomioistuimen vankkumattomia liittolaisia sen perustamisesta lähtien ja ovat tukeneet sitä taloudellisesti, poliittisesti, logistisesti ja diplomatian keinoin sekä edistäneet Rooman perussäännön yleismaailmallista luonnetta ja puolustaneet sen koskemattomuutta tuomioistuimen riippumattomuuden lujittamiseksi;

B.     toteaa, että mikäli vähintään 30 sopimusvaltiota ratifioi hyökkäysrikosta koskevan Rooman perussäännön Kampalan tarkistuksen ja sopimusvaltiot tekevät vuoden 2017 tammikuun ensimmäisen päivän jälkeen kahden kolmasosan enemmistöllä asiaa koskevan päätöksen, voidaan perustaa kansainvälistä rikosoikeudellista vastuuta koskeva pysyvä järjestelmä, jossa hyökkäysrikos on tehty rangaistavaksi teoksi;

C.     toteaa, että tähän mennessä hyökkäysrikosta koskevan Kampalan tarkistuksen on ratifioinut 14 sopimusvaltiota, joiden joukossa on kahdeksan EU:n jäsenvaltiota (Belgia, Kroatia, Kypros, Viro, Saksa, Luxemburg, Slovakia ja Slovenia);

D.     ottaa huomioon, että valtiot, jotka eivät ole Rooman perussäännön sopimusvaltioita, voivat ratifioida perussäännön Kampalan tarkistuksineen ja myötävaikuttaa siten siihen, että hyökkäysrikosta koskeva Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovalta aktivoidaan;

E.     toteaa, että Kampalan tarkistukset ovat täysin Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan mukaiset, sillä niillä kriminalisoidaan ainoastaan laittoman voimankäytön kaikkein vakavimmat muodot, eli ne, jotka ”luonteeltaan, törkeydeltään ja laajuudeltaan” selvästi rikkovat YK:n peruskirjaa;

F.     katsoo, että sisällyttämällä hyökkäysrikos Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan edistetään oikeusvaltiota kansainvälisesti ja kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, sillä siten hillitään laitonta voimankäyttöä ja myötävaikutetaan ennakoivasti kyseisten rikosten ehkäisemiseen ja kestävän rauhan lujittamiseen;

G.     ottaa huomioon, että molempien Kampalan tarkistusten ratifiointi ja hyökkäysrikosta koskevan Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovallan aktivointi myötävaikuttavat osaltaan siihen, että tähän rikokseen syyllistyvät eivät enää jää rankaisematta;

H.     ottaa huomioon, että molempien Kampalan tarkistusten ratifiointi ja hyökkäysrikosta koskevan Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovallan aktivointi edistävät ihmisoikeuksien suojelua kriminalisoimalla hyökkäysrikokset, jotka usein ovat törkeisiin ihmisoikeusrikoksiin ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakavaan rikkomiseen johtavan syy-yhteysketjun ensimmäinen lenkki;

I.      toteaa, että kriminalisoimalla hyökkäysrikokset suojellaan myös laittomasti sotaan lähetettyjen ja hyökkäyksen kohteeksi joutuneen valtion taistelijoiden oikeutta elämään ja suljetaan samalla Rooman perussäännön ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden porsaanreikä, jonka seurauksena ainoastaan siviilit ja muut "suojeltujen henkilöiden" ryhmät saavat suojelua;

J.      ottaa huomioon, että hyökkäysrikosta koskevan Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovallan aktivointi vahvistaa Rooman perussäännön yleismaailmallista luonnetta, sillä useat valtiot saattavat haluta ratifioida koko Rooman perussäännön, Kampalan tarkistukset mukaan luettuina, mikä tukee myös niiden kansallisen politiikan tavoitetta estää laittoman voiman käyttö niitä vastaan;

1.      kehottaa EU:ta hyväksymään yhteisen kannan hyökkäysrikokseen ja Kampalan tarkistuksiin;

2.      kehottaa EU:ta toimimaan tienraivaajana hyökkäysrikosta koskevan Kampalan tarkistuksen voimaan saattamisen edistämisessä sekä tukemaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi käynnistettyjä toimia; kehottaa EU:ta kannustamaan jäsenvaltioitaan ensin ratifioimaan tarkistuksen ja sitten tukemaan aktiivisesti Rooman perussäännön sopimusvaltioiden kokouksen kertaluonteista päätöstä aktivoida (kun vaaditut 30 ratifiointia on saavutettu) hyökkäysrikosta koskeva Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovalta;

3.      korostaa, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen tukemista, tarkistetun Rooman perussäännön ratifiointia ja molempien Kampalan tarkistusten ratifiointia on edistettävä aktiivisesti EU:n kaikkien ulkoisten toimien yhteydessä, myös ihmisoikeuksista vastaavan EU:n erityisedustajan toiminnassa ja EU:n edustustoissa paikan päällä, sekä perussäännön ratifioinnin ja/tai täytäntöönpanon tavoitteekseen asettaneille valtioille annettavan teknisen avun yhteydessä;

4.      kehottaa EU:ta sitoutumaan kansanmurhien, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, sotarikosten ja hyökkäysrikosten torjuntaan; kehottaa EU:ta myös asettamaan vakavista ihmisoikeusrikkomusten rankaisematta jättämisen torjumisen EU:n ja sen jäsenvaltioiden ensisijaiseksi tavoitteeksi ulkoisissa toimissaan;

5.      kehottaa jäsenvaltioita mukauttamaan kansallisen lainsäädäntönsä nopeasti Kampalan tarkistusten määritelmiin sekä muihin Rooman perussäännön mukaisiin velvoitteisiin, jotta EU:n jäsenvaltiot voivat tutkia rikoksia kansallisesti ja nostaa niitä koskevia syytteitä sekä tehdä yhteistyötä Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa;

6.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallituksille sekä Euroopan ulkosuhdehallinnolle.

(1)

EUVL C 161 E, 31.5.2011, s. 78.

(2)

EUVL C 153 E, 31.5.2013, s. 115.

(3)

P7_TA(2012)0126.

(4)

P7_TA(2013)0575.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö