Postup : 2014/2724(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0066/2014

Predkladané texty :

B8-0066/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/07/2014 - 10.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0013

NÁVRH UZNESENIA
PDF 130kWORD 64k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0066/2014
15.7.2014
PE536.967v01-00
 
B8-0066/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/ vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o trestnom čine agresie (2014/2724(RSP))


Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o trestnom čine agresie (2014/2724(RSP))  
B8‑0066/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Chartu OSN,

–       so zreteľom na článok 5 Rímskeho štatútu, podľa ktorého je trestný čin agresie jedným z hlavných trestných činov v rámci jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu,

–       so zreteľom na zmeny Rímskeho štatútu, ktoré boli prijaté na hodnotiacej konferencii v Kampale (Uganda) v roku 2010, najmä v súvislosti s rezolúciou RC/Res. 6, ktorá sa týka trestného činu agresie;

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady EÚ 2011/168/SZBP a jeho odkaz na zmeny z Kampaly;

–       so zreteľom na revidovaný akčný plán prijatý 12. júla 2011 v súlade s rozhodnutím Rady 2011/168/SZBP;

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 19. mája 2010 o konferencii o preskúmaní Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v Kampale v Ugande(1),

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. novembra 2011 o podpore Medzinárodného trestného súdu zo strany EÚ: čelenie výzvam a prekonávanie ťažkostí,(2)

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 18. apríla 2012 o výročnej správe o ľudských právach vo svete a o politike Európskej únie v tejto oblasti vrátane dôsledkov pre strategickú politiku EÚ v oblasti ľudských práv(3),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2013 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2012 a o politike Európskej únie v tejto oblasti vrátane dôsledkov pre strategickú politiku EÚ v oblasti ľudských práv(4),

–       so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia Latinskoamerického parlamentu z 19. a 20. októbra 2013 o podpore Medzinárodného trestného súdu a ratifikácii zmien z Kampaly (AO/2013/07XXIX);

–       so zreteľom na rezolúciu zhromaždenia zmluvných štátov Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu z 27. novembra 2013 o posilnení Medzinárodného trestného súdu a zhromaždenia zmluvných štátov, ktoré zahŕňa výzvu pre budúce zmluvné štáty, aby ratifikovali štatút v znení zmien, výzvu pre všetky zmluvné štáty, aby zvážili ratifikáciu zmien a uznanie nedávnych ratifikácií zmien viacerými zmluvnými štátmi (ICC-ASP/12/Res.8),

–       so zreteľom na ratifikáciu a implementáciu zmien z Kampaly, ktoré sa týkali príručky Rímskeho štatútu MTS a ktoré uskutočnili stála misia Lichtenštajnského kniežatstva pri OSN, Svetový inštitút pre prevenciu agresie (Global Institute for the Prevention of Aggression) a Lichtenštajnský inštitút pre sebaurčenie (Liechtenstein Institute on Self-Determination) na Princetonskej univerzite;

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže členské štáty boli od vzniku MTS jeho vytrvalými stúpencami, poskytujú mu finančnú, politickú, diplomatickú a logistickú podporu a súčasne podporujú univerzálnosť Rímskeho štatútu a bránia jeho integritu s cieľom posilňovať nezávislosť súdu;

B.     keďže zmeny Rímskeho štatútu z Kampaly týkajúce sa trestného činu agresie ratifikovalo najmenej 30 zmluvných štátov a rozhodnutie, ktoré sa má prijať po 1. januári 2017 dvojtretinovou väčšinou zmluvných štátov, umožní vytvorenie trvalého systému medzinárodnej trestnej zodpovednosti tým, že sa agresia bude považovať za trestný čin;

C.     keďže doteraz 14 zmluvných štátov ratifikovalo zmeny z Kampaly o trestnom čine agresie vrátane ôsmich členských štátov EÚ, a to Belgicka, Chorvátska, Cypru, Estónska, Nemecka, Luxemburska, Slovenska a Slovinska;

D.     keďže štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami Rímskeho štatútu, môžu ratifikovať Rímsky štatút vrátane zmien z Kampaly, a tým prispieť k aktivácii jurisdikcie MTS v oblasti trestného činu agresie;

E.     keďže zmeny z Kampaly sú plne v súlade s Chartou OSN tým, že sa podľa nich za trestný čin považujú iba najzávažnejšie formy nezákonného použitia sily, najmä tie, ktoré zjavne porušujú Chartu OSN svojím charakterom, závažnosťou a rozsahom;

F.     keďže jurisdikcia MTS v oblasti trestného činu agresie prispeje k právnym normám na medzinárodnej úrovni a k medzinárodnému mieru a bezpečnosti tým, že bude odrádzať od nezákonného použitia sily, a teda aktívne prispievať k prevencii týchto trestných činov a upevneniu trvalého mieru;

G.     keďže ratifikácia zmien z Kampaly štátmi a aktivácia právomoci Medzinárodného trestného súdu pri trestných činoch agresie predstavujú ďalšie opatrenia, ktoré prispejú k ukončeniu beztrestnosti páchateľov týchto zločinov;

H.     keďže ratifikácia zmien z Kampaly a aktivácia jurisdikcie MTS v oblasti trestného činu agresie prispeje k ochrane ľudských práv tým, že agresia sa bude posudzovať ako trestný čin, pretože agresia stojí často na začiatku reťazca hrubého porušovania ľudských práv a vážneho porušovania medzinárodného humanitárneho práva;

I.      keďže kriminalizácia aktov agresie bude chrániť aj právo na život bojovníkov, ktorí sú nezákonne posielaní do vojny, ako aj bojovníkov z napadnutého štátu, keďže sa uzatvorí právna medzera v Rímskom štatúte a v medzinárodnom humanitárnom práve, podľa ktorých je chránené iba civilné obyvateľstvo a iné kategórie „chránených osôb“;

J.      keďže aktivácia jurisdikcie MTS v oblasti trestného činu agresie prispeje k univerzálnosti Rímskeho štatútu, pretože viaceré štáty môžu mať záujem o ratifikáciu úplného Rímskeho štatútu vrátane zmien z Kampaly, pretože bude slúžiť aj ich vnútroštátnemu politickému cieľu – brániť nezákonnému použitiu sily proti nim;

1.      vyzýva Európsku úniu, aby prijala spoločnú pozíciu k trestnému činu agresie a k zmenám z Kampaly;

2.      nalieha na EÚ, aby stála v popredí pri presadzovaní nadobudnutia účinnosti zmien z Kampaly o trestnom čine agresie a aby podporovala súčasné snahy o dosiahnutie tohto cieľa; aby nabádala členské štáty, aby najprv ratifikovali zmenu a potom aktívne podporovali rozhodnutie zhromaždenia zmluvných štátov Rímskeho štatútu o aktivácii jurisdikcie MTS pre oblasť trestného činu agresie, keď sa dosiahne požadovaných 30 ratifikácií;

3.      zdôrazňuje, že je potrebné aktívne podporovať Medzinárodný trestný súd, ratifikáciu Rímskeho štatútu v znení zmien a ratifikáciu oboch zmien z Kampaly vo všetkých vonkajších činnostiach EÚ, okrem iného prostredníctvom osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva a delegácií EÚ pôsobiacich priamo na mieste, a to aj vrátane technickej pomoci štátom, ktoré sa snažia o ratifikáciu a/alebo vykonávanie;

4.      vyzýva EÚ, aby sa zaviazala, že bude bojovať proti genocíde, zločinom proti ľudskosti, vojnovým zločinom a trestným činom agresie, a žiada, aby sa boj proti beztrestnosti za vážne porušovanie ľudských práv stal pre EÚ a jej členské štáty prioritou v oblasti vonkajších vzťahov;

5.      vyzýva členské štáty EÚ, aby urýchlene zosúladili vnútroštátne právne predpisy s definíciami zmien z Kampaly a s ďalšími záväzkami vyplývajúcimi z Rímskeho štatútu, aby tak členské štáty EÚ mohli uskutočňovať vnútroštátne vyšetrovanie a stíhanie trestných činov a spolupracovať so súdom;

6.      poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť.

(1)

Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 78.

(2)

Ú. v. EÚ C 153 E, 31.5.2013, s. 115.

(3)

P7_TA(2012)0126.

(4)

P7_TA(2013)0575.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia